Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дутка Володимир Романович. М'ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття : Дис... канд. наук: 06.02.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дутка В.Р. М’ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. – Херсонський державний аграрний університет. – Херсон, 2009.

Дисертація присвячена вивченню в онтогенезі закономірностей росту, розвитку, особливостей екстер’єру і інтер’єру та формування м’ясної продуктивності бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування на м’ясо у виробничих умовах. Встановлено, що у 18-місячному віці некастровані бугайці перевищували своїх ровесників, кастрованих у 13 місяців, за живою масою на 21,5 кг (4,9 %) і кастрованих у 6-місчяному віці – на 14,9 кг (3,4 %). Однак, за забійним виходом, виходом парної туші і жиру перевагу на 1,4-2,6; 0,8-1,6; 0,6-0,9 % відповідно мали бугайці-кастрати. В їх тушах на 0,7-1,4 % було більше м’якоті і на 2,6-3,1 % більше м’яса першого сорту. Коефіцієнт м’ясності також був вищим у кастратів і становив 4,4 – 4,6 проти 4,1 у некастрованих тварин. В м’ясі кастратів було більше жиру і сухої речовини, що сприяло утворенню мармуровості, вірогідному збільшенню енергетичної цінності та вищому білково-якісному показнику. При дегустаційній оцінці воно вірогідно переважало м’ясо контрольних тварин.

В економічному відношенні найбільш вигідно в умовах Прикарпаття вирощувати і відгодовувати бугайців, кастрованих у 6-місячному віці, з подальшим безприв’язним їх утриманням і випасанням на природних пасовищах. При цьому собівартість приросту живої маси за рахунок зниження вартості кормів і інших витрат була нижчою відповідно на 4,1-17,2 %, а рентабельність склала 27,5 %, чистий дохід на тварину 603,7 грн, у контрольних тварин відповідно – 14,3 і 362,6 грн.

Вивчено в онтогенезі закономірності росту, розвитку, особливостей екстер’єру, інтер’єру та формування м’ясної продуктивності у бугайців і кастратів. Обґрунтована доцільність і економічна ефективність проведення кастрації бугайців української чорно-рябої молочної породи у 6-місячному віці та безприв'язно-вигульно-пасовищне їх утримання в господарствах Прикарпаття.

1. Піддослідні бугайці на різних етапах росту і розвитку неоднаково використовували поживні речовини кормів і відповідно давали різні прирости живої маси. За 18 місяців вирощування і відгодівлі середньодобові прирости некастрованих бугайців становили 766,2 г, тоді як кастрати першої групи – на 4,9 % (р < 0,01) та другої групи – на 3,4 % (р < 0,05) менше. У всі досліджувані вікові періоди найвищою інтенсивністю росту відзначалися некастровані бугайці, які за живою масою у 18-місячному віці переважали кастратів першої групи на 21,5 кг (4,9 %), другої – на 14,9 кг (3,4%).

2. Бугайці-кастрати за будовою тіла відрізнялися від контрольних тварин краще вираженими м’ясними формами. Вони вірогідно перевищували за обхватом, глибиною і шириною грудей, шириною в маклаках, сідничних горбах та напівобхватом заду, а також за індексами глибокогрудості, збитості, масивності, м’ясності, ейрисомії за М.Зам’ятіним, широтним за Г. Ланіною (р < 0,05-0,001). В той же час вони поступалися на вірогідну величину за висотними промірами, косою довжиною тулуба та індексами довгоногості, тазогрудним (р < 0,05-0,001) і розтягнутості.

3. Результати контрольного забою показали, що некастровані бугайці переважали бугайців-кастратів першої і другої дослідних груп за передзабійною живою масою та масою туші відповідно на 4,9 і 3,4 % та 3,3 і 0,3 %. Проте, за забійним виходом, виходом парної туші і внутрішнього жиру перевагу мали кастрати відповідно на 1,4 – 2,6; 0,8 – 1,6 та 0,6 – 0,92 %.

4. Бугайці дослідних груп відзначалися кращим морфологічним складом і повном’ясністю туш. У тушах кастратів було м’яса–м’якоті 79,3 – 80 %, у контрольних тварин 78,6 %; кісток і хрящів – відповідно 19,7 – 19,4 % та 21,3 %. Дослідні бугайці, порівняно з контрольними, мали більший вихід м’яса першого сорту на 2,6 – 3,1 %. Коефіцієнт м’ясності у дослідних бугайців становив 4,4 – 4,6 проти 4,1 у контрольних.

5. Хімічний аналіз середньої проби м’яса та найдовшого м’яза спини підтвердив високу його якість і „зрілість” у бугайців-кастратів обох дослідних груп. Хоча в ньому містилася дещо менша кількість білка (0,26 – 1,08 %), проте більше жиру (2,46 – 3,92 %), сухої речовини (2,2 – 3,04 %), вірогідно менше вологи, що сприяло утворенню мармуровості та вірогідному підвищенню енергетичної цінності. Білково-якісний показник м’яса та коефіцієнт якості за Е.М. Доротюком також були вищими у контрольних бугайців.

6. При проведенні дегустаційної оцінки м’яса та бульйону за загальним виглядом, ароматом, смаком, ніжністю, соковитістю, наваристістю відмічено вірогідне збільшення усіх вказаних показників у дослідних групах бугайців порівняно з контрольними тваринами.

7. Результати вивчення конверсії основних поживних речовин і енергії піддослідних бугайців показали, що у тушах бугайців дослідних груп був вищий вихід м’яса-м’якоті, енергії м’яса, сухої речовини і жиру ніж у контрольних тварин. На 100 кг передзабійної живої маси вихід основних поживних речовин і енергії виявився найвищим у бугайців другої дослідної групи. Бугайці-кастрати обох груп краще трансформували обмінну енергію кормів в енергію м’ясної продуктивності на 0,43 – 0,92 %, сухі речовини кормів – на 0,09 – 0,22 % та гірше перетворювали протеїн кормів у білок туші на 0,32 – 0,27 %.

8.Гематологічні та біохімічні показники крові у піддослідних тварин у досліджувані періоди були в межах фізіологічної норми. Відмічено зниження у бугайців-кастратів порівняно з некастрованими тваринами в кінці досліду кількості еритроцитів на 3,1-7,7 %, гемоглобіну – на 7,2-8,4 %, загального білка – на 6,8-10,2% (р < 0,05-0,001), альбумінів – на 2,8-2,5%, вільних SH-груп – на 1,9 %, загального і відновленого глутатіону – на 6,1-14,1 % та активності ферментів переамінування АсАТ – на 10,7-14,9 % та АлАТ – на 10,4-24,2 %, (р < 0,01), що, очевидно, пов'язано із зниженням інтенсивності обмінних процесів в організмі кастратів.

9. Встановлена відмінність в досліджувані періоди між контрольною і дослідними групами за показниками газообміну в організмі тварин. У бугайців-кастратів першої і другої групи у 18-місячному віці відмічалося зниження частоти дихання на 17,5-15,1 %, глибини – на 7,9-7,1 %, вентиляції легень – на 23,5-19,8 %, споживання кисню – на 4,4-8,7 %, виділення вуглекислоти – на 5,3-10,6 %, дихального коефіцієнта – на 1,3-2,5 та теплопродукції – на 3,5-9,0 %, що підтверджується показниками продуктивності.

10. При аналізі показників економічної ефективності вирощування і відгодівлі бугайців у зв’язку з умовами утримання та віком кастрації виявлено, що найрентабельнішим (27,5 %) та чистим прибутком (603,7 грн) було вирощування бугайців-кастратів з 6 – місячного віку на м’ясо безприв’язно з випасанням на природних пасовищах. Низькою рентабельністю (14,3 %) та чистим прибутком (362,6 грн) виявилося вирощування і відгодівля некастрованих бугайців у капітальних приміщеннях на прив’язі. Тварини кастровані у 13 – місячному віці за економічними показниками займали проміжне місце при рентабельності 21,7 % та чистому прибутку 491,9 грн на тварину.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дутка В.Р. Особливості лінійного росту кастрованих і некастрованих бугайців при різних системах вирощування / В.Р. Дутка // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН. – Львів, 2008. – Вип. 9,№ 3.– С. 228-231.

2. Дутка В.Р. Вікова динаміка індексів будови тіла у бугайців і кастратів при різних системах вирощування / В.Р., Дутка, С.Г Шаловило. // Сільський господар. – 2008. – № 1-2. – С. 28-32. (Дисертант організував і провів дослідження, опрацював і узагальнив отримані результати, підготовив роботу до друку).

3. Дутка В.Р. Фізіолого-біохімічні показники крові бугайців у зв’язку із строком їх кастрації та технологією утримання / В.Р. Дутка // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2005. – Т. 7, № 2, ч. 3. – С. 121-124.

4. Дутка В.Р. Вміст вільних сульфгідрильних груп та глутатіону в крові бугайців у зв’язку із строком кастрації / В.Р.Дутка, С.Г.Шаловило: міжвідомчий темат. наук. зб. [„ Розведення і генетика тварин „]. – К: Аграрна наука, 2007. – Вип. 41 – С. 70-75. (Дисертант організував і провів лабораторні дослідження, опрацював та узагальнив отримані результати, підготував роботу до друку).

5. Дутка В.Р. Газоенергетичний обмін у бугайців та кастратів при різних способах вирощування на м’ясо / В.Р.Дутка, С.Г.Шаловило : зб. наук. праць ВДАУ. – Вінниця, 2008. – Вип. 34.– Т. 3. – С 57-60. (Дисертант організував і провів дослідження, опрацював та узагальнив отримані результати, підготував статтю до друку).

6. Дутка В.Р. Хімічний склад і енергетична цінність м’яса кастрованих і некастрованих бугайців / В.Р.Дутка // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, №2. (37), ч. 5. – С.56-58.

7. Дутка В.Р. Сортовий склад напівтуш бугайців і кастратів / В.Р.Дутка, С.Г.Шаловило // Науковий вісник Миколаївського ДАУ. – Миколаїв, 2008. – С. 50-54. (Дисертант виконав експериментальну частину, статистичну обробку результатів та їх аналіз).

8. Дутка В.Р. Морфологічний склад напівтуш бугайців і кастратів / В.Р.Дутка, С.Г.Шаловило: зб. наук. праць Харківської ДЗВА. – Харків, 2008. – Вип. 16 (41), ч 1. – С. 51-54. (Дисертант виконав експериментальну частину, статистичну обробку результатів та їх аналіз).

9. Дутка В.Р. Забійні якості бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних способах вирощування на м’ясо / В.Р.Дутка, С.Г.Шаловило // Сільський господар. – 2006. – № 1-2. – С. 21-23. (Дисертант організував і виконав експериментальну частину, опрацював та узагальнив отримані результати, підготував роботу до друку).

10. Дутка В.Р. Економічні показники вирощування бугайців і кастратів в умовах Прикарпаття / В.Р.Дутка, С.Г.Шаловило // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 3 (38),ч. 3. – С. 314-317. (Дисертанту належить ідея, покладена в основу досліджень, участь в плануванні та проведенні експериментів, аналізі результатів та написанні статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины