Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ігнатов Олександр Володимирович. Підвищення ефективності відтворення і вирощування цьоголітків стерляді ( Acipenser ruthenus L.) в умовах півдня України. : Дис... канд. наук: 06.02.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ігнатов О. В. Підвищення ефективності відтворення і вирощування цьоголітків стерляді (Acipenser ruthenus L.) в умовах півдня України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2008.

Присвячена підвищенню ефективності відтворення і вивченню впливу еколого-технологічних параметрів на ефективність вирощування молоді стерляді в умовах півдня України.

Наведені рибницько-біологічні дослідження, які дозволили позначити нові напрямки у штучному відтворенні і технології отримання життєстійкої молоді стерляді. Встановлено і обґрунтовано взаємозв’язок між щільністю посадки, впливом характеру годівлі та раціоном на рибничо-біологічні характеристики молоді, які є критеріями життєстійкості. Знайдено особливості впливу технологічних параметрів середовища на ефективність штучного відтворення і морфологічні показники личинок, мальків та цьоголітків стерляді.

Запропоновано принципи оцінки економічної ефективності вирощування життєстійкої молоді.

Основні результати роботи впроваджені у виробництво.

  1. Фізико-хімічний режим басейнів в період спостережень не виходив за межі нормативних величин і не впливав суттєво на отримані результати експериментів.

  2. Фітопланктон експериментальних ставів був представлений синьозеленими, дінофітовими, евгленофітовими, зеленими та діатомовими водоростями. Біомаса коливалася протягом сезону по ставах від 3,98 до 19,28 г/м3. Середньосезонна біомаса зоопланктону коливалася по окремих ставах від 3,01 до 16,86 г/м3. Біомаса м’якого зообентосу відзначалася суттєвими коливаннями по окремих ставах від 0,45 до 4,97 г/м2.

  3. Визначено вплив якості плідників стерляді на рибогосподарські показники. Встановлено, що самиці стерляді із індивідуальною масою тіла 1,8 - 2,0 кг із відносною плодючістю в межах 13,21 – 19,57 тис. ікринок/ кг та робочої плодючістю в межах 23,25 – 35,84 тис. ікринок продемонстрували високі репродуктивні ознаки в умовах штучного відтворення.

  4. Встановлено, що існує принципова можливість ефективного використання альтернативних фізіологічно активних препаратів, які здатні значною мірою замінити традиційний гонадотропний препарат гіпофізу і суттєво пом'якшити залежність від його наявності.

  5. Найбільш доцільним слід вважати вирощування личинок при температурі води 19 - 20 оС, що дозволяє у існуючий нормативний термін отримати личинок середньою масою не менше 126 - 128 мг при виживаності 74 – 77%. Зниження температури води до 14 - 17 оС призводить до суттєвої затримки росту і зменшенню показника виходу личинок стерляді.

  6. Вплив фактору простору на ефективність вирощування мальків в басейнах спостерігався при щільності у 2,0 тис. екз/ м2, де молодь досягала середньої маси 286,1 – 306,7 мг при виживаності 73,27 – 75,79 %.

  7. При температурі 16,5 – 21,7оС збільшення у раціоні личинок стерляді частки штучних кормів призводить до затримки росту та підвищених показників виживаності, які досягали 49,5 – 53,3 %. Більш раціональним слід вважати годівлю молоді стерляді в перші 20 діб раціоном із переважанням ракоподібних та вмістом штучних кормів не більше 20 - 40% від маси тіла личинок.

  8. Аналіз впливу кратності годівлі та величини раціону на ефективність вирощування мальків стерляді дозволив зазначити, що доведення відносного об’єму добового раціону до 40 – 50% від маси тіла при збільшенні кратності годівлі до десяти разів на добу у межах температури води 14 – 18 оС позитивно впливає на темп росту, виживаність та ефективність використання кормів. При цьому маса мальків зростає на 5,57 – 8,01%, а рибопродуктивність – на 18 – 24%.

  9. Проведені дослідження із вирощування мальків та цьоголітків стерляді в ставах за різної щільності посадки дозволяють стверджувати, що зменшення щільності посадки мальків у вирощувальні стави з 35,5 до 7,5 тис.екз./га дозволяє отримати цьоголітків середньої масою 35 - 36 г за термін 60 - 65 діб. За необхідності отримання значної кількості рибопосадкового матеріалу для різного цільового призначення із невисокою масою (3 - 4 г), щільність посадки у стави можна збільшити до 32 – 33 тис. екз./га, але за умови зариблення вирощувальних ставів личинками стерляді середньою масою не менше 85 – 90 мг. Це дозволяє отримати мальків означеної маси за термін 45 – 50 діб і з рівнем виживаності до 90%.

  10. Економічна ефективність вирощування життєстійкої молоді стерляді значною мірою залежить від витрат кормів, кількості та якості отриманої рибопродукції, що у свою чергу визначає вихід, середню масу, рибопродуктивність. Найбільший рівень рентабельності досягнутий тоді, коли личинок вирощували при середній температурі води 18 оС, при максимальній щільності посадки, коли годівля здійснювалась із величиною відносного об’єму раціону у 20 – 30% і максимальною кратністю годівлі.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины