Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Павленко Богдан Михайлович. Новітні методи і техніка підвищення ефективності штучного осіменіння векликої рогатої худоби : Дис... канд. наук: 06.02.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Павленко Б.М. Новітні методи і техніка підвищення ефективності штучного осіменіння великої рогатої худоби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.Інститут тваринництва УААН. – Харків, 2008.

Дисертація присвячена вдосконаленню існуючих і розробленню нових, ефективних засобів профілактики бактеріального забруднення сперми бугаїв, а також технології її консервування й використання. Установлено, що нативний жовток забезпечує повну розчинність у ньому сахарози, утворюючи із гліцерином концентрований гомогенний золь із бактеріостатичними властивостями й підвищеною стійкістю до високих температур. На цій основі вперше створений стерильний довгозбережний консервант для сперми, що виключає можливість її контамінації мікроорганізмами жовтка.

Встановлено, що при заморожуванні великих партій сперми причиною зниження її якості є нерівномірна взаємодія холоду з усією поверхнею кожної спермодози. З метою оптимізації режиму охолодження створений кріоконвекторний спосіб консервування сперми, застосування якого забезпечує стабілізацію режиму охолодження кожної спермодози й достовірне поліпшення виживаності статевих клітин при заморожуванні.

Розроблено варіант безстрессової ресурсосберегаючої технології штучного осіменіння корів і телиць спермою, законсервованою кріоконвекторним способом, що дало можливість запобігти прояву негативних стресових реакцій у тварин, поліпшити санітарно-гігієнічний рівень штучного осіменіння, і вірогідно підвищити запліднюваність корів і телиць.

Основні положення дисертаційної роботи знайшли впровадження в практиці при створенні банків глибокозамороженої сперми з поліпшеними санітарними й біологічними характеристиками, а також при штучному осіменінні корів і телиць.

1. У результаті проведених досліджень розроблено: нове, концентроване, довгозбережуване кріопротективне середовище для сперми бугаїв і спосіб його виготовлення, які випробувані в умовах племпідприємств: кріоконвекторний спосіб заморожування герметизованих спермодоз та безстресову технологію осіменіння корів і телиць, комплексне застосування яких суттєво підвищило технологічність і результативність кріоконсервування сперми бугаїв за Харківською технологією, покращило фізіологічні показники та запліднюючу здатність сперми після її довготривалого зберігання та усунуло дію шкідливих екзогенних стресорів при осіменінні самиць.

2. У вуглеводно-гліцерино-жовтковому середовищі для кріоконсервування сперми бугая концентрації жовтка і гліцерину мають бути знижені відповідно до 25 % та 5 % без шкоди для якості замороженої сперми, що дало змогу оптимізувати склад середовища, зменшуючи витрати дороговартісних її компонентів, знижуючи негативну їх дію на спермії.

3. Для одержання концентрованого довгозбереженого стерильного середовища найдоцільніше повністю виключити з його складу воду, а для одержання стійкого гомогенного золю замість нерозчинної в жовтку лактози використовувати сахарозу, що дало можливість одержати термостійку (до 80 0С) гіпертонічну гомогенну суміш.

4. Розчинення в нативному жовтку курячого яйця сахарози й гліцерину, з наступним прогрівом при 75-80 0С, ініціює виникнення синергічного бактерицидного ефекту, що забезпечує можливість тривалого зберігання середовища у звичайних кімнатних умовах без зміни його початкових властивостей і стерильності.

5. Розроблено кріопротективне середовище для сперми бугаїв і спосіб його виготовлення (Патент України № 66039 від 15.07.03), яке відрізняється тим, що зі складу відомого середовища виключають розчинник і антисептик при такому співвідношенні компонентів (%): жовток – 58-62; сахароза – 28-30; гліцерин – 10-12; та спосіб його виготовлення.

6. Широкий науково-виробничий дослід впровадження нового середовища й технологічної схеми його виготовлення в практиці роботи племінного підприємства показав, що середовище зберігало свої параметри не менше 1 року, а його застосування забезпечувало підвищення виживаності сперміїв і запліднюваності корів і телиць на 11,2 – 11,5 %.

7. Встановлено, що оптимальними умовами кріоконсервування сперми в облицьованих гранулах у запропонованому середовищі є зниження температури в спермодозах під час їх охолодження зі швидкістю 18-20 0С – за першу хвилину, 20-25 0С – за другу, 28-32 0С – за третю, що досягається розміщенням підготовлених до заморожування спермодоз на відстані 1 см над поверхнею скрапленого азоту та заморожуванням з експозицією 3-3,5 хвилини.

8. Встановлено факт різноякісності сперми при заморожуванні крупних партій герметизованих спермодоз у контейнерах і з’ясовано, що зниження якості сперми після її реконсервації відбувається в результаті нерівномірної взаємодії холодоагенту з усією поверхнею кожної спермодози при глибокому заморожуванні, що обумовлено застосуванням в існуючих технологіях принципу пасивної конвекції холоду, яка призводить до інерційності та дестабілізації режиму охолодження сперми в окремих спермодозах.

9. Розроблено кріоконвекторний спосіб заморожування крупних партій герметизованих спермодоз і спеціальний кріоконвектор для реалізації даного способу, який оптимізує параметри швидкості зниження температури спермодоз у контейнері, що забезпечує достовірне підвищення збереженості статевих клітин при їх низькотемпературному консервуванні.

10. Розроблено безстресову технологію штучного осіменіння корів безпосередньо в стійлах зі застосуванням нових засобів (портативного фіксатора для корів, пояса оператора штучного осіменіння «вільні руки» та уніфікованих інструментів), застосування яких при проведенні штучного осіменіння забезпечує усунення негативної дії на самиць традиційних стресорів, підвищення на 11-13 % заплідненості тварин, скорочення у 4,5-5 разів витрат праці та створення відповідних умов для дотримання вимог техніки безпеки.

11. Запровадження удосконаленої технології виготовлення кріопротективного середовища, кріоконсервації сперми бугаїв і штучного осіменіння корів в умовах племрепродуктора «Восток» Ізюмського району Харківської області, де створено племпідприємство – елевер, дало змогу отримати 172699 спермодоз та провести 12567 осіменінь корів і телиць. При цьому запліднюваність самиць на кінець року становила 96-97 %, вихід телят на 100 корів і телиць досягав 93-94 %, що свідчить про високу ефективність запропонованих розробок.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Павленко Б.М. Оптимизация режима замораживания спермы быков – производителей [текст] / Павленко Б.М. // Зб. наук. пр. ХЗВІ Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Вип. 5(29), Ч.2. - Х.,1999 – С.87 – 89.

2. Павленко Б.М. Кріоконвектор для заморожування сперми і його вплив на стабілізацію режиму охолодження і виживаність статевих клітин бугая при кріоконсервації [текст] / Павленко Б.М. // Зб. наук. пр., присвячений 80-річчю зооінженерного факультету /Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Вип. 6 (30), Ч. 2. – Харків, 2000. – С. 55 - 59.

3. Павленко Б.М. Результати вивчення кріоконвекторного способу заморожування сперми [текст] / Павленко Б.М. //Міжвідомчий тематич. наук. зб. Розведення і генетика тварин. Інститут розведення і генетики тварин. – Вип. 36. – К., 2002. – С. 132 – 133.

4. Павленко М.П. Безстресова ресурсозберігаюча технологія штучного осіменіння корів і телиць і її вплив на заплідненість самиць [текст] /Павленко М.П., Павленко Б.М., Ровчак А.Я., // Зб. наук. праць Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Вип. 11(35), Ч. 2. – Х. 2002. – С.202-206 (Дисертантом проведені дослідження впливу безстресової технології осіменіння на запліднювальну здатність корів у практичних умовах).

5. Павленко Л.М. Середовище для тривалого зберігання сперми бугаїв [текст] / Павленко Л.М., Павленко М.П., Павленко Б.М. / Аграрна наука – виробництву. – К., 2002. – №3. – С.21 (Дисертантом проведені порівняльні дослідження ефективності середовища для зберігання сперми бугаїв).

6. Павленко Б.М. Концентрированный криоконсервант для спермы и способ его изготовления [текст] / Павленко Б.М., Павленко М.П. //Міжвідомчий темат. наук. зб. Ветеринарна медицина. – 2005. – Сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва. – Т. ІІ. – Х., 2005. – С. 872 – 876 (Дисертаном проведена експериментальна частина роботи по створенню концентрованого середовища).

7. Павленко Б.М. Кріоконвектор для заморожування спермодози [текст] / Павленко Б.М., Соловйов С.Т. // Аграрна наука виробництву.– Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН. – Вип. 2(32). – К. 2005. – С. 26 (Дисертантом визначені параметри кріоконвектора та проведено наукове обґрунтування щодо його практичного застосування).

8. Павленко М.П. Портативний фіксатор для корів і телиць [текст] / Павленко М.П., Павленко Л.М., Павленко Б.М. // Аграрна наука виробництву. – Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН. – Вип. 2. – К. 2005.– С. 24. (Дисертантом визначені конструктивні параметри пристрою та визначена його ефективність при осіменінні тварин у стійлах).

9. Павленко Б.М. Повышение эффективности искусственного осеменения коров и тёлок с применением усовершенствованной Харьковской технологии криоконсервации и использования спермы быков [текст] / Павленко Б.М.,// Науково-технічний бюлетень. – Х.: ІТ УААН. – 2006. – №94. – С.256-261.

10. Павленко Б.М. Влияние замораживания спермы конвекторным способом на выживаемость и оплодотворяющую способность после деконсервирования [текст] / Павленко Б.М. // Проблемы криобиологии. – 2007. – Т. 17, №2. – С.173-178.

11. Деклараційний патент № 3784 А, Україна, Пристрій для фіксації корів [текст] / Павленко Б.М. Павленко Л.Н., Павленко М.П.; заявл. 24.04.00; опубл. 15.05.01. Бюл. № 4 – 2 с. (Дисертант провів експериментальні дослідження й оформив заявку на винахід)

12. Пат. № 66039 А Україна. Кріопротективне середовище і спосіб його виготовлення [текст] /Павленко М.П., Павленко Б.М., Павленко Л.М.; 61Д7/00, заявл. 15.07.03; опубл. 15.04.04; Бюл. № 4. – 2 с. (Дисертант провів експериментальні дослідження й оформив заявку на винахід)

13.Пат. № 78045 Україна МПК A61D 19/02. Спосіб штучного осіменіння тварин та пристрій для його здійснення [текст] /Павленко М.П., Рубан С.Ю., Павленко Л.Н., Павленко Б.М.; заявл. 29.11.04; опубл. 15.02.07; Бюл. № 2. – 2 с. (Дисертант провів експериментальні дослідження й оформив заявку на винахід).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины