Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Накаєва Сацита Асолтаївна. Жінки у становленні державного піклування і громадської благодійності на європейському півдні Російської імперії (перша половина XIX ст.) : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Накаєва С.А. Жінки у становленні державного піклування і громадської благодійності на європейському півдні Російської імперії (перша половина XIX ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008.

У дисертації аналізується участь жінок у роботі закладів державного піклування і створенні в першій половині XIX ст. благодійних товариств на європейському півдні Російської імперії. В дослідженні розкрито передумови формування основних об'єктів добродійної практики в процесі заселення і соціокультурного освоєння південних територій; виявлено ступінь участі жінок у Приказах громадської опіки і напівофіційних добродійних товариствах (тюремних комітетах, закладах Відомства імператриці Марії, Людинолюбного товариства); розглянуто діяльність жіночих благодійних організацій в містах півдня імперії.

У висновках відбиті підсумки дослідження, в ході якого проаналізовано роль жінок в державному піклуванні та реконструйовано становлення і розповсюдження жіночих благодійних товариств у регіоні:

1. Огляд історіографічної та джерельної бази свідчить, що обрана тема не знайшла достатнього висвітлення у вітчизняній історіографії. Поза увагою залишається розвиток опікунських і благодійних організацій першої половини ХІХ ст. на місцях; відсутні роботи, присвячені аналізу участі жінок у справі благодійності в цей період. Однак потреба осмислення історії жіночого фактору в розвитку благодійності назріла давно. Масив залучених до аналізу джерел дозволяє розкрити особливості розвитку жіночого подвижництва.

2. У другій половині XVIII – першій половині XIX ст. бурхливо йшов процес заселення і освоєння щойно приєднаних до Російської імперії південних територій. При всіх успіхах соціально-економічного розвитку регіону, завдяки непродуманій урядовій політиці переселенський рух та освоєння нових земель мало і свій зворотний бік – утворення широкої верстви малозабезпечених прошарків населення, які гостро потребували соціального захисту. Серед них помітне місце належало жінкам, значна частина яких неминуче мала стати об’єктом благодійної практики. Разом з тим, Російська держава та соціум визнавали за жінками не тільки право, але й духовний обов’язок брати участь у благодійній діяльності в якості значущого суб’єкту, що привело до паралельного формування у регіоні об’єкту і суб’єкту благодійної практики.

3. Спочатку соціальна опіка розвивалася у формі державного піклування, на базі якого з’явилися Прикази громадської опіки, однак в ці державні органи входили чоловіки (виключенням був Таврійський приказ), а жінки лише працювали в їх благодійних закладах.

4. Вихід жінок на соціальну арену стимулювали напівофіційні благодійні організації – Людинолюбне товариство, Відомство імператриці Марії, а також тюремні комітети; участь в них жінкам не тільки не заборонялася, але й навіть заохочувалася.

5. Відомство імператриці Марії взяло у свої руки керівництво жіночими навчальними закладами, в тому числі і на півдні імперії (Одеса, Миколаїв, Керч, Севастополь, Новочеркаськ, Тіфліс); під контролем Відомства у більшості губернських міст регіону створювалися дитячі денні притулки як форма допомоги бідним сім’ям. В них працювали переважно жінки.

6. Обмеження допуску жінок до державних опікунських структур породило ефект жіночого благодійного руху, і з кінця 20-х рр. ХІХ ст. в Новоросійському краї та

11

Кавказькому намісництві почали створюватися і успішно діяли жіночі благодійні товариства. На ниві благодійності проявили себе багато жінок південного регіону: Є. Воронцова, Р. Едлінг, К. Лазарєва, П. Ахльостишева, Є. Авінова, Д. Бабич, Н. Грибоєдова, Е. Джемардждзева та інші представниці різних національностей та віросповідань, кожна з яких зробила свій внесок у загальну справу соціальної підтримки нужденних.

7. Однак у сфері контролю за жіночим благодійним рухом домінували чоловіки, хоча саме жінки були головною рушійною силою громадської боротьби з бідністю та сирітством, що цілком відповідало історичній тенденції зведення гендерних відмінностей в деяку систему протилежностей, забезпечених визначеннями «чоловіче» й «жіноче». Організаційні здібності жінок та навички громадської роботи не були затребуваними за межами вузької сфери благодійності, яка залишалася єдиною нішею, де жінки мали можливість ефективно реалізувати свої соціальні амбіції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Накаєва С. А. Джерела вивчення дiяльностi iноземних товариств на пiвднi Росiйської iмперiї у другiй третинi XIX ст. / Накаєва С. А. // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 45. – Вип. 32. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – С. 134-137.

2. Накаєва С. А. Мiсцеве самоврядування у розвитку благодiйностi на пiвднi Росiйської iмперiї у другiй половинi ХІХ ст. / Накаєва С. А.,Грєбцова І. С.// Південний архів : Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 20. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. – С. 61-64.

3. Накаєва С. А. Регіональна преса як джерело вивчення благодiйностi у Кавказькому регiонi (перша половина XIX ст.) / Накаєва С. А. // Записки iсторичного факультету. – Вип. 16. – Одеса : Астропринт, 2005. – С. 314-320.

4. Накаєва С. А. Р.С. Едлiнг і становлення благодiйностi в Одесi у першiй половинi XIX ст. / Накаєва С. А. // Південний архів : Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. 23. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. – С. 203-207.

5. Накаева С. А. Е.К. Воронцова как инициатор основания женских благотворительных обществ на Кавказе в середине XIX века / Накаева С. А. // Науковий вiсник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогiчнi науки. Фiлологiчнi науки : Збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2007. – Вип. 22. – С. 22-25.

6. Накаева С. А. Благотворительное движение на юге Российской империи в годы Крымской войны / Накаева С. А., Гребцова И. С. // Науковий вiсник Одеського державного економiчного університету. – № 2 (39). – Одеса, 2007. – С. 105-113.

7. Накаева С. А. Освещение в газете “Кавказ” становления благотворительности в кавказском регионе в середине XIX в. / Накаева С. А. // Науковий вiсник Одеського державного економiчного університету. – № 12 (49). – Одеса, 2007. – С. 158-165.

8. Накаєва С. А. Становлення закладiв пiклування в Одесi у першiй половинi XIX ст. / Накаєва С. А. // Maтерiали III Miжнародної науково-практичної конференцiї “Динамика наукових дослiджень ‘2004”. – Т. 7. Iсторiя України. – Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2004. – С. 53-55.

12

9. Накаєва С. А. “Одесский вестник” як джерело для вивчення дiяльностi жiночого благодiйного товариства в Одесi (перша половина XIX cт.) / НакаєваС.А.// Maтерiали Першої Miждународної науково-практичної конференції “Науковий потенцiл свiту” 2004”. – Т. 29. Iсторiя України. – Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2004. – С. 16-17.

10. Накаева С. А. Основание и деятельность благотворительного общества Св. Нины в Тифлисе (1846-1870 гг.) / Накаева С. А. // Вторая Международная периодическая научно-практическая конференция “Спецпроект: анализ научных исследований” : Сборник научных работ. – Т. 2. – Днепропетровск : Наука i освiта, 2005. – С. 19-22.

11. Накаева С.А. Деятельность женских благотворительных обществ Новороссийского края (первая половина XIX в.) / Накаева С. А. // Maтерiали III Miжнародної науково-практичної конференцiї “Науковий потенцiал cвiту ‘2006”. – Т. 14. – Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2006. – С. 26-29.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины