Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Суховєєв Володимир Володимирович. Нітроґено-, сульфуро- і оксиґеновмiснi металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивості : Дис... д-ра наук: 02.00.13 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Суховєєв В.В. Нітрогено-, сульфуро- і оксигеновмiснi металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена синтезу з промислово доступної нафтохімічної сировини металохелатів загальної формули MLn на основі похідних 3-сульфолену, органодитіофосфорних кислот, лактамів і уротропіну та дослідженню їх хімотологічних і біологічних властивостей з метою пошуку нових присадок до мастильних матеріалів і хімічних засобів захисту рослин.

Уперше проведено систематичні дослідження антиокиснювальних, протизношувальних, протизадирних, антифрикційних, антирадіаційних, біоцидних, фунгістатичних, антивірусних, антибактеріальних та рістрегулюючих властивостей металохелатів. На підставі аналізу одержаних результатів зроблено висновки про характер впливу природи центрального атома М, стереохімії і електронних властивостей замісників в ацидоліганді L, спряжених з координаційним вузлом комплексу, на їх хімотологічну та біологічну ефективність. Знайдено нові поліфункціональні присадки до мастил і регулятори росту зернових та технічних культур.

Представлено вирішення наукової задачі розширення асортименту сучасних поліфункціональних присадок до мастил і регуляторів росту рослин, що сприятиме як раціональному використанню нафтопродуктів, так і збільшенню використання біоресурсів для потреб нафтохімії.

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розробці нових нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмісних металохелатів для пошуку ефективних поліфункціональних присадок до мастил і хімічних засобів захисту рослин.

2. Синтезовано 110 нових комплексів металів загальної формули MLn, де M: Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Pb2+, Sn2+, а L = сульфолан-3-іл- або 2-сульфолен-4-іл-ацетат, -амінокарбоксилат, -азометин, -дитіокарбамат, -дитіофосфат, лактам або уротропін.

3. Досліджено каталіз обриву ланцюгів окиснення комплексами s-, p-, i d- елементів з нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмісними лігандами. Виявлена залежність антиокиснювальних властивостей синтезованих сполук від природи центрального атома, координаційного вузла, ліганду, електронних властивостей замісників у ліганді і концентрації металокомплексу. Знайдені нові координаційні сполуки, які ефективні в каталізі реакцій, відповідальних за обрив ланцюгів і розпад гідропероксидів з низьким виходом вільних радикалів в об’єм. Показана можливість їх практичного застосування як поліфункціональних присадок до нафтопродуктів.

4. Розглянуто механізми каталізу обриву ланцюгів, які відрізняються місцем локалізації реакційного центру в молекулі хелату: на центральному атомі, на координованому ліганді та продуктах гемолітичного заміщення ліганда пероксильним радикалом. Доведено каталіз реакцій, що відповідають за обрив ланцюгів окиснення органічних сполук за наявності синтезованих комплексів перехідних металів. Механізм обриву ланцюгів окиснення включає чергування одноелектронних окисно-відновних реакцій валентних форм центрального атома комплексу (Mn, Mn+1) з -оксипероксильними радикалами загальної формули R(OO)Х, які виникають при інгібованому окисненні органічних субстратів. Каталіз обриву ланцюгів окиснення комплексами постперехідних та неперехідних металів з хелатоутворюючими комплексами, що мають центри координації YH=NH, NOH, OH, включає почергові реакції відриву атомів Н від координованих груп YH і відновлення Y-центрованих радикалів до груп YH пероксильними радикалами НОО і >С(ОО)Х.

Виміряно константи швидкості (k) взаємодії пероксильних радикалів R (OO)Х з синтезованими комплексами. Аналіз величин k виявив вплив замісників R у пероксильних радикалах: зі збільшенням стеричних констант замісників R величини k симбатно зменшуються. Виявлено кореляцію між величинами k і f: зі збільшенням k відбувається збільшення f.

5. Проведено систематичні дослідження протизношувальної, протизадирної та антифрикційної ефективності синтезованих амінокарбоксилатів і органодитіофосфатів металів у складі базових мастильних матеріалів (базових індустріальних оливах, естерах пентаеритриту, пластичних мастилах на основі естерів пентаеритриту) при крапковому, лінійному та площинному контакті сталевих пар тертя (20 С). Методом растрової електронної мікроскопії у поєднанні з рентгеноспектральним мікрозондовим аналізом на поверхні тертя сталь-сталь виявлено елементи, що входять до складу вихідних комплексів [(RO)2P(S)S]2М (М = Cu, Zn, Ni, Ba, Co; R = ізо-С3Н7). За даними р-рентгеноелектронних спектрів сполук Купруму на поверхнях тертя, ідентифіковано сполуки Купруму, зі ступенем окиснення Сu0, Cu1+, Cu>2+ (основний елемент).

6. Уперше досліджено протирадіаційну ефективність сульфоланаміно-карбоксилатів та сульфолендитіофосфатів металів. Встановлено, що комплекси перехідних металів підвищують радіаційну стійкість мастила при -опроміненні більш ефективно, ніж відомий антирад, а комплекси неперехідних металів (наприклад, CaL2) діють на рівні додецилселеніду.

7. На підставі аналізу одержаних параметрів протизношувальної антифрикційної, антиокиснювальної та антирадіаційної ефективності комплексів виявлено основні емпіричні фактори, які визначають цю ефективність: природа центрального атома М, ступінь окиснення центрального атома М, стереохімія і електронні властивості замісників в ацидоліганді L, спряжених з координаційним вузлом комплексу ML2; склад координаційного вузла комплексу М[X, Y]2 (X, Y = O, S, N). Це дозволило розробити та апробувати дослідні партії чотирьох нових металокомплексних присадок до мастил та олив.

8. За допомогою специфічних біотестів встановлено, що досліджувані металокомплекси мають ауксиноподібну, цитокініноподібну, ретардантну або фунгістатичну дію залежно від їх будови та концентрації. Найбільш ефективними стимуляторами росту стебла та коренів проростків сільськогосподарських культур є комплекси Кобальту (препарат Славутич), Мангану (Кристалін) і Барію (Оксамит). Вони сприяли збільшенню площі листкової поверхні і сумарного вмісту хлорофілів у листках рослин озимої пшениці і цукрових буряків, підвищували їх урожайність, збільшували вміст білка, крохмалю і клейковини озимої пшениці. При застосуванні цих препаратів на рослини цукрових буряків зростала їх стійкість проти грибкових та вірусних хвороб, підвищувалася врожайність і цукристість коренеплодів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Суховєєв В. В. Металокомплекснi сполуки – диригенти фотосинтезу / Суховєєв В. В., Сенченко Г. Г., Ковтун Г. О. – Київ: ІБОНХ НАНУ, 1997. 126 с.

 2. Суховєєв В.В. Металокомплекси: фармакологічні властивості / Суховєєв В. В., Сенченко Г. Г., Ковтун Г. О. – Київ: IБОНХ НАНУ, 1999. 214 с.

 3. Вплив просторової будови пероксильних радикалів на їх реакційну здатність з біс(3-тіолан-1,1-діоксидацетатом) міді / Г. О. Ковтун, Г. Г. Сенченко, В. В. Суховєєв, Д. Л. Лисенко // Доповiдi АН УРСР. – 1990. – серiя Б. № 10. С. 4849.

 4. Сенченко Г. Г. Антиокислительные свойства комплексов металлов с сульфолан-3-уксусной кислотой в смазочных маслах / Сенченко Г. Г., Суховеев В. В. , Ковтун Г. А. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1991. № 41. С. 5153.

 5. Антиокислительные свойства бис(диалкилдитиофосфатов) металлов в смазочных маслах: влияние природы металла и стереохимии алкильных заместителей / Г. А. Ковтун, Г. Б. Жуковская, Г. А. Кратко, В. В. Суховеев // Доповiдi АН УРСР. – 1991. № 4. C. 105107.

 6. Синтез и фунгицидные свойства комплексов металлов с 1,1-диоксотиоланил- и тиоленилуксусными кислотами / В. В. Суховеев, Г. Г. Сенченко, Г .А. Ковтун, Г. А. Кратко // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1992. – № 42. С. 7173.

 7. Сенченко Г. Г. Антиокислительные свойства комплексов металлов с бис(1,1-диоксотиолан-3-ил-дитиокарбаматами) металлов в смазочных матеріалах / Сенченко Г. Г. , Суховеев В. В., Ковтун Г. А. // Нефтепереработка и нефтехимия. –1992. – № 43. С. 6062.

 8. Влияние строения бис(диалкилдитиофосфатов) металлов на их антиокислительные свойства в смазочных маслах // Г. А. Ковтун, Г. Б. Жуковская, Г. А. Кратко, В. В. Суховеев // Нефтепереработка и нефтехимия. 1992. № 43. C. 3941.

 9. Сенченко Г.Г. Антиокислювальнi властивостi комплексiв металiв на основi сульфолановмiсних дитiокарбазинiв i азометинiв в мастильних маслах / Г.Г. Сенченко, В.В. Суховєєв, Г.О. Ковтун // Доповiдi АН України. 1992. № 8. – С. 139142.

 10. Реакционная способность бис(диалкилдитиофосфатов) никеля с пероксильными радикалами / Г. А. Кратко, В. В. Суховеев, Г. Б. Жуковская, Г. А. Ковтун // Доповiдi АН України. 1992. № 11. С. 140143.

 1. Реакционная способность пероксильных радикалов при взаимодействии с бис(диизопропилдитиофосфатом) никеля // Г. А. Ковтун, Г. А. Кратко, В. В. Суховеев, Г. Б. Жуковская // Теоретическая и экспериментальная химия. 1992. – т. 28, № 3. С. 236238.

 2. Синтез и фунгицидные свойства комплексов металлов 1,1-диоксотиолан-3-ил-дитиокарбаминовой кислоты / В. В. Суховеев, Г. Г. Сенченко, Г. А. Ковтун, П. И. Пархоменко // Нефтепереработка и нефтехимия. 1993. № 44. С. 7274.

 3. Комплексы металлов – ингибиторы окисления органических соединений: природа металла и лиганда / Г. А. Ковтун, В. В. Суховеев, Г. Г. Сенченко, Д. Л. Лысенко // Нефтепереработка и нефтехимия. 1994. № 46. С. 3943.

 4. Суховеев В.В. Синтез и антиокислительная активность сульфолансодержащих металлокомплексов / Суховеев В. В., Сенченко Г. Г., Ковтун Г. А. // Нефтепереработка и нефтехимия. 1994. № 46. С. 4346.

 5. Эффективность обрыва цепей окисления метилового эфира олеиновой кислоты природным фенилглюкозидом арбутином / Г. А. Ковтун, В. А. Плужников, В. С. Пилявский, Ю. П. Майфет, О. В. Москаленко, В. В. Суховеев // Доповiдi НАН України. 1995. № 4. С. 8890.

 6. Влияние пространственного строения алкильных заместителей бис(диалкилдитиофосфатов) меди на их противоизносные свойства в смазочных маслах / О. В. Москаленко, В. В. Суховеев, В. С. Пилявский, Г. А. Ковтун // Катализ и нефтехимия. 1995. № 1. С. 2526.

 7. Противоизносные свойства бис-(диалкилдитиофосфатов) металлов: влияние природы центрального атома / Г. О. Ковтун, О. В. Москаленко, В. В. Суховеев, В. С. Пилявский // Катализ и нефтехимия. 1996. – № 2. – C. 3536.

 8. Багаторазовий обрив ланцюгiв окиснення циклогексиламiну бiс-(1,1-дiоксотiоланiл-3-дитiокарбамiдатом) цинку, кадмiю, олова та свинцю / В. В. Суховєєв, С. Г. Сенченко, Г. Г. Сенченко, Г. О. Ковтун // Доповiдi НАН України. – 1997. – № 10. С. 160162.

 9. Механiзм антиокиснювальної дiї металокомплексних сполук на основi сульфоландитiокарбамiнової кислоти / В. В. Суховєєв, Г. О. Ковтун, С. Г. Сенченко, Г. Г. Сенченко // Каталiз та нафтохiмiя. – Київ. – 1997. вип. 3. С. 2023.

 10. Противоизносные свойства комплексов металлов: электронные свойства заместителей в лиганде / В. В. Суховєєв, О. В. Москаленко, В. С. Пилявский, Г. А. Ковтун // Каталiз та нафтохiмiя. – Київ. – 1997. вип. 3. С. 1819.

 11. Антиокислительная эффективность бис[N-(сульфолан-3-ил) аминоацетатов] металлов в составе пластичной смазки / В. В. Суховєєв, Г. А. Ковтун, Е. В. Швыдко, Г. Ф. Пустарнакова, С. Г. Сенченко // Катализ и нефтехимия. – 1997. – вып. 3. – С. 2425.

 12. Повышение радиационной стойкости пластичных смазок бис[N-сульфолан-3-ил)аминоацетатами] металлов / В. В. Суховеев, Г. А. Ковтун, Е. В. Швидко, Г. Ф. Пустарнакова // Катализ и нефтехимия. – 1997. вып. 3. С. 2627.

 13. Суховєєв В. В. Гербiцидна та рiстрегулююча активнiсть гетероциклiчних металокомплексних сполук / В. В. Суховєєв // Вiсник Тернопiльського педунiверситету. 1997. С. 2429.

 14. Каталiз обриву ланцюгiв окиснення циклогексиламiну бiс-(1,1-дiоксотiоланiл-3-дитiокарбамiдатом) мiдi, кобальту та нiкелю / В. В. Суховєєв, С. Г. Сенченко, Г. Г. Сенченко, Г. О. Ковтун // Доповiдi НАН України. – 1998. № 1. С. 183185.

 15. Бiс-[N-(1,1-дiоксотiолан-3-iл-)амiноацетати] металiв в каталiзi обриву ланцюгiв окиснення алiфатичних амiнiв / В. В. Суховєєв, О. В. Швидко, Г. Г. Сенченко, Г. О. Ковтун // Доповiдi НАНУ. 1998. № 5. С. 146149.

 16. Суховєєв В. В. Каталiз обриву ланцюгiв окиснення циклогексиламiну бiс-[N-(1,1-дiоксотiолан-3-iл)-амiноацетатами] мiдi / Суховєєв В. В., Швидко О. В., Ковтун Г. О. // Український хiмiчний журнал. – 1999. т. 65, № 8. – С. 113116.

 17. Ефект просторової будови карбоксилатів міді в каталізі обриву ланцюгів окиснення циклогексиламіну / В. В. Суховєєв, О. В. Швидко, Г. Ф. Пустарнакова, Г. О. Ковтун // Доповiдi НАНУ. 1999. № 2. С. 153156.

 18. Влияние пространственного строения -аминопероксильных радикалов на их реакционную стойкость с бис-[N-(1,1-диоксотиолан3-ил)-аминоацетатом) меди / В. В. Суховеев, Е. В. Швыдко, Г. Ф. Пустарнакова, Г. А. Ковтун // Доклады НАНУ. – 2000. № 11. – С. 196199.

 19. Вивчення рістрегулюючої дії металокомплексних сполук на основі уротропіну на ріст та розвиток зернових культур / В. В. Суховєєв, С. О. Приплавко, Г. Г. Сенченко, Г. О. Ковтун, С. П. Пономаренко // Фізіологічно активні речовини. – Харків: УкрФА. – 2000. № 1 (29). С. 7678.

 20. Ковтун Г.О. Протизношувальні властивості комплексів металiв: зв’язок будови з ефективністю / Г. О. Ковтун, В. В. Суховєєв // Український хімічний журнал. – 2000. № 9. С. 3642.

 21. Пiдвищення радiацiйної стiйкостi пластичних мастил бiс(сульфолен-2-іл-4-дитiофосфатами) металiв / В. В. Суховєєв, О. В. Москаленко, Г. А. Ковтун, Г. Г. Сенченко, Г. Ф. Пустарнакова // Катализ и нефтехимия. – 2000. № 4. – С. 7879.

 22. Антиокиснювальна ефективність бiс(сульфолен-2-іл-4-дитіофосфатів) металiв у базовому мастилі / В. В. Суховєєв, О. В. Москаленко, Г. О. Ковтун, Г. Г. Сенченко // Катализ и нефтехимия. 2000. № 4. С. 8081.

 23. Суховєєв В. В. Протизношувальні та біологічні властивості органодитіофосфатів металів / Суховєєв В. В., Москаленко О. В., Ковтун Г. О. // Катализ и нефтехимия. 2000. № 56. С. 8187.

 24. Суховєєв В. В. Трибологічні властивості біс[N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)-аміноацетатів] металів / В. В. Суховєєв, О. В. Швидко, С. А. Циганков, Г. О. Ковтун // Катализ и нефтехимия. 2000. № 56. С. 2830.

 25. Протизношувальні властивості біс[N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)-аміноацетатів] металів / В. В. Суховєєв, Г. О. Ковтун, О. В. Швидко, С. А. Циганков // Доповіді НАН України 2000. № 12. С. 2527.

 26. Суховєєв В. В. Металокомплексні сполуки на основі похідних сульфолену-3: біологічна активність / В. В. Суховєєв // Катализ и нефтехимия. 2001. № 7. С. 5562.

 27. Ковтун Г. А. Катализ обрыва цепей окисления алифатических аминов дендримерным комплексом кобальта / Г. А. Ковтун, В. В. Суховеев // Катализ и нефтехимия. 2001. № 7. С. 2123.

 28. Каталіз обриву ланцюгів окиснення диметилсульфоксиду комплексами металів на основі гексаметилентетраміну / В. В. Суховєєв, Г. О. Ковтун, С. О. Приплавко, Г. Ф. Пустарнакова, Г. Г. Сенченко // Український хім. журнал. – т. 67, № 8. – 2001. – С. 9799

 29. Суховєєв В. В. Металокомплексні сполуки на основі похідних сульфолену-3: антиокиснювальна ефективність / В. В. Суховєєв, Г. О. Ковтун / Катализ и нефтехимия. – 2001. – № 8. – С. 1–9.

 30. Ковтун Г. О. Дендримерні комплекси кобальту в каталізі обриву ланцюгів окиснення / Ковтун Г. О., Суховєєв В. В., Сенченко Г. Г. // ДАНУ. – 2001. – № ІІ. – С. 124128.

 31. Катализ обрыва цепей окисления органических соединений кластерами кобальта та Со3(3-С-С6Н4NНR-р)(СО)9 / Г. А. Ковтун, С. А. Цыганков, О. В. Москаленко, В. В. Суховеев // Доповіді НАН України. – 2004. – № 3. – С. 134136.

 32. Дослідження стимулювальної дії на сільськогосподарські культури металокомплексів на основі уротропіну та ДМСО / В. В. Суховєєв, Г. Г. Сенченко, С. О. Приплавко, Г. О. Ковтун, С. П. Пономаренко // Біополімери і клітина. – Київ. – 2006. – т 22, № 1 – С. 6874.

 33. Суховєєв О. В. Біс(N-фенілантранілати) неперехідних металів – антиокиснювальні присадки до органічних сполук / Суховєєв О. В., Ковтун Г. О., Суховєєв В. В.// Катализ и нефтехимия. – 2007. № 15. – С. 9496.

 34. Суховєєв В. В. Вплив будови хелатних сульфолановмісних комплексів на їх хімотологічні та біологічні властивості / Суховєєв В. В., Ковтун Г. О., Суховєєв О. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2007. – вип. 12. – С. 621.

 35. Суховєєв О. В. Біс(N-фенілантранілати) металів в обриві ланцюгів окиснення органінчих сполук / Суховєєв О. В., Ковтун Г. О., Суховєєв В. В. // ДАНУ. – 2007. – № 10. – С. 138141.

 36. Суховєєв О. В. Каталіз обриву ланцюгів окиснення 1,3-циклогексадієну біс(N-фенілантранілатами) неперехідних металів / Суховєєв О. В., Ковтун Г. О., Суховєєв В. В. // ДАНУ. – 2007. – № 11. – С. 139143.

 37. Суховєєв О. В. Реакційна здатність пероксильних радикалів з заміщеними біс(N-фенілантранілатом) барію / Суховєєв О. В., Ковтун Г. О., Суховєєв В. В.// Катализ и нефтехимия. – 2008. № 16 – С.53–57.

 38. Суховєєв В. В. Синтез та дослідження рістрегулюючої дії на деякі сільськогосподарські культури комплексів неперехідних та постперехідних елементів на основі N-сульфолан-3-іл-гліцину / Суховєєв В. В. Сенченко Г. Г., Ковтун Г. О., Приплавко С. О., Суховєєв О. В. // Катализ и нефтехимия. – 2008. № 16 – С. 63–64.

 39. Суховєєв О. В. Суховєєв Реакційна здатність пероксильних радикалів з заміщеними біс(N-фенілантранілатами) кальцію / Суховєєв О. В., Ковтун Г. О., Суховєєв В. В. // ДАНУ. – 2008. – № 11 – С. 142–144.

 40. Суховєєв В. В. Металокомплекснi сполуки: фунгiцидна активність / В. В. Суховєєв // Науковi записки НДПI iм. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1998. – С. 85100.

 41. Дослідження рістрегулюючої дії металокомплексних сполук на основі уротропіну на баштанних культурах / В. В. Суховєєв, Г. Г. Сенченко, С. О. Приплавко, Г. О. Ковтун, С. П. Пономаренко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2003. – С. 6165.

 42. Дослідження рістрегулюючої дії на овочеві культури металокомплексних сполук на основі уротропіну та ДМСО / В. В. Суховєєв, Г. Г. Сенченко, С. О. Приплавко, Г. О. Ковтун, С. П. Пономаренко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2006. – вип. 18. – С. 8689.

 43. Суховєєв В. В. Вплив хелатних мікродобрив на продуктивність озимої пшениці в умовах півдня Полісся / Суховєєв В. В., Приплавко С. О., Гой В. І. // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань: УДАУ. – 2007. – вип. 65. – ч. 1: Агрономія. – С. 151–156.

 1. Суховєєв В. В. Вплив хелатних сполук на основі уротропіну на підвищення стійкості до хвороб цукрового буряку в умовах південної частини Полісся / Суховєєв В. В., Приплавко С. О., Гой В. І. // Наукові доповіді НАУ. – 2007. – № 2 (7). Режим доступу: .

 2. Приплавко С. О. Залежність площі листкової поверхні, сумарного вмісту хлорофілу та продуктивності зерна озимої пшениці від впливу синтетичних металокомплексних регуляторів росту рослин / Приплавко С. О., Суховєєв В. В., Гой В. І. // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування: Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету – К., 2008 – С. 120–127.

 3. Пат. 29138 А Україна, МПК С 07 F 15/06, А 01 N 55/02. Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамiнбiсдихлорид металу для пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур / Суховєєв В. В., Пономаренко С. П., Приплавко С. О., Ковтун Г. О.; заявник і патентоотримувач Суховєєв В. В. (UA), Пономаренко С. П. (UA), Приплавко С. О. (UA), Ковтун Г. О. (UA). – № 98010201 ; заявл. 15.01.1998 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5 (ІІ ч.).

 4. Пат. 30209 А Україна, МПК С 07 F 15/06, А 01 N 55/02. Спосiб застосування тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамiнбiсдихлориду кобальту (ІІ) для пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур / Суховєєв В. В., Пономаренко С. П., Приплавко С. О., Ковтун Г. О. ; заявник і патентотримач Суховєєв В. В. (UA), Пономаренко С. П. (UA), Приплавко С. О. (UA), Ковтун Г. О. (UA). – № 98010390 ; заявл. 23.01.1998, опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6 (ІІ ч.).

 5. Пат. 29139 А Україна, МПК С 07 F 15/06, А 01 N 55/02. Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамiнбiсдихлорид металу для пiдвищення врожайностi зернових, овочевих, баштанних та технiчних культур / Суховєєв В. В., Пономаренко С. П., Приплавко С. О., Ковтун Г. О.; заявник і патентотримач Суховєєв В. В. (UA), Пономаренко С. П. (UA), Приплавко С. О. (UA), Ковтун Г. О. (UA). № 98010202 ; заявл. 15.01.1998 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5 (ІІ ч.).

 6. Пат. (на корисну модель) 24472 Україна, МПК (2006) С10М 125/04 (2007.01) С10М 129/00 С10N 10/00 (2007.01) С10N 30/00 (2007.01) Синтетична олива / Ковтун Г. О., Суховєєв В. В., Сенченко Г. Г., Плужніков В. О., Москаленко О. В., Циганков С. А. ; заявник і патентоотримувач Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук України – № а 2006 02140 ; заявл. 27.02.2006 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10.

Вибрані тези конференцій та симпозіумів

 1. Сенченко Г. Г. Реакционная способность -оксипероксильных радикалов с бис(3-тиоланил-1,1-диоксиацетатами) меди / Г. Г. Сенченко, В. В. Суховеев, Д.Л. Лысенко, Г.А. Ковтун // Кинетика радикальных жидкофазных реакций: Всесоюзная конференция, 12-14 июня 1990 г.: тезисы докл. – Ярославль, 1990. С. 144.

 2. Сенченко Г.Г. Реакционная способность оксипероксильных радикалов с бис(3-тиолан- 1,1-диоксидацетатами) металлов / Г.Г. Сенченко, В.В. Суховеев, Г.А. Ковтун, Д. Л. Лысенко // VІІ Нефтехимический симпозиум, 1520 октября 1990 г. : тезисы докл. – К., 1990. С. 270.

 3. Суховеев В. В. Синтез и рострегулирующая активность металлокомплексов на основе уротропина / В. В. Суховеев, В. К. Борейко, С. П. Пономаренко, Г. А. Ковтун, С. Г. Сенченко // Перспективы создания экологически безопасных регуляторов роста растений, средств защиты и технологий их применения в производстве сельскохозяйственной продукции: конференція, март 1992 г. : тезисы докл. – К., 1992. – С. 17.

 4. Суховєєв В. В. Синтез та вивчення деяких властивостей сульфолановмiсних азометинiв / Суховєєв В. В., Сенченко Г. Г., Ковтун Г. О. // ХVI Українська конференція по органічній хімії, 29 вересня – 1 жовтня 1992 р. : тези доп. – Тернопiль, 1992. – С. 232.

 5. Кратко Г. А. Реакционная способность бис(диалкилдитиофосфатов) металлов с пероксильными радикалами / Кратко Г. А., Суховеев В. В., Ковтун Г. А. // ІХ Международный симпозиум по химии фосфатов, 16-20 мая 1993 г. : тезисы докл. С.-Пб, 1993. С. 53.

 6. Суховєєв В. В. Металокомплекснi сполуки на основi сульфолановмiсних азометинiв та їх практично кориснi властивостi / В. В. Суховєєв, Г. Г. Сенченко, Г. О. Ковтун, І. І. Кочерга, П. В. Нога // XIV Українська конференцiя з неорганічної хімії, 9-12 вересня 1996 р. : тези доп. – К., 1996. – С. 114.

 7. Суховєєв В. В. Синтез та дослiдження бiологiчної активностi металокомплексних сполук на основi лактамiв / В. В. Суховєєв, Г. О. Ковтун, С. О. Приплавко, Г. Г. Сенченко // Досягнення сучасної фармацеї – в медичну практику: конференція, жовтень 1996 р.: тези доп. – Харків, 1996. – С. 77–78.

 8. Суховєєв В. В. Вивчення залежностi рiстрегулюючої активностi уротропiнових комплексiв вiд природи органiчного лiганду та iону металу / В. В. Суховєєв, С. О. Приплавко, С. П. Пономаренко, Г. Г. Сенченко, Л. І. Лисенко // XVIII Українська конференцiя з органiчної хімії, 6-8 жовтня 1998 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 429.

 9. Суховєєв В. В. Сульфолановмісні амінокислоти: синтез і біологічна дія / В. В. Суховєєв, С. А. Циганков, О. В. Швидко, Г. Г. Сенченко, С. О. Приплавко, Г. О. Ковтун // ХІХ Українська конференція з органічної хімії, 10-14 вересня 2001 р. : тези доп. – Львів, 2001. – С. 289.

 10. Суховеев В. В. Исследование зависимости рострегулирующей активности от структуры металлокомплексных соединений на основе гексаметилентетрамина / Суховеев В. В., Приплавко С. А., Сенченко Г. Г. // Регуляторы роста и развития растений в биотехнологиях: VI Международная конференция, 26-28 июня 2001 г. : тезиcы докл. – Москва, 2001. – С. 125–126.

 11. Суховєєв В. В. Координаційні сполуки на основі похідних сульфолену-3: залежність біологічної активності від структури / В. В. Суховєєв, Г. Г. Сенченко, І. В. Лисенко, С. О. Приплавко, Ю. В. Москаленко, О. В. Турченко, О. В. Суховєєв // Домбровські хімічні читання 2003 : наукова конференція, 26-28 травня 2003 р. : тези доп. – Черкаси, 2003. – С. 73.

 12. Sukhoveev O. V. Nanocluster Pd561Phen60ОAc180 and complex Pd(2-C6Н5NH-C6H4COO)2 in chain termination reactions of autooxidation simple lipides // Sukhoveev O. V., Kovtun G. O., Sukhoveev V. V. // Nanobiotechnology – Current State and Future Prospects for Cooperation : Ukrainian-German Symposium, December 1416 2006 : theses of lect. – Kyiv, 2006. P. 154.

 13. Суховєєв В. В. Синтез координованих сульфолановмісних сполук та дослідження їх практично-корисних властивостей / В. В. Суховєєв // Домбровські хімічні читання : ІІІ Всеукраїнська конференція, 16-18 травня 2007 р. : тези доп. – Тернопіль, 2007. – С. 32.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины