Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Христенко Дмитро Сергійович. Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama Linneus, 1758) Кременчуцького водосховища. : Дис... канд. наук: 03.00.10 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Христенко Д.С. Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama linneus, 1758) Кременчуцького водосховища. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.10 – іхтіологія. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню біології ляща Кременчуцького водосховища та особливостей його промислового використання.

Основні біологічні показники особин названого виду свідчать про сприятливі умови для його існування в цьому водному об’єкті

Показники екстер’єру вказують на те, що внаслідок дії комплексу факторів, які склалися в Кременчуцькому водосховищі, у ляща значно змінилися гідродинамічні властивості тіла і за набором морфометричних показників він наближений до річкової форми.

У роботі розраховано кульмінацію іхтіомаси ляща, проаналізовано матеріально-технічну базу промислу і визначено заходи щодо оптимізації та регулювання його інтенсивності.

Установлено які групи факторів найбільшою мірою впливали на промислове вилучення ляща Кременчуцького водосховища у різні періоди.

Розраховано промислове повернення ляща від ікри, і на основі одержаних даних про біологічні показники ляща запропоновано уточнення до “Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони рибних запасів”, № 325 від 11.07.1992 року.

1. Біологічні показники ляща Кременчуцького водосховища свідчать про сприятливі умови для його існування в цьому водному об’єкті.

2. Установлено, що досліджуваний вид за 46 років існування у водоймі змінив свої гідродинамічні властивості й за набором морфометричних показників наблизився до річкової форми.

3. Популяція ляща Кременчуцького водосховища характеризується багатовіковою структурою з граничним віком 20 років. Зменшення середньовиваженого віку риб останніми роками зумовлено зростанням чисельності рекрутів, що дає змогу прогнозувати збільшення вилову в найближчі роки.

4. Дослідження показали, що основне промислове навантаження за сучасних умов спрямоване на ляща 5–6-річного віку, а це недоцільно як з біологічної так і економічної точок зору. Бажано перенести основний тиск промислу на 7–8-річних особин, що гарантовано забезпечить покращення якісних і кількісних показників промислового вилову риби в наступні роки.

5. Високі показники лінійного розміру, маси, вгодованості (за Фультоном і Кларк) та жирності (за Прозоровською) на фоні переважання у складі кормових грудок ляща його улюбленої поживи (личинок і ляльок хірономід) і зменшення кількості баластних речовин свідчать про сприятливі умови для нагулу досліджуваного виду в Кременчуцькому водосховищі.

6. Темпи росту ляща змінювалися впродовж існування Кременчуцького водосховища. Це могло бути зумовлено різною інтенсивністю промислового використання. Встановлено позитивну кореляцію між промисловим виловом цього виду й показниками темпів росту К (r = 0,70) і (r = 0,84).

7. У межах однієї вікової групи ляща значних коливань ІАП не спостерігалося. За період досліджень (2005–2007 рр.) цей показник був максимальним у 13-річної самки – 712,0 тис. ікринок, а мінімальним – у
7-річної самки – 76,3 тис. ікринок. Плодючість статистично достовірно підвищувалася від верхньої до нижньої частин водосховища. Середня багаторічна ІАП у міжрічному аспекті змінювалась незначно і становила у верхній частині 168,3 тис. ікринок, середній – 228,3 і в нижній частині – 263,2 тис. ікринок.

8. Багаторічна динаміка вилову риби у водоймі, що вивчалося, мала вигляд багатовершинної кривої й не підпорядковувалася загальним закономірностям, встановленим для рівнинних водосховищ.

9. Усі піки промислового вилову в Кременчуцькому водосховищі утворено за рахунок вилову аборигенних частикових видів риб – ляща і плітки. Вилов риби під час першого й другого піків був майже однаковим. Це пояснюється сприятливими умовами для відтворення і нагулу основних промислових видів риб у перші роки існування водосховища та інтенсифікацією промислового навантаження в подальшому. Значне зменшення вилову риби під час третього піка може бути пов’язано з соціально-економічною ситуацією, яка склалася у країні.

10. Інтенсивність промислу ляща нині досягла максимальних значень, і подальше збільшення кількісних параметрів промислового навантаження призведе до створення суб'єктивних умов для стійкого перелову його популяції. В сучасних умовах інтенсивного використання водних живих ресурсів великих водосховищ виникає необхідність у регламентації не тільки кількісних, але й якісних параметрів промислового навантаження.

11. У результаті проведення факторного аналізу нами було виділено два фактори, які впливають на промисловий вилов ляща в Кременчуцькому водосховищі. Перший фактор об’єднав ознаки інтенсивності промислового використання водойми (кількість ставних сіток, рибалок і одиниць промислового флоту), другий – показники, що підвищували щільність промислових скупчень та індивідуальну активність риб (сума градусоднів і рівень води). Збільшенню промислового вилову сприяють позитивні значення першого та другого факторів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины