Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Голубєв Олександр Сергійович. Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Голубєв O.С. Методи і технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розробці, дослідженню і застосуванню методів і технології адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи на основі правил. Визначено синтаксис правил доступу до ресурсів, задано спосіб їх визначення. В методі формування правил доступу до ресурсів інформаційної системи здійснено розділення правил на правила користувачів і ресурсів загального доступу. На основі заданих правил при зверненні користувача до ресурсу метод визначення сукупності чинних правил доступу користувачів до ресурсів дає змогу сформувати рішення про допуск користувача або відхилення запиту у вигляді чинного правила. Також в роботі запропоновано метод адміністрування ресурсів розподіленої інформаційної системи в комп'ютерній мережі, заснований на концепції використання правил з ухваленням рішення про зміну стану об'єкта. Метод використовує комплексні оцінки в логічних конструкціях правил підтримки якості сервісу. Команди цих правил можуть міняти правила доступу для підтримки якості.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання науково-технічної задачі, яке полягає в подальшому розвитку методів і технології адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи в корпоративній мережі за допомогою правил. Отримані результати мають важливе наукове та практичне значення для побудови засобів адміністрування ресурсів інформаційних систем з використанням правил.

 1. Проведено аналіз процесів взаємодії користувачів і ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи в корпоративній комп'ютерній мережі. Аналіз показав актуальність проблеми адміністрування ресурсів розподіленої інформаційної системи. Виявлено необхідність розробки методів і технології адміністрування ресурсів загального доступу для забезпечення роботи інформаційної системи. Визначено, що найбільш перспективним э адміністрування ресурсів пов'язане з використанням правил адміністрування.

 2. Вперше розроблено метод адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи в комп'ютерній мережі, заснований на концепції правил адміністрування. Він характеризується визначенням комплексних оцінок стану сервісу, що надається користувачу по запиту. Оцінки стану сервісу використовуються у логічних конструкціях правил адміністрування в комп'ютерній мережі. Застосування методу дає можливість підвищити ефективність адміністрування шляхом автоматизування дій адміністратора, також дає можливість поліпшити ефективність використання наявної інформаційної системи шляхом скорочення часу вирішення функціональних задач.

 3. Набув подальшого розвитку метод формування правил доступу до ресурсів інформаційної системи. Метод дає можливість адміністратору сформувати правила та політики доступу відповідно до вимог доступу. Правила доступу при цьому поділяються на правила ресурсів і правила користувачів. Застосування методу дає можливість за рахунок зниження трудомісткості формування правил скоротити час формування правил доступу адміністратором для контролю використання ресурсів інформаційної системи в корпоративній мережі.

 1. Набув подальшого розвитку метод визначення сукупності чинних правил доступу користувачів до ресурсів інформаційної системи. Він характеризується введенням чинного правила, як рішення сервера контролю доступу на використання ресурсу, при запиті користувача за наявністю обмежень доступу при розділенні правил доступу ресурсів і правил користувачів. Чинне правило є основним елементом чинної політики. Застосування методу дає можливість автоматизувати процес допуску чи відхилення запиту користувача до ресурсу та скоротити час прийняття рішення про доступ до ресурсу при зверненні до нього користувача.

 2. Набула подальшого розвитку технологія адміністрування інформаційних ресурсів у мережі з використанням концепції правил. Відмінність від існуючих технологій полягає у використанні методу адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи в комп’ютерній мережі з використанням правил, модуля моніторингу, застосуванні мови та програмної платформи Java, модульної технології OSGi.

 3. Запропоновано аналіз області використання розроблених методів. Аналіз виявив ряд властивостей інформаційної системи, необхідних для виникнення задач, розв'язуваних за допомогою адміністрування на основі правил. Дослідження визначило ряд показників, необхідних для визначення доцільності створення правил. Оцінка складності й ресурсоємності алгоритмів показала лінійну залежність від кількості змінних.

 4. Розроблені методи формування правил доступу й формування чинних правил використано під час розробки програмного застосування. Програма дає можливість адміністраторові формувати політики доступу для ряду ресурсів і користувачів, що перебувають у мережі. Також програмне застосування в інтерактивному режимі визначає чинні правила доступу для відображуваних ресурсів і користувачів.

 5. Проведено впровадження методів і технології адміністрування ресурсів в інформаційній системі корпорації «Гідроелєкс», м. Харків (акт впровадження від 15 квітня 2008 року) та компанії «ТімДев», м. Харків (акт впровадження від 15 листопада 2007 року). Результати роботи також використано у навчальному процесі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Голубев А.С. Метод формирования и описания политик доступа к ресурсам компьютерной сети / Голубев А.С., Саенко В.И. // Радиоэлектроника и информатика. – Харьков: ХНУРЭ, 2004.– №4. – С. 134–139.

 2. Голубев А.С. Метод формирования действующей политики доступа к ресурсам компьютерной сети / Голубев А.С., Саенко В.И. // Радиоэлектроника и информатика.– Харьков: ХНУРЭ, 2005.– №3. – С. 119–124.

 3. Голубев А.С. Метод оценивания качества информационных сервисов в корпоративной сети / Голубев А.С., Саенко В.И. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». – Харків: НТУ «ХПИ» , 2007. – №18. – С. 124–132.

 4. Голубев А.С. Метод оценивания состояния сервиса в компьютерной сети для систем непрерывного мониторинга / Голубев А.С., Саенко В.И. // Вісник Харківського університету Повітряних Сил. – Харьков: ХУПС. – 2007. – №8.–С.106–111.

 5. Голубев А.С. Информационная технология и метод управления ресурсами информационной системы в сети, основанный на концепции использования политик / Голубев А.С., Саенко В.И. // Системы обработки информации. – Харьков: ХУПС, 2007. – №1(68). – С. 78–84.

 6. Голубев А. Автоматизация управления ресурсами сети на основе
  LDAP / Голубев А., Орда М., Солошенко А. // 7-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке»: Сб. материалов форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2003. – Ч.1. – С. 56–57.

 7. Голубев А. WBEM архитектура и модели системы мониторинга элементов компьютерной сети / Голубев А., Лыков Д., Орда М. // 8-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке»: Сб. материалов форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2004. – Ч.2. – С. 44.

 8. Голубев А.С. Регулирование доступа и выделение ресурсов каналов передачи данных / Голубев А.С. // Информационно управляющие системы и комплексы: Материалы 1-й Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых.– Николаев: НУК, 2004. – С. 128–130.

 9. Голубев А.С. Управление производительностью с использованием методов семантического описания доступа к ресурсам компьютерной сети / Голубев А.С., Панов А.А. // Информационно управляющие системы и комплексы: Материалы 2-й Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых.–Николаев: НУК, 2005. – С. 120–122.

 10. Голубев А.С. Методы семантического описания доступа к ресурсам компьютерной сети / Голубев А.С. // 9-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке»: Сб. материалов форума.–Харьков: ХНУРЭ, 2005. – С. 275.

 11. Голубев А.С. Компоненты системы обеспечения качества работы пользователей в распределенных информационных системах / Голубев А.С., Кривонос Т.И., Панов А.А. // 10-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке»:Сб. материалов форума.–Харьков: ХНУРЭ, 2006. –Ч.2.–С. 14.

 12. Голубев А.С. Оценивание качества сервиса сети в процессе мониторинга / Голубев А.С., Панов А.А. // 11-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке»:Сб. материалов форума.–Харьков: ХНУРЭ, 2007.–Ч.1.–С. 390.

 13. Голубев А.С. Метод сравнительного анализа информационных сервисов в корпоративных сетях // Голубев А.С., Саенко В.И. // Кибернетика и высокие технологии XXI века: сборник докладов конференции «C&T2007». – Воронеж: ВГУ, 2007. – Том 2. – C.760–765.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины