Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чермошенцева Наталя Миколаївна. С.Я.Боровий як дослідник історії України : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чермошенцева Н. М. С. Я. Боровий як дослідник історії України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена аналізу наукової спадщини С. Борового з історії України. На основі аналізу історіографії теми, широкого кола джерел, наукового доробку історика визначено основні напрями історичних досліджень вченого. Проаналізовано концепції історії єврейського народу на теренах України, що належать перу С. Борового,


систематизовано та проаналізовано праці ученого з історії Південноукраїнського регіону. З’ясовано внесок дослідника та значення його наукових праць у розробку різних проблем історії України та визначено перспективи використання творчого доробку вченого. Реконструйовано творчу біографію дослідника, простежено чинники, що впливали на формування та ґенезу наукових зацікавлень С. Борового. Встановлено зв’язок і тематику наукових досліджень вченого з умовами його праці у різні періоди життя. Проаналізовано педагогічну та організаційну діяльність історика, укладено найбільш повну на даний час бібліографію його праць.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Андрєєв В.М., Чермошенцева Н.М. Релігійне життя Запорожжя: погляд єврейського історика / В.М. Андрєєв, Н.М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – Вип. ХІ. – С. 98-101.

  2. Андрєєв В.М., Чермошенцева Н.М. С.Я. Боровий: матеріали до біографії та бібліографії / В.М. Андрєєв, Н.М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – Вип. Х.– С. 62-76.

  3. Чермошенцева Н.М. Хмельниччина у рефлексії єврейського історика / Н.М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон, 2003. – Вип. ХІІІ. – С. 18-21.

  4. Чермошенцева Н.Н. Еврейская тематика в творчестве С.Я. Борового / Н.М. Чермошенцева // Одесса и еврейская цивилизация: Сб. материалов ІІ Междунар. науч. конф.: к 100-летию со дня рожд. Саула Борового, 10-12 нояб. 2003 г. – Одесса: «Студия «Негоциант», 2004. – С. 221-226.

  5. Чермошенцева Н.М. С.Я.Боровий: дослідник історії євреїв в Україні / Н.М. Чермошенцева // Наук. пр. іст. фак-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVIII. – С. 210-215.

  6. Чермошенцева Н.М. Історія українського єврейства у рефлексії С.Я. Борового / Н.М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. ХХІ. – С. 31-36.

  7. Чермошенцева Н.М. С.Я.Боровий про торгівельні відносини єврейських купців та запорозьких козаків / Н.М. Чермошенцева // Козацька спадщина: Альманах Нікопол. регіон. відділ. НДІ козацтва при Ін-ті історії України НАН України. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – Вип. 3. – С. 214-217.

  8. Чермошенцева Н.М. Південна Україна в працях С.Я.Борового / Н.М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки.. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. ХХІІІ. – С. 148-154.

  9. Чермошенцева Н.М. Наукова спадщина С.Я.Борового: історіографія та бібліографія / Н.М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – Вип. ХХVI. – С. 138-150.

  10. Чермошенцева Н.М. Результати та перспективи дослідження соціокультурної історії Південної України в працях С.Я. Борового / Н.М. Чермошенцева // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. ХХVIІІ–ХХХІХ. – С. 265-273.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины