Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Коваленко Володимир Олександрович. Біологічні особливості Scilla sibirica Haw. і Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) в умовах південного сходу України : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Коваленко В.О. Біологічні особливості Scilla sibirica Haw. і Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) в умовах південного сходу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, 2009.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню біологічних, морфологічних, анатомічних та екологічних особливостей представників родини Liliaceae Juss. – S. sibirica и T. quercetorum. Досліджено поширення S. sibirica і T. quercetorum на південному сході України. Визначено діапазон температур повітря для кожної фенологічної фази розвитку S. sibirica і T. quercetorum в умовах південного сходу України. Вивчено насінну продуктивність та схожість насіння видів, що досліджували. Вивчено вікову структуру та щільність популяцій S. sibirica і T. quercetorum.

Запропоновано спосіб визначення віку рослин S. sibirica в прегенеративний період розвитку рослин залежно від кількості лусок в цибулині. Вивчено біоморфологічні зміни рослин S. sibirica залежно від їх віку.

З’ясовано, що в лісовій популяції T. quercetorum формуються рослини більших розмірів, ніж в лучній. Вивчено вплив інтенсивності освітлення на формування насіння у T. quercetorum.

Вивчено способи занурення цибулин S. sibirica и T. quercetorum у ґрунт. Встановлено, що після проростання насіння у рослин обох видів формується столон заглиблення, що занурює у ґрунт бруньку, з якої формується цибулина. Надалі у S. sibirica занурення цибулин відбувається завдяки скороченню контрактильних коренів; у T. quercetorum – за рахунок позитивного геотропного росту столона. Встановлено, що скорочення контрактильних коренів відбувається за рахунок перетворення форми клітин кори кореня від прозенхімної до ізодіаметричної в результаті переорієнтації напряму росту клітин. Запропоновано спосіб визначення величини скорочення контрактильных коренів S. sibirica.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кирпичев И.В., Коваленко В.А., Гондаренко С.В., Скокова Г.И. Способы погружения зимующих органов в почву у двудольных и однодольных растений / И.В. Кирпичев, В.А. Коваленко, С.В. Гондаренко и др. // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: Елтон - 2. – 2007. – № 74 (97). – С. 136-158.

 2. Коваленко В.О., Буряков Д.В. Спосіб визначення величини скорочення кореня у рослин / В.О. Коваленко, Д.В. Буряков // Матеріали III Міжнародної конференції студентів і аспірантів “Молодь та поступ біології”, 21-24 березня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 122-123.

 3. Коваленко В.А. Возобновление Scilla sibirica Haw. в естественных популяциях / В.А. Коваленко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: Елтон-2, 2006.– № 66 (89). – С. 48–52.

 4. Коваленко В.А., Кирпичев И.В. Способы погружения луковиц в почву у растений порядка Liliales Juss. / В.А. Коваленко, И.В. Кирпичев // Матеріали Читань, присвячених 300-річчу з дня народження К.Ліннея, 21-25 травня 2007 р. – Луганськ, 2007. – С. 43-44.

 5. Коваленко В.А., Кирпичев И.В. Механизм сокращения контрактильных корней у Scilla sibirica Haw. / В.А. Коваленко, И.В. Кирпичев // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: Елтон-2, 2007.– № 75 (98). – С. 135–145.

 6. Коваленко В.А., Кирпичев И.В. Формирование столонов у Tulipa quercetorum Klok. et Zoz. в лесных и луговых фитоценозах / В.А. Коваленко, И.В. Кирпичев // Матеріали Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, 29 березня - 01 квітня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – C. 47-48.

 7. Коваленко В.А., Скокова Г.И. Tulipa quercetorum Klok. et Zoz в лесных и луговых фитоценозах востока Украины / В.А. Коваленко, Г.И. Скокова // Матеріали XII з’їзду Українського ботанічного товариства / відп. ред. Ситник К.М. – Одеса: «Альянс - Юг», 2006. – С. 38.

 8. Пат. 24534 Україна, МПК А 01 G 7/00. Спосіб визначення величини скорочення кореня у рослин / Кірпічєв І.В., Коваленко В.О., Скокова Г.І.; заявник і власник патенту Луганський національний аграрний університет. - № u2006 12968; заявл. 08.12.06; опубл. 10.07.07, Бюл. № 10.

 9. Скокова Г.И., Коваленко В.А. Особенности образования столонов у Tulipa quercetorum Klok. et Zoz в онтогенезе / Г.И. Скокова, В.А. Коваленко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: Елтон-2, 2006.– № 57 (80). – С. 91–94.

 10. Скокова Г.И., Коваленко В.А. Формирование контрактильных и питающих корней у растений порядка лилиецветные в онтогенезе / Г.И. Скокова, В.А. Коваленко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: Елтон-2, 2004. – № 43 (55). – С. 34–38.

 11. ., Formation of contractile and nutritional roots of Scilla sibirica Haw. and Allium sativum L. / V. , G. // Botany 2005 – Botanical Society of America: “Learning From Plants”, August 13 – 17, 2005 Austin, Texas. Abstract of conference. Режим доступа: http www. 2005 botanyconference.org/ engine/ search/ index.php?func=detail&aid=116


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины