Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Галайченко Олена Миколаївна. Метод та сенсорний пристрій електрохемілюмінесцентного визначення маркерів туберкульозного процесу : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Галайченко О.М. Метод та сенсорний пристрій електрохемілюмінесцентного визначення маркерів туберкульозного процесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню питань створення нового методу та сенсорного пристрою на базі сферичних напівпровідникових квантових точок та явища електрогенерованої хемілюмінесценції для ранньої діагностики туберкульозу легень. Проаналізовано сучасний стан захворюваності на туберкульоз, а також існуючі методи діагностики. Запропоновано й обґрунтовано фізичну та математичну моделі процесів, що протикають в запропонованому сенсорному пристрої при визначенні маркеру туберкульозу. Вперше отримані дані розрахунків параметрів квантових точок під певний тип маркерної речовини, а також промодельовано відповідну поведінку стабілізуючого квантову точку покриття та молекули-аналіту. Обґрунтовано вимоги щодо конструкції сенсорного пристрою та методи адсорбції квантових точок на твердотільну підкладку. Запропоновано конструкцію сенсорного пристрою. Проведено експериментальні роботи щодо нанесення квантових точок на твердотільну підкладку методом Лангмюра-Блоджетт, сканування поверхні отриманої плівки методом атомно-силової мікроскопії, а також здійснено відповідні електрохімічні та електрохемілюмінесцентні дослідження квантової точки та модельної системи квантові точки (реагент) з маркерами туберкульозу (аналіт). Проведено порівняння отриманих експериментальних результатів при досліджені молекули-аналіту при використанні звичайного органічного електрохемілюмінофору та розробленого сенсорного пристрою з використанням квантових точок в якості детекторних елементів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Галайченко Е.Н. Электрохемилюминесцентный сенсор с полупроводниковыми квантово-размерными структурами для детектирования маркеров туберкулеза / Е.Н. Галайченко, Н.Н. Рожицкий // Восточно-европейский журнал передовых технологий.– 2007.–№4/3(28).–С. 35–38.

2. Галайченко О.М. Роль сучасних напівпровідникових квантово-розмірних структур та середньомолекулярних речовин у діагностиці туберкульозу легень / О.М. Галайченко, П.І. Потейко, М.М. Рожицький // Медицина и …–2007.–№3-4(18).–С. 41-43.

3. Галайченко О.М. Квантово-хімічні розрахунки параметрів молекул-аналіту / О.М. Галайченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий.–2008.–№1/2 (31).–С.7–9.

4. Галайченко О.М. Обгрунтування вибору типу квантово-розмірних структур – реагентів електрохемілюмінесцентного сенсорного пристрою / О.М. Галайченко // Системи обробки інформації.–Харків.–2008.–№2(69).–С. 144–146.

5. Галайченко Е.Н. К возможности использования квантовых точек в качестве детекторных элементов нанотехнологических оптических сенсоров / Е.Н, Галайченко, Н.Н. Рожицкий // Радиотехника.–2008.–№153.–С. 90–95.

6. Галайченко О.М. Сенсорні властивості електрохемілюмінесцентної системи нанокристалу CdTe та органічного маркеру туберкульозного процессу/ О.М. Галайченко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил.-2008.–№ 2(17).–С. 150–153.

7. Galaichenko O.M. Electrochemiluminescence nanoanalytical device for diagnostics of infectious diseases / O.M. Galaichenko, M.M. Rozhitskii // Ukrainian-German Symposium on Nanobiotechnology, December 14 -16, 2006, Kyiv: Thesis.-Kyiv.- 2006.– P. 63.

8. Галайченко Е.Н. Электрохемилюминесцентный сенсор с квантово-размерными структурами для диагностики инфекционных заболеваний / Е.Н. Галайченко // 11-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 10 – 12 апреля 2007 г., Харьков: Сб. материалов форума.–Харьков: ХНУРЭ.–2007.–С. 292.

9. Галайченко Е.Н. Перспективы применения электрохемилюминесценции для диагностики туберкулеза / Е.Н. Галайченко // Сесія Наукової Ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія»: Сб. тез доповідей, 14 – 17 травня 2007 р., Харків.– Харків: СПДФО Святкін Я.В.–2007.–С. 77.

10. Galaichenko O.M. Investigation of the Interaction of Amino Acids with Nanoparticles in Electrochemiluminescence Sensor / O.M. Galaichenko, M.M. Rozhitskii // 3rd ECНEMS Meeting Electrochemistry in “Nanosystems and Molecules at Work”: Abstracts, June 28 – July 1, 2007, Czech Republic.–Czech Republic.–2007.– P. 40 (P 7).

11. Галайченко Е.Н. Полупроводниковые наноматериалы для диагностики туберкулеза / Е.Н. Галайченко, Н.Н. Рожицкий // Материалы второй международной научной конференции «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития»: Сб. тезисов докладов по материалам Международной научной конференции, 2 – 5 октября, 2007 р., Харьков – Туапсе.– Харьков: ХНУРЭ.–2007.–С. 38–39.

12. Галайченко О.М. Низькомолекулярні маркери інфекційного процесу та сучасний підхід для їх визначення / О.М. Галайченко, О.М. Білаш // Матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів «Сучасні підходи до діагностики та лікування у клінічній інфектології»: Зб. тез доповідей науково-практичної конференції, 14 листопада 2007 р. Харків. – Харків: ФОП Воронюк В.В.–2007.–С. 30–31.

13. Галайченко Е.Н. Использование наноструктур для детектирования маркеров туберкулезного процесса в биологическом материале больных / Е.Н. Галайченко, Н.Н. Рожицкий // Сборник тезисов VIII Международного украинско-российского семинара «Нанофизика и наноэлектроника», 7 – 8 декабря 2007 г., Киев.– Киев.–2007.–С. 99–100.

14. Галайченко Е.Н. Использование наночастиц в медицине / Е.Н. Галайченко, Н.Н. Рожицкий // VII Харківська конференція молодих науковців «Радіофізика та електроніка»: Зб. тез доповідей, 12 -14 грудня, 2007 р. Харків – Харків: Ротапринт ІРЕ.–2007.–С.19.

15. Галайченко Е.Н. Новый подход в наномедицине к диагностике инфекционных заболеваний / Е.Н. Галайченко, Н.Н. Рожицкий // Материалы XXIX Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в биологии и медицине». VII Васильевские чтения: Сб. материалов научно-практической конференции, 21 – 24 мая 2008 г., Харьков.–Харьков.–2008.–С. 253–254.

16. Галайченко О.М. Нанотехнологічний електрохемілюмінесцентний сенсор з активними елементами – напівпровідниковими квантовими точками / О.М. Галайченко, М.М. Рожицький // 3-я Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-3): Тези доповідей, 2 - 6 червня 2008 р. Одеса.–Одеса: Астропринт.–2008.–С. 273.

17. Галайченко О.М. Електрохімічні дослідження сферичних напівпровідникових наночастинок / О.М. Галайченко, М.М. Рожицький // VIII Українська конференція з аналітичної хімії з міжнародною участю, присвячена 100-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України В.А. Назаренка: Тези доповідей, 8 – 12 вересня 2008 р. Одеса.-Одеса: Атлант.-2008.-С. 38.

18. Галайченко О.М. Квантові точки CdTe – детекторні елементи нанотехнологічних оптичних сенсорів / О.М. Галайченко, М.М. Рожицький // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная электроника. Состояние и перспективы развития». Актуальные проблемы биомединженерия: Сб. материалов форума, 22 – 24 окстября 2008 г. Харьков.-Харьков: ХНУРЕ.-2008.- Т. 4.-С. 319-321.

19. Галайченко О.М. Електрохімічні та електрохемілюмінесцентні дослідження нанорозмірних частинок типу CdTe у водних розчинах / О.М. Галайченко, О.М. Білаш // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная электроника. Состояние и перспективы развития». Актуальные проблемы биомединженерии: Сб. материалов форума, 22 – 24 октября 2008 г. Харьков.-Харьков: ХНУРЕ.-2008.- Т. 4.-С. 310-312.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины