Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

РАДЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. Фонди Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело з історії музейної справи Луганщини (середина XIX - початок XXІ ст.). : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Радченко Н.М. «Фонди Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело з історії музейної справи Луганщини (середина XIX - початок XXІ ст.)». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

У дисертації вперше здійснено комплексний аналіз джерел з історії музейної справи Луганщини 1835 – 2007 рр та фондових зібрань Луганського обласного краєзнавчого музею. Розглянута історіографія проблеми, розроблена періодизація історії музейної справи Луганського краю, визначені особливості формування різних груп джерел. В окремі групи виділено: документи керівних установ, офіційно-музейна документація, матеріали преси, джерела особового походження.

Проаналізовано і запроваджено до наукового обігу історичні джерела, які раніше не використовувалися дослідниками. Подано пропозиції щодо використання результатів дослідження в науковій і педагогічній діяльності. Результати дослідження відображені в опублікованих працях автора.

Музеї – місце збереження національної історико-культурної спадщини і передачі її надбань від покоління до покоління, щоб не переривалась тяглість народних традицій, культури, побуту. Оригінальні предмети – пам’ятки старовини – не лише зберігають і пояснюють хід історичного процесу, а й активізують пошук і вивчення джерел своєї, регіональної історії. Музейні пам’ятки є джерелом минулого, вони потребують комплексного і незаангажованого вивчення, а, відтак, необхідне дослідження й історії самих музеїв.

Аналіз історіографії проблеми засвідчив недостатність висвітлення обраної теми та необхідність її комплексного і ґрунтовного вивчення. Сформовані в результаті пошукової роботи в державних архівах України та Росії, бібліотеках та музеях групи архівних і друкованих джерел, різноманітних музейних предметів дозволяють забезпечити розв’язання поставлених завдань.

Науковий аналіз проблеми засвідчив, що в основі дослідження історії музейної справи Луганської області з 1835 р. й до 2007 р. лежать різні групи джерел. Серед них: законодавчі документи центральних та місцевих керівних установ, діловодна документація самих музеїв та громадських наукових товариств чи організацій, інформація періодичної преси та джерела особового походження. І якщо сформовані групи джерел історії XІX ст. – першої половини XX ст. складають обмежену кількість свідоцтв, то друга половина XX ст. представлена сотнями різноманітних свідчень, архівних документів та матеріалів періодичних видань.

Розгляд вищеозначених джерел інформації дає змогу виробити та обґрунтувати періодизацію (етапи) розвитку музейної справи Луганщини з 1835 до 2007 р.: І етап – з 1835 до 1917 р.; ІІ – з 1917 до 1942 р.; ІІІ етап – з 1943 до 2007 р.

Перший період (з 30-х р. XІX ст. до 1917 р.) характеризується створенням перших музеїв при установах з освітньою метою: на Луганському ливарному заводі та в ряді шкіл, що відповідно визначило специфіку їхніх фондових зібрань. Слід підкреслити значення на той час збірок шкільних музеїв як основи для подальшого створення колекцій вже самостійних музеїв.

Для другого етапу (з 1917 р. до 1942 р.) характерний активний пошук нових, більш досконалих форм музейної роботи, способів просвіти населення та збільшення уваги до формування історичної свідомості громадян. Створюються нові види музеїв як за формами роботи, так і за принципами упорядкування та складом фондових зібрань. Продовжується створення музейних установ на основі шкільних колекцій; наприклад, Старобільський музей наочних посібників і Луганський природничо-географічний музей, які спонукали до подальшого використання музейних зібрань у педагогічному процесі. У свою чергу це призвело до формування в новостворених музеях переважно природознавчих колекцій та поповнення музейних фондів розмаїттям матеріалів табличного та турнікетного характеру, діаграмами, муляжами тощо.

Необхідність посилення пропагандистської, агітаційної та ідеологічної роботи в регіоні призвела до виникнення на початку 30-х рр. XX ст. таких специфічних видів музеїв краю, як Антирелігійний музей, музей Санітарної Просвіти, Обласний музей революції та ін. Відповідно їхні музейні колекції комплектувалися з метою найбільш повного висвітлення історії революційного руху краю, професійної діяльності, значних досягнень індустріалізації та колективізації Луганського регіону.

На третьому етапі (з 1943 до 2007 р.) музеї утверджуються як скарбниці джерел інформації історії і природи краю. Предмет їх дослідження розповсюджується й на історію «малої Батьківщини», розвиваються краєзнавчі пошуки і регіональне музеєзнавство. За таких умов створено мережу музеїв і музейних кімнат на громадських засадах, яка станом на 2007 р. нараховує 64 музеї. Визначальну роль у цьому процесі відігравав Луганський обласний краєзнавчий музей. Створення широкої мережі історичних, краєзнавчих та меморіальних музейних осередків сприяло різкому зростанню числа музейних фондів області, що комплектувалися зі значною перевагою в бік висвітлення радянського періоду історії (до отримання незалежності України), подій Другої світової війни. У збірках музеїв та музейних кімнат, створених на громадських засадах, висвітлювалась історія сіл, промислових підприємств, заводів і шахт. Проте безконтрольний процес закриття значної кількості подібних музеїв на початку 90-х рр. XX ст. призвів до втрати і зникнення багатьох музейних колекцій, експонатів. З початку 90-х рр. XX ст. визначаються нові, раніше заборонені, тематики зібрань – голодомор 1932-1933 рр., репресії, національно-визвольний рух.

Отже, на підставі виявлених джерел було визначено передумови і особливості виникнення й подальшого розвитку музеїв Луганщини у період 1835 – 2007 р., а саме: педагогічні – створення шкільних музеїв та досвід подальшого використання музейних колекцій із освітньо-виховною метою; організаційні – діяльність наукових товариств і окремих громадян в заснуванні музеїв; пропагандистські – необхідність посилення агітаційної і ідеологічної роботи, що в сукупності призвело до виникнення ряду музеїв області.

Визначальний вплив на розвиток музейної справи XX ст., особливо його другої половини мав ЛОКМ, який не лише надавав допомогу в експозиційній, науково-дослідній, фондовій, науково-просвітницькій роботі, а й брав активну участь у створенні нових музейних осередків Луганської області. На його базі створювалися методичні рекомендації і посібники, як для державних, так і для громадських музеїв Луганської області: вісімнадцять різних музеїв області в різний період створювалися або працювали під його керівництвом як філії.

Завдяки залученню до дослідження джерел особового походження, повернуто до історії музейництва України прізвища засновників музейної справи Луганщини та її визначних музейних діячів Г. де Кальве, Є. Ковалевського і С. Локтюшева. За близько двохсотрічну історію музейної справи Луганщини чимало спеціалістів доклали зусиль для розвитку галузі та саме їхній внесок у розробку практичних і теоретичних засад музейництва виокремлює їх серед інших фахівців регіону. Діяльність Г. де Кальве, Є. Ковалевського і С. Локтюшева є підтвердженням визначальної ролі особистості в музейній галузі, визначенні напрямів комплектування музейних фондів, формування певних започаткувань і традицій у музейній справі окремого регіону.

Таким чином, розглянуті джерела допомагають розкрити події двохсотрічної історії музейництва Луганщини, що значною мірою збагачує історію музейної справи України, а також привертає увагу до значних музейних фондів, сформованих за цей час.

Аналіз фондових зібрань музеїв Луганщини проводився у двох напрямах: через аналіз писемних свідчень (перша половина XX ст.); досліджень безпосередньо речових експонатів (друга половина XX ст.).

Внаслідок втрати колекційних предметів луганських музеїв у XIX – першій половині XX ст. було досліджено писемні документи, що надавали інформацію стосовно змісту фондів. Найкраще вдалося встановити зміст фондів ЛОКМ.

Наявні джерела дали можливість відновити склад довоєнної колекції ЛОКМ, що у свою чергу, дозволило ввести до наукового обігу інформацію про понад 3 000 музейних експонатів, значна частина яких входила до складу археологічної колекції музею. Серед них рідкісні зразки палеолітичного мистецтва, оригінали картин відомих художників, предмети художнього лиття Луганського ливарного заводу та його архів, місцеві церковні літописи, книги XVII ст., фотознімки архітектурних пам’ятників м. Луганська.

Проаналізовані архівні документи та друковані джерела дозволили зробити висновок щодо історичної і музейної вартості втраченого зібрання, особливо стосовно художньої, археологічної, природознавчої, нумізматичної колекцій та документального фонду, адже матеріали представляють значний інтерес для науковців та дослідників історії Луганської області, Донбасу, а отже й України в цілому. У подальшому постане питання про доцільність подібних досліджень стосовно інших втрачених вітчизняних музейних колекцій.

На відміну від першої половини ХХ століття музейна галузь Луганської області другої половини налічує значну кількість музейних закладів. Тому до аналізу було залучено колекції найбільшого сучасного музейного осередку області – ЛОКМ. Опис матеріалів основного фонду Луганського обласного краєзнавчого музею, відповідний хронологічний аналіз предметів за поділом на типи джерел і хронологічний зріз його найбільших музейних фондів та колекцій дав можливість визначити співвідношення у висвітленні історичних періодів різних груп предметів: речових (95 986 од. зб.); іконографічних (16 346 од. зб.), писемних (25 217 од. зб.).

Проаналізовано основну музейну колекцію «Етнографія», експонати якої є важливим джерелом вивчення історії та краєзнавства. Вони дозволили простежити локальні варіанти українського і російського костюмів та костюму донського козацтва Луганщини, та на їх основі визначити взаємний вплив сусідніх культур. Також колекція народного одягу кінця XIX – початку XX ст. дозволила вивчити вплив міської моди на народну побутову культуру та простежити історико-етнографічне районування Луганського регіону та специфіку кожного з них. Цінним джерелом вивчення еволюції семантики орнаменту є музейна колекція рушників кінця XІX – початку XX ст. Фондова збірка керамічних виробів кінця XІX – першої половини XX ст. представляє розвиток гончарства краю та створення місцевих локальних традицій виробництва.

Всі етнографічні експонати музею є наочними свідоцтвами матеріальної і духовної культури населення краю XIX – першої половини XX ст. Етнографічний фонд дозволив визначити характерні особливості народного мистецтва Луганщини, як-то: еклектичність; орієнтація на селянський побут; перевагу утилітарної та символічної функції над декоративною у виготовленні предмета.

Таким чином, висновки щодо розвитку історії музейної справи та музеїв Луганщини та їхніх фондових зібрань, зроблені на основі джерелознавчого аналізу всієї сукупності досліджених матеріалів та груп джерел, а саме фондових експонатів, документів керівних установ, преси, офіційно-музейної документації та низки особових джерел дозволили сформулювати такі практичні рекомендації:

  1. Міністерству культури і туризму України доцільно рекомендувати створення єдиного державного централізованого web-сайту мережі державних музеїв України, що містила б базу даних фондів музеїв України.

  2. Ввести практику створення і функціонування архівів при всіх музейних установах країни як осередках збереження необхідних джерел інформації для подальшого вивчення історії та досвіду роботи музейної галузі України, її видатних музейних діячів. На сучасний момент лише найбільші музейні осередки (центральні, національні, обласні) країни мають власні архіви.

  3. Створити в музеях відділи вивчення втрачених під час Другої світової війни чи з будь-яких інших причин та обставин музейних експонатів.

  4. Застосувати практику архівної системи (фонд – опис – справа – експонат), що дозволить зробити музейні фонди більш доступними та прийнятними для дослідників.

Загальноприйнята на сьогодні у вітчизняному музеєзнавстві система зберігання музейних предметів та відповідна класифікація за групами зберігання забезпечує максимальну збереженість безпосередньо експонатів, проте ускладнює роботу дослідників, істориків, джерелознавців з ними. Особливо це стосується початкового етапу пошуку та відбору необхідної інформації, адже практика створення каталогів, опису колекцій і різноманітних тематичних збірок, хронологічних зрізів стосується безпосередньо вже сформованих зібрань.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Радченко Н.М. Колекція народного костюма Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело вивчення культури регіону / Н.М. Радченко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К. : НАН України, Інститут історії України, 2006. – Число 13. – Част. 2. – С. 189 – 200.

  2. Радченко Н.М. Розвиток музейної справи Луганщини: історіографія проблеми / Н.М. Радченко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 17. – С. 279 – 285.

  3. Радченко Н.М. Довоєнна колекція Луганського обласного краєзнавчого музею за архівними та друкованими джерелами / Н.М. Радченко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 23 (139) – С. 168 – 179.

  4. Радченко Н.М. Фонди Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело вивчення історії гендерних відносин / Н.М. Радченко // Історичні записки: збірник наукових праць. Вип. 17 (спеціальний). – Луганськ, 2008. – С. 77 – 81.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины