Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Устиченко Вікторія Дмитрівна. Функціональні властивості надниркових залоз новонароджених поросят при дії різних режимів заморожування : Дис... канд. наук: 03.00.19 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Устиченко В. Д. «Функціональні властивості надниркових залоз новонароджених поросят при дії різних режимів заморожування». – Рукопис.

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню морфофункціональних властивостей клітин в суспензії, фрагментів, нормо- і гіпотермічних органотипових культур надниркових залоз новонароджених поросят при кріоконсервуванні і наступному рекультивуванні.

Було показано, що фрагменти і органотипова культура більш стійкі до впливу кріоконсервування в порівнянні з суспензією адренокортикальних клітин, що забезпечує збереження як базального, так і стимульованого стероїдогенезу. Результатом дослідження була розробка режиму кріоконсервування для органотипової культури надниркових залоз новонароджених поросят.

В експериментах in vivo було показано, що максимальний компенсаторний ефект на 30 добу після адреналектомії було досягнуто при трансплантації фрагментів, кріоконсервованих зі швидкістю охолодження 1С/хв і рекультивованих при 24С, а також 5-добової органотипової культури, кріоконсервованої зі швидкістю охолодження 100С/хв і рекультивованої при 37С.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне й експериментальне узагальнення проблеми кріочутливості адренокортикальних клітин залежно від збереження цілісності гістоструктури органа. В роботі визначені умови кріоконсервування з високими швидкостями охолодження адренокортикальних тканин, які здатні до базального і стимульованого стероїдогенезу та компенсації надниркової недостатності при ксенотрансплантації одностороннє адреналектомованим тваринам.

1. Додавання-видалення кріопротектора диметилсульфоксида в концентрації 5-10% приводить до зниження клітинності суспензії, життєздатності клітин і кількості 3-HSD-позитивних клітин на тлі підвищення базальної секреції кортизола збереженими клітинами надниркових залоз новонароджених поросят.

2. Кріоконсервування суспензії клітин надниркових залоз новонароджених поросят дозволяє зберегти 37,69±8,46–50,01±7,43% клітин в кріозахисному середовищі після повільного заморожування (1С/хв) в присутності 5, 7 та 10% диметилсульфоксида та швидкого заморожування (100С/хв) під захистом 7% диметилсульфоксида. Однак після видалення кріопротектора життєздатність клітин не перевищувала 5-7%.

3. Дегідратація-регідратація адренокортикальних клітин в гіпертонічних розчинах хлориду натрія і сахарози приводить до збільшення базальної секреції кортизола, аналогічно клітинам, кріоконсервованим у вигляді фрагментів. Стимуляція секреції кортизола адренокортикальними клітинами в присутності дбцАМФ проявляється після інкубації в гіпертонічних розчинах сахарози.

4. Кріоконсервування зі швидкістю охолодження 100С/хв в присутності 10% диметилсульфоксиду забезпечує збереження морфологічної структури і призводить до підвищення гормоносекретуючої активності як фрагментів (333,03±20,98 нмоль/г білка), так і органотипових культур (27,28±5,81 нмоль/г білка) надниркових залоз новонароджених поросят в порівнянні з контролем (184,55±50,18 та 15,91±3,52 нмоль/г білка відповідно).

5. Повільне заморожування (1оС/хв) призводить до двократного підвищення гормоносекретуючої активності фрагментів надниркових залоз новонароджених поросят, в той час як для органотипової культури даний показник зберігається на рівні контрольних значень.

6. Фрагменти надниркових залоз новонароджених поросят, кріоконсервовані з високою швидкістю охолодження, не мають переваг при ксенотрансплантації в порівнянні з повільно замороженими фрагментами. При цьому рекультивування при 24С підвищує ефективність ксенотрансплантатів, кріоконсервованих з використанням як швидкого, так і повільного заморожування.

7. Гіпотермічні органотипові культури надниркових залоз новонароджених поросят (нативні і кріоконсервовані з використанням високої швидкості охолодження), культивовані при 24С, мають більш високу функціональну активність в порівнянні з органотиповою культурою, культивованою при 37С як in vitro, так і при трансплантації адреналектомованим тваринам.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Устиченко В. Д. Влияние архитектоники ткани на криочувствительность надпочечных желез мышей и новорожденных поросят / В. Д. Устиченко, Н. М. Алабедалькарим, Т. П. Бондаренко // Проблемы криобиологии. 2004. № 3. С. 39-45.

 2. Трансплантация криоконсервированного эндокринного материала как метод коррекции различных патологий у экспериментальных животных / Т. П. Бондаренко [и др.] // Проблемы криобиологии. 2005. № 3. С. 393-397.

 3. Устиченко В. Д. Вплив температури культивування і кріоконсервування на ефективність органотипових культур надниркових залоз новонароджених поросят в корекції гіпокортицизма при ксенотрансплантації / В. Д. Устиченко, Н. М. Алабедалькарим, Т. П. Бондаренко // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. 2007. Т. 9. № 2 (33). Ч. 1. С. 154-158.

 4. Криоконсервирование органотипических культур надпочечных желез: дополнительные повреждения или репарация / Н. М. Алабедалькарим, В. Д. Устиченко, Г. В. Дудецкая, Т. П. Бондаренко // Вісник проблем біології і медицини. 2007. №. 1. С. 67-72.

 5. Устиченко В. Д. Иммуномодулирующее влияние димексида и криоконсервирования при ксенотрансплантации надпочечников / В. Д. Устиченко, Н. М. Алабедалькарим, Т. П. Бондаренко // Трансплантологія. 2007. Т. 9. № 1. С.296-298.

 1. Устиченко В. Д. Влияние дегидратации и регидратации на клеточность и жизнеспособность адренокортикальных клеток в суспензии / В. Д. Устиченко, Т. П. Бондаренко // Матеріали науково-практичній конференції "Сучасні напрямки розвитку ендокринології”. Харків, 2004. С. 267.

 2. Устиченко В. Д. Роль збереження тканинної архітектури надниркової залози новонароджених поросят в регуляції секретуючої здібності та при дії кріопротектора / В. Д. Устиченко, Н. М. Алабедалькарим, Т. П. Бондаренко // Установчий зїзд Українського товариства клітинної біології. Львів, 2004. C. 95.

 3. Устиченко В. Д. Суспензія адренокортикоцитів та органна культура надниркових залоз як об’єкти дослідження базального та стимульованого стероїдогенезу / В. Д. Устиченко, Н. М. Алабедалькарім, В. В. Сирота // Укр. біох. журн. 2004. Т. 76. С. 139-140.

 4. Влияние димексида и криоконсервирования на эффективность ксенотрансплантации надпочечников / Н. М. Алабедалькарим, В. Д. Устиченко, Г. В. Дудецкая, Т. П. Бондаренко // Проблемы криобиологии. 2005. № 3 . С. 427-428.

 5. Патент №4567, Україна, МПК7, №12N5/08 A01N1/02, Спосіб кріоконсервування органної культури надниркових залоз новонароджених поросят / Т. М. Гуріна, Н. М. Алабедалькарім, В. Д. Устиченко, Т. П. Бондаренко. (Україна). – Заявл. 7.06.2004; Опубл. 17.01.05 // Промислова власність. – Бюл. №1.

 6. cAMP-dependent regulation of hormonopoesis in newborn piglets cryopreserved organ cultures of thyroid and adrenal glands / V. D. Ustichenko, N. M. Alabedalkarim, S. B. Bilyavskaya, T. P. Bondarenko // 5th Parnas Conference "Molecular mechanisms of cellular signaling". 2005. UBZ. V. 77. № 2. Р. 81.

 7. Устиченко В. Д. Позитивний вплив кріоконсервування на стероїдогенез тканини кіркової речовини надниркових залоз новонароджених поросят in vitro та при ксенотрансплантації / В. Д. Устиченко, Н. М. Алабедалькарім, Г. В. Дудецька, Т. П. Бондаренко // Клінічна хірургія. 2006. № 4-5. С. 113-114.

 8. Регидратированные адренокортикоциты как модель криоконсервированных стероидпродуцирующих клеток / Г. В. Дудецкая [и др.] // Проблемы криобиологии. 2006. Т. 16. № 4. С. 432.

 9. Ustichenko V. D. Cryopreserved adrenal xenografts: immune and hormonal aspects / V. D. Ustichenko, N. M. Alabedalkarim // Eur. J. of Med. Res. 2007. V. 12 (Suppl IV). Р. 48.

 10. Устиченко В. Д. Димексид как модификатор функциональной активности адренокортикоцитов новорожденных поросят при ксенотрансплантации / В. Д. Устиченко, Н. М. Алабедалькарим, Т. П. Бондаренко // Материалы симпозиума «Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантологии».- Москва. 2007. С. 43.

 11. Rehydrated Adrenocorticocytes as a Model of Cryopreserved Steroido–Producing Cells / G. V. Dudetskaya [et. al] // Сell preservation technology. 2008. V. 6, № 1. Р 99.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины