Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Колодяжна Анастасія Олегівна. Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Колодяжна А. О. Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 - біоорганічна хімія. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена асиметричному синтезу гідроксифосфонaтів, методам підвищення стереоселективності органічних реакцій, подвійній і потрійній індукції в асиметричному синтезі, вивченню властивостей оптично активних похідних естерів гідроксифосфонових кислот.

У дисертаційній роботі наведене нове вирішення наукової задачі, що полягає в розробці нових методів асиметричного синтезу функціоналізованих фосфонових кислот. Розроблено препаративний метод синтезу функціоналізованих фосфонатів на основі реакції С=Х нуклеофілів (Х=O, NR) з високореакційною парою триалкілфосфіт-піридин-галогенгідрат. Розроблено новий метод синтезу хіральних йодоалканів на основі реакції хіральних спиртів з біс-(діетиламіно)-фосфітом і йодистим метилом. Розроблено новий підхід до синтезу С-Р аналогів фосфатидної та лізофосфатидної кислот. Вперше синтезовані хіральні метиленбісфосфонати. Знайдені приклади подвійної й потрійної стереоселективності; вивчені природні основи - алкалоїди, як асиметричні каталізатори фосфоальдольної реакції, синтезовані хіральні діоли, що являють собою потенційні ліганди для комплексів з перехідними металами; синтезовані хіральні біс-(аміно)-фосфінати, що являють собою потенційні біологічно активні сполуки, синтезовані фосфорні аналоги природних треонінової і фосфатидної кислот та еритрози, вивчено стереохімію фосфоальдольної реакції і показано, що стереохімія реакції відповідає правилу Крама; запропоновано зручний хіральний сольватуючий реагент для визначення енантіомерного складу гідроксифосфонатів - природний цинхонідин.

Ключові слова; асиметричний синтез, гідроксифосфонати, розщеплення енантіомерів, фосфатидні кислоти, функціоналізовані фосфонові кислоти, цинхонові алкалоїди, фосфоальдольна реакція, стереохімія, С-Р аналоги природних сполук.

  1. У дисертаційній роботі наведено нове вирішення наукової задачі, яка полягає в розробці нових методів асиметричного синтезу гідрокси- та аміно-похідних фосфонових кислот.

  2. Розроблено препаративний метод синтезу функціоналізованих фосфонатів на основі реакції С=Х нуклеофілів з високо реакційною парою триалкілфосфіт-галогенгідрат піридину. За його допомогою вперше синтезовано хіральні метиленбісфосфонати, які є похідними природних сполук - серину або гераніолу.

  3. Запропоновано новий зручний метод синтезу хіральних йодалканів на основі реакції хіральних спиртів з біс(діетиламіно)-фосфітом і йодистим метилом.

  4. Розроблено новий підхід до синтезу С-Р аналогів фосфатидної і лізофосфатидної кислот, за допомогою якого були синтезовані нові представники цих сполук.

  5. На прикладі реакції Абрамова продемонстровано ефективність використання засобів подвійної та потрійної асиметричної індукції для досягнення високої стереоселективності процесу. Доведено, що реакція Абрамова протікає за правилом Крама.

  6. Показано, що природні основи – цинхонові алкалоїди є ефективними асиметричними каталізаторами фосфоальдольної реакції.

  7. Запропоновано зручний метод одержання хіральних діолів, що являють собою потенційні ліганди для комплексів з перехідними металами.

  8. Приєднання ментилфосфінітів до подвійного зв’язку С=N веде до утворення хіральних біс(аміно)фосфінатів, представників важливих амінофосфонових кислот.

  1. За допомогою асиметричної реакції Абрамова на ключовій стадії синтезовані енантиомерно чисті фосфорні аналоги природних треонінової кислоти та еритрози;

  2. Запропоновано зручний хіральний сольватуючий реагент для визначення енантіомерного складу гідроксифосфонатів - природний цинхонідин.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1 Kolodiazhna A. O. Modified Alkaloids as Organocatalysts for the Asymmetric Synthesis of Organophosphorus Compounds / A. O. Kolodiazhna, V. P. Kukhar, О. I. Kolodiazhnyi // Phosphorus, Sulfur, and Silicon. -2008. -Vol. 183. -Р. 728-729.

2 New Methods and Strategies for Asymmetric Synthesis of Organophosphorus Compounds / O.I. Kolodiazhnyi, I.V. Guliayko, E.V. Gryshkun, A.O. Kolodiazhna, V.V. Nesterov, G.O. Kachkovskyi //Phosphorus, Sulfur, and Silicon. -2008. -Vol. 183. -P. 393-398.

3 Колодяжная А.О. Органокатализ фосфаальдольной реакции / Колодяжная А. О., Кухарь В. П., Колодяжный О.И. // Журнал общей химии. -2008. -Т 78. -вып. 11. -С 2043-2051.

4 Колодяжная А.О. Метод определения оптической чистоты гидроксифосфонатов с помощью цинхонидина в качестве хирального сольватирующего агента / О. И. Колодяжный, А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь // Ж. общ. химии. -2006. -Т. 74. -вып. 8. -С. 1398-1399.

5 Kolodiazhna А.O. Highly stereoselective addition of silylphosphines to chiral aldehydes / O. I. Kolodiazhnyi, I. V. Guliaiko, A. O. Kolodiazhna //Tetrahedron Letters. -2004. Vol. 45. -N. 37. -P. 6955-6957.

6 Double and triple stereoselectivity in phosphaaldol reaction / A. O. Kolodiazhna, V. P. Kukhar, A. N. Chernega, O. I. Kolodiazhnyi // Tetrahedron: Asymmetry. -2004. -Vol. 15. -N. 13. -P. 1961-1963.

7 Колодяжная А.О. Синтез хирального трет-бутил(фенил)фосфиноксида /

Е. В. Гришкун, А. О. Колодяжная, О. И. Колодяжный // Журнал общей химии. -2003. -T 73. -Вып. 11. -С. 1924-1925.

8 Колодяжная А.О. Асимметрический синтез фосфатреониновой кислоти /

А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь, О. И. Колодяжный //Журнал общей химии. -2004. -Т. 74. -вып. 12. -C 2058-2059.

9 Колодяжная А. О. Асимметрический синтез дифенил (1S,2R)-1,2,3-тригидроксипропилфосфин оксида / А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь, О. И. Колодяжный //Журнал общей химии. -2004. -Т. 74. -вып. 6. -C. 1045-1046.

10 Kolodiazhna A.O. Diasteroselective Addition of Mono and Bis-Silylphosphines to Chiral Aldehydes / A. O. Kolodiazhna, I. V. Guliaiko, O. I. Kolodiazhnyi //Phosphorus, Sulfur and Silicon. -2005. -Vol. 180. -N. 10. -P. 2335-2346.

11 Kolodiazhna A.O. Synthesis of Phosphorus analogoues of Natural Compounds starting from Amino Acids / A. O. Kolodiazhna //XV International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds. -St-Petersbourg. -Russia. -2008. -P. 158.

12 Колодяжная А.О. Органокатализаторы на основе цинхоновых алкалоидов / А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь, О. И. Колодяжный // Тези доповідей ХХI Української конференції з органічної хімії. –Чернігів. -2007. -С. 195.

13 Колодяжная А. О. Асимметрический катализ фосфаальдольной реакции производними пролина. / А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь, О. И. Колодяжный // Тези доповідей ХХІ Укр. конф. з орган. хімії. –Чернігів. -2007. -С. 196.

14 Колодяжна А. О. Асиметричний синтез гідрокси- і полігідроксифосфонатів. / А. О. Колодяжна //Тези доповідей Укр. конф. з органічної хімії, Домбровськи читання. –Чернівці. -2005. – С. 81.

15 Мультистереоселективность как эффективний метод повышения стереоселективности органических реакцій / О. И. Колодяжный, Е. В.Гришкун, А. О. Колодяжная, В. В. Нестеров, И. В. Гуляйко, Г. О. Качковский //Тези доповідей Укр. конф. з орган. хімії, Домбровські читання. -Чернівці. -2005. -С. 14.

16 Kolodiazhnaya A.O. Modified Alkaloids as Organocatalysts for the Asymmetric Synthesis of Organophosphorus Compounds / A. O. Kolodiazhnaya, V. P. Kukhar, O. I. Kolodiazhnyi // XVII Intern. Conf. on Phosph. Chem.(ICPC-17). -Xiamen. -2007. -P. 110.

17 A. O. Kolodiazhna. New Methods, And Strategies For Asymmetric Synthesis Of Organophosphorus Compounds / O. I. Kolodiazhnyi, E. V. Gryshkun, A. O. Kolodiazhna //XVII Intern. Conf. on Phosph. Chem.(ICPC-17). -Xiamen. -2007. -P. 32.

18 Kolodiazhna A. O. Asymmetric synthesis of Hydroxy and Polyhydroxyphosphonates / A. O. Kolodiazhna, V. P. Kukhar, O. I. Kolodiazhnyi, //XIV International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds. -Kazan. -Russia. -2005. -P. P75.

19 Multiple Stereoselectivity as the Method for the synthesis of chiral organophosphorus compounds. / O. I. Kolodiazhnyi, E. V. Gryshkun, A. O. Kolodiazhna, and others //XIV International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds. -Kazan. -Russia. -2005. -P. IL7.

20 Мультистереоселективность как эффективный метод повышения стереоселективности органических реакций / О. И. Колодяжный, Е. В. Гришкун, А. О. Колодяжная, В. В. Нестеров, И. В. Гуляйко, Г. О. Качковский //Тези доповідей ХХ Укр конф з орган. хімії. -Одеса. -2004. -С. 20.

21 Колодяжная А.О. Тройная асимметрическая индукция в фосфаальдольной реакции / А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь, О. И. Колодяжный //Тези доповідей ХХ Укр конф з орган хімії. -Одеса. -2004. -С. 222.

22 Колодяжная А. О. Цинхонидин как хиральный сольватирующий агент для опредиления энантиомерной чистоты методом ЯМР. / А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь, О. И. Колодяжный //Intern. Symp. On Adv. Sci in Org Chem, ASOC, Crimea. -2006. -C-071.

23 Колодяжная А.О. Природные алкалоиды как катализаторы асимметрического синтеза / А. О. Колодяжная, В. П. Кухарь, О. И. Колодяжный //Intern. Symp. On Adv. Sci in Org Chem, ASOC, Crimea. -2006. -У-08.

24 Мультистереодиференціація як ефективний метод асиметричного синтезу. / О. І. Колодяжний, Є. В. Гришкун, А. О. Колодяжна, І. В. Гуляйко, В. В. Нестеров, Г. О. Качковський //Фундаментальні орієнтири науки (ФОН): Хімія та наукові основи перспективних технологій. Київ: Видавничий Дім „Академперіодика”. -2005. -С. 7-23.

25 Kolodiazhna A. O. Triple asymmetric induction in the phosphaaldol reaction / A. O. Kolodiazhna, V. P. Kukhar, O. I. Kolodiazhnyi //XVI Intern. Conf. on Phosph. Chem.(ICPC-16) Birmingham UK. -2004. -P. 109.

26 Колодяжная А. О. Синтез фосфорорганических аналогов природных соединений на основе аминокислот. / А. О. Колодяжная //XI Конференція молодих учених та студентів-хіміків південного регіону. –Одеса. -2008. -С-16.

27 Колодяжная А. О. Метод синтеза С-Р аналогов фосфатидных кислот. / А. О. Колодяжная//XI Конференція молодих учених та студентів-хіміків південного регіону, Одесса. -2008. -С-54.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины