Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Калачнюк Лілія Григорівна. Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря : Дис... д-ра наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Калачнюк Л.Г. Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму в клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

Вивчено особливості контактування нововідкритої ГТФ-ази (білок RsgA) з малою субодиницею рибосоми у клітині Escherichia coli. RsgA з високим ступенем афінності зв’язується з тмРНК, не впливає на швидкість її аміноацилювання аланіл-тРНК–синтетазою та здатний брати участь у трансляційних і/або транс-трансляційних процесах. Все це разом з даними про інгібування активації ГТФ-ази аміноглікозидними антибіотиками, які специфічні до 30S субодиниці в зоні А-сайту, відкриває нові деталі функціонування рибосоми й можливі механізми регуляції трансляційних процесів у клітинах прокаріотів. Показано, що для підтримання стабільності функціонування травної системи жуйних тварин важливу роль відіграє мікробний зовнішньоклітинний редокс-потенціал та ті фактори, які здатні його змінити. Швидкість змін концентрації аміаку в рубці залежать від утворення сполук глутамату та глутаміну, а також піроглутамату й регулюються аліментарними чинниками. Виявлені відсутність активності фосфокетолази та наявність високої активності 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконатальдолази і фруктозодифосфатальдолази в клітинах окремих пектинолітичних бактерій при повній утилізації пектину, ксилози й інших субстратів свідчать про перетворення їх метаболічними шляхами Ентнера-Дудорова й Ембдена-Мейєргофа-Парнаса, відповідно. Це підтверджується стехіометрією утворених метаболітів, яку можна регулювати факторами живлення. Токсична дія пентахлорфенолу є вірогідно зниженою при введенні в раціон сорбентів, йонофору та джерел легкодоступної енергії. В екзогенній регуляції інтрацелюлярного метаболізму суттєву роль відіграють властивості межувального глутаматдегідрогеназного комплексу про- й еукаріотичного походження, азотфіксуючі, дегідрогеназні й інші біохімічні реакції, які беруть участь у процесах зниження дії токсикантів і відновленні пошкоджених клітин.

У дисертації представлене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в дослідженні молекулярних аспектів екзогенної регуляції метаболізму в клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря, що здійснюється за безпосередньої участі багатьох чинників складного механізму послідовних біохімічних перетворень на різних рівнях функціонування окремих клітинних асоціацій, важливих субцелюлярних біополімерів й їх комплексів.

 1. Вперше із клітині E. сoli виділено білок RsgA, який з високим ступенем афінності зв’язується з транспортно-матрицевою РНК, не впливає на швидкість її аміноацилювання аланіл-тРНК–синтетазою, має ділянки, відповідльні за зв’язування з іонами металу й енергозабезпечення.

 2. Вірогідне інгібування активації RsgA (як ГТФ-ази) аміноглікозидними антибіотиками, які зв’язуються з 30S рибосомальною субодиницею в зоні аміноацилюючого сайту, і його широка специфічність в утворенні комплексів з РНК рибосоми дозволяє вважати можливим його залучення як у канонічну трансляцію, так і в транс-трансляцію. RsgA відіграє своєрідну роль у швидкоплинних процесах дисоціації субодиниць шляхом зв’язування його ГТФ-форми з 30S субодиницею і від’єднання від неї його ГДФ-форми, що потребує енергетичного потенціалу, який вивільняється внаслідок гідролізу ГТФ.

 3. Показано, що стабільність функціонування клітин різних мікроорганізмів-симбіонтів травного каналу жуйних тварин підтримується багатьма факторами, в тому числі певною величиною зовнішньоклітинного редокс-потенціалу. Рівень його у шлунково-кишковому тракті коливається в досить широких межах – від -300 до +200 мВ і ширше. У тих відділах, де відбувається інтенсивний мікробний метаболізм, Eh є вірогідно зсунутий у бік менших від’ємних величин. Анаеробне й відновлювальне середовище в рубці створює порівняно вузький діапазон від’ємних значень Eh (переважно від -130 до -200 мВ). Зміни величин Eh і рН мають лінійну залежність, що у певній мірі віддзеркалює рівень окремих проміжних і кінцевих продуктів ферментації різних за перетравністю субстратів та кількісне нагромадження клітинної біомаси мікроорганізмів.

 4. Виявлено, що Eh мікробного середовища рубця відхиляється в бік менших від’ємних величин при внесенні натрію сульфіду, натрію гідроксиду, цистеїну і натрію гідросульфату, а зміщенню його у сторону більших додатних значень сприяє додавання пікрату, натрію нітриту, соляної кислоти, міді сірчанокислої, газоподібного кисню і, особливо, солей важких металів (срібла, ртуті), що супроводжується інгібуванням бродильних процесів. Кожен із видів мікроорганізмів має свій оптимальний діапазон величин Eh і регулюється зміною функціонування загальної мікробної популяції.

 5. З’ясовано, що клітини мікроорганізмів-симбіонтів рубця в процесах амонієгенезу здатні метаболізувати глутамін не тільки через реакцію утворення глутамату, але й шляхом синтезу піроглутамату (піролідонкарбонової кислоти), що дозволяє знижувати швидкість утворення аміаку в рубці та раціональніше використовувати його клітинами макроорганізму тварини-господаря. Вірогідно підсилити ефективність вказаного механізму дозволяє застосування йонофору (монензину).

 6. Встановлено дозозалежну інгібувальну дію пентахлорфенолу на інтра- і екзоцелюлярний метаболізм мікроорганізмів-симбіонтів травного каналу тварин. У мікробних культурах із легкоперетравними джерелами поживних речовин токсична дія біоциду вірогідно знижується і порівняно швидше реалізується протекторна здатність адсорбенту кліноптилоліту.

 7. Показано, що у формуванні резистентності мікробної екосистеми значну роль відіграють синтрофні взаємовідносини бактерій лактатпродукуючої S. bovis і лактатутилізуючої M. elsdenii, які за допомогою акрилатного шляху здатні поповнювати резерви глюкогенного джерела – пропіонату та забезпечувати енергією і метаболітами важливі реакції синтезу і детоксикації. Клітини
  B. fibrisolvens та інших видів пектинолітичних бактерій травного каналу надають перевагу в засвоєнні глюкози порівняно з ксилозою. При цьому на альдогексозі вони в 2,5 раза швидше відновлюють свої функції в присутності адсорбенту й малих доз (10-40 мкМ) пентахлорфенолу.

 8. Виявлено відсутність активності фосфокетолази – ключового ензиму пентозофосфатного шляху, в клітинах пектинолітичних бактерій при повній утилізації ними пектину, ксилози, глюкози та інших субстратів. З’ясовано, що в цих бактерій перетворення субстратів відбувається метаболічним шляхом Ентнера-Дудорова, на що вказує висока активність у них специфічного ключового ензиму 2-кето3-дезокси-6-фосфоглюконатальдолази. Виявлена активність фруктозодифосфат-альдолази вказує на можливість утилізації вуглеводів і метаболічним шляхом Ембдена-Мейєргофа-Парнаса. Показано те, що навіть малі дози пентахлорфенолу вірогідно знижують активність ензимів, а присутність кліноптилоліту ефективніше підвищує захисну здатність їх на глюкозі, ніж на ксилозі чи пектині. Це має суттєве значення у регуляції взаємовідносин між прокаріотичними й еукаріотичними клітинами.

 9. Показано, що індивідуальні ізоакцепторні тРНКТир1 і тРНКТир2 із печінки бика мають свої особливості в структурі та взаємодії з гомологічними аміноацил-тРНК–синтетазами, а якісний контроль за всіма інтрацелюлярними процесами є однією з основних функцій у клітинах еукаріотів і прокаріотів. Він спрямований на запобігання природного виникнення помилок при аміноацилюванні тРНК АРСазою. Це підтверджується тим, що рівні аміноацилювання тРНКТир у клітинах молодих і старих щурів є різними. Вони знижуються з віком і залежать від змін у структурі тРНК і АРСаз, які виникають під впливом посилення інтенсивності окисних процесів. Виявлена відмінність в аміноацилюванні тирозил-тРНК–синтетазами еукаріотичних і прокаріотичних тРНКТир (які належать до І і ІІ класу транспортних РНК), що вказує на вищий якісний контроль за першою стадією трансляції в організмі молодих тварин.

 10. Встановлено, що в механізмі засвоєння амонійного азоту значну роль відіграє глутаматдегідрогеназа слизової оболонки рубця, яка є з’єднувальною ланкою між рубцевим й інтермедіарним метаболізмом. Цей ензим має дві форми різного походження – прокаріотичного (із прошарку адгерованих бактерій) і еукаріотичного (закладається ще в неонатальний період). Вони відрізняються між собою за багатьма характеристиками, але функціонують як єдиний мультиензимний комплекс для здійснення регуляторної ролі в загальному метаболізмі азоту в організмі жуйної тварини, адже надлишки аміаку в рубці тільної корови позначаються на метаболічних процесах у плода та суттєво нормалізуються під впливом згодовування кліноптилоліту.

 11. З’ясовано, що в гепатоцитах телят з диспепсією майже на 30 % знижується загальна кількість ліпідів та їх окремих компонентів (холестеролу, холестеролу естерифікованого, триацилгліцеролів, есенціальних жирних кислот, фосфатидилхоліну, фосфатидилетаноламіну, кардіоліпіну, сфінгомієліну, фосфатидилсерину і фосфатидилінозитолу). У складі фосфоліпідних компонентів вірогідно збільшується рівень пальмітату, пальмітоолеату та стеарату на тлі зменшення вмісту олеату й лінолеату, що вказує на значне пошкодження структурно-функціонального стану клітин і, зокрема, мембран. Це підтверджується також чотирикратним зниженням у них концентрації ароВ 100, вірогідним зменшенням активності цитратсинтази, цитохром-с-оксидази і величини їх співвідношення на тлі вірогідного зростання активності ключових ензимів орнітинового циклу (орнітинтранскарбомоілази та аргінази).

 12. Виявлені зміни у внутрішньоклітинному метаболізмі у гепатоцитах телят з диспепсією можна нормалізувати впродовж 10-15 днів на
  60-70.% за допомогою традиційного лікування та на 80-90 % при додатковому використанні комплексної фосфоліпідвмісної добавки FLP-MD, що також підтверджується вірогідним зростанням рівня включення [1-14С]олеату у такі ліпідні фракції клітин печінки, як кислоторозчинні продукти, інтрацелюлярні триацилгліцероли та сумарний пул інтрацелюлярних ліпідів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Посібник

 1. Мала енциклопедія ветеринарної медицини / [гол. ред. Р.Й. Кравців, заступн. гол. ред. В.П. Романишин; упорядники: О.М. Вержиховський, В.М. Горжеєв, Г.Б. Іванов, І.І. Ігліцький, Л.Г. Калачнюк, Ю.Р. Кравців, М.Г. Личук, Р.П. Маслянко, М.З. Паска, А.М. Стадник,
  Л.М. Усаченко] – Львів: Добра справа, 2008. – Т. 1. – 510 с. (Дисертант брав участь у написанні й підготовці до друку матеріалів, які стосуються питань біохімії та молекулярної біології).

Статті у журналах та збірниках наукових праць

 1. A novel GTPase activated by the small subunit of ribosome / H. Himeno,
  K. Hanawa-Suetsugu, T. Kimura, K. Takagi, W. Sugiyama, S. Shirata,
  T. Mikami, F. Odagiri, Y. Osanai, D. Watanabe, S. Goto, L. Kalachnyuk,
  C. Ushida, A. Muto // Nucleic Acids Research. – 2004. – Vol. 32, No. 17. – P. 5303–5309. (Дисертанту належить ідея, результати виділення і вивчення властивостей ГТФ-ази).

 2. Interaction between RsgA and the ribosome / T. Kimura, K. Takagi,
  K. Hanawa-Suetsugu, L. Kalachnyuk, A. Muto, H. Himeno // Oxford Journals: Nucleic Acids Symp. Ser. - 2007. - Vol. 51. - P. 375–376. (Дисертант вивчав взаємодію RsgA з рибосомою).

 3. Метаболізм глютаміну мікроорганізмами рубця: вплив монензину / Г.І..Калачнюк, М. Мароунек, Л.Г. Калачнюк, О.Г. Савка, М.Г..Герасимів // Укр. біохім. журн. – 1992. – Т. 64, № 4. – С. 72–78. (Дисертант з’ясовував вплив монензину на метаболізм глутаміну мікроорганізмами рубця).

 4. Субклеточная энзимная активность и аминокислотный пул тканей телят под действием ионофора / Г.И. Калачнюк, М. Мароунек, М.Г..Герасымив, О.Г. Савка, Л.Г. Калачнюк // Сельскохоз. биол. –
  1992. – № 4. – С. 50–56. (Дисертант вивчав дію йонофору на активність ензимів у субклітинних фракціях).

 1. Калачнюк Г.І. Тканинний метаболізм у жуйних за йонофорної дії / Г.І..Калачнюк, О.Г. Савка, М.Г. Герасимів, Л.Г. Калачнюк // Укр. біохім. журн. – 1993. – Т. 65, № 1. – С. 61–69. (Дисертант досліджував дію йонофору на активність ензимів у тканинах).

 2. Activity of dehydrogenases and enzymes of nitrogen metabolism in rumen mucose and liver of steers fed monensin / G.I. Kalachnyuk, M. Marounek, M.G. Gerasymiv, O.G. Savka, L.G. Kalachnyuk // Acta Vet. Brno. – 1993. – Vol. 62. – P. 127–131. (Дисертант вивчав вплив монензину на активність ензимів у слизовій рубця та печінці).

 3. Калачнюк Г.І. Метаболізм бактерій рубця за дії зовнішньоклітинного редокс-потенціалу / Г.І. Калачнюк, М. Мароунек, Л.Г. Калачнюк, О.Г..Савка // Укр. біохім. журн. – 1994. – Т. 66, № 1. – С. 30–41. (Дисертант досліджував зміни Eh й інших показників метаболізму в клітинах бактерій).

 4. Калачнюк Л.Г. Вивчення просторової структури тРНКTyr печінки бика за допомогою методу хімічної модифікації нітрозоетилсечовиною / Л.Г. Калачнюк // Укр. біохім. журн. – 1994. – Т. 66, № 4. – С. 95–101.

 5. Калачнюк Л.Г. Індивідуальні ізоакцеторні тирозинові тРНК із печінки бика. Виділення і характеристика / Л.Г. Калачнюк // Біополімери & Клітина. – 1994. – Т. 10. – С. 88–91.

 6. Калачнюк Л.Г. Тирозинова тРНКQ*YA печінки бика. Визначення ділянок її взаємодії з гомологічною аміноацил-тРНК-синтетазою методом хімічної модифікації / Л.Г. Калачнюк, О.І. Корнелюк, Г.Х. Мацука // Укр. біохім. журн. – 1995. – Т. 67, № 5. – С. 60–65. (Дисертанту належить виділення препаратів тРНКТир, вивчення її взаємодії з АРС-азою, написання статті).

 7. Особливості глутаматдегідрогенази слизової рубця плода та дорослої жуйної тварини / Г.І. Калачнюк, І.С. Фоменко, Л.Г. Калачнюк, Ш..Каваї, М. Мароунек, О.Г. Савка // Укр. біохім. журн. – 2001. – T. 73, № 2. – С. 130–137. (Дисертант брав участь у вивченні особливостей ГДГ у слизовій рубця).

 8. Фоменко І.С. Реакції трансамінування у слизовій оболонці травного тракту плода за дії надлишку аміаку в рубці корови / І.С. Фоменко, О.Є. Возна, Л.Г. Калачнюк, Г.І. Калачнюк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2001. – Bип. 27. – С. 210–217. (Дисертант досліджував активність трансаміназ у тканинах).

 9. Метаболічний і продуктивний ефект згодовування бичкам гранульованих кормових джерел азоту й енергії у поєднанні із сорбентом та дією йонофору / О.Є. Возна, Л.Г. Калачнюк, Г.І..Калачнюк, Н.І. Лацік, О.Г. Савка, М. Мароунек // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2001. – Т. 3, № 3. – С. 18–25. (Дисертант брав участь у дослідженнях метаболічної і продуктивної дії різних джерел азоту в поєднанні з сорбентом і йонофором).

 10. Метаболічні процеси у сліпій кишці кролів за умови поєднань у раціоні різних джерел природного протеїну з сечовиною, сорбентом та йонофором / Н.Р. Мотько, Л.Г. Калачнюк, Г.І. Калачнюк, Н.І. Лацік, О.Г. Савка, М. Мароунек // Науковий вісник ЛДАВМ ім..С.З..Гжицького. – 2001. – Т. 3, № 3. – С. 75–81. (Дисертант брав участь у вивченні метаболічних процесів у сліпій кишці за дії регуляторних чинників).

 11. Метаболізм мікробних популяцій рубця, сформованих на біосубстратах різної доступності за дії пентахлорфенолу / Л.Г. Калачнюк, О.Є. Возна, Г.І. Калачнюк, Ю.М. Лицур, Н.І. Лацік, О.Г. Савка, М. Мароунек,
  Ш. Каваї // Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74, № 3. – С. 30-42. (Дисертант вивчав дію ПХФ на ензимні реакції у клітинах бактерій рубця).

 12. Мотько Н.Р. Дія йонофору на метаболізм і продуктивність молодняка кролів при згодовуванні важко- і легкодоступних вуглеводів / Н.Р..Мотько, Л.Г. Калачнюк // Наук. вісн. ЛДАВМ
  ім. С.З. Гжицького. – 2002. – Т. 4, № 2, Ч. 2. – С. 69–74. (Дисертант вивчав дію ПХФ на ензимні реакції у клітинах бактерій рубця).

 13. Метаболізм ліпідів в організмі жуйних тварин / Д. Мельничук, Л..Калачнюк, Г. Калачнюк, В. Грищенко, М. Цвіліховський, О. Савка // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 41–51. (Дисертант брав участь у одержанні й аналізі результатів та написанні роботи).

 14. Калачнюк Л. Метаболізм азотовмісних біосубстратів і глюкози мікробною популяцією сліпої кишки свиней за дії пентахлорфенолу та кліноптилоліту / Л. Калачнюк, Н. Лацік-Руснак, Г. Калачнюк,
  Л. Романишина // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2003. – Вип. 33. – С. 141–146. (Дисертант вивчав дію сорбенту й ПХФ на метаболізм у сліпій кишці свиней).

 15. Калачнюк Л.Г. Рівень кліноптилолітової протекції за дії пентахлорфенолу на рубцеві мікробні популяції, які формуються на біосубстратах різної доступності / Л.Г. Калачнюк, Н.І. Руснак // Наук. вісник ЛДАВМ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2003. – Т. 5, № 2, Ч. 2. –
  С. 34–40. (Дисертант досліджував дію ПХФ і сорбенту на метаболізм мікроорганізмів рубця).

 16. Руснак Н.І. Кінцеві продукти метаболізму різних біосубстратів мікробною популяцією сліпої кишки свиней під впливом біоциду та сорбенту / Н.І. Руснак, Л.Г. Калачнюк, Л.М. Романишина // Наук. вісник ЛДАВМ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2003. – Т. 5, № 2, Ч. 2. –
  С. 104–110. (Дисертант брав участь у вивченні кінцевих продуктів ферментації мікроорганізмів у сліпій кишці свиней за умов експерименту).

 17. Мотько Н.Р. Метаболічний і продуктивний ефект за умов згодовування кліноптилоліту кролям на фоні часткової заміни клітковини пектином / Н.Р. Мотько, Л.Г. Калачнюк // Наук. вісник ЛДАВМ ім..С.З..Ґжицького. – Львів, 2003. – Т. 5, № 2, Ч. 2. – С. 81–87. (Дисертант брав участь у дослідженні метаболізму в сліпій кишці кролів за зміни параметрів живлення).

 18. Калачнюк Л.Г. Активність цитозольних ензимів у чистих штамів рубцевих бактерій за дії пентахлорфенолу та кліноптилоліту / Л.Г..Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2003. – Т. 5, № 3, Ч. 2. – С. 23–31.

 19. Калачнюк Л. Молекулярно-структурні зміни у фосфоліпідах гепатоцитів новонароджених телят у разі діареї / Л. Калачнюк, Д..Мельничук, Г. Калачнюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2004. – Вип. 35. – С. 71–76. (Дисертант брав участь у вивченні молекулярно-структурних змін у клітинах).

 20. Калачнюк Л. Одержання клітинних культур із печінки жуйних тварин і вивчення дії екзогенних факторів на інтрацелюлярний метаболізм у гепатоцитах / Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г. Калачнюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2004. – Вип. 37. – С. 45–59. (Дисертант брав участь у розробці методики).

 21. Калачнюк Л. Молекулярні механізми регуляції синтезу, метаболізму й секреції ліпопротеїнів у клітинах печінки / Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г. Калачнюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2004. –
  Вип. 38. – С. 3–20. (Дисертант брав участь у дослідженні механізмів синтезу й секреції ароВ).

 22. Калачнюк Л. Аполіпопротеїн В: особливості метаболізму в клітинах печінки телят при діареї / Л. Калачнюк, О. Савка, Д. Мельничук, Г..Калачнюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2004.– Вип. 38. – С. 57–66. (Дисертант брав участь у вивченні метаболізму ароВ у клітинах).

 23. Калачнюк Л. Молекулярні механізми трансляційних переключень на рибосомах клітини / Л. Калачнюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2005. – Вип. 39. – С. 33–39.

 24. Калачнюк Л.Г. тмРНК-зв’язуючий протеїн та його роль в ініціації трансляції у бактеріальній клітині / Л.Г. Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького.– 2004. – Т. 6, № 3, Ч. 3. – Р. 65–73.

 25. Калачнюк Л.Г. Метаболічні реакції змішаної мікробної популяції сліпої кишки кролів на різні біосубстрати за дії пентахлорфенолу і кліноптилоліту / Л.Г. Калачнюк, Н.І. Руснак, О.Г. Савка,
  Г.І. Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – 2004. –
  Т. 6, № 2, Ч. 2. – С. 47–56. (Дисертант вивчав дію ПХФ і сорбенту на змішану популяціюиікроорганізмів у сліпій кишці кролів).

 26. Калачнюк Л.Г. Стехіометрія й особливості біоцидної інгібіції метаболізму альдоз різної молекулярної ваги у клітинах цукролітичних бактерій / Л.Г. Калачнюк, Н.І. Руснак, М. Мароунек, Г.І. Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – 2004. – Т. 6, № 2, Ч. 2. –
  С. 57–68. (Дисертант вивчав стехіометрію метаболітів при зброджуванні бактеріями альдоз).

 27. Калачнюк Л. Активність мітохондріальних ензимів у разі порушень ліпідного метаболізму в гепатоцитах / Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г..Калачнюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2005. –
  Вип. 39. – C. 40–46. (Дисертант вивчав стехіометрію метаболітів при зброджуванні бактеріями альдоз).

 28. Калачнюк Л. Нова ГТФ-аза та роль малої рибосомальної субодиниці в її активації / Л. Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – 2005. – Т. 7, № 2, Ч. 2. – С. 60–67.

 29. Калачнюк Л. Обсяги ароВ та інших біополімерів у клітинах печінки за репаративної терапії неонатальних телят з аліментарною ентеропатологією / Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г. Калачнюк,
  О. Савка // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – 2005. – Т. 7, № 2, Ч. 1. – С. 37–44. (Дисертант вивчав обсяги ароВ у гепатоцитах).

 30. Калачнюк Л. Особливості контактування нової ГТФ-ази з малою субодинецею рибосоми / Л. Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ
  ім. С.З. Ґжицького. – 2005. – Т. 7, № 3 (26), Ч. 2. – С. 36–42.

 31. Калачнюк Л.Г. Молекулярно-структурні зміни у фосфоліпідах клітин печінки за репаративної терапії неонатальних телят з аліментарною ентеропатологією / Л.Г. Калачнюк, Д.О. Мельничук, Г.І. Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – 2005. – Т. 7, № 3 (26),
  Ч. 1. – С. 44–51. (Дисертант вивчав молекулярно-структурні зміни у фосфоліпідах гепатоцитів за умов лікування).

 32. Ігібування ензимів вуглеводного обміну пентахлорфенолом у клітинах пектинолітичних бактерій травного тракту тварин та вплив на цей процес адсорбенту кліноптилоліту / Л.Г. Калачнюк, Н.І. Руснак, Г.І..Калачнюк, М. Мароунек, О.Г. Савка, Д.О. Мельничук // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 5. – С. 144–154. (Дисертант досліджував ензиматичні реакції у пектинолітичних бактерій травного каналу тварин).

 33. Калачнюк Л.Г. Зв’язування нової ГТФ-ази з рибосомою / Л.Г..Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. – 2006. –
  Т. 8, № 2 (29), Ч. 2. – С. 65–68.

 34. Зниження функцій ключових мітохондріальних ензимів у пошкоджених клітинах та їх відновлення екзогенними фосфоліпідними комплексами / Л.Г. Калачнюк, Д.О. Мельничук, Г.І. Калачнюк, О.П..Сухорська, О.Г. Савка // Наук. вісник ЛНАВМ
  ім. С.З. Ґжицького. – 2006. – Т. 8, № 2 (29), Ч. 1. – С. 58–64. (Дисертант вивчав дію екзогенних фосфоліпідних комплексів на активність мітохондріальних ензимів).

 1. Калачнюк Л.Г. Роль нової ГТФ-ази в процесах асоціації й дисоціації рибосомальних субодиниць / Л.Г. Калачнюк // Наук. вісник ЛНАВМ
  ім. С.З. Ґжицького. – 2006. – Т. 8, № 3 (30), Ч. 2. – С. 35–39.

 2. Зміни у ензиматичних реакціях уреагенезу за умов порушення та відновлення метаболізму в клітині / Л.Г. Калачнюк, Д.О. Мельничук, Г.І. Калачнюк, О.П. Сухорська, О.Г. Савка // Наук. вісник ЛНАВМ ім..С.З. Ґжицького. – 2006. – Т. 8, № 3 (30), Ч. 1. – С. 71–77. (Дисертант вивчав активність ензимів орнітинового циклу в гепатоцитах).

 3. Калачнюк Л.Г. Регуляція метаболізму жирних кислот та інших ліпідних сполук у жуйних тварин / Л.Г. Калачнюк, Д.О. Мельничук, Г.І. Калачнюк // Укр. біохім. журн. – 2007. – Т. 79, № 1. – С. 22–45. (Дисертант зробив аналіз опублікованих даних і підготував огляд до друку).

 4. Калачнюк Л. Активність ключових ензимів орнітинового циклу у разі порушень метаболізму в клітині / Л. Калачнюк, Д. Мельничук, Г..Калачнюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія Біол. – 2007. –
  Вип. 44. – С. 37–42. (Дисертант вивчав зміни активності ензимів).

 5. Калачнюк Л.Г. Якісний контроль процесу трансляції протеїнів у мікроорганізмів і його учасники / Л.Г. Калачнюк // Наук. вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького. – 2007. – Т. 9, № 3 (34), Ч. 2. –
  С. 79–86.

 6. Interaction between RsgA and the ribosome / T. Kimura, K. Takagi,
  K. Hanawa-Suetsugu, L. Kalachnyuk, A. Muto, H. Himeno // MIF Fellowship Research Report (Japan). – Tokyo, 2008. – № 9. – P. 5–7. (Дисертант вивчав взаємодію RsgA з рибосомою за впливу антибіотиків).

 7. Калачнюк Л.Г. Якісний контроль трансляції на стадії аміноацилювання тРНК / Л.Г. Калачнюк // Наук. вісник ЛНУВМтаБТ
  ім. С.З. Ґжицького. –2008. – Т. 10, № 2 (37), Ч. 2. – С. 80–84.

 8. Nitrogen fixation reactions in cow fetuses tissues under different levels of ammonia formation. / G.I. Kalachnyuk, I.S. Fomenko, L.G. Kalachnyuk, O.Y. Vozna, O.G. Savka, O.P. Sukhorska, E.M. Veres // Anim. Sci. in the XXI century : the 1-st Polish-Ukrainian Scientific Conference, 2001: proceedings. – Krakow, 2001. – P. 65–73. (Дисертант брав участь у вивченні реакцій фіксації азоту в тканинах).

 9. Калачнюк Л.Г. Нейтралізуюча здатність кліноптилоліту в умовах токсичної дії біоциду на змішані мікробні популяції рубця / Л.Г..Калачнюк, Н.І. Руснак, Л.М. Романишина // ІІІ Західноукраїнський симпозіум з адсорбції та хроматографії, 2003 р.: Праці. – Львів, 2003. – С. 167–169. (Дисертант досліджував характеристики метаболізму мікроорганізмів в рубці).

 10. Мотько Н.Р. Дія кліноптилоліту на мікробний метаболізм у сліпій кишці кролів / Н.Р. Мотько, Л.Г. Калачнюк, Г.І. Калачнюк //
  ІІІ Західноукраїнський симпозіум з адсорбції та хроматографії, 2003 р.: Праці. – Львів, 2003. – С.161–163. (Дисертант брав участь у дослідженнях інтенсивності метаболізму мікроорганізмів у сліпій кишці кролів).

 11. Руснак Н.І. Дія пентахлорфенолу на активність внутрішньоклітинних ензимів змішаної популяції бактерій рубця / Н.І. Руснак, Л.Г. Калачнюк, Л.М. Романишина, Г.І. Калачнюк // Науково-практична конференція «Актуальні проблеми токсикології, гігієни та аналітичної хімії пестицидів і агрохімікатів», Київ, 16-17 жовтня 2003 р.: Праці. – Київ, 2003. – С. 579–580. (Дисертант досліджував дію ПХФ на змішану популяцію мікроорганізмів рубця).

 12. Калачнюк Л.Г. Активність внутрішньоклітинних ензимів чистих штамів синтрофних бактерій рубця за дії пентахлорфенолу / Л.Г..Калачнюк // Науково-практична конференція «Актуальні проблеми токсикології, гігієни та аналітичної хімії пестицидів і агрохімікатів», Київ, 16-17 жовтня 2003 р.: Праці. – Київ, 2003. –
  С. 567–568.

 13. Руснак Н.І. Роль кліноптилоліту в мікробнім метаболізмі сліпої кишки свиней за дії пентахлорфенолу / Н.І. Руснак, Л.Г. Калачнюк, Л.М..Романишина // ІІІ Західноукраїнський симпозіум з адсорбції та хроматографії, 2003 р.: Праці. – Львів, 2003. – С. 164–166. (Дисертант брав участь у вивченні дії ПХФ і сорбенту на мікробний метаболізм у сліпій кишці свиней).

 14. Калачнюк Л.Г. Токсичні речовини у ріпакових кормових добавках та їх механізм дії / Л.Г. Калачнюк, Н.І. Лацік, Р.Й. Кравців, Г.І. Калачнюк // Сільський господар. – 2004. – № 1-2. – С. 19–21. (Дисертант провів аналіз токсичних речовин у ріпакових добавках).

Патенти

 1. Пат. № 19957 UA, А23 1/175. А23L 1/211 Спосіб зниження токсичної дії біоцидів на внутрішньоклітинний метаболізм мікроорганізмів-симбіонтів травного тракту тварин / Калачнюк Л.Г., Калачнюк Г.І., Руснак Н.І., Сухорська О.П., Барладин А.О., Мік М.Я., Грабовенський.М.І.; заявник і патентовласник Львівська національна академія ветеринарної медицини - № U200605199; заявл. 12.05.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. №1. (Дисертант вивчав дію біоциду на клітинний метаболізм мікробів і підготував формулу патенту).

 2. Пат. № 26782 UA, А23 К1/175. А23L 1/211 Спосіб підвищення захисної і метаболічної здатності мікробних популяцій травного тракту тварин за дії токсичних речовин / Калачнюк Л.Г., Калачнюк Г.І., Барладин.А.О., Сухорська О.П., Мік М.Я., Руснак Н.І., Грабовенський.М.І.; заявник і патентовласник Львівська національна академія ветеринарної медицини - № U200605199; заявл. 26.04.2007; опубл. 10.10.2007, Бюл. №16. (Дисертант вивчав захисну функцію багатьох сполук за дії токсикантів на мікробні популяції).

Рекомендації з науково-практичним обґрунтуванням

 1. Біотехнологічні основи використання модифікованих ріпакових кормових добавок у тваринництві / [Р.Й. Кравців, М.В. Гладій, Г.І..Калачнюк, Р.М. Шмідт, С.І. Мельник, Ю.Ф. Мельник, О.Г. Савка, О.П. Сухорська, А.Я. Слука, Є.М. Верес, O.M. Федець, Ю.M. Лицур, О.Є. Возна, І.С. Фоменко, Н.П. Мотько, І.І. Ібатуллін, І.Й..Грабовенський, М.І. Грабовенський, О.Й. Беркі, Г.Т. Дем’янчук, В.Д. Гайдаш, Л.Г. Калачнюк, Ш. Каваї, Б.М. Лескович, В.М. Кушнір, Л.М. Романишина, M.T. Масюк, Р.І. Калачнюк, М. Мароунек, Я..Копечні, І. Шімунек, М. Баран, Й. Варади, І. Зеленяк, В. Кметь, А..Лаукова, А. Бомба, Д. Ялч, П. Святко]. – Київ: Міністерство аграрної політики України, 2000. – 64 с. (Рекомендації з науково-практичним обґрунтуванням і методами досліджень). (Дисертант брав участь у проведенні фізіолого-біохімічних досліджень, апробації практичних пропозицій, написанні рекомендацій).

 2. Відновлення внутрішньоклітинного метаболізму в печінці телят при ентеропатології / [Д.О. Мельничук, Л.Г. Калачнюк, Г.І. Калачнюк, Р.Й..Кравців, І.І. Ібатуллін, М.І. Цвіліховський, В.А. Грищенко, О.Г..Савка, О.П. Сухорська. Н.І. Руснак]. – Київ: МАП України, 2006. – 19 с. (Рекомендації з науково-практичним обґрунтуванням). (Дисертант провів дослідження клітинного метаболізму, апробацію результатів, відповідальний за випуск рекомендацій).

Матеріали міжнародних і всеукраїнських наукових форумів

 1. The contacts of bovine tRNATyr with tyrosyl-tRNA synthetase studied by footprinting experiments / L.G. Kalachnyuk, D.V. Gnatenko, K.A. Odynets, A.I. Kornelyuk, G.Kh. Matsuka // The 15-th International tRNA Workshop: аbstracts. – France, Cap d’Agde, 1993. – F-23. – P. 341. (Дисертант вивчав контактування тРНКТир з тирозил-тРНК-синтетазою).

 2. Kalachnyuk L.G. Contacts of bovine tRNATyr with tyrosyl-tRNA synthetase by chemical modification / L.G. Kalachnyuk // The 46th Annual Meeting of the European Association for Animal Production: abstracts, Prague, Czech Republic, 4-7 September 1995. – Prague, 1995. – P. 32.

 3. Калачнюк Г.И. Влияние ионофоров на внутриклеточный метаболизм / Г.И. Калачнюк, М.Г. Герасымив, Л.Г. Калачнюк, М. Баран // «Ветеринарні та зоотехнічні проблеми у придніпровському регіоні»: матер. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 1996. – С. 87. (Дисертант брав участь у дослідженнях внутрішньоклітинного метаболізму).

 4. Биотехнологические основы эффективных кормосочетаний с сорбентами / Г.И. Калачнюк, Ю.Н. Лыцур, О.Г. Савка, О.Е. Возна, Н.Р..Мотько, И.И. Грабовенский, М. Мароунек, Ш. Каваи, Л.Г..Калачнюк // III Международная конференция «Актуальные проблемы биологии в животноводстве»: тезисы докладов. – Россия, Боровск: ВНИИФБиП с.-х. животных, 2000. – С. 94–95. (Дисертант брав участь у проведенні досліджень і аналізі одержаних даних)

 5. Effect of antimicrobial feed additives on rumen fermentation and performance of young calves / O. Vozna, Y. Lytsur, G. Kalachnyuk,
  M. Marounek, L. Kalachnyuk, O. Savka, // Landwirtschaft: wissenschaft und praxis: III Symposium Ukraine-sterreich, 2000: proceedings. – Tschernivci, 2000. – P. 143. (Дисертант брав участь у дослідженнях дії антимікробних добавок).

 6. Effect of exogenous factors on metabolic processes in rabbit caecum / L.G..Kalachnyuk, N.R. Mot’ko, G.I. Kalachnyuk, O.G. Savka,
  R.Y. Kravtsiv, M. Marounek, O.P. Sukhorska, N.I. Latsik // XIX. Dni ivoinej fyziolgie, Slovakia. – Koice, 2001. – P. 25. (Дисертант досліджував метаболізм мікроорганізмів у сліпій кишці кролів за дії екзогенних факторів).

 7. Influence of ammonia excess upon the intermediate level and the enzymatic reactions in fetal and cow’s rumen mucosa / G.I. Kalachnyuk, I.S. Fomenko, L.G. Kalachnyuk, O.Y. Vozna, Y.M. Lytsur, N.I. Latsik // XIX Dni Zivocisnej fyziologie, Kosice, 27-28 Sept. 2001. – Ustav Fyziologie hospod.zvierat SAV, 2001. – P. 23. (Дисертант брав участь у вивченні активності ензимів у тканинах).

 8. Субстратно-ерготропна регуляція рубцево-інтермедіарного метаболізму та продуктивності тварин / О.Є. Возна, Л.Г. Калачнюк, Ю.М. Лицур, Г.І. Калачнюк, О.Г. Савка, О.П. Сухорська, М.І..Грабовенський, Є.М. Верес // Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74,
  № 4б (додаток 2). – С. 82. (Дисертант брав участь у визначенні показників інтенсивності метаболізму в рубці).

 9. Роль антимікробних факторів у регуляції метаболізму тварин / Л.Г..Калачнюк, Н.І. Лацік, Г.І. Калачнюк, М. Мароунек, О.Г. Савка // Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74, № 4б (додаток 2). – С. 89. (Дисертант вивчав інтенсивність метаболічних процесів в організмі тварин).

 10. Калачнюк Л. Вивчення особливостей впливу екзо- і ендогенних факторів на внутрішньоклітинний метаболізм у гепатоцитах жуйних тварин з допомогою моношарової біомоделі / Л. Калачнюк // Перший (Установчий) з’їзд українського товариства клітинної біології,
  25-28 квітня 2004 р.: Тези доповідей. – Львів, 2004. – С. 257.

 11. Kalachnyuk L. Peculiarities of molecular-structural changes in lipid components of hepatocytes in neonatal calves with enteropatologies / L..Kalachnyuk, D. Mel’nychuk, G. Kalachnyuk // First (Inaugural) Ukrainian Congress for Cell Biology, April 25-28, 2004: Abstract book. – Lviv, 2004. – P. 271. (Дисертант вивчав молекулярно-структурні зміни в ліпідах).

 1. Rusnak N. Intracellular enzymes activities changes in ruminal bacteria under affect of exogenous factors / N. Rusnak, L. Kalachnyuk, L. Romanyshyna, G. Kalachnyuk // First (Inaugural) Ukrainian Congress for Cell Biology, April 25-28, 2004: Abstract book. – Lviv, 2004. – P. 277. (Дисертант брав участь у вивченні активності внутрішньоклітинних ензимів у клітинах бактерій рубця).

 2. Калачнюк Л.Г. Контактування нової ГТФ-ази з малою субодиницею рибосоми / Л.Г. Калачнюк // ІХ Український біохімічний з’їзд,
  м. Харків, 24–27 жовтня 2006 р.: матеріали. – Харків, 2006. – Т. 1. –
  С. 43.

 3. Зміни в ключових реакціях внутрішньоклітинного метаболізму за дії екзогенних факторів / Г.І. Калачнюк, Л.Г. Калачнюк, О.Г. Савка, О.П..Сухорська, О.Є. Возна, Є.М. Верес // ІХ Український біохімічний з’їзд, м. Харків, 24–27 жовтня 2006 р.: матеріали. – Харків, 2006. –
  Т. 1. – С. 127. (Дисертант досліджував ключові реакції внутрішньоклітинного метаболізму).

 4. Specific functions of enzymes in some bacteria of microbial ecosystem from the gastrointestinal tract under effects of nutritional factors / N.I. Rusnak, L.G. Kalachnyuk, A.O. Barladyn, M.A. Dzyumak, О.P. Sukhorska, M.Ya..Mik, M.I. Hrabovensky, O.G. Savka, M. Marounek,
  G.I. Kalachnyuk // The 9th Ukrainian Biochemical Congress, Ukraine, Kharkiv, 24–27 October 2006: Proceedings. – Kharkiv, 2006. – Part 2. –
  P. 221. (Дисертант брав участь у вивченні активності ензимів у клітинах бактерій шлунково-кишкового каналу).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины