Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гончаренко Яніна Вікторівна. Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, рекреація, формування насаджень) : Дис... канд. наук: 06.03.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гончаренко Я.В. Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, рекреація, формування насаджень). – Рукопис.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України. – м. Київ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню біоекологічних особливостей дерев, кущів та ліан в парках міста Харкова. Проведена дендрологічна, декоративна та фітосанітарна оцінка існуючих та перспективних для озеленення 193 видів деревних рослин. У роботі розглядаються теоретичні принципи створення багаторічних паркових насаджень. Наведений критичний аналіз 16 методів оцінювання рослин, які відомі серед дендрологів на наш час і котрі дозволяють проводити оцінку деревних рослин за 10-50 бальними шкалами. Дендрофлора парків міста Харкова представлена 113 видами, з яких до аборигенів відносяться 42. Інтродуценти включають 71 вид та відносяться до трьох життєвих форм: дерева, кущі і ліани. Група перспективних рослин нараховує 80 видів та форм. Найбільш чисельними родинами за кількістю видів є Rosaceae – 24, Pinaceae – 18, Salicaceae – 11 видів та форм. До головних паркоутворюючих видів належать Acer platanoides L., Tilia cordata Mill., Robinia pseudoacacia L., Aesculus hippocastanum L., Syringa vulgaris L., Populus nigra L., Sorbus aucuparia L., Ulmus minor Mill., Acer saccharinum L., Symphoricarpus albus (L.) Blake, Spiraea x vanhouttei (Briot.) Zabel., Acer negundo L. Визначені зимостійкість та посухостійкість рослин, які рекомендуються для озеленення. Встановлені рекреаційні навантаження та їх вплив в різних за функціональним призначенням парках, встановлена допустима ємність парків, яка не впливає негативно на стан рослин. Середня тривалість перебування одного відвідувача у парку коливається від 1,38 годин до 2,43 годин за день. У вихідні дні рекреаційні показники збільшуються приблизно на 10%. Розрахунки екологічних ємностей показали, що парки міста мають достатній запас (від 1,2 до 19,8 разів). Надані рекомендації по створенню біологічно стійких насаджень з використанням різних підходів: географічних, кліматологічних, еколого-декоративних, таксономічних та міколого-ентомологічних, та реконструкції існуючих насаджень.

На основі аналізу сучасного стану декоративних деревних насаджень парків м. Харкова та їх комплексної оцінки обґрунтовані принципи створення екологічно стійких композицій, визначено та запропоновано перспективний асортимент рослин.

1. Дендрофлора парків м. Харкова нараховує 106 видів і 7 форм, які належать до 58 родів, 26 родин двох відділів – Pinophyta та Magnoliophyta. Провідними родинами є: Rosaceae – 24, Pinaceae – 18, Salicaceae – 11, Acerаceae – 10 видів і форм. Більшість видів зібрано в парку ім. О. М. Горького і саду ім. Т. Г. Шевченка. Паркоутворювальними є 12 видів: Acer platanoides L., A. negundo L., Tilia cordata Mill., Robinia pseudoacacia L., Aesculus hippocastanum L., Syringa vulgaris L., Populus nigra L., Sorbus aucuparia L., Ulmus minor Mill., Acer saccharinum L., Symphoricarpus albus (L.) Blake, Spiraea x vanhouttei (Briot.) Zabel.

2. Для міста Харкова автохтонними є лише 46 видів дендрофлори, а для озеленення парків використано: автохтонів – 42 види та форми, представників світової флори – 71 вид і форма.

3. За типом життєвих форм переважає група дерев (73 види та форми). Кущі представлені 37, а ліани – 3 видами та формами. Основу паркових насаджень становлять листопадні рослини (97 видів). Швидкорослих видів – 48, із помірним ростом – 49, із повільним – 16 видів. За строками життя основу складають довговічні та із середньою довговічністю види – 55 і 52, відповідно.

4. За зимостійкістю види дендрофлори м. Харкова розподілені на 3 групи: зимостійкі – 74 види; достатньо зимостійкі – 33; задовільно зимостійкі – 6 видів і форм. Посухостійких – 82 види, зокрема Amorpha fruticosa L., Amygdalus nana L. та Hippophae rhamnoides L. За відношенням до вологи виділено 4 групи з переважанням мезо-ксерофітів (63 види). За відношенням до світла розподіл майже однаковий: світлолюбні – 62 і тіньовитривалі – 51 вид.

5. За декоративними властивостями дендрофлора харківських парків класифікована на групи: декоративнолистяні – 50 видів (Acer platanoides L. та його форми, Betula pendula Roth., Fraxinus americana L.); красивоквітучі – 47 (Amygdalus nana L., Philadelphus coronarius L., Syringa vulgaris L.); декоративноплодні – 63, Aesculus hippocastanum L., Catalpa bignonioides Walter, Malus sylvestris Mill.). Виділено 12 типів форм крони з переважанням яйцеподібної та неправильної.

6. За сезонною декоративністю встановлені групи: декоративні протягом року (переважна більшість голонасінних) – 16 видів (Abies alba, Juniperus communis, Pinus mugo); декоративні під час квітування – 47 видів; під час плодоношення – 63 види (Catalpa bignonioides, Amelanchier ovalis, Armeniaca vulgaris); декоративні восени – 23 види (Acer saccharinum f. Laciniatum, Euonymus verrucosa, Hippophae rhamnoides); декоративні навесні – Acer platanoides f. Schwedleri; декоративнолистяні із декоративністю протягом вегетаційного періоду – 50 видів і форм (Acer campestre, Betula pendula, Populus nigra). У групі перспективних інтродуцентів: декоративні протягом року – 10 видів; декоративні під час квітування – 27 видів (Amorpha californica, Caragana ambigua, Forsythia ovata); декоративноплодні – 47; декоративні восени – 7 видів.

7. У зелених насадженнях парків виявлено 57 видів патогенних організмів, які негативно впливають на декоративність і загальний стан рослин. Домінують гриби з родів Cytospora, Diplodia, Peniophora, які викликають ракові та некрозні захворювання пагонів. Осередками інфекцій у парках є рослини, в яких усихання крони складає понад 50%, або 75% пошкоджених листків і квітів. У парках міста Харкова виявлено 10 найбільш важливих видів шкідників, які належать до 2 класів 5 родин. Найбільш шкідливими є Homoptera, серед яких 7 видів олігофагів і 3 поліфаги.

8. Рекреаційне навантаження в парках сягає від 0,32 до 5,81 чоловік за день на 1 га. У вихідні дні ці показники в усіх парках зростають у середньому на 10%. Унаслідок порушення рекреантами структури зелених насаджень їх стан погіршується.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Гончаренко Я. В. Матеріали до дендрофлори м. Харкова / Я. В. Гончаренко // Біологія та валеологія. – 1998. – Вип. 2. – С. 63–64.

2. Гончаренко Я. В. Голонасінні в озелененні парків міста Харкова / Я. В. Гончаренко // Біологія та валеологія. – 2001. – Вип. 4. – С. 120–125.

3. Гончаренко Я. В. Красивоквітучі та красивоплідні деревні рослини в парках Харкова / Я. В. Гончаренко // Бюллетень Никитского ботанического сада. – 2001. – Вып. 83. – С. 24–27.

4. Гончаренко Я. В. Представники Rosaceae Juss. в озелененні парків міста Харкова / Я. В. Гончаренко // Біологія та валеологія. – 2002. – Вип. 5. – С. 78–83.

5. Гончаренко Я. В. Санітарний стан деревно-чагарникових порід в парку ''Юність'' м. Харкова / Я. В. Гончаренко // Біологія та валеологія. – 2007. – Вип. 9. – С. 80–83.

6. Гончаренко Я. В. Использование интродуцентов в озеленении города Харькова : матер. 1-ої міської наук.-практ. конф. ["Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова"], (Харків, 19 грудня 1997 р.) / Я. В. Гончаренко // Головне управління освіти та проблем молоді Харківського міськвиконкому. – Х. : Бизнесинформ, 1997. – С. 168–170.

7. Гончаренко Я. В. Використання видів роду Philadelphus L. в озелененні міста Харкова : матер. міжнар. конф., присвяченої 135-річчю ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова ["Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон"], (Одеса, 2002 р.) / Я. В. Гончаренко, Ю. В. Бенгус // Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова. – Одеса : ЛАТСТАР, 2002. – Ч. 1. – С. 100–104 (збір матеріалів, аналіз і узагальнення отриманих даних).

8. Гончаренко Я. В. Колекція сосен дендропарку ХДПУ : матер. Всеукраїнської студент. наук.-практ. конф. [''Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до 115 річниці М.І. Гавриленка)''], (Полтава, 2004 р.) / Я. В. Гончаренко, Ю. В. Бенгус, В. Є. Соха // Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 305–307 (збір матеріалів, аналіз і узагальнення отриманих даних).

9. Гончаренко Я. В. Різноманіття видів в озелененні міста Харкова / Я. В. Гончаренко // Матеріали XI з'їзду Українського ботанічного товариства, 25-27 вересня 2001 р. : тези доп. – Х., 2001. – С. 95–96.

10. Гончаренко Я. В. Значення інтродукції для озеленення міст / Я. В. Гончаренко // Матеріали наукових читань, присвячених 70-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора О.П. Крапивного, 14 грудня 1999 р. : тези доп. – Х., 1999. – С. 35–36.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины