Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пахарєва Олександра Сергіївна. Французько - російське наукове співробітництво у галузі антропології у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пахарєва О.С. Французько – російське наукове співробітництво у галузі антропології у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

У дисертації на основі залучення широкого кола джерел та аналізу наукової літератури досліджується співробітництво в галузі антропології між Францією та Російською імперією в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та процес зародження та становлення антропологічної науки в обох країнах.

Основна увага приділена діяльності вчених-природознавців, науковим товариствам та конгресам, які відіграли основну роль у формуванні міжнародної кооперації. У дисертації окреслюються основні питання співпраці між ученими Франції та Російської імперії від перших аматорських подорожей на початку ХІХ ст. до налагодження наукових зв’язків між ученими, їхні спільні дослідження та взаємовплив. Проаналізовано наукову діяльність учених ХІХ ст. та разом з тим виявлено комплекс неформальних фактів, що визначають особливості формування наукової школи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Пахарєва О. С. Вплив першої антропологічної виставки на розвиток антропології у Російській імперії. / О. С. Пахарєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – Київ, 2006. – Вип. 87-88. – С. 43-46.

2. Пахарєва О. С. Російська-французька співпраця в галузі археології та антропології в другій половині ХІХ століття. / О. С. Пахарєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 202-207.

3. Пахарєва О. С. Дослідження професора В.Б. Антоновича у первісній археології. / О. С. Пахарєва // Археологічні студії. Інститут археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича. – Київ-Чернівці, 2008. – Вип. 3. – С. 268-274.

Публікації, що додатково відображають результати дослідження:

4. Пахарєва О. С. Сіверщина в контексті антропологічних досліджень Російської імперії у другій половині ХІХ століття — на початку ХХ ст. / О. С. Пахарєва // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України: матеріали П’ятої науково-практичної конференції 18-19 травня 2006 р. / Державний історико-культурний заповідник у м. Глухові. – Глухів, 2006. – С. 146-148.

5. Пахарєва О. С. Розвиток антропологічних знань в українських землях у ХІХ та на початку ХХ ст. / О. С. Пахарєва // Тези доповіді IV Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” секція “Загальні проблеми гуманітарних наук”. – Т. : Стародубець. – 2006. – С. 63-64.

6. Pakharieva O. S. Impact des relations entre palontologues et prhistoriens francais au XIX sicle au dbut du XX sicle sur la prhistoire russe / O. S. Pakharieva // Le resume pour le colloque d'histoire “L'criture de l'histoire et de la prhistoire d'hier aujourd'hui”. – Lyon, 2008. – P. 17-18.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины