Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Марущак Олександр Валентинович. Біологічні особливості бур'янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.13 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Марущак О. В. Біологічні особливості бур’янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.13 – гербологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

У роботі досліджено біологічні особливості видів бур’янів з роду лобода в посівах буряків цукрових і розроблено більш досконала та екологічно безпечніша система їх контролювання. Визначено рівень негативного впливу рослин лободи білої і лободи гібридної на продуктивність посівів буряків цукрових. Господарські пороги на 30-й день спільної вегетації буряків цукрових з лободою білою становлять 1276, на 140-й – 86 г/м2. Біологічні пороги відповідно від 63 до 17 г/м2.

Встановлено, що оптимальний для проростання насіння лободи білої інтервал кислотності середовища є рН 7,0–7,5. Концентрація NO3 до 0,3 % стимулює, а вище 0,3 % пригнічує проростання насіння.

Проведено оцінку реакції ювенільних рослин лободи білої в різних фазах розвитку на механічні пошкодження. Знищення 50 % площі листкової поверхні і верхівкової бруньки у рослин лободи білої у фазі сім’ядоль призводить до їх відмирання. На основі оцінки ефективності систем послідовних обприскувань різними комбінаціями гербіцидів розроблено надійну систему захисту посівів буряків цукрових від комплексу сходів бур’янів, у тому числі і представників ботанічного роду Chenopodium.

Запропонована система захисту посівів цукрових буряків від бур’янів забезпечує рентабельність на 26,6 % вищу від традиційної.

У дисертаційній роботі наведене узагальнення результатів досліджень комплексного вивчення реакції насіння лободи білої на рівень кислотності середовища, концентрації іонів азоту; дії механічних пошкоджень та гербіцидів на сходи рослин лободи. Науково обґрунтовано ефективну систему захисту посівів буряків цукрових від бур’янів, у тому числі і представників з родини Chenopodiaceae.

  1. Посіви буряків цукрових у центральній частині Лісостепу здебільшого забур’янені однорічними бур’янами, серед яких масовими і шкідливими є представники родини (Chenopodiaceae) – лобода біла (Chenopodium album L.), лобода гібридна (Chenopodium hybridum L.), лобода багатонасінна (Chenopodium polyspermum L.), лутига розлога (Atriplex patula L.).

  2. Насіння бур’янів роду лобода здатне чутливо реагувати на умови проростання. Оптимальним показником pH середовища для проростання насіння лободи білої був інтервал від 6,5 до 7,5. Зниження показників рН до 5,5 і більше пригнічувало процеси проростання насіння бур’яну. Збільшення вмісту сполук NO3 у водному розчині від 0,2 до 0,3 % підвищувало здатність насіння лободи білої до проростання від 2,8 до 4,3 %. Наступне зростання концентрації сполук азоту пригнічувало процеси проростання.

  3. Бур’яни роду лобода Chenopodium є рослинами евтрофами і за вегетаційний період у посівах буряків цукрових поглинали з ґрунту сполук азоту до 94,5, фосфору – 32,5, калію – 117,3 кг/га.

  4. Господарські і біологічні пороги шкідливості лободи білої у посівах буряків цукрових залежали від періоду їх спільної вегетації та величини накопиченої маси бур’яну і змінювалися від 1276 і 63 г/м2 на 30-й день до 86 і 17 г/м2 на 140-й відповідно.

  5. Встановлено, що рослини лободи білої (Chenopodium album L.) в ювенільних фазах розвитку чутливо реагували на механічні пошкодження, особливо до втрати фотосинтезуючого апарату і апікальних бруньок від фази сім’ядоль до двох справжніх листків. Видалення в такій фазі розвитку 100 % фотосинтезуючої поверхні знижувало здатність рослин у процесі наступної вегетації формувати сиру масу, висоту та насіннєву продуктивність до мінімуму.

  6. Ефективний хімічний захист посівів буряків цукрових від бур’янів родини Chenopodiaceae може бути здійснений за допомогою системи послідовних обприскувань гербіцидами Бетанал Експерт, 27 % к.е. + Голтікс 700, к.с. з нормами внесення 1,0 + 1,0 л/га.

  7. Виробнича перевірка і практичне використання результатів досліджень довели їх високу надійність і результативність. Своєчасне застосування гербіцидів Бетаналу Експерт, 27 % к.е. з Голтіксом 700, к.с. забезпечило ефективний захист посівів буряків цукрових протягом вегетації від сходів бур’янів, у тому числі і з ботанічної родини Chenopodiaceae, та отримання 10–12 % прибавки урожаю порівняно з традиційною системою хімічного захисту від бур’янів.

  8. Застосування розробленої системи захисту посівів буряків цукрових від бур’янів було економічно ефективним. Рентабельність становила 51,2 %, прибуток з 1 га посіву – 644,1 грн., коефіцієнт енергетичної ефективності – 2,98.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Іващенко О.О. Економія на шкоду / О.О. Іващенко, О.В. Бойко, О.В. Марущак та інші // Захист рослин. – 1997. – № 5. – С. 14–15 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних, узагальнення даних).

2. Іващенко О.О. Лободові бур’яни – конкуренти небезпечні / О.О. Іващенко, О.В. Марущак // Захист рослин. – 1998. – № 1. – С. 25–27 (підготовка і проведення польових досліджень, аналіз матеріалів експерименту).

3. Іващенко О.О. Бетанал Прогрес ОФ у центрі систем інтенсивного буряківництва / О.О. Іващенко, А.М. Соколо-Поповський, О.В. Марущак // Пропозиція. – 2001. – № 2. – С. 68–70 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних, узагальнення результатів).

4. Кунак В.Д. Ключова проблема технології вирощування / В.Д. Кунак, О.В. Марущак // Цукрові буряки. – 2002. – № 3. – С. 8–9 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних, узагальнення результатів).

5. Кунак В.Д. Фюзілад Форте – надійний заслін бур’янам / В. Д. Кунак, О.В. Марущак // Пропозиція. – 2002. – № 5. – С. 57 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних, узагальнення результатів).

6. Марущак О.В. Проростання лободи білої / О.В. Марущак // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 9. – С. 5–6.

7. Бовсуновський В.М. Особливості захисту від бур’янів в умовах холодної весни / В.М. Бовсуновський, О.В. Марущак, Я.П. Макух // Цукрові буряки. – 2007. – № 1. – С. 12, 20 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних, узагальнення результатів).

8. Макух Я.П. Хімічний захист посівів – надійний / Я.П. Макух, О.В. Марущак, В.О. Потьомкін // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2002. – Вип. 24. – С. 151–156 (отримання експериментальних даних, узагальнення результатів).

9. Соколо-Поповський А.М. Альтернативна і дешева система захисту / А.М. Соколо-Поповський, А.Т. Скляренко, О.В. Марущак // Вісник Білоцерківського держ. аграр. ун-ту : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2002. – Вип. 24. – С. 202–207 (науковий пошук інформації, підготовка огляду літератури).

10. Марущак О.В. Вплив агрохімічних показників ґрунту на проростання насіння лободи білої / О.В. Марущак : матеріали конф. молодих вчених [„Наукові основи виробництва цукрових буряків та інших культур бурякової сівозміни в сучасних економічних та екологічних умовах”], (Київ, 1998 р.) / Українська академія аграрних наук. – К. : Інститут цукрових буряків УААН. – 1998. – Кн. 2. – С. 94–96.

11. Марущак О.В. Обґрунтування механічного способу контролювання лободи білої (Chenopodium album L.) / О.В. Марущак : матеріали 2-ої наук.-теор. конф. гербологів [„Особливості забур’янення посівів і захист від бур’янів у сучасних умовах”], (Київ, 1–2 березня 2000 р.) / Українська академія аграрних наук, Українське наукове товариство гербологів. – К. : Світ, 2000. – С. 61–64.

12. Марущак О.В. Особливості забур’янення посівів сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу / О.В. Марущак : матеріали 3-ої наук.-теор. конф. гербологів [„Забур’яненість посівів та засоби і методи її зниження”], (Київ, 5-6 березня 2002 р.) / Українська академія аграрних наук, Українське наукове товариство гербологів. – К.: Світ, 2002. – С. 75–81 (аналіз літературних джерел, проведення досліджень).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины