Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дьомін Максим Костянтинович. Моделі та інструменти моніторінгу інформаційно-управлінських архітектур : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дьомін М.К. Моделі та інструменти моніторингу інформаційно-управлінських архітектур. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена створенню моделей інформаційно-управлінських архітектур (ІУА) та інструментальних засобів моніторингу ІУА.

Створені нові інформаційні моделі ІУА, розроблена модель ІУА з динамічним визначенням типів, яка відображає такі суттєві особливості реальних архітектур як багатошаровість і змінність. Концептуальний рівень цієї моделі визначає загальну структуру моделей ІУА та характеризує їх складові частини. Фізичний рівень моделі ІУА з динамічним визначенням типів був розроблений для реляційних та об’єктно-орієнтованих СКБД (FireBird, Jasmine, Versant). Набули подальшого розвитку методи створення темпоральних баз даних, засновані на використанні інтелектуальних покажчиків. Удосконалено метод обстеження ІУА підприємства, що дозволяє однозначно виділяти взаємозв’язок інформаційної й управлінської компонент, та обстежувати підприємства з процесно-орієнтованою системою управління. Розроблена мова запитів до баз даних ІУА, яка може використовуватися для виявлення типових, переважаючих архітектур, тенденцій їх розвитку та для діагностики стану окремих елементів ІУА.

Розроблені моделі й інструменти можуть бути використані при управлінні архітектурою підприємства та для організації моніторингу, що дозволяє підвищити ефективність управління підприємством.

Ключові слова. Інформаційно-управлінська архітектура, моніторинг, інформаційні моделі, об’єктно-орієнтовані моделі, об’єктно-орієнтовані бази даних, мова запитів.

У дисертації вирішена актуальна наукова задача створення методів, моделей та інструментальних засобів моніторингу ІУА соціально-економічних систем різних класів, а також проблема вибору переважаючих ІУА. У результаті дослідження отримані наступні результати:

 1. Встановлено, що моніторинг інформаційно-управлінських архітектур є одним з найменш витратних методів підвищення ефективності систем управління підприємством. Показано, що метод моніторингу розроблений на рівні концепції, а саме моделі й інструменти моніторингу не дозволяють представляти дані про ІУА з необхідною деталізацією, не здатні відбивати багатошаровість і динаміку розвитку ІУА, мають обмежені можливості аналізу даних;

 2. За рахунок формалізації понять інформаційно-управлінської архітектури і шару ІУА, а також визначення загальних принципів їх декомпозиції, розроблена модель ІУА з динамічним визначенням типів, яка на відміну від існуючих моделей забезпечує ефективне представлення різнорідних і багатошарових архітектур, що створило основу для побудови баз даних, які представляють собою середовище моделювання, аналізу і наступного вибору переважаючих ІУА;

 3. Створені бази даних на основі об’єктно-орієнтованих систем керування базами даних Jasmine, Versant, а також реляційних СКБД, відмінністю яких є можливість динамічних корегувань моделей ІУА в процесі експлуатації, що дозволяє відслідковувати і прогнозувати розвиток архітектур підприємств, приймати своєчасні рішення з їх удосконалення;

 4. Запропонована концепція шаблонів ІУА, за допомогою якої вирішена задача представлення в базах даних самих архітектур, а також їх елементів, яким властива структурна мінливість, реалізований механізм створення і використання шаблонів;

 5. Розроблена мова запитів, що забезпечує підтримку прийняття рішень з оперативного і стратегічного управління ІУА, запропонований метод визначення типових і переважаючих архітектур, заснований на послідовному пошуку схожих архітектурних рішень засобами розробленої мови запитів і на методі нечіткої багатокритеріальної оцінки альтернатив;

 6. Набули подальшого розвитку методи створення темпоральних баз даних, засновані на використанні інтелектуальних вказівників, зокрема, вирішена задача інкапсуляції методів керування інтелектуальними вказівниками в базових класах моделі, виявлені і вирішені проблеми модифікації знімків ІУА, що не є фінальними;

 7. Удосконалений метод обстеження ІУА, що забезпечило можливість представлення багатошаровості архітектур, однозначного виділення взаємозв’язку інформаційного й управлінського компонентів, дозволило враховувати особливості підприємств з процесно-орієнтованою системою управління;

 8. Практичне значення роботи підтверджується впровадженням моделей і інструментальних засобів моніторингу на підприємствах: ТОВ «Єрмак» (акт впровадження від 26.11.2007) і ТОВ «Східні ресурси» (акт впровадження від 11.12.2007), що дозволило поліпшити якість управлінських рішень в області удосконалення ІУА, підвищити ефективність діяльності. Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі при вивченні дисципліни «Теорія систем» на кафедрі інформатики СНУ ім. В. Даля (акт впровадження від 25.02.2007).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Наукові праці у фахових виданнях:

  1. Данич В.Н. Динамика развития информационно-управленческих архитектур предприятий торговли / В.Н. Данич, М.К. Демин, Н.В. Клепакова // Вестник ВНУ им. В. Даля. - Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2007. -№11 (117), ч.2. - С. 300 – 307.

  2. Данич В.Н. Инструменты и механизмы мониторинга информационно-управленческих архитектур предприятий / В.Н. Данич, М.К. Дёмин, С.М. Танченко // Вестник ВНУ им. В. Даля. - Луганск: Изд. ВНУ, 2007. - №5. - С. 160-165.

  3. Данич В.Н. Концептуальный уровень модели информационно-управленческих архитектур с динамическим определением типов / В.Н. Данич, М.К. Дёмин // Вестник ВНУ им. В. Даля. - Луганск: Изд. ВНУ, 2007. - №4. - С. 30-42.

  4. Данич В.Н. Объектно-ориентированная база данных информационно-управленческих архитектур в среде Jasmine / В.Н. Данич, М.К. Демин, Г.Е. Чернышев // Вестник ВНУ им. В. Даля. - Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2006. - №2 (96). - С. 42 – 47.

  5. Дёмин М.К. Методы представления иерархической информации в реляционных базах данных информационно-управленческих архитектур / М.К. Демин // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. - №1(17) – С. 56-62.

  6. Дёмин М.К. Объектно-ориентированная база данных информационно-управленческих архитектур и ее реализация в среде Versant / М.К. Дёмин // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - Луганськ: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 9(127), ч. 2. – С. 72-78.

  7. Дёмин М.К. Реляционные модели и базы данных многослойных информационно-управленческих архитектур / М.К. Дёмин // Сборник научных трудов: Спецвыпуск: Информационные технологии в научных исследованиях и в учебном процессе (международ. научн.-практ. конф., Луганск-Алчевск, 21-24 ноября 2005 г.). –Алчевск: ДонГТУ, 2005 - С. 38-50.

  Наукові праці в інших виданнях:

  1. Данич В.Н. Информационно-управленческие архитектуры предприятий машиностроительного комплекса / В.Н. Данич, М.К. Демин, О.Н. Шкибтан // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку», м. Краматорськ, 5-8 червня 2006 р. – Краматорськ: ДДМА, 2006. - С. 25-26.

  2. Данич В.Н. Использование концепции информационно-управленческой архитектуры при управлении высшим учебным заведением / В.Н. Данич, М.К. Дёмин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці», Луганськ, 11-13 грудня 2006 р. – Луганськ: «Альма-матер», 2006. – С. 111-113.

  3. Данич В.Н. Система запросов к базам данных информационно-управленческих архитектур / В.Н. Данич, М.К. Демин // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: зб. наук. праць / Відповід. ред. проф. В.М. Соловйов. - Кривий Ріг, 2007. - С. 57-59.

  4. Данич В.Н. Система классов в задаче моделирования информационно-управленческих архитектур / В.Н. Данич, М.К. Демин, Г.Е. Чернышев // Праці Луганського відділення міжнародної академії інформатизації: Науковий журнал / Під ред. д.т.н В.О. Ульшина. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. - №2 (11). – С. 39-46.

  5. Демин М.К. Возможности объектно-ориентированных и реляционных СУБД для создания временных баз данных информационно-управленческих архитектур / М.К. Демин // Збірник тез доповідей 10-ї всеукраїнської науково-практичної конференції «Технологія 2007».– Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В.Даля, 2007. – Частина 4.- С. 31.

  6. Демин М.К. Динамика развития информационно-управленческих архитектур предприятий торговли / М.К. Демин, Н.В. Клепакова // Збірник тез доповідей Першої регіональної науково-практичної конференції «Економіка 2007» (20 квітня 2007 р., Сєвєродонецьк). – Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В.Даля, 2007. - Частина 1. – С. 120.

  7. Дёмин М.К. Объектно-ориентированная база данных информационно-управленческих архитектур и ее реализация в среде VERSANT / М.К. Демин // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці», м. Луганськ, 8-10 квітня 2008 р. – Луганськ: «Альма-матер», 2008. – С. 28-30.

  8. Демин М.К. Реляционные модели и базы данных многослойных информационно-управленческих архитектур / М.К. Демин // Інформаційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 листопада 2005. – Луганськ, 2005. – С. 60-64.

  9. Дёмин М.К. Язык запросов к базам данных информационно-управленческих архитектур / М.К. Демин // Праці Луганського відділення міжнародної академії інформатизації: Науковий журнал / Під ред. д.т.н В.О. Ульшина. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. - № 1(16). - С. 39-43.

  10. Danich V. Methods of representation of the hierarchical information in relational databases of Information-Administrative Architectures. / V. Danich, M. Dyomin // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 267-268.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины