Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Топольний Сергій Федорович. Ґрунти Буг-Дніпровського межиріччя в межах переходу Лісостепу у Степ : Дис... канд. наук: 03.00.18 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Топольний С.Ф. Ґрунти Буг-Дніпровського межиріччя в межах переходу Лісостепу у Степ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство. Національний науковий центр „Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, Харків.
– 2009.

Роботу присвячено дослідженню ґрунтів Буг-Дніпровського межиріччя в межах переходу Лісостепу у Степ. Уперше у межах переходу від Лісостепу до Степу в районі Буг-Дніпровського межиріччя запропоновано і обґрунтовано поняття перехідної смуги, де можуть формуватися ґрунти як лісостепові, так і степові. Запропоновано методику теоретичного розрахунку теплозабезпечення схилів і їх коефіцієнтів зволоження, за допомогою яких можна передбачати наявність тих або інших ґрунтів.

Результати досліджень впроваджено у Державному технологічному центрі охорони родючості ґрунтів „Центрдержродючість” та запропоновані для використання під час подальших обстежень ґрунтів.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення фондових і літературних джерел та власних експериментальних досліджень з проблеми вивчення ґрунтового покриву в межах переходу Лісостепу в Степ у районі Буг-Дніпровського межиріччя. Обґрунтовано і запропоновано поняття перехідної смуги, у межах якої можуть формуватися і лісостепові, і степові ґрунти.

  1. Проведення великомасштабного дослідження ґрунтів Буг-Дніпровського межиріччя при другій категорії складності не дало змоги виявити реальну картину ґрунтового покриву регіону. Географічний принцип складання інструкції та номенклатурного списку ґрунтів не дозволив у степовій зоні виділяти чорноземи типові та вилугувані, а в лісостеповій – чорноземи звичайні. Означені у такий спосіб ґрунти не несуть генетичного навантаження, знижують інформативність і ускладнюють розробку заходів щодо їх раціонального використання. Рекомендації виробництву з раціонального використання чорноземів звичайних, типових і вилугуваних не є тотожними, а тому неправильна діагностика ґрунтів завдає значних економічних збитків землекористувачам.

  2. Проведені дослідження показали наявність: а) у зоні степу ґрунтів лісостепового габітусу на північних схилах, зокрема чорноземів типових і опідзолених; б) на південних схилах лісостепової зони суто степових ґрунтів (чорноземів звичайних). Отже, встановлення умовної лінії розмежування Лісостепу і Степу в умовах складного яружно-балкового рельєфу Буг-Дніпровського межиріччя і загалом правобережної України не можна вважати коректним, оскільки експозиція, крутизна і форма схилів значно урізноманітнюють гідротермічні умови.

  3. Установлено існування перехідної від Лісостепу до Степу смуги, у межах якої чорноземи типові переходять у чорноземи звичайні. Розроблено методику теоретичного розрахунку теплозабезпечення і коефіцієнтів зволоження схилів, за допомогою яких можна передбачати наявність конкретних ґрунтів у перехідній смузі, ширина якої становить близько 50 км.

  4. Виявлено найбільші відмінності за формами карбонатних сполук між зональними групами степових і лісостепових чорноземів. У чорноземах звичайних карбонати представлені переважно білозіркою, у чорноземах типових переважають міцелярні форми – випоти, жилки, псевдоміцелій тощо. Ці чіткі закономірності ми підтвердили для зональних ґрунтів, сформованих у плакорних умовах і на однакових ґрунтотвірних породах.

  5. На межі між чорноземами типовими і звичайними виявлено ґрунти з глибиною залягання білозірки 120 – 140 см, які на сьогодні таксономічно не оформлені. Пропонуємо діагностувати такі ґрунти як чорноземи типові перехідні до звичайних з подальшим визначенням їх таксономічного рівня.

  6. Діагностику і класифікацію чорноземів необхідно здійснювати згідно з класичними уявленнями про генезу чорноземів, згідно з якими тип чорноземів поділяють на підтипи – опідзолені, вилугувані, реградовані, типові, звичайні, південні та окремо виділяють чорноземи на нелесових породах.

  7. Дослідження щільності будови ґрунтів, як інтегрувального показника їх фізичних властивостей показують, що за умов схожого використання найкращі властивості мають чорноземи типові. Дещо гірші показники в чорноземів опідзолених і ще гірші – у чорноземів звичайних. Ці зміни спричинені у чорноземів опідзолених вимиванням карбонатів, які є відповідальними за агрономічно цінну структуру, а в чорноземів звичайних – погіршенням стану рослинного покриву через недостатнє зволоження.

  8. На фізичні властивості чорноземів істотний вплив мають особливості господарського використання території. Обробіток ґрунту із застосуванням важкої техніки, а також ненормований випас худоби ущільнюють верхній півметровий шар ґрунту на 30–40% порівняно з ґрунтом під лісом. Надмірне ущільнення ґрунтів значно погіршує їх водопроникність, що має негативні наслідки.

  9. Розроблені математичні моделі для теоретичного розрахунку показників ґрунту залежно від гідротермічного режиму. Для глибини залягання білозірки ця залежність виражається формулою: Нбілоз = (303 Роп КЗ КП КГал) / РБС + 48; (r = 0,78). Теоретична залежність вмісту гумусу виражається формулою: гум = f ( 10-7 РБС Роп КГал ФГ )0.397; (r = 0.79).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Топольний Ф.П. Про межу чорноземів звичайних і типових в українському ґрунтознавстві / Топольний Ф.П., Топольний С.Ф. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 259. Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 132–137 (співавтор ідеї, узагальнення літературних даних, оформлення і підготовка матеріалів до друку).

2. Топольний С.Ф. Особливості діагностики і картографії чорноземів на межі Лісостепу і Степу / Топольний С.Ф. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Х., 2007. – № 67. – С. 29-34.

3. Топольний С.Ф. Проблеми діагностики і класифікації чорноземів Буг-Дніпровського межиріччя / Топольний С.Ф. // Агрохімія і ґрунтознавство. – Х., – 2008. – № 69. – С. 186-189.

4. Топольний С.Ф. Проблеми генези і класифікації ґрунтів перехідної від Лісостепу до Степу смуги / Топольний С.Ф. // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. – 2006. – № 6. – С. 66-69 (Серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”).

5. Топольний С.Ф. Чорноземи звичайні і глибокі: їх діагностика й картографія в історичному аспекті / Топольний С.Ф. // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. – 2006. – № 7. – С. 54-58 (Серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”).


6. Топольний С.Ф. Клімат чорноземів і проблеми їх класифікації та поділу території на Лісостеп і Степ / Топольний С.Ф. // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. – 2008. – № 2. – С. 155–159 (Серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”).

7. Топольний Ф. Ґрунти як компоненти ландшафту: проблеми генези і класифікації / Ф. Топольний, С. Топольний // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 318. Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 110–116 (виконання польових, аналітичних робіт, обробка даних, оформлення).

8. Топольний С.Ф. Оптимізація структури земельних ресурсів – невідкладна проблема сучасності / Топольний С.Ф. // Раціональне землевикористання рекультивованих та еродованих земель: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю засновника школи біологічної рекультивації земель, професора М.О. Бекаревича (7-9 черв. 2006 р.), Дніпропетровський державний аграрний університет. – 2006. – С. 124–127.

9. Топольний Ф.П. Ґрунти Кіровоградщини як приклад недосконалості вчення про їх генезу і класифікацію / Топольний Ф.П., Булигін С.Ю., Топольний С.Ф. // Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи його сталого розвитку на початку 21-го ст.: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю з дня створення Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського: тези доп. – Х., 2006. – С. 78-80 (проведення польових, аналітичних досліджень, обробка даних, оформлення).

10. Топольний Ф.П. Забезпечення питною водою – неусвідомлена проблема України / Топольний Ф.П., Топольний С.Ф. // Перший Всеукраїнський з’їзд екологів: Міжнародна науково-практична конференція, (м. Вінниця, 4–7 жовт. 2006 р.): тези допов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. – С. 274 (виконання польових, аналітичних робіт, аналіз літератури, оформлення).

11. Топольний С.Ф. Зміна водно-фізичних властивостей чорноземів залежно від умов використання території / Топольний С.Ф., Сокуренко І.В. // Екологічні проблеми сучасності: Перша Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доп. – Кіровоград, 2007. – С. 142–145 (автор ідеї, польові дослідження, висновки).

12. Ґрунтово-кліматична характеристика / Семеняка І.М., Гирич М.С., Топольний С.Ф., Коршунова Ю.В. // Науково обґрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області. – Кіровоград, 2005. – Розділ 1. – С. 7–24 (аналіз стану проблеми, обробка даних).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины