Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Литвиненко Роман Олександрович. Культурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам'яток). : Дис... д-ра наук: 07.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Литвиненко Р.О. Культурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам’яток). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія. – Інститут археології НАН України. – Київ, 2009.

Результати дослідження відбито у 68 працях. Через опрацювання джерельної бази з 3708 поховань в межах культурного кола Бабине виділено дві культури – Дніпро-Донську (ДДБК) і Дніпро-Прутську (ДПБК), а у складі останньої – три локальні варіанти: Дніпро-Дністровський, Дніпро-Бузький, Дністровсько-Прутський. Бабинська культуроґенеза розглядається в контексті утворення блоку посткатакомбних культур фіналу середньої бронзи, спричиненого глобальною екологічною катастрофою початку середньосуббореального періоду і є стимульованою трансформацією, пов’язаною з імпульсами Кавказького і Карпато-Дунайського осередків культуроґенези. Хронологічні межі культурного кола Бабине – 2200-1750 рр. до Р.Х. (14С cal). Історична доля бабинських культур пов’язана зі зрубною, сабатинівською та східнотшинецькою культурами.

У дисертації подано теоретичне і методичне обґрунтування, а також практичну реалізацію наукового завдання, спрямованого на розв’язання проблеми культурно-таксономічної, хронологічної та історичної оцінки археологічного феномену Бабине, що виступає невід’ємною складовою блоку посткатакомбно-постшнурових утворень бронзового віку Європи.

Головні результати проведеного дисертаційного дослідження зводяться до наступних положень:

1. Сукупність археологічних пам’яток, що традиційно розглядалась в контексті культури багатоваликової кераміки або бабинської культури, за своїми кількісними й змістовними характеристиками вже не відповідає параметрам і критеріям археологічної культури, а тому вимагає підвищення свого таксономічного рангу до надкультурного. Тому пропонується розглядати цю сукупність в рамках трирангової системи: культурне коло – археологічна культура – локальний варіант. В межах культурного кола Бабине виділено дві культури – Дніпро-Донську бабинську (ДДБК) і Дніпро-Прутську бабинську (ДПБК). Перша з них є суцільним і гомогенним археологічним утворенням, а друга демонструє локальну (локально-хронологічну) неоднорідність. Відтак у складі ДПБК виокремлюється три локальні варіанти – Дніпро-Дністровський, Дніпро-Бузький і Дністровсько-Прутський. Запропонована культурно-таксономічна схема може бути уточнена чи скорегована подальшими дослідами. Крім цього, в межах культурної області Бабине виділяється декілька периферійних груп/типів пам’яток: Євпаторійська, Деснянсько-Сеймська, Наддніпрянсько-Прип’ятська, Подільсько-Волинська. Таксономічний ранг і статус цих утворень наразі залишається невизначеним або дискусійним.

2. Періодизація та відносна хронологія структурних одиниць культурної області Бабине засвідчує їхню нерівночасність. Найдавнішим, а відтак первинним, утворенням виступає ДДБК. Оформлення локальних варіантів ДПБК також відбувалося не зовсім синхронно. Раніше за інші, наприкінці ІБ періоду ДДБК, складається Дністровсько-Прутський варіант. Дніпро-Дністровський та Дніпро-Бузький варіанти оформлюються одночасно з ІІА періодом ДДБК. З’явившись раніше, ДДБК і зникає швидше за ДПБК – на початку ІІІ етапу.

3. В системі відносної хронології півдня Східної Європи культурне коло Бабине наслідує строкатий пізньокатакомбний горизонт і разом з іншими утвореннями (воронезькою та лолінською культурами, криволуцьким культурним типом, кубанською групою фіналу середньої бронзи) складають блок посткатакомбних культур Чорноморсько-Каспійської області. Різною мірою одночасними Бабиному є пізня гінчинська та тріалетська (“квітучої пори”) культури Кавказу, вольсько-лбищенська, шагарська, ДВАК, синташтинська. На західному фланзі, в Карпато-Подунав’ї та Середній Європі, різним етапам Бабине частково або повністю відповідають культурні утворення, що існували протягом періодів BА1b–BА2a (за П. Рейнеке) або FD–II-III (за Б. Хензелем). У свою чергу бабинські культури поступово, зі сходу на захід, змінюються утвореннями пізньобронзового віку – покровською та бережнівсько-маївською зрубними, сабатинівською культурами та східними групами тшинецького культурного кола. Абсолютна хронологія культурного кола Бабине визначається в межах 2200-1800 рр. до Р.Х. (cal 14C).

4. Процес бабинського культуротворення розглядається в безпосередньому причинно-наслідковому зв’язку з найбільш масштабною за другу половину голоцену екологічною катастрофою, що спричинила вимушені трансформації в “пізньокатакомбному” та “пізньошнуровому” середовищі Східної Європи: зміну господарсько-культурних типів, переорієнтацію в товарообмінних і культурних контактах, а відтак послаблення або розрив традиційних зв’язків, занепад чи навіть деструкцію потестарних структур, вірогідну духовну депресію та релігійно-ідеологічну революцію. Внаслідок цього були створені передумови переходу до наступної доби, якій відповідає хронологічний горизонт посткатакомбних/постшнурових культур, до якого належать утворення культурного кола Бабине. Важливою складовою цих перетворень слід визнати певний ренесанс давніх “ямних” традицій (зокрема в релігійно-ідеологічній царині), перерваних добою “катакомбного середньовіччя”.

5. Насамкінець окреслено певну дослідницьку перспективу у вивченні археологічного феномену Бабине, яка вимальовується в уточненні таксономічного статусу/рангу регіональних груп пам’яток, опрацюванні й узагальненні корпусу джерел бабинських поселень, зосередженні зусиль на проблемі синхронізації бабинських культур з археологічними утвореннями Карпато-Подунав’я, поповненні бази 14С дат для культурного кола Бабине. Реалізація цих перспективних завдань і проектів у галузі археології перехідної доби від середньої до пізньої бронзи створить об’єктивні умови для виходу на якісно новий рівень досліджень, спрямованих на комплексну реконструкцію історико-культурних процесів, що відбувалися на півдні Східної Європи і сусідніх регіонів наприкінці ІІІ – на початку ІІ тис. до Р.Х.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях:

 1. Литвиненко Р.А. О рубеже катакомбной культуры и КМК (Бабино) в бассейне Северского Донца / Литвиненко Р.А. // Донецкий археологический сборник. – Донецк, 2001. – Вып. 9. – С. 165-181.

 2. Литвиненко Р.А. Вопросы относительной хронологии погребений бабинской культуры Днепро-Донского региона / Литвиненко Р.А. // Донецкий археологический сборник. – Донецк, 2002. – Вып. 10. – С. 135-159.

 3. Литвиненко Р.А. К истории изучения бабинской культуры Литвиненко Р.А. // Археология восточноевропейской лесостепи. – Вып. 16: Археология в Российских университетах. – Воронеж: Изд-во Ворон. ун-та, 2002. – С. 78-89.

 4. Litvinenko R.A. The Problem of Chronological Correlation between Sintashta Type and MRC Sites / Litvinenko R.A. // Complex Societies of Central Eurasia from the 3rd to the 1st Millennium BC. Regional Specifics in Global Models. – Vol. I. – Washington, 2002. – P. 170-188.

 5. Литвиненко Р.А. Бабинская культура (многоваликовой керамики): «плод массовой фантазии» или археологическое явление / Литвиненко Р.А. // Археология восточноевропейской лесостепи. – Вып. 17: Доно-Донецкий регион в эпоху бронзы. – Воронеж: Изд-во Ворон. ун-та, 2003. – С. 142-147.

 6. Литвиненко Р.О. Культурно-таксономічний статус пам’яток типу Бабине ІІІ / Литвиненко Р.О. // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2003. – № 3/4 (15/16). – С. 38-45.

 7. Литвиненко Р.А. Курган эпохи бронзы у села Запорожец в Северо-Восточном Приазовье / Литвиненко Р.А., Зарайская Н.П. // Археологический альманах. – № 14. – 2004. – С. 203-232.

 8. Литвиненко Р.А. «Пряжки» и колесничество: проблема соотношения / Литвиненко Р.А. // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2004. – Вип. 2. – С. 257-290.

 9. Литвиненко Р.О. Курганне будівництво бабинської культури / Литвиненко Р.О. // Древности 2004. – Харьков: НМЦ «МД», 2004. – С. 17-22.

 10. Литвиненко Р.А. Деревянная посуда культуры Бабино / Литвиненко Р.А. // Донецкий археологический сборник. – Донецк, 2004. – Вып. 11. – С. 20-54.

 11. Литвиненко Р.О. До проблеми псаліїв, бойових колісниць і воїнів-колісничих у бабинській культурі / Литвиненко Р.О. // Археологія. – 2005. – № 4. – С. 37-52.

 12. Литвиненко Р.О. Поховання культурного кола Бабине з астрагалами / Литвиненко Р.О. // Старожитності 2005. – Харків: ХІАТ, НМЦ «СД», 2005. – С. 74-86.

 13. Литвиненко Р.О. До відносної хронології культур середньої–пізньої бронзи басейна Сіверського Дінця (історіографія проблеми) / Литвиненко Р.О. // Нові сторінки історії Донбасу. – Донецьк: Вид-во Дон. ун-ту, 2006. – Кн. 12. – С. 203-217.

 14. Литвиненко Р.А. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд) / Литвиненко Р.А. // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2006. – № 5. – С. 157-187.

 15. Литвиненко Р.А. Опыт выявления пространственно-семантических структур в погребальном обряде культуры Бабино / Литвиненко Р.А. // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк: Изд-во Дон. ун-та, 2006. – Т. 3. – С. 215-236.

 16. Литвиненко Р.О. До відносної хронології культур середньої–пізньої бронзи басейна Сіверського Дінця (пропозиції щодо розв’язання проблеми) / Литвиненко Р.О. // Нові сторінки історії Донбасу. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Кн. 13/14. – С. 332-356.

 17. Литвиненко Р.О. Статево-вікова диференціація в поховальному обряді бабинських культур / Литвиненко Р.О. // Матеріали та дослідження з археології Східної України. Від неоліту до кіммерійців. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2007. – № 7. – С. 156-172.

 1. Литвиненко Р.О. До проблеми випростаних поховань культури Бабине Середньої Наддніпрянщини / Литвиненко Р.О. // Історичні і політологічні дослідження. – 2007. – № 1/2 (31/32). – С. 343-348.

 2. Литвиненко Р.О. Поховання культурного кола Бабине з металевими ножами / Литвиненко Р.О. // Донецький археологічний збірник. – Донецьк: Вид-во Дон. ун-ту, 2006. – Вип. 12. – С. 32-61.

 3. Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н. Братченка (до 70-річчя вченого) / Литвиненко Р.О. // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 116-119.

 4. Литвиненко Р.О. Обставини і чинники бабинської культуроґенези / Литвиненко Р.О. // Вісник Донецького університету. – Серія Б. Гуманітарні науки. – 2007. – № 1-2. – С. 109-116.

 5. Литвиненко Р.О. Пам’ятки типу Бабине ІІІ: від культури до культурного кола / Литвиненко Р.О. // Нові сторінки історії Донбасу. – Донецьк: Дон. ун-ту, 2008. – Кн. 15/16. – С. 342-354.

Збірки наукових праць та журнали:

 1. Литвиненко Р.А. Погребения КМК с производственным инвентарем / Литвиненко Р.А. // Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). – Запорожье, 1998. – С. 97-105.

 2. Литвиненко Р.А. Каменная курганная архитектура культуры многоваликовой керамики / Литвиненко Р.А. // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. – Донецк, 2000. – С. 12-19.

 3. Литвиненко Р.А. Культура Бабино (многоваликовой керамики) и проблемы бронзового века бассейна Дона / Литвиненко Р.А. // Археологические памятники Восточной Европы. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2002. – С. 76-85.

 4. Литвиненко Р.А. Культурные области Бабино и Синташты: к проблеме хронологического соотношения / Литвиненко Р.А. // Урало-Поволжская лесостепь в эпоху бронзового века. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2006. – С. 92-105.

Матеріали та тези конференцій:

 1. Литвиненко Р.А. Костяные пряжки как хронологический индикатор для культур бронзового века юга Восточной Европы / Литвиненко Р.А. // Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи: тез. докл. и матер. российско-украинской науч. конф. и второго украинско-российского полевого археологического семинара. – Воронеж: Изд-во Ворон. ун-та, 1996. – Вып. 2. – С. 46-50.

 2. Литвиненко Р.А. Культура Бабино (многоваликовой керамики) и ее место в системе бронзового века юга Восточной Европы / Литвиненко Р.А. // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: матер. междунар. науч. конф. – Самара, 2001. – С. 161-169.

 3. Литвиненко Р.А. Катакомбное наследие в бабинской культуре / Литвиненко Р.А. // Степи Евразии в древности и средневековье: матер. Междунар. науч. конф. – СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2002. – С. 183-190.

 4. Литвиненко Р.А. Южно-Уральский очаг культуроґенеза и культура Бабино (КМК): проблема взаимосвязи / Литвиненко Р.А. // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: материалы междунар. науч. конф. – Чебоксары, 2003. – С. 145-152.

 5. Литвиненко Р.О. До проблеми металовиробництва культури Бабине / Литвиненко Р.О. // Проблеми гірничої археології: матеріали ІІ міжнар. Картамиського польового археолог. семінару – Алчевськ: Вид-во ДонДТУ, 2005. – С. 119-125.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины