Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Баля Андрій Григорович. Амідофенацилюючі реагенти в синтезах потенційних біорегуляторів 1,3-азольного ряду : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Баля А.Г. Амідофенацилюючі реагенти в синтезах потенційних біорегуляторів 1,3-азольного ряду. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії Наук України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню гетероциклізацій на основі амідофенацилюючих реагентів і розробці препаративних синтезів нових функціональнозаміщених похідних оксазолу, тіазолу, імідазолу, імідазо[2,1-b]тіазолу та інших гетероциклічних систем. Показано, що амідо-фенацилюючі реагенти спрямовано взаємодіють з дитіокарбаматом амонію і дають такі похідні 5-аміно-2-меркапто-1,3-тіазолу, які вдалося перетворити у невідомі раніше 2-ациламіно-тіазоло[2,3-b]тіазолієві солі. До того ж знайдено, що продукти конденсації 4-ациламіно-2-меркапто-1,3-оксазолів з метилхлороацетатом здатні до рециклізації, яка дозволяє вводити біофорний тіазолідин-2,4-діоновий фрагмент в положення 4 оксазольного кільця. Встановлено також, що 2-аміно-5-ациламіно-1,3-тіазоли легко трансформуються у похідні імідазо[2,1-b]тіазолу з різноманітними азотовмісними групами біля центра C2. З’ясовано, нарешті, що продукти конденсації амідофенацилюючих реагентів з моно- і дизаміщеними тіосечовинами, а також тіосемікарбазонами при нагріванні в соляній кислоті рециклізуються і дають біофорні ди- і тризаміщені 2-тіогідантоїни.

Порівняння структур відомих біорегуляторів азольного ряду і різноманітних похідних оксазолу, тіазолу, імідазолу та імідазо[2,1-b]тіазолу, отриманих на основі амідофенацилюючих реагентів, дозволяє прогнозувати їх високу і різнобічну біофорність. Проте експериментально вдалося поки що підтвердити лише активуючий вплив деяких похідних 5-аміно- та 2,5-діаміно- 1,3-тіазолу на ріст пшениці та кукурудзи.

1. Узагальнення результатів дисертаційної роботи дозволяє стверджувати, що сфера застосування амідофенацилюючих реагентів загальної формули ArCOCHClNHCOR (A) в синтезах дифункціональнозаміщених 1,3-азолів виявилась значно ширшою, ніж це вважалося раніше. Нові продукти гетероциклізацій подібні за своєю будовою на відомі інгібітори ферментів, медпрепа-рати або пестициди, і тому їх можна вважати потенційними біорегуляторами різної дії.

2. Показано, що реагенти (А) спрямовано взаємодіють із дитіокарбаматом амонію і дають відповідні похідні 5-аміно-2-меркапто-1,3-тіазолу (Б), які після ацетонілювання та фенацилювання вдалося перетворити у невідомі раніше 2-ациламінотіазоло[2,3-b]тіазолієві солі (В) за схемою

3. Знайдено, що аналоги сполук (Б) – таутомери 4-ациламіно-2-меркапто-1,3-оксазолів (Г) – не придатні для одержання заміщених тіазоло[2,3-b]оксазолієвих солей, але їх вдалося ввести в таке складне перетворення:

Наявність біофорного тіазолідин-2,4-діонового фрагмента в положенні 4 оксазольного кільця сполук (Д) надійно доведено за допомогою спектроскопії гетероядерного магнітного резонансу.

4. Встановлено, що 2-аміно-5-ациламіно-1,3-тіазоли (Е), синтезовані взаємодією реагентів (А) з тіосечовиною, легко трансформуються у похідні імідазо[2,1-b]тіазолу (Є) з різноманітними азотовмісними групами біля центра C2:

5. З’ясовано, що реагенти (А) цілком спрямовано взаємодіють, за Ганчем, з N-заміщеними і N,N'-дизаміщеними тіосечовинами з утворенням відповідних похідних 2,5-діаміно-1,3-тіазолу, які при нагріванні в соляній кислоті перетворюються в заміщені 2-тіогідантоїни за схемою

Будову останніх однозначно встановлено за допомогою комплексного хімічного та спектрального досліджень.

6. Показано, що реагенти (А) придатні для синтезу невідомих раніше похідних 5-аміно- 2-гідразино-1,3-тіазолу. Деякі з них рециклізуються в кислотному середовищі з утворенням нових типів похідних 3-аміно-2-тіогідантоїну, наприклад:

7. Експериментальні пошуки біорегуляторів привели до знайдення серед нових похідних 5-аміно- та 2,5-діаміно-1,3-тіазолу двох рістактиваторів рослин. Перший з них – тіазамід-І – суттєво активує ріст коренів пшениці та кукурудзи, а другий – тіазамід-ІІ – значно прискорює ріст надземної частини цих рослин, що стимулює значний інтерес до подальших досліджень не тільки вказаних препаратів, а й багатьох їхніх аналогів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Удобный подход к введению азолильных фрагментов в положение 5 тиазольного кольца / А.Г. Баля, А.Г. Белюга, В.С. Броварец, Б.С. Драч // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2006. – Т. 4, № 4. – С. 49-53.

  2. Баля А.Г. Синтезы новых производных 2-аминоимидазо[2,1-b]тиазола на основе амидофенаци-лирующих реагентов / А.Г. Баля, В.С. Броварец, Б.С. Драч // Журнал органічної та фарма-цевтичної хімії. – 2007. – Т. 5, № 1. – С. 50-54.

  3. Баля А.Г. Получение 3,5-дизамещённых 2-ациламинотиазоло[2,3-b]тиазолиевых солей на основе амидофенацилирующих реагентов / А.Г. Баля, В.С. Броварец, Б.С. Драч // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2007. – Т. 5, № 4. – С. 32-35.

  4. Original Recyclization of S-Phenacyl Derivatives of 4-Acylamino-2-mercapto-1,3-oxazoles and Their Analogues / A.G. Balia, A.G. Belyuga, V.S. Brovarets, A.N. Vasylenko, A.V. Turov, A.A. Gakh, B.S. Drach // Heteroatom Chemistry. – 2007. – Vol. 18, № 4. – Р. 432-437.

  5. Амидофенацилирующие реагенты в синтезах новых производных 2,5-диамино-1,3-тиазола и 2-тиогидантоина / А.Г. Баля, А.Н. Чернега, С.А. Бут, А.Н. Василенко, В.С. Броварец, Б.С. Драч // Журнал общей химии. – 2008. – Т. 78, № 7. – С. 1194-1202.

  6. Баля А.Г. Синтези заміщених імідазо[2,1-b]тіазолів на основі амідофенацилюючих реагентів / А.Г. Баля, В.С. Броварець, Б.С. Драч // XX Українська конференція з органічної хімії, 20-24 ве-ресня 2004 р.: тези доп. – Одеса, 2004. – Ч. 2. – С. 459.

  7. Белюга А.Г. Рециклизация 4-ациламино-5-арил-2-фенацилтио-1,3-оксазолов при нагревании в полифосфорной кислоте / А.Г. Белюга, А.Г. Баля, В.С. Броварец // Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов: ІІІ Междунар. конф., 20-23 июля 2006 г.: тезисы докл. – Черноголовка-Москва, 2006. – Т. 2. – С. 46.

  8. The synthesis of new 2-aminoimidazo[2,1-b]thiazole derivatives on the basis of amidophenacylating reagents / A.G. Balia, A.G. Belyuga, V.S. Brovarets, B.S. Drach // Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles: Int. Conf., 2-6 october 2006: Book of Abstracts. – Kharkiv, 2006. – Р. 48.

  9. Баля А.Г. Рециклізація похідних 4-ациламіно-2-меркапто-1,3-оксазолів / А.Г. Баля, О.Г. Белю-га, С.Г. Пільо // Домбровські хімічні читання: ІІІ Всеукраїнська конф., 16-18 травня 2007 р.: те-зи доп. – Тернопіль, 2007. – С. 53.

  10. Баля А.Г. Застосування амідофенацилюючих реагентів для синтезу 3,5-дизаміщених 2-ациламінотіазоло[2,3-b]тіазолієвих солей / А.Г. Баля, Б.С. Драч // XXІ Українська конфе-ренція з органічної хімії, 1-7 жовтня 2007 р.: тези доп. – Чернігів, 2007. – С. 91.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины