Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Грибова Наталія Юріївна. Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих екстрактів : Дис... канд. наук: 02.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

 1. Павленко А. Ф. Дослідження впливу активуючих екстракцію чинників на антирадикальну дію водних розчинів фенолів [Текст] / А. Ф. Павленко,
  Н. Ю. Грибова, Т. А. Філіпенко // ІХ Всеукр. конф. студентів та аспірантів [«Сучасні проблеми хімії»], (Київ, 14-16 травня 2008 р) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка : зб. тез. доп. – Київ, 2008. – С. 145.

АНОТАЦІЯ Грибова Н.Ю. Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих екстрактів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Донецьк, 2009.

Досліджено вплив інтенсифікуючих екстракцію чинників на антирадикальні і антиоксиданті властивості екстрактів. Антиоксидантна активність (АОА) екстрактів досліджена в реакціях окиснення молекулярним киснем етилбензолу і соняшникової олії. Встановлено закономірності зміни антиоксидантних властивостей екстрактів в залежності від умов екстракції. У складі екстрактів виявлено фенолкарбонові і оксикоричні кислоти, диоксибензоли і флавоноїди. Антирадикальну активність (АРА) екстрактів досліджено у реакції зі стабільним радикалом 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом (ДФПГ), встановлено, що суміш фенольних сполук екстрактів, за своєю реакційною здатністю, значно перевищує типові синтетичні антиоксиданти (2-трет-бутил-4-гідроксіанізол (БОА) і 3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокситолуол (БОТ)). Показано, що в умовах як циркуляційної, так і інтенсифікованої за принципом електродіалізу екстракції відбувається витрачання фенольних сполук, внаслідок чого антирадикальні властивості розчинів фенолів знижуються. Встановлено взаємозв’язок зниження антирадикальних властивостей із характеристиками електронної структури молекул фенольних сполук: потенціалом іонізації молекули і міцністю зв’язку О-Н реакційного центру. Виявлено особливості хемілюмінесцентного (ХЛ) світіння при окисненні молекулярним киснем рослинних олій (соняшникова, кукурудзяна, соєва, рапсова, оливкова, кокосова) в однакових умовах. Встановлено три незалежних компоненти ХЛ світіння, які залежать від хімічного складу олій (жирні кислоти, токофероли, та ін.).

1. Встановлено, що екстракти, отримані з рослин багатих фенольними сполуками, методом мацерації, інтенсифікованої за принципом електродіалізу, володіють антирадикальними властивостями і є інгібіторами радикально-ланцюгових процесів окиснення органічних речовин. Антиоксидантна дія екстрактів обумовлена обривом ланцюгів окиснення за реакцією з пероксирадикалами субстрату, що окиснюється. Встановлена залежність антиоксидантної активності екстрактів від фізико-хімічних умов процесу: величини підведеної на електроди напруги, сили струму в екстракторі, природи екстрагенту, тривалості процесу і природи рослинного матеріалу. Встановлені оптимальні умови процесу електроекстракції, що дозволяють одержувати екстракти з антиоксидантною активністю, яка перевищує в 3 - 4 рази АОА екстрактів, одержаних іншими методами.

2. Проведено розділення сполук екстрактів на фракції методом рідинно-рідинної екстракції з використанням в якості екстрагенту петролейного ефіру, етилацетату і діетилового ефіру. За результатами якісних реакцій на функціональні групи (фенольні гідроксили, метоксильні, карбонільні, карбоксильні) та спектрального аналізу встановлено, що компонентами етилацетатної фракції є фенолкарбонові і оксикоричні кислоти, діоксибензоли і хінони; фракція діетилового ефіру, переважно, містить флавоноїди. Визначено, що сумарна кількість фенолів у фракціях складає 70% – 80% від загальної кількості речовин екстракту. Суміш фенолкарбонових кислот і діоксибензолів є більш ефективним антиоксидантом, в порівнянні з фракцією флавоноїдів відповідного екстракту. Штучно складені суміші фенольних фракцій екстрактів перевищують в 1,2 - 2 рази антиоксидантну дію початкових неподілених екстрактів, що свідчить про вміст, в останніх, баластних речовин.

3. В умовах, що моделюють екстракцію, досліджена стійкість природних фенолів до можливих хімічних перетворень, в наслідок яких антиоксидантна дія одержаних екстрактів знижується. Вплив інтенсифікуючих екстракцію чинників на антирадикальну активність розчинів фенолів вивчено в реакції фенолів із стабільним радикалом – 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилом. Встановлено, що основною причиною витрачання фенолів в процесах екстракції є їх окислення, інтенсивність якого залежить від електронної будови молекули фенолу – величини потенціалу іонізації і енергії зв'язку О-Н реакційного центру.

4. Встановлено, що в оптимальних струмових режимах електроекстракції, при температурі 303 К, витрачання фенольних сполук значно менше, у порівнянні з їх витрачанням в умовах циркуляційної екстракції. Збереження
основної кількості вилучених поліфенолів в розчинах пояснює високі антирадикальні властивості екстрактів отриманих електроекстракцією.

5. Встановлено, що продукти окиснення природних фенолів – їх хінони, не знижують антирадикальну і антіоксидантну дію розчинів поліфенолів. В сумішах фенол-хінон відбуваються реакції взаємоперетворення компонентів через утворення семихінонів, які є більш ефективними протонодонорами, в порівнянні з вихідними молекулами фенольних сполук.

6. Вперше показано, що хемілюмінесценція при окисненні різних рослинних олій має ідентифікаційні критерії, які дозволяють відрізняти свіжі олії і визначати ступінь окисненності олії.

7. Встановлено, що залежно від жирнокислотного складу тригліцеридів олії і ізомерного складу токоферолів може існувати декілька, розділених в часі, незалежних шляхів збудження ХЛ при окисненні олій: радикального і нерадикального характеру. Вивчена природа емітерів ХЛ світіння, вплив на світіння умов окиснення, ступеня початкової окисненності олії.

Список опублікованих праць здобувача

 1. Экстрагирование антиоксидантов из листьев толокнянки (Arctostaphylos Adans) в электрическом поле [Текст] / Н. И. Белая, Т. А. Филиппенко,
  А. В. Белый, Н. Ю. Грибова, А. Н. Николаевский, А. А. Бирюкова // Химико-фармацевтический журнал. – Том 40, № 9.– 2006. – С.42-44. (Особ. вн.: вибір об’єктів дослідження, вивчення впливу умов екстрагування на кількість отриманих речовин, дослідження антиоксидантної активності екстрактів, аналіз і оформлення результатів роботи).

 2. Хемилюминесценция при окислении растительных масел [Текст] /
  Т. А. Филиппенко, Н. И. Белая, Л. А. Палагушкина, Н. Ю. Грибова,
  И. Н. Селищева // Вісник Донецького університету, сер.А: природничі науки. – Вип.2.– 2006. – С.245-248. (Особ. вн.: проведення хемілюмінесцентних досліджень та оформлення результатів роботи).

 3. Нерадикальная хемилюминесценция растительных масел [Текст] /
  Т.А. Филиппенко, А.Н. Николаевский, Л.А. Палагушкина, Н.Ю. Грибова // Вісник Донецького університету, сер.А: природничі науки. – Вип.1.– 2007. – С.210-213. (Особ. вн.: проведення хемілюмінесцентних досліджень та аналіз результатів роботи).

 4. Получение антиоксиданта из листьев толокнянки экстракцией под действием постоянного электрического тока [Текст] / Н. Ю. Грибова, Н. И. Белая,
  Т. А. Филиппенко, А. Н. Николаевский, А. В. Белый, В. А. Заец // Химико-фармацевтический журнал. – Том 42, № 3.– 2008. – С.25-27. (Особ. вн.: виконані експериментальні дослідження з екстрагування та дослідження антиоксидантної активності екстрактів, аналіз результатів роботи, написання статті).

 5. Антиоксидантная активность фенольних фракций экстрактов лекарственных растений [Текст] / Н. Ю. Грибова, Е. И. Хижан, Т. А. Филиппенко,
  А. Н. Николаевский, А. А. Цыбуленко // Вісник Донецького університету, сер.А: природничі науки. – Вип.1.– 2008. – С.289-294. (Особ. вн.: проведення оптимізації умов рідинно-рідинної екстракції, розділення екстрактів, аналіз результатів роботи, написання статті).

 6. Патент 16774 Україна, МПК С09К 15/00. Спосіб одержання антиоксиданту з листя мучниці / Н. І. Біла, Т. А. Філіпенко, А. М. Ніколаєвський, О. В. Білий, Н. Ю. Грибова. заявл. 15.03.06.– № u 2006 02785; опубл. 15.08.06. Бюл. № 8. (Особ. вн.: проведення екстрагування та дослідження антиоксидантної активності екстрактів, участь у написанні патенту).

 7. Грибова Н. Ю. Экстрагирование антиоксидантов из растительного сырья в электрическом поле [Текст] / Н. Ю. Грибова, Т. А. Филиппенко, Н. И. Белая, А. В. Белый // VI Всеукр. конф. студентів та аспірантів [«Сучасні проблеми хімії»], (Київ, 17-18 травня 2005 р.) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка: зб. тез доповідей – Київ, 2005. – С. 122.

 8. Грибова Н. Ю. Антирадикальная и антиоксидантная активность смесей природных фенолов и соответствующих хинонов [Текст] / Н. Ю. Грибова,
  Т.А. Филиппенко, А. Н. Николаевский // Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2005-2006 рр. (Серія хімічних наук), Присвячена 70-річчу ДонНУ (Донецьк, 19-20 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Дон. нац. ун-т – Донецьк, 2007. – С. 59.

 9. Павленко А.Ф. Влияние температуры и электрического поля на процесс окисления природных фенолов в водной среде [Текст]/ А.Ф. Павленко, Н.Ю. Грибова, Н. И. Белая // І Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених [«Хімічні проблеми сьогодення»], (Донецк, 27-29 березня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Дон. нац. ун-т:зб. тез доповідей–Донецьк, 2007.– С. 58.

 10. Грибова Н. Ю. Получение и антиоксидантное действие смесей фенол-хинон [Текст] / Н. Ю. Грибова, Т.А. Филиппенко, А. Н. Николаевский,
  Н. И. Белая// VІІI Всеукр. конф. студентів та аспірантів [«Сучасні проблеми хімії»], (Київ, 21- 23 травня 2007 р.) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка : зб. тез доповідей – Київ, 2007. – С. 102.

 11. Грибова Н. Ю. Антиоксидантна дія природних фенолів та продуктів їх окиснення [Текст] / Н. Ю. Грибова, А. М. Ніколаєвський, Т. А. Філіпенко,
  Н. І. Біла // ХI наукова конференція [„Львівські хімічні читання - 2007”], (Львів, 30 травня – 1 червня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, наукове товариство Шевченка : зб. наукових праць – Львів, 2007. – С. У 14.

 12. Gribova N. Yu. Temperature and electric field influence on the natural phenols oxidation process in an aquous medium [Тext] / N. Yu. Gribova, A. N. Nikolaevskij, N. I. Belaya, T.A. Filippenko // International conference [«Modern Phisycal Chemistry for Advanced Materials (MPC07)»] (Kharkiv, June 26-30 2007) / Ministry of education and science of Ukraine, V. N. Karazin Kharkiv National Univ.: Book of abstracts International conference – Kharkiv, 2007. – P. 215 – 217.

 13. Грибова Н. Ю. Отримання сумішей природний фенол-хінон та їх антиоксидантна дія [Текст] / Н. Ю. Грибова, А. М. Ніколаєвський, Т. А. Філіпенко, Н. І. Біла // III Міжнародна конференція [„Сучасні проблеми фізичної хімії”], до 70-річчя Донецького національного університету (Донецьк, 31 серпня – 3 вересня 2007 р) / М-во освіти і науки України, Дон. нац. ун-т : зб. тез доповідей – Донецьк, 2007. – С. 70.

 14. Павленко А. Ф. Влияние условий экстракции на антирадикальное и антиоксидантное действие водных растворов природных фенолов [Текст] /
  А. Ф. Павленко, Н. Ю. Грибова, Т.А. Филиппенко // ІІ Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених [«Хімічні проблеми сьогодення»], (Донецк, 18-20 березня 2008 р) / М-во освіти і науки України, Дон. нац. ун- т : зб. тез. доп. – Донецьк, 2008. – С. 51.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины