Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ременюк Юрій Олександрович. Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах північного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ременюк Ю.О. Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах північного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

У дисертації наведено результати польових, лабораторних досліджень, проведених у стаціонарному польовому досліді, теоретично обгрунтовано вплив систем основного обробітку на показники продуктивності ланки сівозміни та родючості ґрунту. Досліджено вплив заходів основного обробітку ґрунту у ланці зерно-бурякової сівозміни: вико-вівсяна сумішка – пшениця озима – буряки цукрові на родючість чорнозему типового вилугуваного, забур'яненість бур'яновими компонентами агрофітоценозу, ріст, розвиток, урожайність і якість культур, економічні та енергетичні показники.

На основі результатів аналізу встановлено, що із застосуванням систематичного плоскорізного обробітку, мілкої оранки та чизеля у сівозміні зростає щільність ґрунту впродовж вегетації пшениці озимої і буряків цукрових. Стабілізація агрегатного складу грунту відбувається за використання полицевих систем обробітку, а при безполицевих, навпаки, ґрунтові агрегати руйнуються

Використання у сівозміні комбінованого обробітку ґрунту (під буряки цукрові мілка оранка з наступним безполицевим розпушуванням "Параплау" на глибину 30–32 см, інші культури – оранка на 20–22 см забезпечує збільшення вмісту гумусу у шарах ґрунту 0–10 см і 0–30 см, при цьому відзначено найменші втрати гумусу.

Високу продуктивність зерно-бурякової сівозміни забезпечує система обробітку, яка включає поєднання мілкої оранки на глибину 12–14 см з глибоким безполицевим розпушуванням "Параплау" на 30–32 см під буряки цукрові, а інші культури – оранка на 20–22 см.

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень впливу заходів основного обробітку ґрунту в ланці зерно-бурякової сівозміни: зайнятий пар – пшениця озима – буряки цукрові на родючість чорнозему типового вилугуваного, забур’яненість агрофітоценозу, ріст, розвиток, урожайність культур, економічні та енергетичні показники.

На основі всебічного аналізу одержаних результатів досліджень зроблені наступні висновки:

 1. У посівах пшениці озимої мілкий дисковий обробіток призводить до ущільнення ґрунту на період збирання порівняно з оранкою. За використання знарядь плоскорізного і чизельного типів з глибиною розпушування 20 –22 см щільність ґрунту дещо підвищується.

 2. Застосування систематичного плоскорізного і чизельного обробітків, мілкої оранки у сівозміні призводить до зростання щільності ґрунту в період сходів, змикання в міжряддях і перед збиранням буряків цукрових в орному шарі ґрунту в середньому на 0,04–0,07 г/см3. Застосування мілкої оранки з безполицевим розпушуванням "Параплау" у період сходів буряків цукрових забезпечує щільність ґрунту на рівні контрольного варіанту – 1,27 г/см3. При цьому відзначено кращу шпаруватість та ступінь аерації. Гіршими є показники шпаруватості за з періоди вегетації за мілкої оранки і плоскорізного обробітку, що призводить до зменшення некапілярної шпаруватості та ступеня аерації.

 3. Стабілізація агрегатного складу чорнозему типового вилугуваного відбувається за використання полицевих систем обробітку ґрунту, а при безполицевих, навпаки, ґрунтові агрегати руйнуються (особливо у верхньому шарі) і коефіцієнт структурності знижується. Найбільш оструктурений ґрунт відзначено у посівах пшениці озимої, порівняно із полем буряків цукрових, кількість водостійких агрегатів за оранки коливалась у межах 85,5 %, що на 3,3 % більше, ніж за плоскорізного обробітку. Мілкий обробіток під буряки цукрові призводить до руйнування водостійких агрегатів у верхньому 0–10 сантиметровому шарі ґрунту.

 4. Використання у сівозміні комбінованого обробітку ґрунту (під буряки цукрові мілка оранка з безполицевим розпушуванням "Параплау" на глибину 30–32 см, а під інші культури – оранка на 20–22 см) забезпечує збільшення вмісту гумусу на 0,11 % у шарах ґрунту 0–10 см і 0,05 % у 0–30 см. При цьому спостерігались найменші його втрати (близько 65 кг/га щорічно) порівняно з різноглибинним полицевим обробітком. Втрати гумусу за двадцятидвохрічний період за різноглибинного полицевого та плоскорізного обробітків становили 0,13 %.

 5. У посівах буряків цукрових в орному шарі ґрунту у період сходів за комбінованої системи відзначено порівняно високе забезпечення ґрунту лужногідролізованим азотом – 132 мг/кг ґрунту та рухомим фосфором – 279 мг/кг ґрунту. Мілкий і плоскорізний обробітки підвищують концентрацію мінерального азоту, рухомого фосфору і обмінного калію у верхньому шарі ґрунту, тоді як за полицевого обробітку вони концентрувались переважно у шарі 10–20 см.

 6. Встановлено, що за мілкого обробітку відбувається підкислення ґрунтового розчину, зростає гідролітична кислотність в орному шарі до 2,48 на період сходів і 2,32 мг/екв. на 100 г ґрунту – на період збирання.

 7. Система плоскорізного ґрунту у ланці зерно-бурякової сівозміни сприяла росту і розвитку бур’янів, їх кількість порівняно із контролем у посівах буряків цукрових зростала у 2,6, пшениці озимої – 1,9 раза.

 8. Найбільш високу продуктивність буряків цукрових забезпечила комбінована система обробітку, що включала поєднання мілкої оранки на глибину 12–14 см з безполицевим розпушуванням "Параплау" на 30–32 см, за якої урожайність становила близько 50 т/га, збір цукру – 9 т/га. Технологічні показники якості буряків цукрових відмічено дещо кращими за плоскорізного і чизельного обробітків ґрунту.

 9. Високу продуктивність ланки зерно-бурякової сівозміни забезпечує різноглибинна оранка у сівозміні, а також поєднання мілкої оранки з безполицевим розпушуванням "Параплау" на глибину 30–32 см.

 10. Найбільш високий прибуток отримано у варіанті з використанням під буряки цукрові мілкої оранки з безполицевим розпушуванням "Параплау", а також оранка на глибину 20–22 см під інші культури сівозміни, що становило близько 5 тис грн./га за рентабельності 244 %. Дещо менше затрачалось енергії на одиницю продукції за високого рівня коефіцієнта енергетичної ефективності при поєднанні мілкої оранки з безполицевим розпушуванням "Параплау" на глибину 30–32 см.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ременюк Ю.О. Агрофізичні властивості чорнозему залежно від обробітку / Ю.О. Ременюк // Цукрові буряки. – 2005. – № 5. – С. 6-7.

 2. Ременюк Ю.О. Вплив обробітку ґрунту на агрофізичні властивості чорнозему при вирощуванні озимої пшениці / Ю.О. Ременюк // Зрошувальне землеробство: Зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2005. – Вип. 44. – С. 49–52.

 3. Ременюк Ю.О. Продуктивність зерно-бурякової сівозміни залежно від диференціації систем основного обробітку ґрунту / Ю.О. Ременюк // Цукрові буряки. – 2007. – № 1. – С. 8–9.

 4. Ременюк Ю.О. Вплив тривалого обробітку ґрунту на видовий склад бур'янів у зерно-буряковій сівозміні / Ю.О. Ременюк, Я.П. Цвей, Г.П. Опанасенко, В.П. Юрчак // Зб. наук. праць. Інститут цукрових буряків УААН. – К., 2008. – Вип. 10. – С. 354–360 (проведення експериментальних досліджень, узагальнення і аналіз результатів).

 5. Цвей Я.П. Формування поживного режиму чорнозему залежно від системи обробітку ґрунту під цукрові буряки / Я.П. Цвей, Ю.О. Ременюк, Г.М. Мазур // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 11. – С. 15–18 (науковий пошук інформації, узагальнення результатів).

 6. Недашківський О.І.. Вплив системи обробітку ґрунту в сівозміні на продуктивність цукрових буряків і забур’яненість посівів / О.І. Недашківський, Я.П. Цвей, Ю.О. Ременюк, О.М. Хильницький, В.П. Юрчак // Зб. наук. праць. Інститут цукрових буряків УААН. – К., 2005. – Вип. 8. – С. 458–464 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних, узагальнення результатів).

 7. Недашківський О.І. Удосконалення основного обробітку ґрунту під цукрові буряки в умовах достатнього зволоження / О.І. Недашківський, Я.П. Цвей, Ю.О. Ременюк, О.М. Хильницький, В.П. Юрчак // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур – у виробництво: Матеріали наук.-прак. конф. молодих вчених (Чабани. 23–25 листопада 2004 р.) / ННЦ Інститут землеробства. – Київ-Чабани: ННЦ Інститут землеробства. – К.: ЕКМО, 2004. – С. 10–11 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних, узагальнення результатів).

 1. Ременюк Ю.О. Вплив системи основного обробітку ґрунту на якість цукрових буряків / Ю.О. Ременюк // Новітні технології виробництва конкурентоспроможної продукції рослинництва: Матеріали наук.-прак. конф. молодих вчених (Чабани. 29–30 листопада 2005 р.) / ННЦ Інститут землеробства. – Київ-Чабани: ННЦ Інститут землеробства.– К.: ЕКМО, 2005. – С. 35–36.

 2. Ременюк Ю.О. Вплив обробітку ґрунту на агрофізичні параметри чорнозему вилугуваного в зерно-буряковій сівозміні / Ю.О. Ременюк // Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21-го століття: Міжнар. наук.-прак. конф. присвяченої 50-річчю з дня створення ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського (Харків. 17–18 травня 2006 р.). – Харків: КП друкарня № 13. – 2006. – С. 112–113.

 3. Цвей Я.П. Зміна фізичних властивостей чорнозему вилугуваного при його обробітку в ланці зерно-бурякової сівозміни / Я.П. Цвей, О.І. Недашківський, Ю.О. Ременюк // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвід. тем. наук. зб. ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського (Київ. липень 2006 р.). – Харків: КП друкарня № 13. – 2006. – Книга третя. – С. 144–146 (проведення експериментальних досліджень, узагальнення і аналіз результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины