Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мельник Олексій Володимирович. Використання вуглекислого газу та озону для покращення насіннєвих якостей картоплі в умовах cхідного Лісостепу України. : Дис... канд. наук: 06.01.14 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мельник О.В. Використання вуглекислого газу та озону для покращення насіннєвих якостей картоплі в умовах східного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.14 – насінництво. – Інститут овочівництва і баштанництва УААН, Харків, 2008.

У дисертації висвітлено сучасні проблеми насінництва картоплі в умовах східного Лісостепу України. Вивчено характер впливу короткочасних обробок садивних бульб картоплі підвищеними дозами вуглекислого газу (100%) та озону (150 мг/м3) на фізіолого-біохімічні процеси при зберіганні у сховищі з природною вентиляцією, на зміни врожайності та насіннєвої продуктивності, прояв ураженості вірусними хворобами та коливання вмісту вірусів у латентній формі. Використання вуглекислого газу з експозиціями 0,5 хв. при закладанні на зберігання та 1,5 хв. при садінні, незважаючи на можливе збільшення природних втрат залежно від сорту, спричиняє зростання загальної продуктивності на 8-16% та збільшення виходу насіннєвих бульб на 8-33 тис. шт./га., що надає можливість економії садивного матеріалу на 0,2-0,8 га. При цьому якість насіннєвого матеріалу не погіршується, про що свідчать результати обліку на ураженість вірусними хворобами та дані серологічних аналізів про наявність найбільш шкодочинних вірусів (X, S, Y) у рослинах. Використання озону з експозиціями 5,0 хв. при закладанні на зберігання і 1,0 хв. перед садінням не викликає зростання втрат при зберіганні. Збільшення врожайності в цьому випадку складає 13-36% залежно від сорту. Зростання частки бульб насіннєвої фракції на 3-4% зумовлює формування додаткових 20-33 тис. бульб/га, що надає можливість економії насіннєвого матеріалу на 0,5-0,8 га посівів І репродукції. Доведено доцільність залучення розроблених елементів технології насінництва до існуючих схем виробництва елітного насіннєвого матеріалу.

У дисертації наведено теоретичні та практичні результати дослідження, спрямованого на інтенсифікацію процесу відтворення елітного насіннєвого матеріалу картоплі з використанням вуглекислого газу та озону. Визначено шляхи збільшення коефіцієнту розмноження та стримування поширення вірусної інфекції за впливу на фізіолого-біохімічні процеси бульб при зберіганні. На основі одержаних експериментальних даних та виробничої перевірки результатів дослідження можна сформулювати основні висновки:

 1. Вплив вуглекислого газу на фізіолого-біохімічні процеси бульб, що зберігаються, полягає в посиленому перетворенні крохмалю в прості цукри, збільшенні вмісту амінокислот валіну, триптофану і аміномасляної кислоти та зменшенні амінокислот проліну, глютаміну та аспарагіну, викликаним їх участю в синтезі ростових речовин. Більш чутливим до цього впливу є ранньостиглий сорт Бородянська рожева, в бульбах якого коливання цих речовин є більш суттєвим. Зростання природних втрат маси бульб у цього сорту після обробки їх вуглекислим газом складає 2,2-2,3 %. Втрати сорту Луговська при цьому зменшилися на 0,4-0,7%.

 2. Використання вуглекислого газу при закладанні на зберігання з експозиціями 0,5 хв. та 1,5 хв. – перед садінням обумовлює зростання загальної врожайності на 8-16% залежно від сорту та збільшення виходу насіннєвих бульб на 8-33 тис. шт./га. Зворотна залежність між основними морфометричними показниками та продуктивністю картоплі в цьому випадку свідчить про інтенсифікацію процесу фотосинтезу та зростання його ефективності.

 3. Обробка садивного матеріалу картоплі досліджуваних сортів з експозиціями СО2 0,5 хв. при закладанні на зберігання та 1,5 хв. перед садінням не спричиняє зростання ураженості вірусами X, S, Y.

 4. Застосування озону при зберіганні обумовлює зменшення вмісту глютаміну, а також основних амінокислот, задіяних в інтенсифікації ростових процесів: проліну обох сортів, аспарагіну раннього сорту та триптофану середньостиглого сорту. При цьому відбувається активне накопичення в бульбах ранньостиглого сорту аміномасляної кислоти, триптофану і валіну, в бульбах середньостиглого – тільки аміномасляної кислоти. Відсутність порушень у співвідношенні крохмаль/моноцукри свідчить про консервування процесів, стимулюючих проростання.

 5. Використання озону перед закладанням на зберігання з експозицією 5,0 хв. і 1,0 хв. – перед садінням сприяє інтенсифікації процесів росту та розвитку вегетативної маси картоплі та росту врожайності на 12,7-35,5%. При цьому, з 1 га отримано додатково 20-33 тис. шт. насіннєвих бульб.

 6. Використання обробки насіннєвих бульб картоплі сортів Бородянська рожева та Луговська озоном обумовлює тенденцію до зниження концентрації в рослинах вірусів на 0,4-1,2%. Кількість рослин з симптомами вірусних хвороб не перевищували значення контролю.

 7. Використання вуглекислого газу в запропонованому режимі обумовлює зростання величини чистого прибутку при вирощуванні сорту Бородянська рожева на 5,01 тис. грн./га, сорту Луговська – на 7,04 тис. грн. /га. Рівень рентабельності при використанні цього газу збільшився на 14% у ранньостиглого сорту і на 20% – у середньостиглого. Застосування озону в рекомендованому режимі обумовлює зростання величини чистого прибутку на 6,63 тис. грн./га для ранньостиглого сорту і на 15,47 тис. грн./га – для середньостиглого. Зростання рентабельності виробництва еліти в цьому випадку відповідно до сорту склало 20% у ранньостиглого сорту та 44% – у середньостиглого.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Мельник А. В. Влияние углекислого газа на семенные качества картофеля / А. В. Мельник // Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2003. – № 48. – С. 140–143.

 2. Мельник О. В. Ефективність використання озону в насінництві картоплі / О. В. Мельник // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 175–178.

 3. Мельник О. В. Продуктивні показники насіннєвого матеріалу картоплі, обробленого озоном / О. В. Мельник // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва – Харків, 2008. – № 5. – С. 33–37.

 4. Пат. на корисну модель (11)32558 Україна, МПК А 01 G 1/00. Спосіб виробництва насіннєвого матеріалу картоплі / Мельник О. В., Муравйов В. О., Яровий Г. І.; заявник і патентовласник Інститут овочівництва і баштанництва УААН. – № u200713109 ; заявл. 26. 11. 07 ; опубл. 26. 05. 08, Бюл. № 10. – (80% авторства).

 5. Пат. на корисну модель (11)35177 Україна, МПК А 01 G 1/00. Спосіб виробництва насіннєвого матеріалу картоплі / Мельник О. В., Муравйов В. О., Яровий Г. І.; заявник і патентовласник Інститут овочівництва і баштанництва УААН. – № u200801831; заявл. 12.02.08.; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17. – (80% авторства).

 6. Мельник О. В. Продуктивні якості картоплі залежно від режиму обробки садивних бульб вуглекислим газом / О. В. Мельник // Картоплярство України – 2007. – № 3–4 (8–9). – С. 34–37.

 7. Мельник А. В., Апанасенко О. Н., Швец О. М. Оценка влияния озона на семенные качества картофеля / А. В. Мельник, О. Н. Апанасенко, О. М. Швец // Актуальні проблеми ефективного використання земель. – Херсон, 2002. – № 3. – С.132–134. (80 % авторства, аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку).

 1. Мельник О. В. Вплив короткочасної дії вуглекислого газу на втрати картоплі при зберіганні / О. В. Мельник // Збірник тез наукових доповідей молодих учених (до 60-річчя з дня заснування Інституту) – Харків: Плеяда, 2007. – С. 41–42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины