Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бобко Артем Олександрович. Особливості літологічного складу сучасних донних осадків проточних поверхневих водойм гірничо-видобувних регіонів (на прикладі Кривбасу). : Дис... канд. наук: 04.00.21 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бобко А.О. «Особливості літологічного складу сучасних донних осадків проточних поверхневих водойм гірничо-видобувних регіонів (на прикладі Кривбасу)». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.21 – літологія. Відділення морської геології та осадочного рудоутворення ННПМ НАН України, м. Київ, 2009.

Дисертація висвітлює питання впливу гірничо-видобувних робіт на літологію та геологічну будову сучасних донних осадків рівнинних річок. В якості репрезентативного об`єкту дослідження типу „рівнинна річка-відкритий лиман” обрано р. Інгулець, пониззя Дніпра та Дніпровсько-Бузький лиман. Визначено ряд літологічних характеристик за якими чітко диференціюються сучасні донні осадки: гранулометричний аналіз, питома щільність, вологоємність, загальний вміст магнітного продукту, вміст водорозчинних солей, мінералого-петрографічний склад та вміст важких металів.

Визначено, що у верхній та нижній течіях річки літологічні характеристики донних осадків досить однорідні й суттєво відрізняються від зони техногенезу (середня течія ріки, ділянка завдовжки 20-25 км). В зоні техногенезу річковий осадок набуває аномальних властивостей, що обумовлено присутністю техногенної складової – шламових часток залізистих кварцитів, розміром 0,15-0,074 мм. Це дозволило поділити зазначені зони на природно-антропогенну, техногенну та техноплагенну відповідно.

Розроблено методику відбору проб сучасних донних осадків. Зазначена методика закладає основу моніторингу літології субаквальних осадків у геологічному середовищі антропогенних екосистем.

Досліджені в роботі сучасні донні осадки належать до внутрішньоконтинентальних басейнів перехідних гідросистем типу «рівнинна річка – відкритий лиман». Різні еколого-геологічні умови району робіт дозволили дослідити мобілізацію й трансформацію з водозбірної площі твердого природного і техногенного компоненту та їх вплив на літологічні характеристики донних осадків.

Отримані результати дозволили автору дисертації зробити наступні висновки:

1. Розроблено методику вибору місць відбору проб сучасних донних осадків, яка закладає основу моніторингу літології субаквальних осадків у геологічному середовищі антропогенних екосистем.

2. Проведено районування об’єкту дослідження на репрезентативні зони: природно-антропогенна, техногенна та техноплагенна, що чітко диференціюються за наступними показниками (відмінності між 1,3 та 2 зонами) – питома щільність на 15 %, загальна вологоємність у два рази, вміст магнітного продукту у 27 разів та вміст водорозчинних солей у три рази. В зоні техногенезу річковий осадок набуває аномальних властивостей.

3. Донні осадки складені уламками природного, техногенно зміненого матеріалу та матеріалу техногенного походження. У першій і третій зонах, домінуючими є природні компоненти: гірські породи, мінерали й органічні залишки. У центральному районі (друга зона), в осадку з великою перевагою домінують техногенно змінені уламки залізисто-кременистої формації Криворізького басейну.

4. Середній багаторічний вміст важких металів у донних осадках проточної частини р. Інгулець, на порядок нижче фонового регіонального рівня. У проточній частині річки, від м. Кривого Рогу і до гирлових ділянок, вздовж течії, тенденції до накопичення важких металів у донних осадках не виявлено.

5. Доведено, що твердий стік р. Інгулець сформований під впливом процесів розробки залізних руд Кривого Рогу не має суттєвого впливу на процеси переносу та седиментації у дельті Дніпра й Дніпровсько-Бузькому лимані.

6. Для виявлення особливостей мобілізації та просторового розподілу в сучасних донних осадках твердого, техногенного компоненту Криворізького гірничодобувного регіону необхідно використовувати комплекс літологічних характеристик (індикаторів): гранулометричний склад, питому щільність, вологоємність, загальний вміст магнітного продукту, вміст водорозчинних солей, мінерально-петрографічний склад, вміст важких металів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті в наукових періодичних фахових виданнях за переліком ВАК України:

1. Бобко А.О. Важкі метали у донних відкладах р. Інгулець (підрозділ Криворізький залізорудний басейн) / А.О. Бобко, Т.М. Альохіна // Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення. – К.: Наукова думка, 2007. – С. 119-123.

2. Літологія сучасних донних осадків поверхневих водойм Криворізького залізорудного басейну / [І.М. Малахов, А.О. Бобко, Т.М. Альохіна та ін.]; під ред. І.М. Малахова. – [серія «Геологічне середовище антропогенної екосистеми»]. – Кривий Ріг: «Октан Принт», 2008. – 110 с.

3. Бобко А.О. Гранулометричний склад донних відкладів ріки Інгулець / А.О. Бобко // Геолого-мінералогічний вісник. – 2006. - № 2 (16). – С. 104-107.

4. Малахов І.М. Результати досліджень розподілу питомої щільності техногенних донних відкладів р. Інгулець / І.М. Малахов, А.О. Бобко // Доповіді НАНУ. – 2007. - № 5. – С. 190-193.

5. Бобко А.А. О влиянии техногенного твердого стока рек на процессы осадконакопления в Днепро-Бугском лимане / А.А. Бобко, В.В. Иванченко, И.Н. Малахов // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – 2007. - № 4. – С. 99-108.

в інших наукових виданнях:

6. Альохіна Т.М. Вміст важких металів у воді та донних відкладах річки Інгулець / Т.М. Альохіна, А.О. Бобко, І.М. Малахов // Гидробиологический журнал. – 2008. - № 3 (44). – С. 114-120.

7. Алёхина Т.Н. Тяжелые металлы в донных осадках рек индустриальных регионов / Т.Н. Алёхина, А.А. Бобко, И.Н. Малахов // Довкілля та здоров’я. – 2007. - № 3. – С. 9-13.

8. Особливості накопичення важких металів у донних осадках у гірничо-видобувному регіоні: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 19-21 вересня 2006 р. / ІV Міжнародний Водний форум «Аква - України 2006». – К.: Нац. Комплекс «Експоцентр України», 2006. – С. 50-54.

9. Методи відбору проб донних відкладень у поверхневих водоймах: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми екології та екологічної освіти»], (Кривий Ріг, 8-10 грудня 2006 р.) / Криворізький держ. педаг. ун-т. – Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – С. 116-118.

10. Методика визначення місць відбору проб донних відкладів: матеріали Всеукр. наук. конф. [«Від геології до біосферології», (до 70-річчя від дня народження проф. С.А. Мороза)], (Київ, 21-23 лютого 2007 р.) / КНУ ім. Шевченка. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2007. – С. 68-69.

11. Засади та досвід моніторингу техногенезу у донних відкладах індустріальних регіонів: матеріали Всеукр. наук. конф. [«Мониторинг природных и техногенных сред»], (Сімферополь, Крим, 24-26 квітня 2008 р.) / Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. – С. 83-85.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины