Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Яковенко Володимир Олександрович. Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу : Дис... канд. наук: 03.00.17 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Яковенко В. О. Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17. гідробіологія. Інститут гідробіології НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню структурно-функціонального стану та розвитку зоопланктону Дніпровського водосховища в умовах впливу різноманітних забруднюючих чинників на сучасному етапі існування водойми. Сезонна динаміка біомаси зоопланктону мала 2 піки у верхній частині водосховища та 3 піки – у нижній. Максимуму розвитку зоопланктон досягав улітку. Навесні розподіл біомаси пелагічного зоопланктону за вертикальним розрізом та вздовж водосховища був рівномірним. Улітку та восени його біомаса у нижній частині Головного плеса водосховища була вірогідно вищою, ніж у верхній, а в Самарському плесі вона мала проміжне значення. Упродовж останніх чотирьох десятиріч, відбувалось зменшення середнього розміру зоопланктонтів та зниження розвитку таких видів, як Daphnia cucullata, D. hyalina, Bosmina coregoni. Домінуюче положення посіла група Copepoda. У багаторічному аспекті негативний вплив на розвиток зоопланктону був відмічений для нафтопродуктів, деяких важких металів та кількості опадів у весняно-літній період, позитивний – для чисельності бактеріопланктону та величини температури влітку. Щодо розподілу зоопланктону вздовж водойми, негативний вплив на його кількісні показники було встановлено для швидкості течії, концентрації у воді цинку, марганцю, міді та нафтопродуктів, позитивний – для біомаси фітопланктону. Улітку у вертикальному розподілі зоопланктону спостерігалось зниження його біомаси від 772,9 мг/м3 до 70,3 мг/м3 у напрямку від поверхні до дна, що відповідало зниженню температури води. Серед біотопів літоралі найбільший розвиток зоопланктону був відмічений улітку в заростях рдеснику, найнижчий – у заростях очерету, середній – у відкритій літоралі. Розвиток літорального зоопланктону стимулювався розвитком бактеріопланктону та насиченістю води киснем, а пригнічувався нафтопродуктами та важкими металами – такими, як свинець, нікель, цинк, мідь. Потенційна рибопродуктивність Дніпровського водосховища, розрахована за зоопланктоном, у 2003–2005 рр. складала 60,6 кг/га.

 1. Упродовж періоду дослідження у складі пелагічного зоопланктону Дніпровського водосховища зафіксовано 99 видів, з них 52 види коловерток, 19 – веслоногих ракоподібних, 27 – гіллястовусих ракоподібних та 1 – велігери дрейсени. У складі літорального зоопланктону – 127 видів, з них – 65 видів коловерток, 26 – веслоногих, 35 – гіллястовусих ракоподібних, а також велігери дрейсени. При формуванні зоопланктоценозу пелагіалі різних частин водосховища видовий склад в цілому не змінюється.

 2. Протягом періоду існування внутрішньокаскадного водосховища в структурі видового складу зоопланктону відбувалось заміщення великих за розміром форм більш дрібними та зростала частка останніх. Завдяки цьому багаторічна динаміка загальної чисельності зоопланктону має тенденцію до зростання, а біомаса не змінюється. Домінування перейшло від гілястовусих до веслоногих ракоподібних.

 3. Чинниками, які стимулювали розвиток пелагічного зоопланктону у багаторічному аспекті, були кількість бактеріопланктону та величина температури в літні місяці, а чинниками, які негативно впливали – вміст нафтопродуктів, деяких важких металів (токсичний ефект), а також кількість опадів у весняно-літній період (ефект розбавлення). Сукупна дія зазначених факторів викликала флуктуації розвитку планктофауни між роками.

 4. Весінній пік зростання біомаси зоопланктону пов’язаний з розмноженням дрібних коловерток та молоді веслоногих ракоподібних, літній та осінній – з розвитком дорослих ракоподібних. Осінній пік біомаси планктофауни відмічений лише в ніжній частині водосховища.

 5. У літньо-осінній період максимум розвитку пелагічного зоопланктону прийшовся на нижню частину водосховища. Нерівномірність розподілу зоопланктону вздовж вісі водойми зумовлена зниженням швидкості течії, концентрації нафтопродуктів, важких металів та зростанням кількості фітопланктону в умовах нижньої частини водоймища.

 6. Зростання біомаси зоопланктону взимку та зниження влітку від поверхні до дна пояснюється аналогічними змінами температури води з глибиною, що є характерним для зимового і літнього сезонів.

 7. У біотопах літоралі найбільший розвиток зоопланктону відмічений улітку в заростях рдеснику: 1597,5 мг/м3, у відкритій літоралі – менший: 558 мг/м3, ще менший – у заростях очерету: 496,9 мг/м3. Дефіцит кисню, а також зростання концентрації у воді важких металів та нафтопродуктів викликає пригнічення розвитку літорального зоопланктону, а збільшення чисельності бактеріопланктону – його стимулювання.

 8. У забруднених ділянках водосховища кількість видів та біомаса зоопланктону знижується, а частка бделоїдних коловерток та індекс сапробності зростає. Якість води за зоопланктоном на цих ділянках змінювалась від категорії “Досить чисті” до “Слабко забруднені” та “Помірно забруднені”.

 9. Потенційна рибопродуктивність за рахунок зоопланктону складає 60,6 кг/га риби, на відміну від реальних уловів – 15 кг/га. Для більш ефективного використання кормової бази у вигляді зоопланктону рекомендується зариблення водосховища молоддю планктофагів, масою не менше 100 г, у кількості 623 екз/га.

Результати дисертації, основні положення та висновки достатньо повно викладені автором у 14 наукових роботах:

 1. Яковенко В. О. Вивчення сучасного стану кормової бази Запорізького водосховища на основі досліджень сезонної динаміки зоопланктону / В. О. Яковенко // Вісник Дніпропетровського національного університету. – 2004. – Вип. 12, т. 2. – С. 218–221. – (Серія «Біологія. Екологія»).

 2. Яковенко В. О. Зв’язок пелагічного зоопланктону з рибопродуктивністю Дніпровського водосховища в умовах посиленого антропогенного пресу / В. О. Яковенко, А. І. Дворецький // Рыбное хозяйство Украины. – 2007. – № 3–4.– Керчь. – С. 2226.

 3. Яковенко В. О. Просторовий розподіл пелагічного зоопланктону Дніпровського водосховища в умовах посиленого антропогенного пресу / В. О. Яковенко, А. І. Дворецький // Рыбное хозяйство Украины. – 2007. – № 5.– Керчь. – С. 25.

 4. Яковенко В. О. Динаміка біопродукції зоопланктону Запорізького (Дніпровского) водосховища в умовах антропогенного впливу / В. О. Яковенко, О. В. Федоненко // Вісник Дніпропетровського національного університету.– 2006. – Вип. 14, т. 3.1. – С. 218–222. – (Серія «Біологія. Екологія»).

 5. Яковенко В. О. Сезонна динаміка зоопланктону Дніпровського водосховища / В. О. Яковенко, А. І. Дворецький // Таврійський науковий вісник. – 2003. – Вип. 29. – С. 259263. (Сучасні проблеми аквакультури).

 6. Кириленко А. С. Зообентос та зоопланктон Дніпровського водосховища в сучасний період / А. С. Кириленко, В. О. Яковенко // Еколого-біологічні проблеми водойм басейна р. Дніпро : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 травня 2004 р., Нова Каховка. – С. 157166.

 7. Яковенко В. О. Екологічні проблеми Дніпровського (Запорізького) водосховища в різні періоди його існування. Зоопланктон / В. О. Яковенко, А. І. Дворецький // Біорізноманіття водних екосистем: проблеми та шляхи вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2008 р., Дніпропетровськ / відп. ред. О. В. Федоненко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 68–71.

 8. Зональне районування Дніпровського водосховища за рівнем дії антропогенного забруднення на гідробіоценози та якість води / [А. І. Дворецький, Л. І. Цегельник, А. С. Кириленко та ін.] // Рибне господарство : міжвідомчий темат. наук. зб. – К., 2006. – С. 75–79.

 9. Сучасний гідроекологічний стан екосистеми Дніпровського водосховища / [А. І. Дворецький, А. С. Кириленко, В. О. Яковенко та ін.] // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В. Гнатюка.– 2005. – №3 (26). – С. 135136.(Серія «Біологія» ; спецвип. : Гідроекологія).

 10. Яковенко В.О. Біорізноманіття та динаміка розвитку планктонних та бентосних безхребетних заповідних акваторій Дніпровського водосховища / В. О. Яковенко // Проблемы развития природно-заповедного фонда Днепропетровской области и пути привлечения молодежи к их решению : матеріали научно-практ. конф. / отв. ред. П. И. Ломакин. – Дніпропетровськ: Гамалія, 2005. - С. 107-110.

 1. Яковенко В. О. Вертикальний розподіл пелагічного зоопланктону Дніпровського водосховища / В. О. Яковенко // Біорізноманіття водних екосистем: проблеми та шляхи вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2008 р., Дніпропетровськ / відп. ред. О. В. Федоненко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 78–80.

 2. Яковенко В. О. Просторовий розподіл пелагічного зоопланктону Дніпровського водосховища в умовах посиленого антропогенного пресу / В. О. Яковенко // Сучасні проблеми водних екосистем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2007 р., Дніпропетровськ / відп. ред. О. В. Федоненко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 69–71.

 3. Яковенко В. А. Продуктивность осенне-зимнего зоопланктона Днепровского водохранилища / В. А. Яковенко, А. И. Двоpецкий // Гідробіологія, іхтіологія та радіобіологія : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 67.

 4. Сучасний стан екосистем Дніпровського водосховища за ступенем дії антропогенних чинників та відгуками біоти / [А. І. Дворецький, Л. І. Цегельник, Г. С. Білоконь та ін.] // Европейская наука XXI века: Стратегия и перспективы развития – 2006 : материалы междунар. науч.-практ. конф.– Днепропетровск : Наука и образование, 2006. – С. 6667.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины