Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зубцова Тетяна Вікторівна. Біологічні особливості інтродукованих раритетних видів флори південного сходу України. : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зубцова Т.В. Біологічні особливості інтродукованих раритетних видів флори південного сходу України – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню рідкісних і зникаючих видів флори південного сходу України при інтродукції. Вивчено особливості сезонного ритму розвитку 174 раритетних видів. Встановлено строки настання та тривалості основних фенологічних фаз, визначено ступінь залежності їх від гідро-термічних показників та ступінь взаємозв'язку між фенофазами. Досліджено особливості пристосування рідкісних видів ефіроолійних рослин родини Lamiaceae на прикладі основних олієтвірних органів, встановлено зменшення в умовах інтродукції кількості ефіроолійних вмістищ на листках та зменшення розмірів нектарників гінобазису. Досліджено посівні якості насіння рідкісних видів і форм рослин родини Lamiaceae місцевої репродукції різного терміну зберігання. Визначено низьку насіннєву продуктивність, виявлено невідповідність строків опадання та проростання насіння метеорологічним умовам регіону. Встановлено найбільшу відповідність ходу сезонного розвитку в умовах інтродукції у рідкісних видів напівкущиків, але за рахунок зменшення їх якісних показників.

Науково обґрунтовано особливості пристосування рідкісних, ендемічних та реліктових видів флори південного сходу України в умовах багаторічної інтродукції на основі дослідження їх фенологічних та морфо-біологічних властивостей .

1. Встановлено на основі аналізу статистично достовірних даних стосовно фенологічних фаз розвитку 174 рідкісних і зникаючих видів флори південного сходу України в інтродукції, що для більшості інтродукованих видів саме зміна фітоценотичних умов зростання є найбільш вагомою причиною значного відхилення фенодат від середнього значення. У меншої кількості видів чинником лабільності фенофаз є зміна едафічних умов зростання та ареального положення при інтродукції. У видів, що в умовах інтродукції знаходяться за межами природного ареалу, найбільше варіюють строки настання фенофази відцвітання, а у видів, що в умовах інтродукції знаходяться на межі ареалу, – фенофази достигання та опадання плодів і насіння.

2. У сезонному ритмі розвитку досліджених видів виявлено проміжок у 7–9 днів між фенофазами набубнявіння бруньок у кущів, або фенофазою початок відростання у напівкущиків та строками початку їх цвітіння (саме в цей час спостерігаються пізні заморозки), що вказує на найбільшу відповідність ходу фенофаз в умовах інтродукції саме у кущів та напівкущиків. Причому у реліктових видів кущів виявлений проміжок значно збільшується, порівняно з ендемічними видами; у реліктових видів напівкущиків такий проміжок відсутній, а у ендемічних видів він також складає 7 – 9 днів, що вказує на відповідність їх сезонного розвитку умовам інтродукції. Найбільші особливості пристосування сезонного ритму розвитку інтродукованих раритетних видів різних життєвих груп проявляються у генеративний період.

3. При наявності опадів стимулом до настання фенофаз набубнявіння бруньок, початок відростання, початок цвітіння і достигання плодів у всіх досліджених видів рослин є перехід температури повітря через "поріг" +5С, але при відсутності опадів напівкущики і трав'янисті полікарпіки починають відростати після переходу температури через "поріг" +10С. Тривалість цвітіння всіх досліджених видів рослин залежить від строків переходу температури через "поріг" 0С та наявності опадів. На підставі цього ми вважаємо, що більш лабільними до зростання в умовах інтродукції є рідкісні види кущів та напівкущиків. Взагалі за проявом адаптаційного потенціалу рідкісні види флори південного сходу України в умовах інтродукції можна розташувати за наступною схемою: напівкущики кущі трав'янисті полікарпіки дерева.

4. У результаті аналізу лабільності сезонного ритму розвитку у модельних видів родів Thymus L., Veronіca L. та Galium L. виявлено найбільший адаптаційний потенціал у Veronica austriaca L., V. spicata L. та Thymus didukhii Ostapko. Встановлено, що характер опушення у модельних видів є їх пристосувальною ознакою.

5. Встановлено мінливість основних олієтвірних органів у модельних видів ефіроолійних рослин родини Lamiaceae, до яких належить більшість напівкущиків. При їх інтродукції зменшується щільність ефіроолійних вмістищ на листках та чашечках квіток, розміри нектарників гінобазису зменшуються вдвічі.

6. У досліджених видів роду Thymus L. визначено низьку реальну насіннєву продуктивність – в ценобії визрівають від 0,29 до 1,43 ерема, коефіцієнт занасінення максимально складає 32 % у Thymus graniticus Klokov et Des.-Shost. У Betonica peraucta Klokov з різним забарвленням віночка реальна насіннєва продуктивність в середньому складає 2,37 ерема в ценобії, коефіцієнт занасінення складає більше 60 %. Виявлено, що насіння швидко втрачає схожість: зі світлом максимальна схожість складає 55 % у свіжозібраного насіння, 42 % у насіння одного року зберігання, а у насіння дворічного терміну зберігання – близько 10 %.

7. На прикладі Salvia tesquicola Klokov et Pobed f. roseiflora (Pop.) Zephyr. встановлено здатність рідкісних форм раритетних видів рослин до насіннєвого відновлення в умовах інтродукції та виявлено невідповідність строків опадання і проростання насіння метеорологічним умовам місцезростання.

8. Виявлені феноритмічні та морфо-біологічні особливості інтродукованих раритетних видів, вказують на те, що будь-які зміни умов зростання в першу чергу відображаються на їх репродуктивній здатності та анатомо-морфологічних ознаках, і вже потім на їх сезонному ритмі розвитку, зокрема зміщені строків настання фенофаз. Отримані результати є основою для визначення засобів збереження і розмноження рідкісних видів та їх декоративних форм.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Остапко В.М. Интродукция раритетных видов флоры юго-востока Украины / Владимир Михайлович Остапко, Татьяна Викторовна Зубцова. – Донецк: ООО "Лебедь", 2006. – 320 с. (Здобувачем особисто проведено обробку даних, збір матеріалу, лабораторні та польові дослідження, зроблено висновки до розділів 4, 5, 6, 7, 8, зроблені додатки Б, В, Г, оформлено монографію).

2. Зубцова Т.В. Влияние метеорологических условий на динамику фенологического развития Anemonoides ranunculoides (L.) Holub / Т.В. Зубцова, В.М. Остапко, Е.Г. Муленкова // Промышленная ботаника.– 2002.– Вып.2.– С. 159 – 164. (Здобувачем поставлено проблему даної статті, проведено обробку даних, оформлено статтю).

3. Зубцова Т.В. Teucrium chamaedrys L. и Teucrium stevenianum Klokov (Lamiaceae L.), произрастающие на юго-востоке украины / Т.В. Зубцова // Промышленная ботаника.– 2003.– Вып.3.– С. 68 – 72.

4. Зубцова Т.В. Насіннєва продуктивність і схожість насіння Betonica peraucta Klokov та її білоквіткової форми у первинній культурі / Т.В. Зубцова, В.М. Остапко // Інтродукція рослин.– 2004. –Вип.4.– С. 41 – 45. (Здобувачем проведено збір матеріалу, лабораторні та польові дослідження, оформлено статтю).

5. Зубцова Т.В. Можливість використання секреторних структур як діагностичних ознак видів роду Thymus L. (Lamiaceae L.) / Т.В. Зубцова // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка.– Херсон: Айлант, 2004.– С. 102 – 104.

6. Остапко В.М. Залучення до культури внутрішньовидової різноманітності рідкісних та зникаючих рослин південного сходу України / В.М. Остапко, Т.В. Зубцова // матер. ХІ з'їзду Укр. ботан. т-ва.– Харків: Б.в., 2001.– С. 281.(Здобувачем поставлена проблема, оформлений матеріал).

7. Зубцова Т.В. Интродукция и селекция редких, эндемичных и реликтовых растений в Донбассе / Т.В. Зубцова // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: матер. ІV Міжнар. наук. конф. (Донецьк, 4 – 7 вересня 2003 р.).– Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2003.– С. 254 – 255.

8. Зубцова Т.В. О значении признаков нектарников в систематике семейства Lamiaceae / Т.В. Зубцова // Актуальные проблемы ботаники и экологии: матер. конф. молодых ученных-ботаников Украины (Одесса, 26 – 29 сентября 2003 г.).– Одесса: Б. и., 2003.– С. 62 – 63.

9. Зубцова Т.В. Некоторые антибактерицидные свойства эфирного масла тимьянов / Т.В. Зубцова, Н.А. Хижняк // Екологія. Людина. Суспільство.: Збір. тез. IV Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 14 – 17 травня 2003 р.).– К.: Б. в., 2003.– С. 32 – 33. (Здобувачем поставлена проблема, проведено лабораторні дослідження, оброблені дані, оформлений матеріал).

10. Зубцова Т.В. Вплив погодних умов на розвиток Salvia tesquicola Klokov et Pobed. f. roseiflora (Pop.) Zephyr. у первинній культурі / Т.В. Зубцова // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні аспекти: тез. доп. ІІ Міжнарод. конф. (Львів, 18 – 21 серпня 2004 р.).– Львів: СПОЛОМ, 2004.– С. 45.

11. Зубцова Т.В. Изменение количества эфиромасличных вместилищ у Thymus graniticus Klokov et Des.-Shost. в условиях интродукции / Т.В. Зубцова // Збереження різноманітності на південному сході України: матер. наук.-практ. конф. (Донецьк, 14-16 вересня 2004 р.).– Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2004.– С. 102 – 103.

12. Гридько О.О. Анатомічна будова ефіроолійних вмістищ чебреців південного сходу України / О.О. Гридько, Т.В. Зубцова // матер. конф. молодих учених-ботаніків "Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття" (Умань, 6-9 вересня 2005 р.).– К.: Б. в., 2005.– С. 46 – 47. (Здобувачем поставлена проблема, зібрано матеріал, оформлені висновки).

13. Зубцова Т.В. Особенности динамики фенологического развития тимьянов в условиях многолетней интродукции / Т.В. Зубцова // матер. конф. молодих учених-ботаніків "Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття" (Умань, 6-9 вересня 2005 р.).– К.: Б. в., 2005.– С. 127 – 128.

14. Зубцова Т.В. Особенности нектарообразующих органов яснотковых (Lamiaceae Juss.) из экспозиций природной флоры Донецкого ботанического сада НАН Украины / Т.В. Зубцова // Відновлення порушених природних екосистем: матер. ІІ Міжнар. наук. конф. (Донецьк, 6-8 вересня 2005 р.). – Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2005. – С. 43 – 45.

15. Зубцова Т.В. Изучение семенной продуктивности видов рода Thymus L. (Lamiaceae) в Донецком ботаническом саду НАН Украины / Т.В. Зубцова // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Донецьк, 24-26 вересня 2007 р.). – Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2007. – С. 175 – 177.

16. Зубцова Т.В. Сравнительное изучение плотности эфиромасличных вместилищ у тимьянов в природе и в интродукции / Т.В. Зубцова // матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (Кременець, 18-23 червня 2007 р.). – Кременець–Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 63 – 64.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины