Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Куц Олександр Володимирович. Вплив мікроелементів на продуктивність і якість капусти білоголової пізньостиглої та буряка столового на чорноземі типовому лівобережного Лісостепу України. : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Куц О.В. Вплив мікроелементів на продуктивність і якість капусти білоголової пізньостиглої та буряка столового на чорноземі типовому лівобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Інститут овочівництва і баштанництва УААН, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена актуальним питанням сучасного овочівництва, а саме: удосконаленню елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглої та буряка столового. Вивчено вплив співвідношень, строків та способів використання мікроелементів на чисту продуктивність фотосинтезу, зміну біометричних показників рослин, урожайність та якість продукції капусти білоголової та буряка столового, придатність продукції до тривалого зберігання та промислової переробки. Встановлено, що при вирощуванні капусти білоголової на фоні оптимальних доз мінеральних добрив доцільно застосовувати позакореневі підживлення у фазу початку утворення розетки листків та у фазу початку утворення головки солями молібдену та мікродобривом «Реаком», при вирощуванні буряка столового – проведення підживлення в фазу початку утворення коренеплода солями бору та молібдену. Запропоновані елементи технології дозволяють підвищити рентабельність вирощування капусти білоголової до 135 %, буряка столового – до 116 %, зменшити собівартість продукції до 0,44 грн/кг товарної капусти та 0,37 грн/кг коренеплодів буряка столового.

На основі одержаних експериментальних даних та виробничої перевірки результатів досліджень встановлено:

1. Використання мікродобрив при вирощуванні капусти білоголової пізньостиглої сприяло збільшенню чистої продуктивності фотосинтезу, особливо в період формування розетки листків – формування головки, до 3,44-4,13 г/м2 за добу (при внесенні макродобрив – 2,77 г/м2 за добу). При вирощуванні буряка столового чиста продуктивність фотосинтезу зростала від внесення бору, молібдену та «Реакому» до рівня 1,49-2,27 г/м2 за добу (на фоновому варіанті – 1,17 г/м2 за добу).

2. Намочування насіння мікроелементами не впливало на урожайність капусти білоголової та буряка столового. Позитивний вплив на урожайність мало застосування позакореневих підживлень: на капусті – на початку формування розетки листків та на початку формування головки; на буряку столовому – на початку формування коренеплода (третя декада червня-перша декада липня).

3. Встановлено суттєве збільшення на 14% урожайності товарних головок капусти пізньостиглої при застосуванні у підживлення молібдену (розчин 0,02% за д.р.), мікродобрива «Реаком» (8 л/га) – на 17% порівняно з внесенням тільки мінеральних добрив. Абсолютні показники їх становили 52,9 та 54,3 т/га. Ефективним було і використання одного підживлення цинком (0,05%) – 49,5 ц/га. Максимальне підвищення урожайності буряка столового, вирощеного на фоні макродобрив, забезпечили позакореневі підживлення бором (0,05%) та молібденом (0,02%) у фазу початку утворення коренеплода – відповідно 12,3 та 18,6%. На товарність продукції досліджувані добрива не впливали.

4. Використання у позакореневі підживлення молібдену, комбінованого обробітку марганцем, молібденом, сумішшю Mn+Zn+Mo та мікродобрива «Реаком» сприяло збільшенню діаметра головки капусти на 1,3-2,3 см. Аналогічне застосування мікроелементів цинку, молібдену, суміші Mn+Zn+Mo та мікродобрива «Реаком» суттєво впливало і на збільшення маси товарної головки – в середньому на 330-500 г. При вирощуванні буряка столового внесення у позакореневі підживлення марганцю, бору, молібдену, мікродобрива «Реаком» та суміші Mn+В+Mo забезпечило збільшення маси товарного коренеплода в межах 31-78 г.

5. Застосування мікроелементів в оптимальних дозах зменшувало вміст нітратів на 13-54 % і не впливало на кількість сухої речовини в головках капусти білоголової; марганець сприяв збільшенню вмісту аскорбінової кислоти на 1,4-2,2 мг/100г, цинк – вмісту аскорбінової кислоти на 1,3-4,5 мг/100г та цукру на 0,26%, суміш Mn+Zn+Mo – загального цукру на 0,14 %, мікродобриво «Реаком» – вмісту аскорбінової кислоти на 2,8 мг/100г. Марганець, молібден, суміш Mn+В+Mo та «Реаком» суттєво знижували вміст нітратів у коренеплодах буряка столового до рівня 98-178 мг/кг сирої маси. Використання молібдену, суміші Mn+В+Mo та «Реакому» істотно на 0,8-2,1 % збільшувало вміст сухої речовини в коренеплодах; суміш Mn+В+Mo та мікродобриво «Реаком» – вміст аскорбінової кислоти на 1,1-1,8 мг/100г, загального цукру – на 1,04-1,21 % та бетаніну – на 42-81 мг/100г.

6. Для тривалого зберігання капусти білоголової доцільно закладати головки, оброблені мікродобривом «Реаком», яке забезпечує невеликі втрати маси (11,2 %) та досить високий вихід продукції після очищення (67,9 %). «Реаком» сприяв також зменшенню втрат загального цукру на кінець терміну зберігання, отриманню продукції з низьким рівнем нітратів (58 мг/кг). При застосуванні цинку та мікродобрива «Реаком» істотно зменшувалась ураженість капусти хворобами при її подальшому зберіганні. На кінець терміну зберігання ступінь ураження головок хворобами знижувався до рівня 58-61% (при внесенні тільки макродобрив – 69,5%).

7. Позакореневі підживлення молібденом позитивно впливали на лежкість коренеплодів буряка столового, втрати маси на кінець зберігання при цьому були найменшими і становили 2,68% (при внесенні макродобрив – 4,32%).

8. Мікродобрива дозволили отримувати перероблену ферментативним способом продукцію капусти білоголової, яка за усіма органолептичними оцінками та вмістом хімічних речовин не поступалася продукції з контрольного варіанту.

9. Використання мікроелементів впливало на відносний вміст азоту, фосфору та калію, які дещо зменшувалися як у продуктивних, так і непродуктивних органах рослин, але винос цих елементів зростав і залежав більше від рівня урожайності, ніж від їх відносного вмісту. Мікроелементи, застосовані при вирощуванні капусти білоголової сприяли підвищенню коефіцієнтів використання з добрив азоту до 42-50 %, фосфору – 13-17 %, калію – 45-59 %; буряка столового – азоту до 63-120 %, фосфору – 48-71 %, калію – 53-97 %. Більш високі показники забезпечило збільшення поглинання поживних речовин не тільки з добрив, а й їх ґрунтових запасів.

11. В процесах поглинання мікроелементів під дією внесених мікродобрив не спостерігалося синергізму чи антагонізму. Відносний вміст марганцю, цинку, кобальту і міді в рослинах капусти білоголової та буряка столового зростав на варіантах, де застосовували дані мікроелементи.

12. Використання мікроелементу молібдену та мікродобрива «Реаком» при вирощуванні капусти білоголової забезпечило збільшення коефіцієнта біоенергетичної ефективності до рівня 3,28-3,48 (на контролі – 2,60, при внесенні макродобрив – 3,04). При внесенні бору та молібдену під буряк столовий коефіцієнт біоенергетичної ефективності становив 7,09-7,96 (на контролі – 5,17, при внесенні макродобрив – 5,90).

13. Прибуток від внесення молібдену та мікродобрива «Реаком» під капусту білоголову становив 6401-7608 грн/га, рівень рентабельності – 132-135%; повна собівартість продукції – 0,44-0,45 грн/кг. Використання одного позакореневого підживлення бором та молібденом при вирощуванні буряка столового дозволяє отримувати прибуток на рівні 2867-4317 грн/га, рівень рентабельності – 109-116%, повну собівартість продукції – 0,37-0,38 грн/кг.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Куц О. В. Вплив мікроелементів на продуктивність та якість капусти білоголової в умовах зрошення Лівобережжя України / О. В. Куц // Зрошувальне землеробство : збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. – Вип. 44. – С. 63–66.

2. Куц О. В. Урожайність капусти білоголової, її лежкість та придатність до переробки залежно від застосування мікроелементів на чорноземі типовому в лівобережному Лісостепу України / О. В. Куц // Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2006. – № 52. – С. 398–409.

3. Куц О. В. Підвищення урожайності та покращення лежкості коренеплодів буряка столового при застосуванні позакореневих підживлень рослин мікроелементами / О. В. Куц // Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2007. – № 53. – С. 89–95.

4. Куц О. В. Вплив мікроелементів на урожайність та якість продукції буряку столового в умовах Лівобережжя України / О. В. Куц, Р. П. Гладкіх // Вісник Львівського аграрного університету: Агрономія. – Львів: Львів. держ. агроуніверситет, 2007. – № 11. – С. 459–463. (Особистий внесок здобувача складає 80 %. Безпосередньо пошукачем проведено аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку).

5. Куц О. В. Ефективність використання мікродобрив під буряк столовий / О. В. Куц // Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2008. – № 54. – С. 192–199.

6. Куц О. В. Вплив мікроелементів на підвищення урожайності капусти білоголової на чорноземах типових лівобережного Лісостепу України / О. В. Куц // Вісник Степу: науковий збірник. – Кіровоград: Кіровоградський інститут агропромислового виробництва УААН, 2007. – Вип. 4. – С. 75–78.

7. Патент на корисну модель № 35200U від 10.09.2008 (Бюл. № 7), Україна, (51) МПК (2006) А01С 21/00. Спосіб вирощування капусти білоголової пізньостиглої з використанням мікродобрив / Р. П. Гладкіх, Г. І. Яровий, О. В. Куц.; заявник і патентовласник Інститут овочівництва і баштанництва УААН. – Заявка № u200803352 від 17.03.2008 року. (Особистий внесок здобувача складає 80 %. Безпосередньо пошукачем проведено аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку).

8. Патент на корисну модель № 35201U від 10.09.2008 (Бюл. № 7), Україна, (51) МПК (2006) А01G1/00, А01С 21/00. Спосіб вирощування буряка столового з використанням мікродобрив / Р. П. Гладкіх, Г. І. Яровий, О. В. Куц.; заявник і патентовласник Інститут овочівництва і баштанництва УААН. – Заявка №u200803354 від 17.03.2008 року. (Особистий внесок здобувача складає 80 %. Безпосередньо пошукачем проведено аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку).

9. Яровий Г. І. Використання мікроелементів у системі удобрення капусти білоголової та буряка столового в умовах лівобережного Лісостепу України (методичні рекомендації) / Г. І. Яровий, Р. П. Гладкіх, О. В. Куц. – Харків: Плеяда, 2008. – 16 с. (Особистий внесок здобувача складає 80 %. Безпосередньо пошукачем проведено аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку).

10. Куц О. В. Вплив мікроелементів на урожайність та якість продукції капусти білоголової в умовах Лівобережного Лісостепу України / О. В. Куц // Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва : тези 3-ої Міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2006 р. – Харків: ІР ім. В. Я. Юр’єва, 2006. – С. 161–162.

11. Куц О. В. Вплив мікроелементів на урожайність та якість продукції буряка столового в умовах лівобережного лісостепу України / О. В. Куц // Збірник тез наукових доповідей молодих учених (до 60-річчя з дня заснування Інституту). – Харків: Плеяда, 2007. – С. 31–32.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины