Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Воронюк Зоя Степанівна. Удосконалення елементів ресурсозберігаючої технології вирощування рису : Дис... канд. наук: 06.01.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Воронюк З.С. Удосконалення елементів ресурсозберігаючої технології вирощування рису. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», Херсон, 2008.

У дисертаційній роботі представлені результати досліджень, які розкривають шляхи вдосконалення технології вирощування рису у напряму підвищення його урожайності за значної економії витрат, зменшення негативного впливу на довкілля.

Виявлено, що поверхневий спосіб сівби насіння створює передумови для застосування режиму зрошення за типом постійне затоплення, забезпечує кращі умови для формування сходів рису, подальшого росту і розвитку рослин, зростання їх продуктивності і підвищення якості зерна.

Встановлено оптимальні строки сівби, проаналізовано характер залежності продуктивності агрофітоценозів рису від густоти стояння рослин, проведено оцінку рівномірності розподілу насіння рису і вплив показнику на урожайність культури, обґрунтовано норми висіву для поверхневих способів сівби.

Охарактеризовано систему агротехнічних і агроекологічних засобів обмеження розвитку специфічних бур’янів рисових агрофітоценозів.

У дисертаційній роботі системно обґрунтовано елементи агроприйомів припосівного комплексу та режиму зрошення в загальній схемі вирощування рису на основі впровадження поверхневого розкидного способу сівби насіння та відповідно схеми зрошення за типом постійне затоплення, що дозволяє при значному скороченні витрат підвищити ефективність виробництва зерна культури та зменшити негативний вплив галузі рисівництва на довкілля. Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:

 1. Застосування поверхневого способу сівби створює кращі умови аерації для насіння рису, що сприяє кращому росту катафілу, колеоптилю, зародкового корінця та формуванню сходів в цілому. Схожість насіння рису при цьому зростає на 44,0-47,2 % порівняно із заробленим насінням в ґрунт на 2,5 см і режимі зрошення по типу вкороченого затоплення та на 54,8-60,4 % при постійному затопленні на рівні 10 см.

 2. Встановлено, що поверхневий спосіб сівби сприяє одночасному формуванню первинної та вторинної кореневої системи, в результаті покращується забезпеченість молодих рослин рису поживними речовинами, що обумовлює прискорення їх розвитку (на 5-7 діб) на стадії формування сходів, а загальне скорочення тривалості вегетаційного періоду становило 8-10 діб. При цьому, продуктивність рослин рису зростала на 67,2-78,3 % за рахунок формування більшої кількості продуктивних пагонів та підвищення озерненості волотей.

 3. Застосування поверхневого способу сівби створює умови для ранніх строків сівби (на 10-15 діб раніш від оптимальних), це забезпечує підвищення продуктивності посівів рису залежно від групи стиглості на 6,7 – 28,5 %, порівняно з оптимальним строком сівби і на 30,4 – 51,7 %, порівняно з пізніми посівами. При цьому значно покращуються технологічні якості зерна, що зумовлює збільшення виходу крупи рису на 12,2 – 12,4 %.

 4. В агрофітоценозах ранніх строків сівби збільшується висота рослин рису і формується більша кількість бокових пагонів, що підсилює їх конкурентну здатність до бур’янів болотного і вологолюбного екотипів. Шкодочинність цих бур’янів в фазу отримання сходів рису обмежується за рахунок зниження кількості їх сходів.

 5. Реалізація продуктивного потенціалу з високими показниками якості зерна відбувається при густоті стояння рослин рису 150-200 шт./м2 для високорослих сортів екстенсивного (Мутант-428, Україна-96) і 200-300 рослин/м2 для сортів інтенсивного типу (Спальчик, Рапан). Така густота стояння рослин рису є оптимальною для конкуренції з бур’янами болотного екотипу.

 6. Поверхневий спосіб сівби з постійним затопленням забезпечив формування урожайності на рівні 5,90 т/га при нормі висіву 7 млн. зерен/га у сорту Мутант-428 і 6,89 т/га у сорту Спальчик з нормою висіву 8 млн. зерен/га.

 7. Втрата урожаю зерна від нерівномірності розподілу насіння по поверхні чеку при розкидному способі сівби насіння в воду не перевищувала 1,4 % від максимально можливого та 2,8 % при сівбі по сухому ґрунту з дрібногрудковатою структурою.

 8. Оптимальна глибина затоплення посівів рису, яка забезпечує формування максимального урожаю зерна (8,17-8,28 т/га) з високим технологічними властивостями коливається в межах 5-10 см. Постійне затоплення на рівні 10 см протягом всього вегетаційного періоду рису обмежувало ріст і розвиток вологолюбних та болотних бур’янів в межах порогів шкодочинності.

 9. За удосконаленими нами методами оцінки виділено ряд сортів рису (Україна-96, Спальчик, Рапан), які мають комплексну стійкість до понижених температур і постійного шару води під час проростання насіння та формування сходів.

 10. Застосування розробленої технології вирощування рису забезпечило ріст чистого доходу на 20,0–20,8 %, а рівень рентабельності виробництва збільшився на 32,4 – 33,0 %. Зниження витрат на виробництво зерна рису відбувалось за рахунок скорочення застосування пестицидів (на 60,8 % у вартісному вираженні) та норми висіву насіння (-17,9 %) до біологічно обґрунтованого рівня.

 11. Удосконалена технологія вирощування рису забезпечила збільшення приросту енергії на 16,2-16,6 % і підвищення коефіцієнту енергетичної ефективності з 1,93 до 2,16.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Воронюк З. С. Бур’яни рисових чеків та агротехнічний контроль їх розвитку / З. С. Воронюк // Захист і карантин рослин : зб. наук. праць. – К., 2001. - № 47. - С. 170 - 175.

 2. Воронюк З. С. Вплив щільності агроценозу на його продуктивність / З. С. Воронюк // Бюлетень Інституту зернового господарства : зб. наук. праць. – 2003. - № 21-22. – С. 105 -109.

 3. Воронюк З. С. Обґрунтування доцільності застосування поверхневих способів сівби в рисівництві України / З. С. Воронюк, М. Д. Воронюк, А. Н. Керімов // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. – Херсон : Айлант, 2004. – Вип. 30. – С. 82 - 89. (Особистий внесок здобувача 80 %, проведення дослідів, аналіз та узагальнення результатів, оформлення статті).

 4. Воронюк З. С. Реакція нових сортів рису на рівень мінерального живлення / З. С. Воронюк, М. Д. Воронюк // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. – Херсон : Айлант, 2005. – Вип. 41. – С. 60 - 63. (Частка авторства – 50 %, проведення досліджень, узагальнення даних, оформлення статті).

 5. Воронюк З. С. Оцінка рівномірності розподілу густоти стояння рослин рису за розкидного способу сівби та вплив показника на загальну продуктивність агрофітоценозу / З. С. Воронюк // Зрошуване землеробство : зб. наук. праць. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 48. – С. 148-151.

 6. Дудченко В. В. Шляхи зниження шкодочиності бур’янів роду Echinochloa в посівах рису / В. В. Дудченко, З. С. Воронюк, Т. В. Дудченко // Захист і карантин рослин : зб. наук. праць. – К., 2003. - № 49. - С. 301 - 305. (Особистий внесок здобувача 50 %, узагальнення експериментальних даних, оформлення статті).

 7. Технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього

середовища в господарствах України / [В. В. Дудченко, Р. А. Вожегова, С. Г. Вожегов, В. Г. Корнбергер, Т. В. Дудченко, Д. В. Шпак, В. М. Судін, А. Д. Репніков, З. С. Воронюк, Л. Г. Захарченко, З. З. Петкевич, В. А. Пугач]. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. - 71 с. (Особистий внесок – проведення дослідів, аналіз результатів, написання рекомендацій за своїми розділами).

 1. Дудченко В. В. Рисова система землеробства в Україні: теоретичне обґрунтування та практичне застосування / В. В. Дудченко, З. С. Воронюк, Т. В. Дудченко. – Севастополь : Sunrise Chemicals Co Ltd , 2006. – 72 с. (Особистий внесок здобувача – узагальнення даних наукових досліджень, оформлення рекомендацій за своїми розділами)

 2. Особливості агротехніки нових сортів рису [рекомендації] / [А. А. Ванцовський, С. Г. Вожегов, Р. А. Вожегова, В. В. Дудченко, В. М. Судін, А. Д. Репніков, З. С. Воронюк, І. В. Змієвська, Т. В. Дудченко]. – Херсон : Наддніпряночка, 2005. – 39 с. (Особистий внесок – проведення польових та вегетаційних дослідів, узагальнення результатів, написання рекомендацій за своїм розділом).

 3. Деклараційний патент на винахід № 43362 А, А01G16/00, Україна. Спосіб вирощування рису. / Шапар І. І., Алексеєнко Є. В, Воронюк З. С., Ванцовський А. А., Безтравний В. А., заявник та власник Інститут рису УААН – № 2001010385; заявл. 18.01.2001; опубл. 15.11.2001. Бюл. № 10.

 4. Деклараційний патент на винахід № 43363 А, А01G16/00, Україна. Спосіб вирощування рису. / Шапар І. І., Алексеєнко Є. В, Воронюк З. С., Ванцовський А. А., Безтравний В. А., заявник та власник Інститут рису УААН – № 2001010386; заявл. 18.01.2001; опубл. 15.11.2001. Бюл. № 10.

 5. А. с. н № 13440, Україна. Науково-технічний твір „Технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України “/ А. А. Ванцовський, С. Г. Вожегов, З. С. Воронюк та ін. – Зареєстровано 16. 06.2005.

 6. Воронюк З. С. Агроекологічне обґрунтування строків сівби рису / З. С. Воронюк // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. „Підвищення ефективності галузі рисівництва в ринкових умовах”.– Скадовськ. – 2006. – С. 53 - 56.

 7. Дудченко В. В. Экологически безопасная технология возделывания риса / В. В. Дудченко, З. С. Воронюк, С. Г. Вожегов, М.Д. Воронюк, Т. В. Дудченко // Материалы междунар. научн.-паркт. конф. „Устойчивое производство риса: настоящее и перспективы”. Научное издание. – Краснодар, 2006. – С. 358-360.

 8. Воронюк З. С. Рис в сучасному землеробстві / З. С. Воронюк, В. В. Дудченко, Т. В. Дудченко // Діловий агрокомпас. – 2006. – №5. – С. 86-87. (Особистий внесок здобувача 50 % ).

 9. Дудченко В. В. Захист рису від шкідників, хвороб та бур’янів / В. В. Дудченко, З. С. Воронюк, Т. В. Дудченко // Пропозиція. – 2006. – № 8. – С.74-80. (Особистий внесок здобувача 40 % – проведено узагальнення результатів досліджень, сформульовано висновки).

 10. Воронюк З. С. Особливості культури рису в Україні / З. С. Воронюк, В. В. Дудченко // Агровісник. – 2006. – № 4. – С. 32-35. (Особистий внесок здобувача 70 % – узагальнення результатів досліджень, оформлення статті).

 11. Воронюк З. С. Рис – сегодня / З. С. Воронюк, Т. А. Мунтян // Агровісник. – 2006. – № 10. – С. 32-34. (Особистий внесок здобувача 90 %).

 12. Воронюк З. С. Нова технологія вирощування рису / З. С. Воронюк, І. І. Шапар // Аграрна наука – виробництву. – 2002. – № 4. – С. 15.

 13. Воронюк З.С. Технологія вирощування рису із застосуванням поверхневого способу сівби / З. С. Воронюк, І. І. Шапар // Аграрна наука – виробництву. – 2002. – № 2. – С. 17.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины