Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пласконь Андрій Стефанович. 3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пласконь А. С. 3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню реакцій рециклізації 3-формілхромонів з 1,3-CCN-, 1,3-NNC-, 1,3-NCN- і 1,2-NC-бінуклеофілами. Показано, що триметилсилілхлорид є ефективним конденсуючим агентом для рециклізацій 3-формілхромонів.

Розроблено селективний метод синтезу 5-(2-гідроксибензоїл)піридин-2-онів шляхом реакції Гуареші між 3-формілхромонами і ацетамідами, які містять в -положенні електроно-акцепторну групу. Досліджено реакції рециклізації 3-формілхромону з -електроно-збагаченими аміногетероциклами і пуш-пульними енамінами. Розроблено новий метод синтезу похідних хіноліну з 3-формілхромону і анілінів. Розроблено зручну процедуру одержання піридо[1,2-a]бензімідазолів і імідазо[1,2-a]піридинів з 3-формілхромону. Запропоновано новий підхід до синтезу піридо[1,2-a]піримідин-4-онів, виходячи з 2-метилпіримідин-4(3H)-онів і 3-формілхромону. Вперше досліджено взаємодію 3-формілхромонів з 1,3-NNC-бінуклеофілами. Розроблено ефективну процедуру отримання заміщених піримідинів, виходячи з 1,3-NCN-бінуклеофілів і 3-формілхромонів. Синтезовано нові похідні піролу, виходячи з 3-формілхромону і гетарилметиламінів або похідних гліцину.

 1. Запропоновано загальний препаративний метод використання 3-формілхромону як прихованого 1,3-діальдегіду з 2-гідроксибензоїльним залишком у мезо-положенні для синтезу різноманітних гетероциклів.

 2. Розроблено селективний метод синтезу 5-(2-гідроксибензоїл)піридин-2-онів шляхом реакції Гуареші між 3-формілхромонами і ацетамідами, які містять в -положенні електроно-акцепторну групу з використанням конденсуючої системи ТМСХ-ДМФА.

 3. Досліджено реакції рециклізації 3-формілхромону з -електроно-збагаченими аміногетероциклами в присутності ТМСХ. Продемонстровано, що його використання забезпечує виключне утворення конденсованих 3-(2-гідроксибензоїл)піридинів.

 4. Розроблено новий метод отримання 3-(2-гідроксибензоїл)хінолінів і 7H-хромено[3,2-c]хінолін-7-онів з 3-формілхромону і анілінів. Продемонстровано роль структурних факторів, які впливають на тип отриманого продукту і межі синтетичного застосування цього підходу.

 5. Розроблено зручну процедуру синтезу піридо[1,2-a]бензімідазолів і імідазо[1,2-a]піридинів з відповідних 2-метил заміщених бензімідазолів чи імідазолів і 3-формілхромону. Виявлено роль структурних факторів, які контролюють перебіг процесу, з’ясовані межі синтетичного застосування.

 6. Запропоновано новий підхід до синтезу піридо[1,2-a]піримідин-4-онів, виходячи з 2-метилпіримідин-4(3H)-онів і 3-формілхромону.

 7. Вперше досліджено взаємодію 3-формілхромонів з 1,3-NNC-бінуклеофілами. Виходячи з 3-формілхромонів і 1-аміно-1H-імідазолів, синтезовано ряд нових імідазо[1,5-b]піридазинів.

 8. Розроблено ефективну процедуру отримання 5-(2-гідроксибензоїл)піримідинів та їх гетероконденсованих аналогів, виходячи з 1,3-NCN-бінуклеофілів і 3-формілхромонів.

 9. Синтезовано нові 5-гетарил-3-(2-гідроксибензоїл)піроли і похідні 4-(2-гідроксибензоїл)-1H-пірол-2-карбонової кислоти, виходячи з 3-формілхромону і гетарилметиламінів або похідних гліцину.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ryabukhin S. V., Plaskon A. S., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A.
  3-Formylchromones in Guareschi Synthesis of 5-(2-Hydroxybenzoyl)-2-pyridones. // Synlett, 2004, 2287-2290. (Особистий внесок: літературний пошук, проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних та встановлення будови синтезованих сполук).

 2. Ryabukhin S. V., Plaskon A. S., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. Chlorotrimethylsilane-Mediated Synthesis of Functionalized Fused Pyridines: Reaction of 3-Formylchromones with Electron-Rich Aminoheterocycles. // Synthesis, 2007, 1861-1871. (Особистий внесок: проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук, визначення меж застосування).

 3. Ryabukhin S. V., Plaskon A. S., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. Chlorotrimethylsilane-Mediated Synthesis of Functionalized 2-(2-Hydroxybenzoyl)pyrido[1,2-a]benzimidazoles. // Synthesis, 2007, 3155-3162. (Особистий внесок: літературний пошук, проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук).

 4. Ryabukhin S. V., Plaskon A. S., Volochnyuk D. M., Pipko S. E., Tolmachev A. A. Chlorotrimethylsilane Mediated Synthesis of 5-(2-Hydroxybenzoyl)pyrimidines from 3-Formylchromones. // Heterocycles, 2008; 75, 583-597. (Особистий внесок: літературний пошук, синтез описаних речовин, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук).

 5. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. New One-Step Route for the Synthesis of Fused Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-ones. // Synthesis, 2008, 1069-1077. (Особистий внесок: літературний пошук, проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук).

 6. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Shivanyuk A. N., Tolmachev A. A. A Synthesis of 5-Hetaryl-3-(2-Hydroxybenzoyl)pyrroles. // Tetrahedron, 2008; 64, 5933-5943. (Особистий внесок: літературний пошук, проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук).

 7. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Shivanyuk A. N., Tolmachev A. A. A Facile Synthesis of Imidazo[1,5-b]pyridazines from 3-Formylchromones. // Heterocycles, 2008, 75, 1765-1772. (Особистий внесок: синтез описаних сполук, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук).

 8. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Gavrilenko K. S., Shivanyuk A. N., Tolmachev A. A. Synthesis of Quinolines from 3-Formylchromone. // J. Org. Chem., 2008; 73, 6010-6013. (Особистий внесок: літературний пошук, синтез описаних сполук, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук).

 1. Plaskon’ A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. 3-Formylchromones in recyclization with 1,3-CCN- and 1,3-CCC-binucleophiles // Nitrogen-Containing Heterocycles Ed. Kartsev V. G. Vol. 1 ICSPF Press, Moscow - 2006. (ISBN 5-903078-05-2) - P. 398-401.

 2. Пласконь А. С., Рябухін С. В., Толмачов А. О. Використання триметилсилілхлориду в реакціях 3-формілхромонів з 1,3-бінуклеофілами. // П’ята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ, 2004. – C. 80.

 3. Рябухин С. В., Пласконь А. С., Волочнюк Д. М., Толмачев А. А. 3-Формилхромоны в реакциях с различными ССN-бинуклеофилами. // ХХ Українська конференція з органічної хімії, присвячена 75-річчю з дня народження акад. О. В. Богатського, м. Одеса, 20-24 вересня 2004, c. 307.

 4. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. The use of trimethylchlorosilane in the reaction of 3-formylchromones with binucleophiles. // International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles CNCH - 2006, Kharkiv, October 2-6, 2006, p. 20.

 5. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. The use of trimethylchlorosilane in the synthesis of 3-(2-hydroxybenzoyl)pyridines starting from 3-formylchromones. // International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles CNCH - 2006, Kharkiv, October 2-6, 2006, p. 168.

 6. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. The use of trimethylchlorosilane in the synthesis of 2-hetaryl-4-(2-hydroxybenzoyl)pyrroles started from 3-formylchromones. // International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles CNCH - 2006, Kharkiv, October 2-6, 2006, p. 169.

 7. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. Use of trimethylchlorosilane in the synthesis of 3-(2-hydroxybenzoyl)pyridines starting from 3-formylchromones. // 4th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev, Toulouse, France, 6-8 June 2007, р. 68.

 8. Plaskon A. S., Ryabukhin S. V., Volochnyuk D. M., Tolmachev A. A. Use of trimethylchlorosilane in the synthesis of 2-hetaryl-4-(2-hydroxybenzoyl)pyrroles started from 3-formylchromones. // 4th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev, Toulouse, France, 6-8 June 2007, р. 69.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины