Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бонішко Оксана Станіславівна. Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками : Дис... канд. наук: 02.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бонішко О.С. Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азо-
барвниками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. – Харківський національний університет імені Каразіна В.Н. Харків, 2008.

Спектрофотометричним методом вперше встановлено існування восьми нових координаційних сполук Os(IV) з трифенілметановими барвниками – метилтимоловим синім, ксиленоловим оранжевим, хромазуролом S, з азобарвниками – конго червоним, тропеоліном О, з металоіндикатором – тироном та підтверджено їх утворення вольт-амперометрично. Вивчено вплив кислотності середовища; температури та часу нагрівання на максимальний вихід забарвлених сполук; фонового електроліту; концентрації реагенту та Os(IV). За оптимальних умов утворення комплексів встановлено співвідношення компонентів у системі Os(IV) – реагент, розраховані спектрофотометричні (, ) та метрологічні (межі лінійності, Сн(Os)) характеристики комплексів. Досліджено вплив платиноїдів, деяких катіонів та аніонів на процес комплесоутворення осмію з досліджуваними реагентами та можливість їх маскуван-
ня. Розроблено спектрофотометричні методики визначення іонів Os(IV) з тироном, трифенілметановими та азобарвниками (Сн(Os(IV)) = 210-7 моль/л) в модельних розчинах, інтерметалідах, концентратах, вулканічних конденсатах. Проведено сумарне визначення осмію(II,III,IV) з метилтимоловим синім та ксиленоловим оранжевим після відновлення його гідроксиламіном та аскорбіновою кислотою.

В дисертаційній роботі обґрунтована поставлена задача про перспективність використання в аналітичній хімії платиноїдів ТФМБ та азобарвників як нових реагентів для спектрофотометричного визначення іонів осмію(IV) в інтерметалідах, конденсатах та концентратах.

 1. Досліджена взаємодія іонів Os(IV) з КО (рН 5,5; 10,2), МТС (рН 6,0; 11,0), з КЧ (рН 3,5), ТрО (рН 5,2), з тироном (рН 9,2) та XAS (рН 10,2; 12,2). Встановлені оптимальні умови утворення комплексів Os(IV) з тироном, азобарвниками та ТФМБ: вплив кислотності середовища, концентрації реагенту, температури, часу нагрівання та зберігання розчинів комплексів, послідовності змішування компонентів.

 2. Встановлено, що важливим фактором швидкого утворення забарвлених комплексних сполук є одержання як реакційноздатної форми [OsCl6]2-, так і підвищення швидкості реакції обміну хлорид-іонів у внутрішній сфері гексахлороосмату за рахунок збільшення температури реагуючих систем.

 3. Спектрофотометричними методами досліджено співвідношення компонентів у комп-
  лексних сполуках: Os(IV) : КО = 1:2, Os(IV) : МТС = 2:2 та 1:2 у слабкокислому та лужному середовищах, Os(IV) : ХАS = 1:1, Os(IV) : ТрО = 3:2, Os(IV) : КЧ = 1:1, Os(IV) : тирон = 1:3. Встановлено, які функціонально-аналітичні групи координуються атомом осмію залежно від форми існування іону в даному середовищі, що підтверджено квантово-механічними обрахунками. Електрофоретично встановлений заряд координатційних сполук.

 4. Обчислені умовні константи стійкості досліджуваних комплексів та значення їх ефектив-
  них молярних коефіцієнтів світлопоглинання. Виявлено, що більшою чутливістю характеризу-
  ються ті координаційні сполуки, де іони Os(IV) сполучаються з молекулою реагенту одночасно через різні атоми функціональних груп. Зокрема, забарвлені сполуки Os(IV)-КО при рН=10,2, Сн = 0,57 мкг/мл, = 8900 мольл-1см-1; Os-МТС при рН = 11,0, Сн = 0,84 мкг/мл, =
  3300 мольл-1см-1, Os-КЧ при рН = 3,5, Сн = 0,05 мкг/мл, , e490 = 1,2104 лмоль-1см-1, Os-ТрО при рН = 5,2, Сн = 0,27 мкг/мл, e540 = 1,3103 л моль -1см-1.

 5. Методом вольтамперометрії підтверджено утворення комплексних сполук Os(IV) з КО, МТС, ХАS, КЧ, ТрО та тироном. Відновленню барвників передує хімічна реакція за участю гідроген-іонів.

 6. Проведене порівняння дії відновників – аскорбінової кислоти та гідроксиламіну на процес комплексоутворення осмію з КО та МТС. Показано, що процес відновлення аскорбіновою кислотою проходить м’якше у порівнянні з гідроксиламіном, при цьому спостерігається утворення сполук Os(ІІ,ІІІ). Гідроксиламін відновлює Os(IV) до Os(II), це дозволяє визначити сумарний вміст осмію у вигляді іону Os(ІІ) при рН=10,2 з КО та рН=11,0 з МТС, що використано в анілізі вулканічного конденсату.

 7. Розроблені нові спектрофотометричні методики визначення осмію з ТФМБ, азобарвни-ками та тироном, досліджені умови його визначення при маскуванні сторонніх іонів, зокрема у присутності платиноїдів. Нижня визначувана концентрація Os становить 1-210-7 – 510-6 моль/л. Проведено визначення осмію в інтерметалідах, концентратах та у вулканічних кондеса-
  тах. Запропоновані методики забезпечують високу відтворюваність результатів, чутливість при визначенні мікрограмових кількостей осмію (Sr = 0,04, коефіцієнт кореляції лінійності стано-
  вить 0,98-0,99). Новизна, оригінальність та практична цінність розроблених методів підтверд-
  жена актом впровадження у санітарно-екологічній лабораторії НТЦ „Експерт” (м. Вінниця).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины