Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Вархол Оксана Володимирівна. Калій в буроземах Зовнішньо-Карпатської та Передкарпатської височинної областей (еколого-генетичний аналіз) : Дис... канд. наук: 03.00.18 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вархол О.В. Калій в буроземах Зовнішньо-Карпатської та Передкарпатської височинної областей (еколого-генетичний аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство. – Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харків, 2009.

У дисертації узагальнено теоретичні основи калійного режиму ґрунтів. Виявлено його залежність від показників ґрунтів, найперше – від кислотності та мінералогічного складу.

Встановлено параметри, які характеризують калійний стан ґрунтів Українських Карпат. На основі статистико-математичного аналізу одержаних результатів виявлено залежність форм калію між собою та істотний вплив окремих показників ґрунтів.

Проведено порівняльний аналіз калійного режиму ґрунтів Передкарпаття, Зовнішньо-Карпатської областей, а також між буроземами та ґрунтами чорноземного ряду Степу України. Дано порівняльну характеристику вмісту калію у сучасних і палеогрунтах.

На прикладі ґрунтів Передкарпаття встановлено зміни вмісту калію у залежності від вологості зразків ґрунтів. Потенційна буферна здатність по відношенню до калію має комплексний характер і залежить від впливу цілого ряду властивостей ґрунту, в першу чергу, від мінералогічного складу ґрунтоутворюючих порід, фізико-хімічних показників

У дисертаційній роботі вирішено задачу еколого-генетичного аналізу калійного стану ґрунтів Українських Карпат. Вперше з використанням багатовимірного аналізу різних форм калію охарактеризовано просторову динаміку калію у залежності від еколого-ландшафтних умов і, відповідно, від елементарних ґрунтових процесів, а також часові зміни вмісту калію та його перерозподіл по профілю ґрунтів.

  1. Виявлено істотну диференціацію за кількістю різних форм калію у ґрунтах різного генезису: вміст валового та обмінного калію за Масловою більший, а обмінного за Кірсановим менший в буроземах, порівняно з чорноземами; Передкарпаття характеризується найменшою, порівняно з іншими районами кількістю калію, що вимагає відповідної перебудови системи добрив саме в межах передгірської частини.

  2. У змінених агроценозом ґрунтах, порівняно з ґрунтами природних екосистем, варіабельність вмісту калію, насамперед валового та необмінного, підвищена, тоді як абсолютна кількість змінюється слабко.

  3. Встановлено, що вміст різних форм калію в ґрунтах території дослідження близький і, в середньому, складає (мг/100 г): валового 940–3510; обмінного: за Кірсановим 2,0–20,0; за Масловою 8,0–40; необмінного 21,0–61,0.

  4. Вміст валового, обмінного, необмінного калію досить стабільний у часі показник. Аналіз різновікових ґрунтів показує, що кількість всіх форм калію у похованих під земляними валами ґрунтах аналогічна з його вмістом у сучасних ґрунтових відмінах.

  5. Досліджено вплив вологості зразків ґрунтів на величину різних форм калію, найперше водорозчинного, вміст якого у вологих зразках докорінно (в 5–7 разів) відрізняється від його кількості у зразках підготовлених до аналізів. Визначальний вплив вологості зразків ґрунтів проявляється на вміст обмінного калію за Кірсановим, кількість якого складає 32,8 (природної вологості) та 4,99 мг/100 г ґрунту (підготовлених до аналізу).

  6. Виявлено, що величина калійного потенціалу буроземів істотно змінюється (0,15–2,42), що свідчить про високу забезпеченість рослин калієм; проте такі величини калійного потенціалу свідчать про переважання виносу даного елемента з ґрунтових профілів.

  7. Виявлено системну залежність як кількості калію, так і потенційної буферної здатності по відношенню до калію від мінералогічного складу та фізико-хімічних показників ґрунтів, рівня кислотності та ємності грунтово-вбирного комплексу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дмитрук Ю.М. Залежність вмісту форм калію від вологості зразків ґрунтів / Ю.М. Дмитрук, О.В.Вархол, Н.Д. Галак // Вісник аграрної науки. – 2008. - № 4. – С. 33 – 35 (визначення вмісту калію, узагальнення результатів; висновки – спільно з співавторами).

2. Дмитрук Ю.М. Еколого-генетичні умови ґрунтів Українських Карпат за вмістом калію / Ю.М.Дмитрук, О.В.Вархол // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 54 – 62 (теорія, польові роботи, експериментальні дослідження).

3. Вархол О.В. Методичні підходи до аналізу калійного режиму ґрунтів буроземного типу ґрунтоутворення / О.В. Вархол, С.М. Польчина // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 293: Біологія. – С. 73 – 78 (теоретичне обґрунтування, висновки).

4. Вархол О.В., Польчина С.М. Зміна форм калію в бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах під впливом використання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 50-річчю з дня створення Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського [“Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21-го століття”], (Харків, 17-18 травня 2006 р.) / УААН, ННЦ „ІГА ім. О.Н.Соколовського”. – Харків, 2006. – С. 31 – 33.

5. Дмитрук Ю.М. Калій в ґрунтах Українських Карпат (на прикладі урочища Дземброня) / Ю.М. Дмитрук, О.В. Вархол // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип.15, Т.1. – С. 37 – 41 (експериментальна робота, математична обробка даних, написання статті; висновки - спільно).

6. Польчина С.М. Рухомі форми калію в зональних ґрунтах Карпатської лісової провінції / С.М. Польчина, О.В. Вархол // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15. – С. 29 – 32 (польові роботи, теорія, узагальнення аналітичних даних; написання статті та висновки – спільно).

7. Вархол О.В. Калійний потенціал ґрунтів Карпатської лісової провінції / О.В. Вархол // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 343: Біологія. – С. 307 – 310.

8. Польчина С.М. Використання показників калійного потенціалу для моніторингу напрямку ЕГП в буроземах / С.М. Польчина, О.В. Вархол, Н.Д.Галак // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 360: Біологія. – С. 185 – 190 (теорія, практична частина, написання статті; висновки - спільно).

9 Вархол О.В. Калій в ґрунтах буроземного типу ґрунтоутворення / О.В. Вархол // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип.403-404: Біологія. – С. 24 – 29.

10. Varkhol O. Transformation of cambisol's properties as index of their natural equilibrium destabilization / O.Varkhol, S.Pol’chyna // Materialy III Oglnopolskiej Modzieowej Konferencji Naukowej [“Modzi naykowcy – praktyce rolniczej”], (Rzeszow, 24-26 kwiecie 2007). – Poland, Rzeszow, 2007. – p. 228 – 231 (теорія, частина експериментальних даних, написання статті).

11. Вархол О.В. Обмінний калій в ґрунтах буроземного типу ґрунтоутворення: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених [“Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва”], (Київ, 22-24 травня 2007 р. ) / Інститут агроекологіяї УААН. – К., 2007. – С. 23 – 25.

12. Вархол О.В., Савицька І.В. Калійні показники ґрунтів Карпатської лісової провінції: матеріали VI Державної науково-практичної конференції ["Аграрна наука - виробництву: екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення”], (Біла Церква, 14 - 15 листопада 2007 р.). – Біла Церква, 2007. – С. 9 – 10 (експерименти, обробка і аналіз даних, написання тез).

13. Польчина С.М/ Генетико-екологічна оцінка гранулометричного складу ґрунтів Карпатської буроземної зони / С.М. Польчина, О.В. Вархол // Періодичний науковий збірник: Проблеми Полісся. – Луцьк: РВВ ЛТДУ,2007. – Вип. 1. – С. 189 – 198 (польові й експериментальні роботи, написання статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины