Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мандрик Сергій Ярославович. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мандрик С.Я. Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Досліджено динаміку вмісту білків Hsp60, Hsp70 і Hsp90 в клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку експериментального хронічного атрофічного гастриту і стрес-індукованої виразки шлунка. Продемонстровано підвищення рівнів шаперонів на окремих етапах розвитку захворювань. Визначено вміст ТБК-активних продуктів, активності каталази і супероксиддисмутази, а також рівні проапоптотичного білка Вах і білка-маркера проліферації Кі-67. Отримані результати вказують на роль білків теплового шоку у цитопротекції слизової оболонки шлунка за умов розвитку гастриту і виразки. Досліджено локалізацію Hsp70 і Hsp90 в клітинах умовно нормальних і в клітинах аденокарциноми шлунка людини. Показано відмінності у розподілі цих білків між цитозольною і ядерною фракціями нормальних і ракових клітин.

1. Досліджено вміст білків теплового шоку Hsp60, Hsp70 і Hsp90 на різних етапах розвитку експериментального хронічного атрофічного гастриту і виразки шлунка. Показано, що на окремих етапах розвитку даних захворювань рівень зазначених білків у лізаті слизової шлунка підвищується, що може підтверджувати роль цих білків у цитопротекції тканин шлунка за умов розвитку оксидативного стресу і активізації процесів як проліферації, так і апоптозу.

2. Встановлено, що в динаміці розвитку хронічного атрофічного гастриту в лізаті клітин слизової оболонки шлунка щурів відбувається підвищення вмісту білків теплового шоку Hsp60 і Hsp70.

3. Під час розвитку хронічного атрофічного гастриту і стрес-індукованої виразки в клітинах слизової оболонки шлунка відбувається підвищення рівня білків Вах і Кі-67, що свідчить про активізацію процесів як апоптозу, так і проліферації.

3. Показано, що протягом 6-ти тижнів розвитку хронічного гастриту рівень білка Hsp70 в парієтальних клітинах шлунка щурів збільшується. Рівень білка Hsp90 в парієтальних клітинах за умов розвитку цієї патології збільшується лише на початкових етапах (1-ий тиждень).

4. За умов розвитку виразки шлунка вміст білків Hsp60 і Hsp90 в лізаті слизової оболонки шлунка щурів підвищується.

5. На моделі in vivo було показано, що в культурі клітин AGS рівень білка Hsp70 підвищувався під впливом дії сублетальних доз цитотоксичних натрію саліцилату і натрію деоксихолату, при цьому, рівень білка Hsp90 не змінювався.

6. В клітинах аденокарциноми шлунка людини рівень цитозольних білків теплового шоку Hsp70 і Hsp90 був значно нижчим в порівнянні з контролем. Виявлено також зміни в локалізації білків Hsp90 і Hsp70 між ядром і цитоплазмою в умовно нормальних і ракових клітинах шлунка.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Мандрик С. Я. Вплив саліцилату і деоксихолату натрію на рівень експресії білків теплового шоку Hsp70 i Hsp90 у культурі клітин раку шлунка людини / Мандрик С. Я., Сидорик Л. Л., Погрібний П. В., Остапченко Л. І. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Биология, химия”. – 2007. – Т. 20 (59), № 1. – С. 157-162. (Особистий внесок здобувача – отримання клітинних лізатів, визначення вмісту білків теплового шоку).

2. Мандрик С. Експресія білків теплового шоку Hsp70 i Hsp90 у парієтальних клітинах щурів за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту / С. Мандрик, Л. Капустян, Л. Сидорик, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”. – 2007. – Вип. 50. – С. 56-58. (Особистий внесок здобувача – отримання клітинних лізатів, визначення вмісту білків теплового шоку, Вах, Кі-67).

3. Мандрик С. Я. Експресія білків теплового шоку в слизовій оболонці шлунка щурів за умов розвитку експериментальної стресової виразки / Мандрик С. Я., Максимович Я. С., Капустян Л.М. // Фізика живого. – 2008. – Т. 16, № 1. – С. 139-143. (Особистий внесок здобувача – отримання клітинних лізатів, визначення вмісту білків теплового шоку, Вах, Кі-67).

4. Мандрик С. Я. Молекулярні механізми участі білків теплового шоку в захисті слизової оболонки шлунково-кишкового тракту / С. Я. Мандрик, Л. І. Остапченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2008. – Т. 84-85, № 3-4. – С. 26-46.

5. Мандрик С. Я. Зміна експресії білків теплового шоку у слизовій оболонці шлунка за умов розвитку експериментального хронічного атрофічного гастриту / Мандрик С. Я., Сидорик Л. Л., Остапченко Л. І. // 2-ий з’їзд Українського товариства клітинної біології : 23-26 жовт., 2007 р. : Збірник тез. – К., 2007. – С. 72.

6. Mandryk S. HSP90 as autoantigen at dilated cardiomiopathy / Kroupskaya I., Vigontina O., Mandryk S., Kapustian L. // 6-th Parnas Conference “Molecular mechanism of cellular signalling” : 30-th may – 2-nd june., 2007. : Abstracts. – Krakow., 2007. – P. 46.

7. Мандрик С. Я. Зміна експресії білків теплового шоку у слизовій оболонці шлунка за умов розвитку експериментального хронічного атрофічного гастриту / Мандрик С. Я., Сидорик Л. Л., Остапченко Л. І. // IV міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ в біології” : 7-10 квітн., 2008 р. : Збірник тез. – Л., 2008. – С. 361.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины