Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Миколайчук Віра Георгіївна. Cyperus esculentus L. у Північному Причорномор'ї: інтродукція, біоморфологічні та екологічні особливості : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Миколайчук В. Г. Cyperus esculentus L. у Північному Причорномор’ї: інтродукція, біоморфологічні та екологічні особливості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ, 2008.

В дисертації викладено результати досліджень біоморфологічних, екологічних, біохімічних та алелопатичних особливостей Cyperus esculentus.

Виявлено, що рослини є трав’янистими довгокореневищними однорічниками з моноциклічними пагонами, що мають неповний цикл розвитку, столонами і бульбами.

Встановлені тривалість життя, проходження рослинами фенологічних фаз. Описано біоморфологічні особливості вегетативних і генеративних органів рослин при інтродукції. З’ясовано основні етапи онтоморфогенезу і органогенезу рослин. Встановлено екологічні особливості та біохімічні властивості. Виявлено особливості алелопатичної активності кореневих виділень C. esculentus. Встановлені морфологічні, біохімічні та алелопатичні відмінності рослин різних клонів. Визначено особливості використання фотосинтетичної радіації рослинами та продуктивність рослин у Північному Причорномор’ї. Визначені показники продуктивності надземної і підземної маси рослин C. esculentus залежно від умов культивування.

У дисертації подано теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у встановленні особливостей онтоморфогенезу, виявленні закономірностей росту, розвитку, біоморфологічних особливостей, визначенні біохімічного складу надземних і підземних органів, алелопатичної активності, продуктивного потенціалу, розробці елементів культивування C. esculentus у Північному Причорномор’ї.

 1. В умовах інтродукції C. esculentus є однорічником з моноциклічними вегетативними і генеративними надземними пагонами, довгими плагіотропними кореневищами, столонами і бульбами.

 2. В онтоморфогенезі рослин C. esculentus визначено чотири періоди та дев’ять етапів протягом вегетаційного періоду. У рослин відсутній ембріональний період, що пов’язано з наявністю лише вегетативного розмноження. Під час розвитку рослини C. esculentus у Північному Причорномор’ї проходять чотири фенофази: сходи, кущіння, утворення бульб, закінчення вегетації. Встановлено особливості впливу погодних умов на процеси проходження фаз та їх тривалість. При підвищенні температури скорочується тривалість міжфазних періодів, при зменшенні кількості опадів їх тривалість збільшується.

 3. Пагони розеткові, мають переважно неповний цикл розвитку і відмирають у вегетативному стані, для них характерне симподіальне галуження. Старіння парцел першого порядку відбувається, починаючи з фази утворення бульб. У вегетативних пагонів в онтоморфогенезі формуються дві формації листків – низові й серединні.
  У випадку розвитку генеративних пагонів формацій листків три – низові, серединні й верхівкові різних типів. При інтродукції у Північне Причорномор’я у рослин можливе утворення суцвіть і квіток, але формування плодів і насіння не зафіксовано.

 4. Підземними видозмінами пагонів є кореневища, столони та бульби. Нами не встановлено переходу одних органів у інші. Бульби утворюються на столонах, які формуються переважно на парцелах, а також на кореневищах. Форма і морфометричні показники бульб залежать від особливостей клонів: більші розміри у бульб клону М, менші – у клону К. Встановлено вплив погодних умов на морфометричні показники та масу бульб. При збільшенні суми ефективних температур вище +15 С і кількості опадів розміри бульб збільшуються.

 5. Коренева система рослин мичкувата, представлена додатковими коренями, що формуються на «виродженій» бульбі, парцелах і кореневищах. У фазі закінчення вегетації формується найбільша кількість коренів (близько 800) з максимальною довжиною (близько 26 000 см).

 6. Вперше встановлено особливості формування архітектоніки рослин. Максимальне значення індексу листкової поверхні в серпні (2,54). Найбільший індекс листкової поверхні мають вертикальні листки із кутом відхилення 1…10.
  У Північному Причорномор’ї рослини C. esculentus асимілюють в органічних сполуках усіх органів близько 0,85 % ФАР.

 7. Біохімічний склад трави і бульб має клонові особливості: у бульбах клону К встановлено найбільший вміст ліпідів (26,5 %) і загального цукру (21,7 %), клону М – протеїну (6,1 %) і аскорбінової кислоти (13,9 мг/%). Більший вміст цінних речовин у надземній масі виявлено у рослин клону Р: протеїну – 6,9 %, загального цукру – 7,6 %. Вперше в коренях рослин виявлена ефірна олія, компонентний склад якої має клонові особливості: найбільша кількість компонентів встановлена у коренів клону Р (63), найменша – клону М (30); не ідентифіковано від 10 (М) до 41(Р) компонентів.

 8. Природно-кліматичні умови Північного Причорномор’я відповідають біологічним та екологічним особливостям C. еsculentus. Рослини є стійкими до високих й нестійкими до низьких температур, вони – мезоксерофіти. Рослини є алелопатично активними: межі активності знаходяться від незначної інгібуючої до стимулюючої дії.

 9. Продуктивність рослин залежить від умов вегетації, особливостей клонів та елементів технології культивування. Більшу продуктивність має клон М, він є більш скоростиглим. Оптимальними строками висаджування бульб є друга декада травня, глибина – 9 см, схема – 4545 см, посадковий матеріал – бульби середньої фракції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Миколайчук В. Г. Мінливість морфометричних параметрів бульб Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) в умовах інтродукції в Північне Причорномор’я / В. Г. Миколайчук // Інтродукція рослин. – 2007. – № 3. – С. 16–19.

2. Миколайчук В. Г. Етапи та перспективи інтродукції Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) / В. Г. Миколайчук // Інтродукція рослин. – 2007. – № 4. – С. 38–43.

3. Миколайчук В. Г. Особливості формування кореневої системи Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) в умовах інтродукції в Північне Причорномор’я / В. Г. Миколайчук // Чорноморський ботанічний журнал. – 2008. – Том 4. – № 1. –
С. 67–70.

4. Самойленко Т. Г. Вплив середньодобових температур на перший етап онтогенеза чуфи в умовах Північного Причорномор’я / Т. Г. Самойленко, В. Г. Миколайчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2002. –
Вип. 1. – С. 171–174.

5. Миколайчук В. Г. Особливості будови складного суцвіття Cyperus esculentus L. в умовах Північного Причорномор’я / В.Г. Миколайчик // Матеріали
ІІІ Міжнар. конф. молодих дослідників [«Теоретичні і прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва»], (Біла Церква, 26–29 травня, 2003 р.) / Нац. академія наук України, Рада ботанічних садів України, Дендрологічний парк «Олександрія», Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка, Українське ботанічне товариство. – К. : Фітосоціоцентр, 2003. – 176 с.

6. Миколайчук В. Г. Утворення генеративних органів чуфи Cyperus esculentus L. в умовах Північного Причорномор’я / В. Г. Миколайчук // Матеріали
IV Міжнар. конф. молодих дослідників [«Теоретичні і прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва»], (Тростянець, 20–23 травня 2004 р.) / Нац. академія наук України, Рада ботанічних садів України, Дендрологічний парк «Тростянець», Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка, Українське ботанічне товариство. – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.

7. Миколайчук В. Г. Перспективи використання деяких видів роду Cyperus флори України / В. Г. Миколайчук // Матеріали IV регіональних біологічних читань (Миколаїв, 24 грудня, 2004 р.) / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського – Миколаїв : МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2004. – 124 с.

8. Миколайчук В. Г. Попередні результати досліджень кількості листкових пучків першого порядку чуфи Cyperus esculentus / В. Г. Миколайчук // Матеріали
IV Міжнар. конф. молодих дослідників [«Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва»], (Київ, 7–10 червня, 2005 р.) / НАН України, Рада ботанічних садівУкраїни, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка.– К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 136 с.

9. Юрченко В. А. Еколого-кліматичне обґрунтування вирощування чуфи в зоні Степу України / В. А. Юрченко, Т. Г. Самойленко, В. Г. Миколайчук // Матеріали Першої регіональної наук.-практ. агроекологічної конф. студентів, аспірантів і молодих учених [«Перлини степового краю»], (Миколаїв, 1–2 грудня 2005 р.) /
Мін-во освіти і науки, МДАУ. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 195 с.

10. Миколайчук В. Г. Морфологічні особливості серединних листків смикавця їстівного (Cyperus esculentus L.) / В. Г. Миколайчук // Матеріали І-о відкритого з’їзду фітобіологів Херсонщини (Херсон, 6 квітня, 2006 р.). – Херсонський держ.
ун-т, Херсонське відділення Українського бот. товариства, Дослідне господарство «Новокаховське» Нікітського бот. саду – Національного наукового центру УААН. – Херсон : Айлант, 2006. – 76 с.

11. Миколайчук В. Г. Особливості габітусу рослин смикавця їстівного (Cyperus esculentus L.) у фазі масових сходів / В. Г. Миколайчук // Матеріали
VI Міжнар. наук. конф. молодих дослідників [«Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва»], (Кривий Ріг, 26-29 квітня, 2006 р.) / НАН України. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 151с.

12. Миколайчук В. Г. Врожайність різних клонів Cyperus esculentus L. в агрокліматичних умовах Північного Причорномор’я / В. Г. Миколайчук // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Досягнення та проблеми інтродукції рослин в степовій зоні України»], (Нова Каховка, 18–20 жовтня 2006 р.) / Херсонське відділення Укр. бот. тов-ва. – Херсон : Айлант, 2006. – 75с.

13. Миколайчук В. Г. Вплив зовнішніх факторів на морфометричні показники бульбочок Cyperus esculentus L. у Північному Причорномор’ї / В. Г. Миколайчук // Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. [«Молодь та поступ біології»], (Львів,
23–27 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2007. – 504 с.

14. Миколайчук В. Г. Особливості кореневої системи рослин
Cyperus esculentus L. у фазі початку кущення в умовах інтродукції в Північне Причорномор’я / В. Г. Миколайчук // Таврійський науковий вісник. – 2007. – Вип. 52, ч. 2. – 102 с.

15. Миколайчук В. Г. Морфологические особенности клубней
Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) и их биохимический состав в условиях интродукции в Северное Причерноморье / В. Г. Миколайчук // Материалы Междунар. науч. конф. [«Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства»], (Минск, 12–15 июня 2007 г.) / ЦБС Беларуси. – Минск : Эдит ВВ, 2007. – 284 с.

16. Миколайчук В. Г. Урожайність надземної біомаси різних клонів
Cyperus esculentus L. в умовах інтродукції в Північне Причорномор’я / В. Г. Миколайчук // Матеріали V міжнар. наук. конф. [«Промышленная ботаника – состояние и перспективы развития»], (Донецьк, 24–26 вересня 2007 р.) / Рада бот. садів та дендропарків України, Дон. бот. сад НАН України. – Донецьк : ТОВ «Цифрова типографія», 2007. – 469 с.

17. Миколайчук В. Г. Оцінка інтродукції Cyperus esculentus L. в Північне Причорномор’я / В.Г. Миколайчук // Матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. [«Досягнення та проблеми інтродукції рослин в Степовій зоні України»], (Нова Каховка, 18–20 жовтня 2007) / Херсонська ОДА, ДП ДГ «Новокаховське» НБС УААН-ННЦ. – Херсон : Айлант, 2007. – 119 с.

18. Миколайчук В. Г. Мінливість компонентного складу ефірної олії Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) в умовах інтродукції в Північне Причорномор’я / В. Г. Миколайчук // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції [«Молодь та поступ біології»], (Львів, 23–27 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2008. – 504 с.

19. Методика проведення експертизи сортів смикавцю їстівного (чуфи) (Cyperus esculentus L.) на відмінність, однорідність і стабільність / Рахметов Д.Б., Рахметова С. О., Лещу Н. В., Миколайчук В. Г., Мінковський А. Є., Ведмедева К. В., Коровяковський А. Є. // Охорона прав на сорти рослин. – К. : Алефа, 2007.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины