Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Капінус Олена Леонідівна. 1.Грецькі громади України кінця XVII – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Капінус О.Л. Грецькі громади України кінця XVII – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2008.

У дисертації досліджуються тенденції, напрямки, історіографічні закономірності вивчення історії грецьких громад України у ХІХ – на початку ХХІ ст. Виділено історичні етапи студіювання проблеми. З’ясовано особливості підходів до історії греків Ніжина та Північного Приазов’я дослідників ХІХ – початку ХХІ ст., місце відповідної проблематики у загальноісторичних студіях, її підпорядкованість більш широким тематичним контекстам. Показано спектр оцінок щодо ключових сюжетів історії грецьких громад – питань формування Ніжинського грецького братства, відносин громади з гетьманської та імперської владою, торгівельної діяльності братчиків, переселення греків з Кримського півострова до Північного Приазов’я. З’ясовано високий ступінь кореляції дослідницького пошуку з державними ідеологічними настановами за радянських часів. Охарактеризовано класову концепцію історії маріупольських греків, що була оформлена у 20–30-х рр. ХХ ст. Зосереджено увагу на наукових студіях К.Харламповича з історії ніжинських греків. Розкрито умови активізації елліністичних досліджень у незалежній Україні, їх оформлення в інституціалізований результативний напрям вітчизняної історіографії. Проаналізовано основні тематичні та методологічні пріоритети сучасних українських істориків-елліністів щодо досліджуваної проблематики.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Етнічна історія греків Північного Приазов’я в сучасних елліністичних дослідженнях // Історичні і політологічні дослідження / Голов. ред. П.В. Добров. – Донецьк: Вид-во Дон НУ, 2006. – №3/4 (29/30). – С.50–58.

  2. Греки України в історіографічних дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. // Історичні і політологічні дослідження / Голов. ред. П.В. Добров. – Донецьк: Вид-во Дон НУ, 2007. – №1/2 (31/32). – С.203–212.

  3. Греки України в історіографії 1950–1980-х рр. // Історичні і політологічні дослідження: Матеріали VII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Історія та сучасність: погляд крізь віки», присвяченої 70-річчю Донецького національного університету / Голов. ред. П.В. Добров. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Т.І. – №3/4 (33/34). – С.82–88.

  4. Причини та характер переселення греків з Криму до Північного Приазов’я 1778–1779 рр.: історіографія питання // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. ст. / Голов. ред. З.Г.Лихолобова. – Донецьк, 2008. – Кн.15/16. – С.363–374.

  1. Господарський розвиток греків Північного Приазов’я в контексті державної політики колонізації та освоєння Новоросії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст. // Історичні і політологічні дослідження / Голов. ред. П.В.Добров. – Донецьк: Вид-во Дон НУ, 2005. – №2(24). – С.52–58.

  2. Північне Приазов’я в адміністративно-територіальних трансформаціях Півдня України кінця XVIII – поч. ХІХ ст. // Вісник ДонНАБА. Проблеми соціо-гуманітарних наук. – 2007. – Вип. 1(57). – С.15–19.

  3. Проблеми збереження культури та мови (кримських) маріупольських греків у праці архієпископа Гавріїла «Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафийской епархии» // Українська державність: історія і сучасність: Зб. матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців 30 листопада 2007 р. – Ч.1. – Маріуполь: МДГУ, 2007. – С.126–128.

  4. Земельне питання у відносинах грецької громади Північного Приазов’я з російським урядом (кінець XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст.) // Наука і освіта – 2005: Зб. матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції 7–20 лютого 2005 р. – Т. 18: Історія України. – Дніпропетровськ, 2005. – С.28–31.

  5. Сучасна українська історіографія переселення греків з Криму до Північного Приазов’я // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII–ХХІ ст.: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 21–23 травня 2007 р. – Маріуполь: МДГУ, 2007. – С.169–171.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины