Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кравченко Ольга Олександрівна. Роль Са2+-залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кравченко О.О. Роль Са2+-залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Досліджено функціональний стан основних елементів Са2+-залежного сигнального шляху (фосфоліпази С, фосфоліпідів, Са2+, протеїнкінази С та Са2+/кальмодулінзалежної протеїнкінази) та окремих ланок інших месенджерних систем (NO-синтази, протеїнкінази А, протеїнкінази G та тирозинової протеїнкінази) за умов формування коліт-асоційованого канцерогенезу. Охарактеризовано особливості коливання вмісту фосфоліпідів плазматичних мембран, пулу внутрішньоклітинного кальцію на фоні відповідних змін акти- вностей досліджуваних протеїнкіназ в мембрані та цитозолі епітеліоцитів слизової оболонки кишечника у певні строки розвитку патології. Відмічено участь Са2+ та NO-синтази у формуванні первинних проявів запалення при виразковому коліті. Показано накопичення токсичних ТБК-активних продуктів пероксидації на фоні зниження активності каталази, супероксиддисмутази і активації глутатіонової складової системи антиоксидантного захисту. Досліджено також внутрішньоклітинний вміст білків-регуляторів мітохондріальної ланки апоптозу (Вах та Bcl-2) за умов колоректального канцерогенезу. Показано накопичення як про-, так і антиапоптичного протеїнів на пізніх строках формування онкопатології.

Отримані результати доводять вирішальну роль порушення функціонування сигнальних систем у розвитку як запалення, так і спричиненої ним злоякісної трансформації клітин слизової оболонки товстого кишечника.

  1. Досліджено роль Са2+-залежної месенджерної системи, спряжених з нею внутрішньоклітинних сигнальних факторів, процесів пероксидації, антиоксидантного статусу клітин та білків-модуляторів апоптозу в епітеліоцитах слизової оболонки товстої кишки за умов розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу.

  2. Встановлено, що розвиток коліт-асоційованого канцерогенезу супроводжується змінами вмісту фосфоліпідних компонентів плазматичних мембран епітеліоцитів товстої кишки. Так, за умов запалення зменшується кількість фосфатидилхоліну та фосфатидилетаноламіну, а за канцерогенезу – фосфатидилінозитолу й фосфатидилсерину.

  3. Показано збільшення вмісту цитозольного Са2+, гіперактивацію NO-синтази та фосфоліпази С в епітеліоцитах за умов запалення, що супроводжувалось деструктивними змінами в слизовій оболонці товстої кишки.

  4. За умов коліт-асоційованого канцерогенезу зміни прооксидантно/антиоксидантного статусу епітеліоцитів слизової оболонки товстої кишки полягали у накопиченні ТБК-активних продуктів, зниженні активності супероксиддисмутази і каталази та одночасній активації глутатіонзалежної системи ензимів у порівнянні з інтактними тваринами.

  5. На початкових етапах запалення (1 – 3 доба) виявлено зниження активності Са2+-залежних протеїнкіназ (протеїнкінази С та Са2+/кальмодулінзалежної протеїнкінази) в цитозольній та мембранній фракціях колоноцитів, що супроводжувалось пригніченням активності циклонуклеотидзалежних та тирозинових протеїнкіназ в цитозолі клітин слизової оболонки товстої кишки.

  6. Пізні терміни запалення (7 доба) і процеси трансформації клітин слизової оболонки товстої кишки щурів (2 – 6 тиж.) характеризувались зростанням активності серин-треонінових і тирозинових протеїнкіназ в цитозолі та різноспрямованими змінами активності даних ферментів в мембранній фракції епітеліоцитів.

  7. Встановлено підвищення активності всіх досліджуваних протеїнкіназ в мембранній фракції епітеліоцитів при аденокарциномі, яка визначалась на 10 тиждень впливу канцерогену.

  8. Показано зростання внутрішньоклітинного вмісту проапоптичного (Вах) і антиапоптичного (Bcl-2) білків мітохондріальної ланки регуляції апоптозу в кінцеві терміни розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу (8-10 тиж.).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Кравченко О. О. Активність циклонуклеотид залежних протеїнкіназ в клітинах товстого кишечника щурів за умов розвитку виразкового коліту / Кравченко О. О., Гавриш Л. І., Остапченко Л. І., Дробінська О. В. // Фізика живого. – 2007. – Т. 15, № 2. – С. 49–53. (Особистий внесок здобувача– проведено експериментальні дослідження, статистичну обробку та аналіз даних).

2. Кравченко О. О. Вміст цитоплазматичного Са 2+ в колоноцитах щурів за умов розвитку виразкового коліту / Дробінська О. В., Кравченко О.О., Артеменко О.Ю., Остапченко Л.І. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Биология, химия”. – 2007. – Т. 20 (59), № 1. – С. 146–150. (Особистий внесок здобувача – визначення вмісту цитозольного кальцію, підготовка матеріалів до друку).

3. Кравченко О. О. Дослідження активності Na+,K+-АТФази, Ca2+, Mg2+-АТФази та 5'-нуклеотидази в мембранних препаратах клітин слизової оболонки товстої кишки за умов експериментальної моделі виразкового коліту / Кравченко О. О., Дробінська О. В., Остапченко Л. І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”. – 2007. – Вип. 49- 50. – С. 70–71. (Особистий внесок здобувача – виділення клітин, фракцій, аналіз отриманих результатів).

4. Кравченко О. О. Активність протеїнкіназ в епітеліоцитах слизової оболонки товстої кишки щурів за умов розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу / О. О. Кравченко, О. В. Дробінська, Л. І. Остапченко // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 26–31. (Особистий внесок здобувача – визначення активності ферментів, аналіз отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку).

5. Кравченко О. О. Активність глутатіонзалежних ферментів у клітинах слизової оболонки товстої кишки за умов експериментального коліту / Кравченко О. О., Остапченко Л. І. // IV з’їзд Українського біофізичного товариства, 19-21 груд. 2006 р. : збірник тез. – Донецьк, 2006. – С.60–61.

6. Кравченко О. О. Структурно-функціональний стан плазматичних мембран клітин слизової оболонки шлунку при ульцерогенезі у щурів / Хілько Т. Д., Проценко Т. Л., Якубцова І. В., Гавриш Л. І., Кравченко О. О. // ІХ Український біохімічний з’їзд, 19-23 лист. 2006 р. : матеріали з’їзду. – Х., 2006. – С. 127.

7. Кравченко О. О. Вміст кальцію в епітеліоцитах слизової оболонки товстої кишки за умов розвитку експериментального виразкового коліту / Кравченко О. О., Артеменко О. Ю., Дробінська О. В. // 2-ий з’їзд Українського товариства клітинної біології, 23-26 жовт. 2007 р. : збірник тез. – К., 2007. –С. 162.

8. Кравченко О. О. Активність протеїнкінази А в колоноцитах щурів за умов розвитку експериментального виразкового коліту / Кравченко О. О., Остапченко Л. І. // Біологія: від молекули до біосфери : ІІ міжнародна конф. молодих вчених, 19-21 лист. 2007 р. : тези доп. – Х., 2007. – С. 77–78.

9. Кравченко О. О. Активність тирозинової протеїнкінази в плазматичних мембранах та цитозолі клітин слизової оболонки товстої кишки щурів за умов розвитку експериментального виразкового коліту / Кравченко О. О., Дробінська О. В. // Шевченківська весна : IV Міжнародна науково-практична конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 20 – 23 бер. 2008 р. : збірник тез. – К., 2008. – С. 13–14.

10. Кравченко О. О. Активність cGMP-залежної протеїнкінази в колоноцитах щурів за умов розвитку експериментального коліт-асоційованого канцерогенезу / Кравченко О. О., Дробінська О. В. // Молодь і поступ в біології : IV міжнародна наукова конф. студентів та аспірантів, 7-10 квіт. 2008 р. : збірник тез. – Л., 2008. – С. 38–39.

11. Кравченко О. О. Активність протеїнкінази С за умов експериментального канцерогенезу товстої кишки щурів / О. О. Кравченко, Л. І. Остапченко // Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології : ІХ міжнародна конф. молодих онкологів України, 23-24 квіт. 2008 р. : збірник тез. – К., 2008. – С. 70.

12. Kravchenko O. O. Role of membrane phosphatidylinositol, intracellular calcium and protein kinase C activity in rat colonocytes under ulceractive colitis development / Kravchenko O. O., Drobins’ka O. V., Ostapchenko L. I., Telegina L. A. // 5th International Symposium On Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection, 17-19 sep. 2008. : abstracts. – Yalta, 2008. – P. 17.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины