Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Муравйова Ірина Миколаївна. Гормонально-біохімічні порушення в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення при метаболічному синдромі : Дис... канд. наук: 03.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

МУРАВЙОВА І.М. Гормонально-біохімічні порушення в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення при метаболічному синдромі

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. Державна установа «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», Київ, 2008.

В роботі здійснено обстеження 100 учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) з метаболічним синдромом розподілених на 2 підгрупи: 50 пацієнтів, які перенесли гостру променеву хворобу (ГПХ), опромінених понад 1,0 Гр; 50 пацієнтів, опромінених в діапазоні 0,3-0,9 Зв; 37 неопромінених осіб з метаболічним синдромом (контрольна група). Визначено, що в осіб, які перенесли ГПХ, рівень амінотермінального пропептиду проколагену І типу (PINP) та карбокситермінального телопептиду колагену І типу (ICTP) достовірно перевищує такий в УЛНА на ЧАЕС, опромінених в діапазоні доз 0,3-0,9 Зв, та неопромінених осіб. В цій когорті також було виявлено прямий помірний кореляційний зв'язок між дозою опромінення та вищезазначеними маркерами, що вказує на вплив іонізуючого випромінювання на процеси синтезу та деградації колагену І типу в екстрацелюлярному матриксі. В УЛНА на ЧАЕС з гіпертрофією лівого шлуночка при метаболічному синдромі показано збільшення прогностичного ризику розвитку фатальних кардіоваскулярних подій (SCORE), який корелює з підвищенням рівня PINP при концентричній гіпертрофії лівого шлуночка в осіб, які перенесли ГПХ, що дозволяє підтвердити існування колагензалежної ланки в патогенезі серцево-судинних захворювань за умов дії іонізуючого випромінювання.

1. У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та наведено нове вирішення наукового завдання щодо визначення особливостей гормонально-біохімічних порушень, змін біомаркерів синтезу та деградації колагену І типу, стратифікації сумарного ризику розвитку серцево-судинної патології, відмінностей фібропластичних процесів та асоційованих з ними станів в залежності від дози опромінення в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС при метаболічному синдромі.

2. В учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в порівнянні з неопроміненими особами при метаболічному синдромі базальна концентрація тиреотропіну, кальцитоніну, кортизолу була підвищеною, а загального тироксину, паратгормону та тестостерону – зниженою, проте ці показники знаходяться в межах норми і не призводять до розвитку ендокринної патології, це дає підставу вважати, що радіаційний чинник може впливати на ліполітичні процеси в жировій тканині та ремоделювання кісткової тканини через зміни активності систем гормональної регуляції.

3. Встановлено, що в осіб, які перенесли ГПХ (опромінених понад 1,0 Гр), ліпопротеїновий спектр відрізняється зниженням ХС ЛПВЩ, апопротеїну А-І, відповідно збільшенням індексу атерогенності та співвідношення апопротеїну В до апопротеїну А-І, в той час як в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986 р. (опромінених в діапазоні доз 0,3-0,9 Зв) – підвищенням ХС ЛПНЩ порівняно з неопроміненими особами.

4. Визначено, що в осіб, які перенесли ГПХ (опромінених понад 1,0 Гр), рівні амінотермінального пропептиду проколагену І типу та карбокситермінального телопептиду колагену І типу достовірно перевищують такі в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986 р. (опромінених в діапазоні доз 0,3-0,9 Зв) та неопромінених осіб. В цій когорті виявлено прямий помірний кореляційний зв'язок між величинами доз опромінення та вищезазначених маркерів, що вказує на вплив іонізуючого випромінювання на процеси синтезу та деградації колагену І типу в екстрацелюлярному матриксі.

5. Виявлено, що у осіб, які перенесли ГПХ, ознаки концентричної гіпертрофії міокарду лівого шлуночка виникають на тлі підвищеного синтезу колагену, в порівнянні з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986 р., у яких вони пов’язані з пригніченням процесів деградації колагену І типу. Показник об’ємної фракції інтерстиціального колагену достовірно вищий в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ніж у неопромінених осіб, що дало підстави сформулювати гіпотезу про посилення фібропластичних процесів за умов впливу іонізуючого випромінювання на процеси синтезу та деградації колагену І типу та накопиченні останнього в інтерстиціальному просторі міокарду.

6. В осіб, які перенесли ГПХ, підвищення не тільки синтезу, а й деградації колагену І типу сприяє зниженню показників денситограми, особливо при наявних серцево-судинних захворюваннях або концентричній гіпертрофії лівого шлуночка, в той час як в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986 р. та неопромінених осіб при метаболічному синдромі ті самі показники підвищені на тлі порівняно зменшеної деградації колагену І типу, що дозволяє окреслити загальний патогенетичний механізм виникнення станів асоційованих з фібропластичними процесами.

7. В учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з гіпертрофією лівого шлуночка при метаболічному синдромі показано збільшення прогностичного ризику розвитку фатальних кардіоваскулярних подій, який корелює з підвищенням рівня амінотермінального пропептиду проколагену І типу при концентричній гіпертрофії в осіб, які перенесли ГПХ, що дозволяє підтвердити існування колагензалежної ланки в патогенезі серцево-судинних захворювань за умов дії іонізуючого випромінювання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Муравьева И. Н. Заболевания щитовидной железы, влияющие на состояние костной ткани / И. Н. Муравьева // Введение в радиационную тиреоидологию : под ред. А. Н. Коваленко, Д. Е. Афанасьева, А. А. Самойлова – К. : ПП “Томіріс-Н”, 2006. – Гл. 21. – С. 421–425.

 1. Остеопенический синдром в связи с радиационным воздействием / А. Н. Коваленко, В. А. Тугучев, И. Н. Муравьева, Т. В. Кондратова // Введение в радиационную тиреоидологию : под ред. А. Н. Коваленко, Д. Е. Афанасьева, А. А. Самойлова – К. : ПП “Томіріс-Н”, 2006. – Гл. 20. – С. 399–419.

 2. Незлоякісні тиреоїдині ефекти аварії на Чорнобильській атомній електростанції / О. М. Коваленко, Д. Є. Афанасьев, І. Г. Чикалова, О. В. Камінський, О. О. Самойлов, І. М. Муравйова, Л. В. Рожківська, К. О. Ваколюк, О. В. Тепла, І. В. Ульянченко // Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції : за ред. О. Ф. Возіанова, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики – К. : ДІА, 2007. – Розд. 6. – С. 138–155.

 3. Патогенетичні підходи до корекції клініко-метаболічних проявів синдромів інсуліно- та лептинорезистентності у дорослого і дитячого населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС : метод. рекомендації / [О. М. Коваленко, О. В. Камінський, О. В. Копилова, Д. Є. Афанасьев, О. О. Самойлов, І. М. Муравйова, О. В. Тепла, К. В. Грищенко, С. К. Герцен ]. – К., 2007. – 19 с.

 4. Муравйова І. М. Маркери обміну колагену І типу екстрацелюлярного матриксу в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддалений період / І. М. Муравйова, О. М. Коваленко // Український медичний часопис. – 2008. – Т. 66, № 4. – С. 126–131.

 5. Муравйова І. М. Особливості радіобіологічного впливу на процеси обміну колагену в УЛНА на ЧАЕС залежно від типів структурно-геометричного ремоделювання міокарда за метаболічного синдрому / І. М. Муравйова, О. М. Коваленко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2008. – Т. 23, № 2. – С. 43–50.

 6. Коваленко О. М. Порушення гормональної регуляції остеогенезу у ліквідаторів аварії на ЧАЕС з високими поглинутими дозами опромінення у найближчі і віддалені терміни після радіаційного впливу / О. М. Коваленко, І. М. Муравйова // Український журнал з проблем медицини праці. – 2007. – Т. 12, № 4. – С. 52–56.

 7. Коваленко А. Н. Состояние тиреоидной и паратиреоидной функций у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС йодного периода / А. Н. Коваленко, И. Н. Муравьева // Український медичний часопис. – 2006. – Т. 54, № 4. – С. 84–87.

 8. Муравйова І. М. Вплив цукрового діабету 2 типу на стан мінеральної щільності кісткової тканини / І. М. Муравйова, О. М. Коваленко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2004. – Т. 9, № 4. – С. 62–64.

 9. Ліпідний та ліпопротеїновий обмін в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддалені терміни після опромінення / В. В. Талько, О. М. Коваленко, А. М. Яніна, А. В. Чернишов, Л. В. Бабич, І. М. Муравйова, Г. М. Гришко // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2006. – Вип. 12. – С. 90–99.

 10. Пат. 14564 Україна, МПК A 61 B 5/145 G 01 N 33/48. Спосіб діагностики прогресуючого радіоіндукованого атеросклерозу / Талько В. В., Коваленко О. М., Новикова С. М., Яніна А. М., Чернишов А. В., Муравйова І. М.; власник НЦРМ АМН Украіни, Ін-т геронтології АМН України. – № 200511505 ; заявл. 05.12.05 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.

 11. Пат. 22657 Україна, МПК А 61 В 5/00. Спосіб діагностики біологічних ефектів радіаційного опромінення людини / Камінський О. В., Коваленко О. М., Муравйова І. М.; власник Камінський О. В. – № 200612945 ; заявл. 08.12.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

 12. Muraviova І. Gender differences in the state of bone tissue mineral density among diabetic and non-diabetic individuals exposed to ionizing radiation due to the Chernobyl accident / І. Muraviova // Актуальні проблеми радіаційної медицини та радіобіології : наук.-практ. конф. молодих вчених та спеціалістів, 16 трав. 2005 р. : тези доп. – К., 2005. – С. 39–40.

 13. Коваленко А. Н. Исследование качества жизни у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС при метаболическом и остеопеническом синдромах / А. Н. Коваленко, И. Н. Муравйова, Т. В. Кондратова // Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології (четверті Данилевські читання) : наук.-практ. конф., 2005 р. : тези доп. – Х., 2005. – С. 96–98.

 14. Стан ліпідного та ліпопротеїнового обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у відділені терміни після опромінення / В. В. Талько, О. М. Коваленко, А. М. Яніна, А. В. Чернишов, І. М. Муравйова, Г. М. Гришко, Т. П. Бондар // Радіобіологічні ефекти: ризики, мінімізація, прогноз : матеріали міжнар. конф., 2005 р. – К., 2005. – С. 106–107.

 15. Муравйова І. М. Зв’язок між низьким рівнем загального холестерину, базальною концентрацією кортизолу в крові та онкологічною патологією в реконвалесцентів гострої променевої хвороби у віддаленні терміни після опромінення / І. М. Муравйова, О. М. Коваленко // Особливості ендокринної патології в різних вікових періодах: проблеми та шляхи вирішення : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24-25 лист. 2005 р. – Х., 2005. – С. 78–79.

 16. Муравйова І. М. Погляд на проблему досягнення цільового рівня загального холестерину в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддалені терміни після опромінення / І. М. Муравйова // Актуальні проблеми фармакології та токсикології : матеріали ІІ наук.-практ. конф. молодих вчених та спеціалістів, 22 груд. 2005 р. – К., 2005. – С. 41.

 17. Kovalenko A. N. Osteopenic syndrome and osteoporosis in Chernobyl nuclear power plant accident liquidators in remote period – conditions, risks and prognosis / A. N. Kovalenko, І. N. Muraviova, V. A.Tuguchev // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2005. – Вип. 11. – С. 232–236.

 18. Muraviova І. Association of hormonal status and bone mineral density in Chernobyl nuclear power plant accident liquidators in remote period / І. Muraviova, V. Tuguchev A. Kovalenko, // Міжнародна конференція Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє : зб. доп. міжнар. конф., 24-26 квіт. 2006 р. – К., 2006. – С. 74–78.

 19. Muraviova І. Analysis of eating disorders types among individuals with x-syndrome exposed to ionizing radiation / І. Muraviova // Int. J. Psychophysiol. – 2006. – № 61. – р. 360.

 20. Тиреоїдний статус у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з високими поглинутими дозами опромінення у найближчі та відділені терміни після радіаційного впливу / І. М. Муравйова, О. М. Коваленко, О. А. Степаненко, І. В. Мацюк // Епідеміологія медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 20 років по тому : міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2007 р. – К., 2006. – С. 88–89.

 21. Muraviova I. Biochemical markers of collagen type I turnover in Chernobyl nuclear power plant accident liquidators in remote period / I. Muraviova, A. Kovalenko // Programme and Book of Abstracts : 7th International Meeting on the Effects of Low Doses of Radiation in Biological Systems: New Perspectives on Human Exposure., Lisbon, November 27-29, 2008. – p. 163.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины