Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Данилів Андрій Ярославович. Стратиграфія і молюски силурійських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи. : Дис... канд. наук: 04.00.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Данилів А.Я. Стратиграфія і молюски силурійських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена детальному монографічному вивченню систематичного складу черевоногих молюсків силуру відкладів Поділля. У ній на підставі першого монографічного опису 46 видів (з них уперше описано 5 нових видів), що належать до 12 родин і 20 родів, створено атлас черевоногих молюсків. Систематику силурійських представників групи приведено у відповідність до чинної сьогодні таксономії гастроподів. Рештки гастроподів дають змогу деталізувати палеоекологічні реконструкції та сформувати ґрунтовніші уявлення про етапи розвитку біоти не тільки дослідженого палеобасейну, а й ранньопалеозойського.

Вивчено стратиграфічне і географічне поширення таксонів та виділено види, віковий діапазон існування яких сумірний з часом утворення регіональних стратонів. Палеонтологічно обґрунтовано й підтверджено гастроподами виділення всіх ярусів силуру, визначено та уточнено (підтверджено) межі між ними.

З’ясовано, що на межі ордовику і силуру відбулася зміна родового та оновлення видового складу черевоногих молюсків, тоді як межа між силуром і девоном за фауною гастропод чітко не виражена. Черевоногими молюсками підтверджено доцільність і об’єктивність виділення в подільському розрізі чотирьох ярусів, визначено межі між ними.

Уперше за черевоногими молюсками обґрунтовано кореляцію силуру Волино-Поділля з одновіковими утвореннями Прибалтики, Скандинавії, Англії, Богемії.

Гастроподи є групою фауни, яка підтверджує виділення регіональних стратиграфічних підрозділів (горизонтів) і чітко фіксує етапи еволюції цієї групи на межі систем (ордовик–силур), а також підтверджує ярусні межі в інтервалі опорного розрізу силуру Поділля.

Виконана дисертація є першою узагальнювальною працею, присвяченою вирішенню біостратиграфічних завдань на підставі пошарового вивчення решток черевоногих молюсків у силурійських відкладах Волино-Поділля. В нижньому палеозої досліджуваної території визначено багатий комплекс гастроподів, вивчення якого дало змогу вперше з’ясувати та обґрунтувати перспективність їхнього використання для вирішення питань біостратиграфічного розчленування і кореляції осадових товщ у регіоні. У роботі узагальнено результати монографічного вивчення гастроподів силуру Поділля, досліджено фаціальну приуроченість цих організмів і залежність екологічної мінливості їхніх комплексів від палеогеографічних обстановок, з’ясовано головні закономірності поширення решток черевоногих молюсків у розрізі палеозойських відкладів Поділля (верхнього ордовику, силуру та нижнього девону).

Отримані результати дають змогу зробити такі висновки.

У розрізі нижнього палеозою Поділля відшукано розмаїтий за систематичним складом комплекс черевоногих молюсків, представлений 94 видами, що належать до 37 родів з 21 родини. З ордовику визначено 41 вид гастроподів, з 17 родів 16 родин. У відкладах силуру виявлено 46 видів, які належать до 20 родів і 12 родин, у нижньому девоні – 7 видів черевоногих молюсків 4 родів з 3 родин.

Монографічно описано 46 видів гастроподів силуру, серед них – 5 нових видів для науки. Сьогодні переглянуто систематику і таксономічну структуру гастроподів силуру Поділля, вперше класифікацію групи приведено у відповідність до сучасної класифікації Archaeogastropoda. Уточнено систематичне положення та номенклатуру низки таксонів у межах деяких родин. На базі цих даних створено атлас черевоногих молюсків силуру Волино-Поділля, який налічує 37 палеонтологічних фототаблиць.

Вивчено стратиграфічне і географічне поширення таксонів та виділено види, віковий діапазон існування яких сумірний з часом утворення регіональних стратонів. Палеонтологічно обґрунтовано й підтверджено гастроподами виділення всіх ярусів силуру, визначено та уточнено (підтверджено) межі між ними. Згідно зі стратиграфічною приуроченістю вперше виокремлено шість комплексів черевоногих молюсків, що характерні для певних інтервалів розрізу, а саме: комплекс I з Eotomaria solida, Murchisonia (Hormotoma) rudis, Subulites (Cyrtospira) lineatus, Temnodiscus elegans у карадоці верхнього ордовику; комплекс II з Latitaenia aeguicerscens, Gyronema podolica, Pararaphistoma numismale, Lophospira esthona, Murchisonia (Hormotoma) rudis, Murchisonia (Hormotoma) scrobiculata, Subulites gigas у ашгілі верхнього ордовику; комплекс III з Prosoptychus plebeius, Cymbularia janica, Tremanotus civis, Platyceras cornutumiformis, P. (Platyostoma) prototypum, Oriostoma praeglobosum, Subulites (Cyrtospira) ventricosus curvus у венлоці нижнього силуру; комплекс IV з Oriostoma globosum, O. coronatum, O. acutum, O. rugosum, Prosoptychus globolus, Seelya lloydii, Centrifugus planorbis, Coelocyclus taenis, Prosolarium subcirrhosa, Murchisonia compressa, Loxonema strangulatum та інші у лудлові верхнього силуру; комплекс V з Oriostoma discorsiformis, O. coronatum, Ptyhosphaera constricta, Platyceras (Platyostoma) cornutum, Euomphalopterus scalensis, Murchisonia moniliformis, M. demidoffi у пржидолі верхнього силуру; комплекс VI з Platyceras disjunctum, P. (Platyostoma) cornutum, Oriostoma discorsiformis, Murchisonia demidoffi, Murchisonia moniliformis нижнього девону.

З’ясовано, що на межі ордовику і силуру відбулася зміна родового та оновлення видового складу черевоногих молюсків, що, очевидно, пов’язане з перервами в осадонагромадженні і частковою зміною фацій. Межа між силуром і девоном за фауною гастроподів виражена не чітко.

За комплексами черевоногих молюсків обґрунтовано кореляцію ярузької, малиновецької та скальської серій силуру Волино-Поділля з одновіковими утвореннями Прибалтики, Скандинавії, Англії, Богемії.

Уперше виявлено залежність таксономічного складу угруповань гастроподів від фаціальних особливостей відкладів палеобасейну в районі досліджень. За характером розподілу та належності до певних фацій у розрізі нижньопалеозойських відкладів Поділля виділено шість угруповань черевоногих молюсків, а також визначено їхню належність до бентосних комплексів. У верхньому ордовику виділені два угруповання – Murchisonia rudis, (гораївська світа), Gyronema podolica (субіцька світа), у силурі три – Platyceras prototypumSubulites ventricosus curvus (венлок, ярузька серія), Oriostoma globosumOriostoma coronatum (лудлов, малиновецька серія), Platyceras cornutum (пржидолій, скальська серія), а в нижньому девоні – Platyceras disjunctum (лохковський ярус, худиківецька світа).

З’ясовано, що найсприятливішими умовами існування черевоногих молюсків у силурійському басейні на Поділлі були барова зона, мілкий та

поглиблений шельф ареалів другого та третього бентосних комплексів. Угруповання гастроподів, які існували за межами цих зон, нечисленні й маловиразні за видовим складом.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Данилів А.Я. Короткий нарис з історії вивчення гастропод силуру Поділля // Палеонтол. зб. – 2004. – № 36. – С. 123–129.

  Данилів А.Я. Гастроподи і стратиграфія ордовицьких відкладів Поділля // Палеонтол. зб. – 2005. – № 37. – С. 121–124.

  Данилів А.Я. Значення черевоногих молюсків для біостратиграфії силуру Волино-Поділля // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2005. – С. 23–27.

  Данилів А.Я. Характерні комплекси гастропод пограничних верств ордовику і силуру Подільського палеобасейну // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2006. – С. 24–27.

  Данилів А.Я. Черевоногі молюски родин Oriostomatidae і Murchisoniidae з верхньосилурійських відкладів Поділля // Палеонтол. зб. – 2006. – № 38. – С. 26–31.

  Данилів А.Я. Закономірності зміни комплексів черевоногих молюсків у силурійських відкладах Поділля // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2007. – С. 64–68.

  Данилів А.Я. Малакофауністична характеристика нижньосилурійських відкладів Поділля (за черевоногими молюсками) // Палеонтол. зб. – 2007. – № 39. – С. 20–25.

  Данилів А.Я. Фаціальна приуроченість гастропод у силурійських відкладах Волино–Поділля // Проблемні питання геологічної освіти та науки на протязі XXI століття: матеріали наук. конфер. геол. ф-ту. – Львів, 2005. – С. 32.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины