Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гунька Ірина Петрівна. Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками : Дис... канд. наук: 02.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гунька І. П. Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02. – аналітична хімія. – Ужгородський національний університет, Ужгород, 2008.

Дисертація присвячена вивченню умов утворення та екстракції ІА диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з ОБ і можливості використання їх хіміко-аналітичних властивостей у аналітичній практиці.

Визначено спектрофотометричні та екстракційні характеристики іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену й піроксикаму з ПБ.

Виявлено вплив ряду факторів на електрохімічні характеристики розроблених ІСЕ, урахування яких дає змогу прогнозувати властивості ІСЕ та розробляти електроди із заданими параметрами. Установлено зв’язок між параметром гідратації відповідного аніона (-DGгідр.) і його заважаючим впливом на електрохімічну систему.

На основі одержаних результатів розроблено методики екстракційно-фотометричного й іонометричного визначення диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах, які вирізняються чутливістю, селективністю, експресністю і доброю відтворюваністю.

Обґрунтовано та експериментально показано можливість використання іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену й піроксикаму з основними барвниками як ефективних аналітичних форм у спектрофотометрії та іонометрії.

 1. Досліджено й оптимізовано умови утворення та екстракції іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену і піроксикаму з поліметиновими барвниками. Установлено, що, варіюючи кислотність середовища, іонну силу розчину, природу екстрагента, можна регулювати селективність визначення одних нестероїдних протизапальних препаратів у присутності інших. Визначено спектрофотометричні й екстракційні характеристики їх іонних асоціатів. Значення молярних коефіцієнтів світлопоглинання е = (0,20–1,24)105 свідчать про високу чутливість таких аналітичних систем.

 2. Визначено константи асоціації досліджених ІА, а також розраховано їх добутки розчинності, які складають (1,0–7,8)10-8. Утворення сполук типу іонних асоціатів диклофенаку з основними барвниками різних класів підтверджено на основі знятих ІЧ-спектрів диклофенаку, основних барвників та їх іонних асоціатів.

 3. Установлено залежність електрохімічних характеристик твердоконтактних і плівкових ІСЕ на основі ІА диклофенаку, індометацину, кетопрофену з ОБ від концентрації та розчинності ЕАР, величини рН розчину, типу конструкції електрода, природи та вмісту пластифікатора й інших чинників.

 4. Вивчено селективність розроблених електродів. Виявлено зв’язок між коефіцієнтами потенціометричної селективності сенсорів та енергіями гідратації відповідних аніонів (- DGгідр).

 5. На основі нових аналітичних форм – іонних асоціатів НПЗП з основними барвниками – розроблено методики спектрофотометричного й іонометричного визначення диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму, що мають хороші аналітичні й метрологічні характеристики (RSD,%=1,0–2,8) та апробовано для визначення вмісту цих НПЗП у фармацевтичних препаратах й інших реальних об’єктах.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Determination of diclofenac in pharmaceuticals and urine samples using a membrane sensor based on ion associate of diclofenac with Rhodamine B / Zh. Kormosh, I. Hunka, Ya. Bazel, N. Kormosh, A. Laganovsky, I. Mazurenko // Central European Journal of Chemistry. – 2007. – Vol. 5, № 3. – P. 813–823.

  Особистий внесок здобувача: експериментальне вивчення оптимального складу мембран на основі ІА родаміну Б та диклофенаку, дослідження селективності, написання статті.

   1. Kormosh Zh. O. A new analytical form for the spectrophotometric determination of diclofenac in different object / Zh. O. Kormosh, I. P.Hunka, Yа. R. Bazel // Методи і об’єкти хімічного аналізу. – 2007. – Т. 2, № 1. – С. 76–81.

   Особистий внесок здобувача: винайдення нової аналітичної форми для визначення диклофенаку у зразках промивної води під час очищення обладнання на фармацевтичних підприємствах, обговорення результатів, написання статті.

    1. Кормош Ж. О. Розробка та дослідження диклофенак-селективного електроду / Ж. О. Кормош, І. П. Гунька, Я. Р. Базель // Наук. вісн. Харків. ун-ту: Хімія. – 2007. – Вип. 15 (38), № 770. – С. 99–103.

    Особистий внесок здобувача: дослідження властивостей сенсора на основі ІА диклофенаку із фуксином основним, апробація методики, написання статті.

     1. Кормош Ж. О. Визначення диклофенаку за допомогою мембранного сенсору / Ж. О. Кормош, І. П.Гунька, Я. Р. Базель // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту: Сер. “Хімія”. – 2007. – Вип. 17–18. – С. 174–177.

     Особистий внесок здобувача: вивчення впливу складу мембрани, де як ЕАР використано ІА з ОБ сафранінового ряду, рН розчину, що аналізується, на основні характеристики розробленого потенціометричного сенсора, обговорення результатів, написання статті.

      1. Kormosh Zh. Preparation and сharacterization of a diclofenac sensitive electrode based on a PVC matrix membrane / Zh. Kormosh, I. Hunka, Ya. Bazel // Acta Chimica Slovenica. – 2008. – Vol. 55, № 2. – P. 261–267.

      Особистий внесок здобувача: дослідження умов роботи ІСЕ для визначення диклофенаку на полівінілхлоридній основі, обговорення результатів, написання статті.

       1. Кормош Ж. О. Спектрофотометричне визначення диклофенаку з використанням астрафлоксину / Ж. О. Кормош, І. П. Гунька, Я. Р. Базель // Укр. Хім. журн. – 2008. – Т. 74, №1. – С. 64–68.

       Особистий внесок здобувача: виконання експерименту щодо встановлення умов утворення та екстракції іонних асоціатів диклофенаку з астрафлоксином, апробація методики на 15-ти фармацевтичних препаратах різних виробників, обговорення результатів, написання статті.

        1. Kormosh Zh. O. Ion selective electrode based on ion associate with basic dye for the potentiometric determination of diclofenac / Zh. O. Kormosh, I. P. Hunka, R. V. Krakovyak, Ya. R. Bazel // Методи і об’єкти хімічного аналізу. – 2008. – Т. 3, №1. – С. 103–109.

        Особистий внесок здобувача: дослідження основних електродних характеристик пастового (графітового) сенсора на основі ІА родаміну 6Ж, його апробація, написання статті.

         1. Kormosh Zh. Extraction and spectrophotometric determination of diclofenac in pharmaceuticals / Zh. Kormosh, I. Hunka, Ya. Bazel // Journal of the Chinese Chemical Society. – 2008. – Vol. 55. – P. 356–361.

         Особистий внесок здобувача: вивчення умов утворення та екстракції ІА диклофенаку з ПБ АФ-SCN, впливу ДАР та іонної сили розчину на аналітичний сигнал, розробка нової методики, її порівняння із іншими відомими методиками, написання статті.

          1. Пат. u200705459, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб потенціометричного визначення диклофенаку з використанням іоно-селективного електроду / Кормош Ж. О., Гунька І. П.; заявник та патентовласник Волинський державний університет імені Лесі Українки. – № 26290 ; заявл. 18.05.07 ; опубл. 10.09.07, Бюл. № 14.

          Здобувачем проведено експериментальне дослідження, опрацьовано літературні дані щодо відомих методик визначення диклофенаку та підготовлено опис винаходу.

           1. Пат. u200802818, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення індометацину / Кормош Ж. О., Гунька І. П.; заявник та патентовласник Волинський державний університет імені Лесі Українки. – № 34773 ; заявл. 04.03.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

           Здобувачем проведено експериментальне дослідження та підготовлено опис винаходу.

            1. Пат. u200802828, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення піроксикаму / Кормош Ж. О., Гунька І. П.; заявник та патентовласник Волинський державний університет імені Лесі Українки. – № 34777 ; заявл. 04.03.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

            Здобувачем проведено експериментальне дослідження, опрацьовано літературні дані щодо відомих методик визначення піроксикаму та підготовлено опис винаходу.

             1. Пат. u200802824, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення кетопрофену / Кормош Ж. О., Гунька І. П.; заявник та патентовласник Волинський державний університет імені Лесі Українки. – № 34776 ; заявл. 04.03.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.

             Здобувачем проведено експериментальне дослідження та підготовлено опис винаходу.

              1. Кормош Ж. О. Нові аналітичні форми на основі іонних асоціатів для визначення диклофенаку та аспірину / Ж. О. Кормош, І. П. Гунька, А. В. Лагановський, Я. Р. Базель // Аналітичний контроль якості та безпеки продукції промислового виробництва і продовольчої сировини. Питання підготовки фахівців для випробувальних лабораторій : програма та тези доповідей сесії Наукової ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія”, Одеса 22–26 трав. 2006 р. – О., 2006. – С. 43–44.

              2. Kormosh Zh. Spectrophotometric determination of diclofenac in pharmaceutical preparations / Zh. Kormosh, I. Hunka, Ya. Bazel, I. Balog // Eloadasok osszefoglaloi : program йs elцadasцsszefoglalуk 49. Magyar spectrokemiai vandorgyules, Miskolc, jъlius 10–12, 2006. – Miskolc, 2006. – О. 180.

              3. Гунька І. П. Екстракційно-фотометричне визначення диклофенаку у вигляді іонного асоціату із основним барвником / І. П. Гунька, Ж. О. Кормош // Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes : Materials – Growth and optical properties : Third International Workshop, Lutsk-Shatsk Lakes, September 06–10, 2006. – Lutsk, 2006. – 169 p.

              4. Кормош Ж. О. Використання іонних асоціатів із основними барвниками для визначення диклофенаку / Ж. О. Кормош, І. П. Гунька // 40 років з дня заснування кафедри хімічної метрології Харків. нац. ун-ту ім. Н. В. Каразіна : програма та тези доповідей; сесія наукової ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія”, Харків, 14–17 трав. 2007 р. – Х., 2007. – С. 55.

              5. Kormosh Zh. Ion selective sensor based on ion associate and its application for the diclofenac determination / Zh. Kormosh, I. Hunka, K. Babats, Ya. Bazel, I. Balog // Centenбriumi Vegyйsz konferencia : 50. Magyar spektrokйmiai vбndorgyьllйs, mбjus 29–jъnius, 1 2007 : program йs elцadasцsszefoglalуk. – Sopron, 2007. – О. 153.

              6. Кормош Ж. А. Использование ионного ассоциата в качестве электродоактивного вещества для определения диклофенака / Ж. А. Кормош, И. П. Гунька // Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии : межвуз. сб. науч. тр. VI Всеросс. Интерактивной конф. молодых ученых, Саратов, июнь 2007 г. – Саратов, 2007. – С. 35–36.

               1. Гунька І. П. Нові аналітичні форми для визначення диклофенаку у фармацевтичних препаратах / І. П. Гунька, Ж. О. Кормош // Львівські хімічні читання – 2007 : збірник наукових праць XI наук. конф., Львів, 30 трав. – 1 черв. 2007 р. – Л., 2007. – У52.

               2. Кормош Ж. О. Іонні асоціати – ефективні аналітичні форми для визначення фізіологічно-активних речовин / Ж. О. Кормош, І. П. Гунька, І. В. Мазуренко, Т. І. Савчук, Я. Р. Базель // VIII Українська конференція з аналітичної хімії присвячена 100-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України В. А. Назаренка: тези доповідей сесії наукової ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія”, Одеса 8–12 жовт. 2008 р. – О., 2008. – С. 51.

               3. Кормош Ж. А. Астрафлоксин – эффективный реагент для спектрофотометрического определения пироксикама и кетопрофена / Ж. А. Кормош, И. П.Гунька // Проблемы теоретической и экспериментальной аналитической химии : тезисы докладов IV регионал. науч. конф., Пермь, 31 марта–3 апр. 2008 г. – Пермь, 2008. – С. 44.

               4. Kormosh Zh. Spectrophotometric determination of piroxicam / Zh. Kormosh, I. Hunka, Ya. Bazel, I. Balog // Centenбriumi Vegyйsz konferencia : 51. Magyar spektrokйmiai vбndorgyьllйs, mбjus 30 – jъnius 2 2008 : program йs elцadasцsszefoglalуk. – Nyнregyhбza, 2008. – О. 132.

               5. Кормош Ж. А. Электрохимический сенсор для определения индометацина / Ж. А. Кормош, И. П. Гунька // ЭМА–2008 : тезисы докладов VII Всеросс. конф. по электрохим. методам анализа, Уфа 1–6 июля, 2008 г. – Уфа; Абзаково, 2008. – С. 61.

               6. Гунька І. П. Спектрофотометричне визначення індометацину / І. П. Гунька, Ж. О. Кормош // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп., Луцьк, 16–17 квіт. 2008 р. – Луцьк, 2008. – Т. 2. – С. 159–160.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины