Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Попіль Надія Іванівна. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ ПОКРИТОНАСІННИХ РОЗДІЛЬНОСТАТЕВИХ ВИДІВ ФЛОРИ УКРАЇНИ : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламы



Аннотация к работе:

Попіль Н.І. Структурно-функціональні особливості статевого диморфізму покритонасінних роздільностатевих видів флори України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена комплексному аналізу структурно-функціональних особливостей статевого диморфізму покритонасінних роздільностатевих видів у флорі України.

Складено базу даних роздільностатевих видів у флорі України, яка охоплює 182 види покритонасінних рослин. Проаналізовано сучасний стан дослідження проблеми статей у рослин, розглянуто приналежність роздільностатевих видів до статевих типів, систематичний склад, біоморфологічну, еколого-ценотичну, та географічну структуру роздільностатевих видів у флорі України. Вивчено статеву структуру ценопопуляцій девяти модельних дводомних та гінодіецичних видів, яка є індикатором змін умов існування рослин. Встановлено, що лабільність статевої структури ценопопуляцій дозволяє використовувати роздільностатеві види для моніторингу середовища. Встановлено діагностичні ознаки розподілу статей до генеративного періоду розвитку рослин. Вивчено насіннєву продуктивність гінодіецичних видів та стійкість маточкових й тичинкових особин до факторів навколишнього середовища.

Проведено комплексний аналіз роздільностатевих видів флори України, доповнено та узагальнено відомості про розподіл статей у рослин, проаналізовано сучасний стан вивчення проблеми статі та статеву структуру ценопопуляцій роздільностатевих видів.

 1. Вперше складено список роздільностатевих покритонасіннях видів у флорі України, який включає 182 види з 79 родів та 42 родин (3,7% від усіх покритонасінних флори України). З них до “Європейського Червоного списку” (1991) занесено два види (Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg., Rumex ucraіnicus Fisch. ex Spreng.), до “Червоної книги України” (1996) одинадцять видів (Gypsophila thyraica A. Krasnova; G. glomerata Pall. ex Adams, Silene viridiflora L., Salix starkeana Willd., Rhodiola rosea L., Rhamnus tinctoria Waldst. & Kit., Valeriana dioica L., Fraxinus ornus L., Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., Asparagus brachyphyllus auct.non Turcz., Carex davalliana Smith).

 2. За статевими типами роздільностатеві види флори України розподілені наступним чином: дводомні (114 видів), гінодіецичні (29), андродіецичні (10),
  гіномоноецичні (11), андромоноецичні (7), андрогінодіецичні (3), полідіецичні (3), тримоноецичні (1), тридомні (4) види.

 3. Серед різностатевих видів флори України за житєвими формами переважають трав’янисті полікарпіки (116 видів), деревних рослин (33 види) та кущів (28 видів). За приналежністю до флороценокомплексів найбільша кількість видів – це лісові рослини
  (48 видів), помітні кількості лучних (27), петрофітних (21 вид) та степових (17 видів) рослин. За відношенням до зволоження переважають мезофіти (120 видів), у той час як ксерофітів 39 видів, гігрофітів 14, гідрофітів 9 видів.

 4. Згідно з результатами аналізу стану та статевої структури ценопопуляцій девяти модельних видів відмічені відмінності у феноритмах маточкових і тичинкових особин, зокрема, більш раннє й довше цвітіння тичинкових квіток, проте, переважання під час генеративного періоду особин з маточковими квітками.

 5. Результати спостережень показали, що при більшій вологості ґрунту відсоток маточкових особин вищий за відсоток тичинкових особин, а у посушливі роки він різко падає.

 6. За результатами наших досліджень тичинкові особини Aruncus dioicus (Walt.) Fern. відносяться до геліофітів, а маточкові до сциофітів, тобто можлива наявність різних геліоморф у межах ценопопуляцій одного виду.

 7. Встановлена залежність співвідношення статей видів від щільності ценопопуляцій, збільшення їх щільності призводить до переваги тичинкових особин й відповідно у другому поколінні – до зниження загальної чисельності особин (Aruncus dioicus, Asparagus officinalis L., Rumex acetosa L.).

 8. В результаті спостережень за модельним видом Sagittaria sagittifolia L. виявлено, що елементи статевої диференціації його квіток (а саме співвідношення кількості різностатевих квіток у суцвітті) можуть розглядатися як індикатор забруднення середовища, й ми пропонуємо використовувати S. sagittifolia для моніторингу середовища.

 9. У зв’язку з наявними морфологічними та фенологічними відмінностями між особинами різних статей у гінодіецичних видів Gypsophila altissima, Geranium sylvaticum L., Stellaria graminea L., насіннєва продуктивність маточкових особин завжди переважала таку у двостатевих рослин, що підтвердило залежність насіннєвої продуктивності від типу запилення: найбільша кількість насіння утворюється при перехресному запиленні (маточкові особини), найменша – при самозапиленні.

 10. Виявлені діагностичні ознаки розподілу статей до вступу рослин в генеративний період їх розвитку, а саме розміри, форма та колір листкових пластинок, рельєф та забарвлення кори у дерев, а також розмір та розташування квіткових бруньок на стеблі та скелетних гілок на стовбурі у особин різної статі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Попиль Н.И. Половой диморфизм цветковых растений с позиции генетико-экологической теории В.А. Геодакяна. / Н.И. Попиль, П.Е. Булах / Інтродукція рослин. – 2006. – №4. – С. 101 – 106.

 2. Попіль Н.І. Диференціація статі дводомних рослин на ранніх етапах індивідуального розвитку. / Н.І. Попіль // Інтродукція рослин. – 2007. – №3. – С. 23 – 28.

 3. Попіль Н.І. Оцінка продуктивності роздільностатевих видів у природних та інтродукційних популяціях. / Н.І. Попіль // Інтродукція рослин. – 2008. – №1. – С. 96 – 100.

 4. Popil N.I Sexual structure of natural populations of some diclinous species of Kiev Region / N.I Popil // ІV Balkan Botanical Congress [„Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation”, (Sofia, Bulgaria, 20–26 June 2006) / ІV Balkan Botanical Congress is organized by the Institute of Botany of the Bulgarian Academy of Sciences under the auspices of the Acad. Ivan Yuhnovski, President of the Bulgarian Academy of Sciences. – Sofia, 2006. – 314 p.

 5. Попіль Н.І. Біоіндикаційне значення статевої структури суцвіть Sagittaria sagittifolia L. / Н.І. Попіль: матеріали конф. молодих учених-ботаніків [„Актуальні питання ботаніки та екології”] (Канів, 7–10 вересня 2004р.) /
  НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, Київський націон. ун-т
  ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник – Канів. – 2004. – 207 с.

 6. Попіль Н.І. Розвиток вчення М.М. Гришка про статевий диморфізм рослин у НБС ім. М.М. Гришка НАН України. / Н.І. Попіль: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча [„Наукова спадщина академіка М.М. Гришка”], (Глухів, 12–13 квітня 2005р) / Міністерство освіти і науки України, Глухівський державний педагогічний університет – Глухів, 2005. – 245 с.

 7. Попіль Н.І. Систематична структура дводомних покритонасінних України / Н.І. Попіль: матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих дослідників [“Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”], (Київ, 14–17 вересня 2005 р.) / НАН України,
  НБС ім. М.М. Гришка – Київ. – 2005. – С. 43–44.

 8. Попіль Н.І. Закономірності географічного поширення роздільностатевих форм рослин / Попіль Н.І.: матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків [“Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття”], (Умань, 2005 р.) / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, Національний дендропарк “Софіївка”. – Умань. – 2005. – С. 66 – 67.

 9. Попіль Н.І. Статева структура суцвіть Sagittaria sagittifolia L., як індикатор забруднення середовища / Попіль Н.І. // Актуальні питання ботаніки та екології. – вип. 1. – 2005. – С. 74 – 77. – (збірник наукових праць).

 10. Попіль Н.І. Морозостійкість дводомного виду Rhamnus cathartica L. і її підвищення за допомогою хлорхолінхлориду / Н.І. Попіль: матеріали
  VI міжнар. наук. конф. мол. досл. [„Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”], (Кривий Ріг, 26–29 квітня, 2006 р.) / НАН України, Українське ботанічне товариство, Рада ботанічних садів та дендропарків України, Криворізький ботанічний сад НАН України, Нац. бот сад ім.М.М. Гришка. – Кам. – Под.: Абетка, 2006. – 151 c.

 11. Попіль Н.І. Статева структура ценопопуляцій Gypsophila altissima L. / Н.І. Попіль: матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [„Молодь та поступ біології”] (Львів, 23–27 квітня 2007 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Львів. 2007. – С. 503.

 12. Попіль Н.І. Статева структура природних популяцій гінодіецичних видів. / Н.І. Попіль: матеріали міжнародної наукової конференції до 120-річчя з дня народження академіка М.І. Вавилова [“Інтродукція рослин на початку
  XXI століття: досягнення та перспективи”], (Київ, 2–4 жовтня 2007 р.) / НАН України, Рада ботанічних садів та дендропарків України, НБС ім. М.М. Гришка, Українське ботанічне товариство. – Київ – 2007. – 360 с.

 13. Попіль Н.І. Статева структура популяцій дводомних видів, що зростають в околицях м. Києва. / Н.І. Попіль: матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків [“Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології”], (Київ, 22–24 вересня 2006 р.) / НАН України, Інститут ботаніки
  ім. М.Г. Холодного – Київ.– 2006. – С. 87–88.

 14. Попіль Н.І. Інтродукційна популяція Aruncus dioicus (Walt.) Fern. на ботаніко-географічній ділянці “Карпати” НБС ім. М. М. Гришка НАН України. /
  Н.І Попіль, О.Р Баранський: матеріали міжнар. наук. конф. присвяченої
  50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару „Пожижевська” [“Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття”], (Львів, 23–27 вересня 2008 р.) / НАН України, Інститут екології Карпат, Держ. природ. музей НАН України, Львівський Нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. лісотехн. ун-т України, Карпатський нац. природ. парк, Карпатський біосферний заповідник, Львівське відділення укр. ботан. товариства. – Львів, 2008. – 482 с.


Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины