Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дацюк Леонід Олексійович. Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання. : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дацюк Л.О. Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Херсонський державний університет, Херсон, 2009.

Встановлений фазовий перерозподіл популяційного складу і прискорення процесу диференціації еритроцитів периферичної крові та еритроїдних клітин кісткового мозку щурів у процесі радіаційного впливу та після його припинення.

Виявлено перерозподіл множинних форм гемоглобіну, зміну співвідношення електрофоретичних фракцій білків цитоскелету, мембрани еритроцитів, ступеню асоціації білків.

Встановлено зниження резистентності еритроцитів до кислотного гемолітика і зростання швидкості лізису еритрокаріоцитів на ранніх етапах радіаційного впливу та зростання кислотної резистентності еритроцитів у пізні терміни.

Виявлена інтенсифікація пентозофосфатного шляху утилізації глюкози для забезпечення підвищених потреб ензиматичної складової системи антиоксидантного захисту еритроїдних клітин.

Система крові є однією з найбільш радіочутливих систем організму. Після аналізу наукових джерел стосовно динаміки популяційного складу та морфофункціонального стану еритрону за впливу радіації у дисертаційній роботі висунуто гіпотезу про те, що система червоної крові за низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання може здійснювати вагомий внесок у розвиток променевого ураження організму. Оригінальність проведених досліджень полягає у системному підході до з’ясування механізмів виникнення радіоіндукованих структурно-функціональних змін, що охоплюють усю систему еритрону – його кістково-мозкову ланку та периферичну кров.

Основні положення для експериментального підтвердження запропонованої гіпотези викладені у наступних висновках:

 1. Вплив фракційного рентгенівського опромінення супроводжується зростанням вмісту популяції старих еритроцитів зі зниженою метаболічною активністю, зміною резистентності до кислотного гемолітика (на ранніх етапах) та зміною популяційного складу еритроїдних клітин кісткового мозку (в пізніші терміни), що свідчить про пришвидшення процесів кістково-мозкової диференціації та старіння еритроцитів у руслі крові.

 2. З’ясовано, що підвищення резистентності до кислотного гемолітика та збільшення вмісту молодих еритроцитів на 30-ту добу опромінення обумовлено зміною співвідношення основних білків цитоскелету – зниженням вмісту спектрину та анкірину, на фоні зростання рівня мінорних компонентів, та посиленням ступеня взаємодії спектрину та анкірину з білком смуги 3.

 3. Виявлене зниження вмісту поліхроматофільних нормоцитів та зростання кількості оксифільних нормоцитів як у процесі впливу іонізуючого випромінювання, так і протягом 30-ти діб після його припинення, вцілому свідчать про пришвидшення процесу диференціації еритроїдних клітин кісткового мозку.

 4. У результаті радіоіндукованої інтенсифікації процесів кістково-мозкової проліферації та диференціації еритроїдних клітин у руслі крові тварин з’являється популяція молодих еритроцитів, для яких є характерним перерозподіл вмісту мінорних компонентів у гетерогенній системі гемоглобіну. Це підтверджується зростанням вмісту V та VI електрофоретичних фракцій гемоглобіну, які властиві молодим формам клітин.

 5. Показано, що низькоінтенсивне рентгенівське опромінення призводить до значного зниження активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в еритроцитах периферичної крові та еритроїдних клітинах кісткового мозку на 10-ту добу та активації ензиму в еритроцитах на 20-ту та 30-ту доби експерименту, тобто в період компенсаторних змін метаболізму.

 6. В еритроцитах та еритроїдних клітинах кісткового мозку виявлено активацію вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів, про що свідчить зростання вмісту дієнових кон’югатів зі збільшенням дози та тривалості впливу рентгенівського опромінення. Вміст ТБК-позитивних продуктів перекисного окиснення ліпідів значно перевищував рівень контролю протягом періоду опромінення в обох типах клітин, а в еритроцитах залишався вище норми до 50-ї доби експерименту.

 7. Виявлені порушення у функціонуванні ферментативної ланки антиоксидантної системи захисту можуть бути етіологічною причиною морфо-функціональних змін у системі еритрону за умов впливу малих доз радіації. Отримані результати свідчать про коливний характер змін активності супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та характеризуються: інгібуванням досліджуваних ферментів у ранні терміни радіаційного впливу; адаптивним підйомом на 30-ту добу опромінення, який продовжувався до 40-ї доби експерименту; зниженням в еритроцитах до рівня контролю та різким зростанням активності в еритрокаріоцитах на 60-ту добу експерименту.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Сухомлінов Б.Ф. Структурно-функціональні властивості та енергетичний обмін еритроцитів щурів при дії малих доз радіації та -каротину / Б.Ф. Сухомлинов, Л.С. Старикович, Л.А. Дацюк [та ін.] // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 1992. – Вип. 22. – С. 3 – 10. (Здобувачем особисто проведено визначення активності ензимів обміну вуглеводів, обробку та аналіз результатів).

 2. Дацюк Л.О. Популяційний склад та гемолітична стійкість еритроцитів периферичної крові та клітин кісткового мозку при рентгенівському опроміненні щурів / Л.О. Дацюк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 1992. – Вип. 22. – С. 23 – 28.

 3. Дацюк Л.О. Вплив малих доз рентгенівського опромінення на окремі інтегральні та периферичні білки плазматичних мембран еритроцитів білих шурів / Л.О. Дацюк, О.В. Трикуленко, У.В. Пінішко [та ін.] // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 1994. – Вип. 23. – С. 46 – 51. (Здобувачем особисто досліджено білковий склад плазматичних мембран еритроцитів, проведено статистичну обробку результатів, підготовлено матеріали до друку).

 4. Трикуленко О.В. Вплив хронічного рентгенівського опромінення на окремі фізико-хімічні властивості білків аніонного каналу еритроцитів / О.В. Трикуленко, В.А. Васильєва, Л.О. Дацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка. Серія: біологія. – 1998. – №3/4. – С. 62 – 65. (Здобувачем проаналізовано літературу, досліджено властивості білків аніонного каналу еритроцитів, проведено статистичний аналіз результатів).

 5. Трикуленко О.В. Вплив хронічного рентгенівського опромінення на структурно-функціональну організацію білків і білкових комплексів плазматичних мембран еритроцитів / О.В. Трикуленко, В.О. Васильєва, Л.О. Дацюк [та ін.] // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2000. – Вип. 25. – С. 18 – 22. (Здобувачем особисто проведено дослідження електрофоретичного спектру білків мембрани та цитоскелету еритроцитів, підготовлено матеріали до друку).

 6. Трикуленко О.В. Кінетика кислотного лізису еритроцитів різних вікових популяцій за наявності лігандів деяких інтегральних білків плазматичних мембран / О.В. Трикуленко, У.В. Пінішко, Л.О. Дацюк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2001. – Вип. 27. – С. 30 – 35. (Здобувачем особисто проведено дослідження, проаналізовано літературу, здійснено статистичну обробку результатів).

 7. Трикуленко О.В. Вплив хронічного рентгенівського опромінення на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові та в гемолізатах еритроцитів білих щурів / О.В. Трикуленко, Л.О. Дацюк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 28. – С. 58 – 61. (Здобувачем особисто визначено вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та здійснено статистичну обробку результатів).

 8. Клевета Г.Я. Активність ферментів АОЗ та стан процесів ПОЛ в ентероцитах та клітинах крові різного ступеня зрілості за умов іонізуючого випромінювання та введення вітаміну Е / Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Л.О. Дацюк [та ін.] // Українській біохімічний журнал. – 2003. – Т. 75, № 6. – С.87 – 94. (Здобувачем визначено активність ферментів антиоксидантного захисту та вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів в еритроцитах, здійснено статистичну обробку результатів).

 9. Клевета Г.Я. Дослідження інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів системи крові щурів за впливу низькоінтенсивного рентгенівського випромінювання / Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Л.О. Дацюк [та ін.] // Біологія тварин. – 2006. – Т. 8, № 1–2. – С. 231 – 235. (Здобувачем особисто проведено дослідження, статистичний аналіз та узагальнення результатів, підготовлено матеріали до друку).

 10. Старикович Л.С. Ефекти післядії низькоінтенсивного рентгенівського випромінюваня / Л.С. Старикович, Дацюк Л.О., Старанко У.В. [та ін.] // Лабораторна діагностика. – 2008. – Т. 1, № 43. – С. 57 – 60. (Здобувачем особисто проведено дослідження, статистичний аналіз та узагальнення результатів, підготовлено матеріали до друку).

 11. Cухомлинов Б.Ф. Влияние малых доз хронического рентгеновского облучения на гемолитическую стойкость и популяционный состав эритроцитов периферической крови / Б.Ф. Сухомлинов, А.В. Трикуленко, Л.А. Дацюк // Радиобология. – 1988. – Т. 28, № 6. – С. 829 – 831. (Здобувачем особисто проведено дослідження, статистичний аналіз та узагальнення результатів, підготовлено матеріали до друку).

 12. Трикуленко А.В. Влияние малых доз рентгеновского облучения на некоторые физико-химические свойства гемоглобина и эритроидных клеток костного мозга белых крыс / А.В. Трикуленко, Л.А. Дацюк, М.В. Хмиль // Молекулярная генетика и биофизика. – 1990. – № 15. – С. 37 – 40. (Здобувачем особисто проведено електрофоретичні дослідження, виділення еритроїдних клітин, здійснено аналіз та узагальнення результатів, підготовлено матеріали до друку).

 13. Сухомлинов Б.Ф. Влияние длительного хронического рентгеновского облучения крыс на популяционный состав и гемолитическую стойкость эритроцитов периферической крови / Б.Ф. Сухомлинов, А.В. Трикуленко, Л.А. Дацюк // Медицинская радиология. – 1990. – № 12. – С. 30 – 31. (Здобувачем особисто визначено гемолітичну стійкість та популяційний склад еритроцитів, проведено аналіз та узагальнення результатів).

 14. Великий Н.Н. Влияние хронического воздействия рентгеновского излучения на метаболизм и функционирование эритроцитов / Н.Н. Великий, Л.С. Старикович, Л.А. Дацюк [та ін.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1999. – Т. 39, № 4. – С. 425 – 430. (Здобувачем особисто проведено дослідження, статистичний аналіз та узагальнення результатів, підготовлено матеріали до друку).

 15. Сухомлинов Б. Ф. Влияние ионизирующих излучений на метаболизм и структурно-функциональные характеристики эритроидных клеток и эритроцитов животных / Б.Ф. Сухомлинов, Л.С. Старикович, А.В. Трикуленко, Л.А. Дацюк [и др.] // 1 Всес. радиобиол. съезд, 21 – 27 августа 1989 г., Москва : тезисы докл. – Пущино, 1989. – Т. 5. – С. 1046 – 1048. (Здобувач самостійно провів дослідження та статистичну обробку даних, взяв участь у написанні тез та представив доповідь на з’їзді).

 16. Дацюк Л.А. Влияние длительного рентгеновского облучения на отдельные интегральные и периферические белки мембран эритроцитов белых крыс / Л.А. Дацюк, А.В. Трикуленко // Радиобиологический съезд: 20 – 25 сентября 1993 г., Киев : тезисы докл. – Пущино, 1993. – Ч. 1. – С. 294 – 295. (Здобувач самостійно провів дослідження та статистичну обробку даних, взяв участь у написанні тез та представив доповідь на з’їзді).

 17. Трикуленко О.В. Індикація радіаційної модифікації мембран еритроцитів за умов впливу малих доз рентгенівського опромінення / О.В. Трикуленко, В.О. Васильєва, Л.О. Дацюк, У.В. Пінішко // Питання біоіндикації і екології : міжнар. конф. 21 – 24 вересня 1998 р. : тези доп. – Запоріжжя, 1998. – С. 70. (Здобувач провів дослідження та опрацювання даних, взяв участь в аналізі та інтерпретації результатів).

 18. Трикуленко О.В. Вплив дії радіації в низьких дозах на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів крові за умов введення в організм -токоферолу / О.В. Трикуленко, Л.О. Дацюк, Н.І. Климишин [та ін.] // Український біохімічний журнал : тези доп. VІІІ Укр. біохім. з’їзду, 1 – 3 жовтня 2002 р. – 2002. – Т. 74, № 46. – С. 256. (Здобувач самостійно провів дослідження та статистичну обробку даних, взяв участь в їхньому аналізі та написанні тез).

 1. Старикович Л.С. Исследование антиоксидантной системы эритрона и клеток энтероцитов тонкого кишечника крыс в условиях низкоинтенсивного излучения / Л.С. Старикович, Г.Я. Клевета, Т.В. Выговская., Л.А. Дацюк [и др.] // Биоантиоксидант : VI Международная конференция, 16 – 19 апреля 2002 г. – М., 2002. – С. 554 – 555. (Здобувач провів частину досліджень та опрацювання даних, взяв участь в аналізі та інтерпретації результатів).

 2. Клевета Г.Я. Активність супероксиддисмутази та ферментів глутатіонової системи за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання / Г.Я. Клевета, Л.С. Старикович, О.В. Трикуленко, Л.О. Дацюк // Установчий з’їзд Укр. тов-ва клітинної біології, 25 – 28 квітня 2004 р. : тези доп. – Львів, 2004. – S.1. – С. 71. (Здобувач провів частину досліджень та опрацювання даних, взяв участь в аналізі та інтерпретації результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины