Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сторожук Володимир Васильович. Формування продуктивності ячменю ярого залежно від технології вирощування в умовах Полісся : Дис... канд. наук: 06.01.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сторожук В.В. Формування продуктивності ячменю ярого залежно від технології вирощування в умовах Полісся України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. ННЦ “Інститут землеробства УААН”, Київ, 2008 р.

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з питань особливостей формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від елементів технології вирощування: системи удобрення, системи захисту рослин, норми висіву та строків сівби.

Виявлено реакцію сортів ячменю ярого на рівень забезпеченості рослин вологою і елементами мінерального живлення та встановлено особливості їх росту і розвитку залежно від різних моделей технології вирощування. Визначені параметри дії факторів інтенсифікації (добрив, меліорантів), за яких забезпечується формуван-ня нормативно чистого урожаю зерна ячменю ярого в умовах радіоактивного забруднення зони Полісся. Визначено економічну і енергетичну ефективність досліджуваних елементів технології вирощування сортів ячменю ярого.

Пропонуються для впровадження кращі моделі технологій вирощування ячменю ярого, диференційовані відносно сорту, для колективних та фермерських господарств з різним рівнем забезпечення засобами хімізації.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі підвищення продуктивності сортів ячменю ярого залежно від основних елементів технології вирощування, шляхом визначення оптимальних строків сівби і норм висіву, встановлення оптимального рівня мінерального живлення та вдосконалення системи захисту посівів від шкідників, хвороб і бур’янів з урахуванням грунтово-кліматичних умов регіону.

1. В умовах Полісся на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті визначені оптимальні параметри запасів продуктивної вологи і елементів мінерального живлення для забезпечення реалізації біологічного потенціалу сортів ячменю ярого.

2. Найбільш стабільний ефект у зменшенні забур’яненості посівів ячменю забезпечує інтегрована система захисту, яка передбачає обприскування посівів гербіцидом Діален супер з розрахунку 0,7 л/га у фазу кущіння. За внесення гербіциду на не удобреному фоні кількість бур’янів у посіві сорту Аскольд зменшується на 62 %, а сорту Вакула – на 85 %. Ефективність дії гербіциду підвищується при внесенні мінеральних добрив у дозах N60P90K120 відповідно на 85 і 91 %.

3. В умовах проведення дослідів за мінімальної системи захисту ураженість посівів сорту Вакула кореневими гнилями збільшується на 0,9-1,5 %, а сорту Аскольд – на 3,1-3,9 % порівняно з інтегрованою системою захисту.

4. Між величиною накопичення сухої біомаси та урожаєм виявлено тісний кореляційний зв’язок (r = 0,95 для сорту Аскольд, r = 0,93 для сорту Вакула). Найвища врожайність зерна ячменю 30,5 ц/га сорту Аскольд і 48,7 ц/га сорту Вакула формується за максимальної величини сухої біомаси у фазі молочно-воскової стиглості відповідно: 54,9 і 73,3 ц/га за інтенсивної технології вирощування.

5. Оптимальна площа листкової поверхні 37,8 тис.м2/га ячменю сорту Аскольд та 51,6 тис.м2/га сорту Вакула формується у фазі колосіння за інтенсивної технології вирощування, якою передбачається внесення мінеральних добрив у дозах N60Р90К120 на фоні вапнування при роздрібному внесенні азоту (N30 перед сівбою та N30 в підживлення на III етапі органогенезу) за інтегрованої системи захисту посівів від бур’янів, хвороб і шкідників.

6. Встановлено, що в зоні Полісся оптимальною нормою висіву сорту Аскольд є 4,5, а сорту Вакула 4,0 млн. схожих зерен на один гектар. Оптимальним строком сівби для обох сортів ячменю є перша декада квітня. При запізненні з сівбою на 10 днів урожай зерна сорту Аскольд знижується на 10,3 ц/га (30 %), а сорту Вакула – на 9,9 ц/га (23 %) за оптимальних норм висіву.

7. Найвищий рівень реалізації потенціалу продуктивності ячменю отримано у сорту Аскольд 30,5 ц/га, сорту Вакула 48,7 ц/га за рахунок оптимального співвідношення основних показників структури посіву на варіанті з внесенням мінеральних добрив у дозах N60Р90К120 на фоні вапнування за інтегрованого захисту посівів, що на 14,3 і 31,4 ц/га вище, ніж без застосування засобів хімізації.

8. Приріст урожаю зерна від внесення побічної продукції зростає на 6,9- 12,4 ц/га (29-39 %) на фоні мінеральних добрив у дозах N30P45K60 порівняно з альтернативною технологією вирощування (солома пелюшко-вівсяної сумішки у дозі 3 т/га).

9. Встановлено, що зерно сорту Вакула за ресурсозберігаючої та альтернативної технологій вирощування придатне на пивоварні цілі завдяки низькому вмісту білка (9,70-10,79 %), а сорту Аскольд – для використання на фураж та виробництва спирту.

10. На дерново-підзолистому супіщаному ґрунті за внесення мінеральних добрив у дозах N60P90K120 в поєднанні з вапняковими матеріалами (1,5 Hr) знижує активність цезію-137 в зерні сорту Аскольд на 25 %, а сорту Вакула – на 38 % порівняно із неудобреним варіантом, що значно нижче гранично допустимого рівня.

11. При вирощуванні ячменю ярого сорту Вакула з економічної і енергетичної точки зору доцільною є інтенсивна технологія, що забезпечує умовно чистий прибуток 4163 грн/га за собівартості зерна 54,5 грн/ц, Кее – 3,9. При вирощуванні сорту Аскольд ефективнішою є ресурсозберігаюча технологія з елементами біологізації з відповідними показниками: 1504 грн/га, 70,5 грн/ц, 2,3.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Сторожук В.В. Продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування в Поліссі / В.В. Сторожук // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К., 2004. – Спецвипуск. – С. 104-107.

2. Сторожук В.В. Продуктивність ярого ячменю за різних рівнів удобрення в Поліссі / В.В. Сторожук // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 70-74.

3. Сторожук В.В. Вплив меліорантів на вміст важких металів в продукції ярого ячменю на радіоактивно забруднених ґрунтах зони Полісся / В.В. Сторожук // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2006. – Вип. 57. – С. 124-129.

4. Ворона Л.І. Забур’яненість посівів ярого ячменю залежно від технології вирощування / Л.І. Ворона, Г.М. Кочик, В.В. Сторожук // Зб. наук. праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. – К., 2006. – Вип. 1-2. – С. 23-26.

5. Ворона Л.І. Біоенергетична й економічна оцінка технологій вирощування сортів ячменю ярого / Л.І. Ворона, В.В. Сторожук, Т.С. Сторожук, Г.М. Кочик, В.Н. Гуменюк // Зб. наук. праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 57-63.

6. Програма «Зерно Житомирщини 2006-2010» / Р.І. Рудик, П.О. Момот, В.І. Герасимчук, Є.М. Данкевич, А.В. Голубенко, В.К. Славінський, Ю.І. Савченко, Л.І. Ворона, В.В. Гулковський, Н.В. Вождай, В.В. Сторожук. – Житомир, 2005. – 19 с.

7. Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт та рекомендації з вирощування ярих зернових культур в агроформуваннях Житомирської області в умовах 2006 року / В.І. Герасимчук, Є.М. Данкевич, В.К. Славінський, А.Д. Мазур, Л.П. Остапенко, Ю.І. Савченко, І.Ю. Ратошнюк, Л.І. Ворона, В.В. Сторожук. – Житомир, 2006. – С. 9-11.

8. Науково-практичні рекомендації з питань контролю шкодочинності бур’янів у агроценозах Житомирської області / В.М. Янович, Є.М. Данкевич, А.М. Данкевич, Ю.І. Савченко, І.Ю. Ратошнюк, Л.І. Ворона, Г.М. Кочик, Ю.А. Нетреба, В.П. Ткачук, В.В. Сторожук, В.М. Венгер, О.В. Венгер, Л.П. Пасічник. – Житомир, 2007. – С. 34-37.

9. Ворона Л.І. Особливості технології вирощування ярих зернових культур у зоні Полісся / Л.І. Ворона, В.В. Сторожук // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених : “Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур – у виробництво” (Чабани, 23-25 листопада 2004 р.). – К., 2004. – С. 48-49.

10. Сторожук В.В. Особливості формування продуктивності ячменю ярого в Поліссі / В.В. Сторожук, Т.Л. Клімова, С.В. Журавльова // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів : “Новітні технології виробництва конкуренто-спроможної продукції рослинництва” (Чабани, 29-30 листопада 2005 р.). – К., 2005. – С. 46-47.

11. Ворона Л.І. Вплив добрив на фотосинтетичну діяльність ячменю ярого / Л.І. Ворона, В.В. Сторожук, Т.С. Сторожук, С.В. Журавльова, Т.Л. Клімова // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів : “Інноваційний розвиток систем землеробства та агротехнологій в Україні” (Чабани, 10-12 грудня 2007 р.). – К., 2007. – С. 20-22.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины