Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Косякова Галина Василівна. Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в нормі та за різних патологічних станів організму : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Косякова Г.В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в нормі та за різних патологічних станів організму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ, 2009.

В дисертаційній роботі досліджено вплив N-стеароїлетаноламіну (NSE) на стан системи оксиду азоту (NO) в нормі та за різних патологічних станів організму, і з’ясовані можливі шляхи регуляторної дії NSE на NO-синтазний шлях утворення NO за патологій, які супроводжуються дисбалансом синтезу NO різними ізоформами NO-синтази.

Вперше показано, що NSE здатний чинити регуляторний вплив на вміст стабільних метаболітів NO в тканинах організму за патології (ішемічно-реперфузійне ушкодження тканин, наслідки ураження іонізуючим опроміненням, цукровий діабет). З’ясовано, що в основі виявленого ефекту NSE є його здатність до регуляції активності NO–синтаз. На експериментальній моделі патологічного стану (стрептозотоциніндукований діабет у щурів) та за гіпертензії малого кола кровообігу у людини, в патогенезі яких має місце гіперпродукція NO, показана інгібувальна дія NSE на активність індуцибельної ізоформи NO-синтази (iNOS) в клітинах та органах серцево-судинної системи, як в дослідженнях in vivo, так і in vitro. Результати вивчення in vitro впливу різних концентрацій NSE (10–9, 108, 107 М) на активність ферменту показали, що максимальний ефект інгібування серед обраних концентрацій NSE спостерігається за концентрації 107 М.

На моделі стрептозотоциніндукованого діабету у щурів показана здатність NSE до корекції порушення фосфоліпідного складу мембран еритроцитів, викликаних розвитком захворювання, зокрема виявлено істотне зниження вмісту лізоформ фосфоліпідів та нормалізацію вмісту основних фосфоліпідів мембран за дії NSE. Зниження вмісту лізоформ фосфоліпідів (індукторів iNOS) може спричиняти інгібування активності iNOS, і цей біохімічний механізм може бути поясненням ефекту NSE на активність ферменту.

1. Не зважаючи на інтенсивне дослідження біологічних ефектів мінорних ліпідів N-ацилетаноламінів (NAE), механізми дії NAE з насиченими ацильними ланцюгами залишаються мало вивченими. Зокрема, в літературі існують лише поодинокі факти, що вказують на можливість існування функціонального зв’язку насичених NAE з системою оксиду азоту (NO) під час реалізації біологічної дії NAE. У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально доведено нове вирішення актуального науково-практичного завдання біохімії, а саме вперше досліджено вплив N-стеароїлетаноламіну (NSE) на стан системи NO в нормі та за різних патологічних станів організму, і з’ясовані можливі шляхи регуляторної дії NSE на NO-синтазний шлях утворення NO за патологій, які супроводжуються дисбалансом синтезу NO різними ізоформами NO-синтази.

2. На моделях різних патологічних станів, викликаних ішемією/реперфузією скелетного м’язу, радіаційним опроміненням, а також цукровим діабетом І типу та легеневою гіпертензією, в патогенезі яких має місце порушення процесів синтезу оксиду азоту, показана здатність NSE до регуляції вмісту стабільних метаболітів NO.

3. Встановлено, що в основі регуляторної дії NSE полягає його інгібувальний вплив на активність індуцибельної ізоформи NO-синтази за патологічних станів, що супроводжуються гіперпродукцією NO.

4. В дослідженнях in vitro встановлений інгібувальний ефект NSE в концентраціях 10–9, 108, 107 М на активність iNOS в еритроцитах щурів з експериментальним цукровим діабетом та еритроцитах хворих з легеневою гіпертензією. Показано, що максимальний ефект інгібування активності iNOS серед обраних концентрацій NSE спостерігається за концентрації 10-7 М.

5. Показано, що нормалізація активності конститутивної NO-синтази cNOS, аргінази, вмісту сечовини та поліамінів в клітинах та органах серцево-судинної системи щурів із цукровим діабетом під дією NSE відбувається в результаті пригнічення активності iNOS.

6. Доведено, що відтворення балансу в синтезі NO різними ізоформами NO-синтази в ендотелії аорти щурів із стрептозотоциновим діабетом під впливом NSE сприяє відновленню реакцій розслаблення гладеньких м’язів аорти.

7. Встановлено здатність NSE коригувати порушення фосфоліпідного складу мембран еритроцитів щурів з індукованим діабетом. Зниження вмісту лізоформ фосфоліпідів може спричиняти інгібування iNOS, що може бути поясненням біохімічного механізму зміни активності iNOS під впливом NSE.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Гула Н. М. Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень стабільних метаболітів NO за різних патологічних станів організму, що супроводжуються оксидативним стресом / Н. М. Гула, Г. В. Косякова, Н. Л. Кіндрук, Т. О. Хмель // Укр. Біохім. Журн. – 2005, – Т.77, №3. – С. 113-119.

  2. Зіньковський М. Ф. Особливості перетворення L-Аргініну за окисним (NO-синтазним) шляхом в еритроцитах хворих на природжені вади серця, що ускладнені легеневою гіпертензією / М. Ф. Зіньковський, Н. М. Гула, О. М. Довгань, Г. В. Косякова // Серцево-судинна хірургія. – 2004. – Т. 12. – С. 86-89.

  3. Гула Н. М. Вплив N-стеароїлетаноламіну на NO-синтазний шлях генерації оксиду азоту в аорті та серці щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом Н. М. Гула, Г. В. Косякова, А. Г. Бердишев //Укр. Біохім. Журн. – 2007. – Т.79, №5. – С.153-157.

  4. Косякова Г. В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на NO-синтазний шлях утворення оксиду азоту та фосфоліпідний склад мембран еритроцитів щурів із стрептозотоциновим діабетом / Г. В. Косякова, Н. М. Гула // Укр. Біохім. Журн. –2007. – Т.79, №6. – С.53-59.

  5. Легочная артериальная гипертензия / [ Зиньковский М. Ф., Гулая Н. М., Косякова Г. В. Довгань А. М. ]. – К. : Книга плюс, 2005. – 90 с.

  6. Гула Н. М. N-ацилетаноламіни (NAE): нові аспекти біологічної дії / Н. М.Гула, Г. В.Косякова // Медичний всесвіт. – 2003. – Т.3, №2. – С.62-67.

  7. Заявка на винахід № а 2007 08180. МПК 8 А61К 31/00, 31/164; А61Р 5/00 “ Застосування N-стеароїлетаноламіну як лікарського засобу для терапії цукрового діабету І та ІІ типів” / Гула Н.М., Косякова Г.В., Бердишев А.Г. Заявл. 18.07.2007.

  8. Косякова Г. В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на генерацію оксиду азоту в еритроцитах щурів за стрептозотоциніндукованого діабету / Г. В. Косякова //Укр.Біохім.Журн. –2004. – Т.76, №4. – С.131-132.

  9. Gula N. M. Endocannabinoids as autoregulatory signaling molecules: role of saturated N-acylethanolamines / N. M. Gula, G. V. Kosiakova // Molecular mechanisms of cellular signaling : 5th Parnas Conf., April 26-29 2005. :Український біохімічний журнал. – 2005. – Т.77, №2 (спец. вип.) – С. 23.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины