Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Заєць Андрій Петрович. Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів нової технології обробки при дорощуванні та відгодівлі свиней : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Заєць А.П. Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів нової технології обробки при дорощуванні та відгодівлі свиней. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена розробці енергозберігаючого способу знешкодження антипоживних речовин в зерні сої та кормових бобів. В роботі проведено вивчення продуктивної дії, перетравності основних поживних речовин, якості м’яса та шпику, дослідження морфо-і гістоструктури внутрішніх органів та залоз внутрішньої секреції при згодовуванні свиням на відгодівлі у складі раціону підготовлених за розробленою технологією зерна сої та кормових бобів.

Встановлено, що використання обробленого зерна сої за розробленою технологією в годівлі свиней на дорощуванні та відгодівлі в кількості 23-36 % від потреби протеїну в раціоні сприяє одержання середньодобових приростів на рівні 640 г при затратах 4,3 корм. од на 1 кг приросту живої маси. За продуктивною дією кормові боби після проведення знешкодження антипоживних речовин не поступаються зерну сої і забезпечують середньодобові прирости живої маси свиней за період дорощування та відгодівлі 642-645 г. При цьому отримана свинина та шпик мають добру якість та придатність до виробництва харчових продуктів. Економічна ефективність розробленої технології полягає у зменшенні на 30 % енерговитрат на підготовку до згодовування зерна сої і кормових бобів порівняно із екструдуванням.

  1. Розроблена технологія знешкодження антипоживних речовин в зерні сої базується на подрібненні та замочуванні його в розчині гідрооксиду кальцію в кількості 25-30 г на 1 кг борошна. Така суміш із величиною рН 11,8-12,3 нагрівається до кипіння при постійному перемішуванні із наступною нейтралізацією кормової маси підсирною (післяказеїновою) сироваткою кислотністю 60-80 Т в кількості 4,2-6,0 л, або лимонною кислотою в кількості 14,0-18,4 г на 1 кг соєвого борошна, або їх сумішшю 2,1-3,0 л : 7,0-9,2 г відповідно. Оброблене зерно сої характеризується низьким рівнем інгібітору трипсину 4,0-4,3 мг/г та відсутністю уреазної активності. Технологія забезпечує зменшення на 30% енерговитрат порівняно з екструдуванням.

  2. Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів обробленого гідроксидом кальцію забезпечує одержання середньодобових приростів живої маси свиней за період дорощування та відгодівлі на рівні 640-645 г при затратах 4,3-4,2 корм. од. на 1 кг приросту, що відповідає сучасним Європейським стандартам.

  3. Використання в годівлі піддослідних свиней обробленого зерна сої збільшує перетравність основних поживних речовин корму: сухої речовини на 0,6 %, органічної речовини – на 0,5 %, сирого протеїну – на 2,2 % (Р<0,05), сирого жиру – на 0,5 %, сирої клітковини – на 11,8 % (Р<0,05). Баланс азоту в організмі тварин дослідної групи є позитивним і становить 24 г, що є більшим на 3,0 % порівняно з екструдованим зерном сої.

  4. Використання в годівлі піддослідних свиней оброблених кормових бобів сприяє підвищенню перетравності основних поживних речовин корму: сухої речовини на 1,3 % (Р<0,05), органічної речовини – на 1,5% (Р<0,05), сирого протеїну – на 4,1% (Р<0,01), сирого жиру – на 15,6%, сирої клітковини – на 9,7 % (Р<0,01). Баланс азоту є позитивний і вищий в дослідній групі на 2,56 г або 12,2% порівняно з нативним подрібненим зерном бобів (Р<0,05).

  5. В крові дослідних свиней під впливом згодовування оброблених кормів відбувається підвищення рівня нейтральних жирів і транспортних компонентів -ліпопротеїдів, як основних сполук проміжного обміну ліпідів, а також зменшення вмісту холестерину на 18,9 % (Р<0,001) і 5,48 % (Р<0,1) відповідно. Це вказує на інтенсифікацію ліпідного обміну в організмі свиней і сприятиме отриманню свинини з нижчим вмістом холестерину.

  6. Зерно сої та кормових бобів підготовлене до згодовування за розробленою нами технологією при використанні у відгодівлі свиней сприяє збільшенню вмісту зв’язаної вологи в м’ясі дослідних тварин відповідно на 3,07 % і 3,38 % (Р < 0,05), зменшенню вмісту жиру в м’ясі на 2,3 % і 2,4 % (Р < 0,05), підвищенню ніжності м’яса на 23,1% (Р < 0,05) і 25,0 % (Р < 0,05) в порівнянні з контрольною групою, що відповідає вимогам сучасного споживача до свинини.

  7. Згодовування обробленого зерна кормових бобів не змінює фізико-хімічних показників якості шпику у порівнянні з контрольною групою; згодовування обробленого зерна сої впливає на фізико-хімічні показники шпику, але виявлені зміни відповідають фізіологічним нормам тварин і діючим стандартам на жири харчові.

  8. Стан гістоструктур залоз внутрішної секреції та органів травлення відповідає фізіологічним нормам.

  9. Економічна ефективність впровадження розробленої технології полягає у зменшенні на 30 % енерговитрат на підготовку до згодовування зерна сої і кормових бобів порівняно із екструдуванням; при згодовуванні оброблених кормових бобів собівартість 1 кг приросту живої маси свиней знижується на 7,9 %, рентабельність виробництва свинини зростає на 15,6 %; при згодовуванні обробленої сої – на 5,3 %, та 4 % відповідно.

  10. Використання як одного із складових елементів розробленої технології обробки зерна сої та кормових бобів побічного продукту переробки молока – підсирної чи післяказеїнової молочної сироватки сприяє вирішенню проблеми використання молочної сироватки на молокопереробних заводах та зменшенню техногенного навантаження на навколишнє середовище.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Заєць А. П. Фізико – хімічні показники м’яса та шпику свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки/ А.П. Заєць // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Корми і кормовиробництво”. – 2005 . – Вип. 55. – С. 133-140.

 2. Заєць А. П. Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів / А. П. Заєць, О. І. Скоромна, Т. В. Коробчинська // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Корми і кормовиробництво”. – 2004. – Вип. 52. – С. 135-141 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 3. Заєць А. П. Ліпідний обмін в організмі відгодівельних свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів / А. П. Заєць, О. І. Скоромна // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Корми і кормовиробництво”. – 2004 р. – Вип. 54. – С. 210-219 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 4. Вплив біологічно активних та мінеральних добавок на обмін в організмі тварин і повноцінність продукції / М. Ф. Кулик, О. І. Скоромна, А. П. Заєць, Н. В. Мельник // „Вісник Аграрної науки”. – 2006. – № 8. – С. 33-36 (дисертантом проведено експериментальні дослідження, підготовлено матеріали до публікації).

 5. Скоромна О. І. Продуктивність, стан структур печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки / О. І. Скоромна, А. П. Заєць, Л. Л. Царук. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Корми і кормовиробництво”. – 2006. – Вип. 58. – С. 143-147 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

 6. Деклараційний патент України на корисну модель № 9126, МПК 7 7А 23 L 1/211. Спосіб знешкодження антипоживних речовин в зерні сої та кормових бобів / Кулик М.Ф., Петриченко В. Ф., Заєць А. П., Обертюх Ю. В., Герасимчук А. І.; заявник та власник Інститут кормів УААН. – № U 2005 00554; заяв. 21.01.2005; опубл. 15.09.2005, Бюл. №9 (дисертантом здійснено патентний пошук, проведено дослідження та оброблено результати).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины