Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лавренчук Галина Йосипівна. Радіогенні ефекти життєздатності клітин та механізм модифікуючої дії їх електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону : Дис... д-ра наук: 03.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лавренчук Г.Й. Радіогенні ефекти життєздатності клітин та механізм модифікуючої дії їх електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – ДУ „Науковий центр радіаційної медицини АМН України”, Київ, 2008.

В дисертаційній роботі здійснено комплексну оцінку радіогенних змін у клітинах in vitro в умовах впливу -квантів 137Cs і 60Cо у широкому діапазоні доз (0,1 – 10,0 Гр) та виявлено особливості біологічних ефектів у клітинах при дії випромінювання радіонуклідів 137Cs.

Встановлено, що модифікуючий вплив електромагнітних випромінювань міліметрового діапазону на радіогенні зміни у клітинах проявляється в ранній пострадіаційний період на рівні клітинних мембран: гіперполяризація мембран опромінюваних клітин призводить до зміни активності поверхневих (-глутамілтранспептидаза) та мітохондріальних ферментів (сукцинатдегідрогеназа і -гліцерофосфатдегідрогеназа). Водночас в опромінюваних культурах клітин зменшується рівень апоптозу та зростає їх виживання.

На основі даних наукової літератури та власних експериментальних результатів запропонована гіпотеза можливого механізму нормалізуючої (протекторної) дії електромагнітними випромінюваннями міліметрового діапазону радіаційно-індукованих ушкоджень у клітинах в умовах впливу різних доз іонізуючої радіації.

На основі експериментальних досліджень сформульовано теоретичне узагальнення стосовно проблеми виникнення біологічних ефектів у клітинах in vitro за умов поєднаного впливу іонізуючої радіації та низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону, що дозволило запропонувати гіпотезу механізму модифікуючого впливу електромагнітних випромінювань на радіогенні зміни у клітинах.

 1. Іонізуюча радіація в малих дозах (0,1 та 0,5 Гр) підвищує проліферативну і мітотичну активність клітин L929 (р<0,05), що свідчить про стимулюючий вплив на їх життєздатність. Короткочасне (упродовж 0,5 – 1 год) зменшення (р<0,05) поверхневого електричного заряду в опромінених клітинах свідчить про структурно-функціональні перебудови їх мембран та може бути пусковим механізмом радіогенних змін у клітинах (4-та доба), таких як активація (р<0,05) основних ферментів енергетичного обміну (сукцинатдегідрогенази та -гліцерофосфатази).

 2. Іонізуюче випромінювання в сублетальних дозах (5,0 та 10,0 Гр) пригнічує проліферативну та мітотичну активність клітин (р<0,05) і збільшує (р<0,05) гетерогенність культури за рахунок утворення значної кількості полікаріоцитів, які є маркером репродуктивної загибелі клітин. Фазні зміни (впродовж 0,5 – 6 год) поверхневого електричного заряду та експресія мембранних рецепторів лектинів різних вуглеводних детермінант, свідчать про топографічні перебудови на поверхні клітин і можуть бути одним з механізмів біологічних ефектів стосовно різноспрямованих змін активності (р<0,05) ферментів енергетичного обміну (сукцинатдегідрогенази та -гліцерофосфатази), які відображують компенсаторну активізацію гліколізу за умов впливу сублетальних доз радіації.

 3. Біологічні ефекти при інкубації культури клітин з радіонуклідами 137Cs, при дозі 1,0 Гр, відмінні від впливу рівновеликої дози зовнішнього випромінювання (пригнічення проліферативної активності, радіаційноіндукований блок мітозів, збільшення рівня полікаріоцитів з підвищеною кількістю ядер), що свідчить про значний вплив енергії -компоненти випромінювання 137Cs на клітини.

 4. Низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання міліметрового діапазону з щільністю потоку потужності 10 мВт/см2 у частотному діапазоні 54 – 64 ГГц з експозицією 5 – 10 хв істотно не змінювало показники життєздатності клітин у порівнянні з інтактним контролем. Проте у ранній період (0,5 год) після дії електромагнітних хвиль спостерігали збільшення заряду клітинної поверхні (р<0,05), що свідчить про перерозподіл зарядів у міжклітинному просторі і призводить до незначної екранізації вуглеводних детермінант для лектинів і може бути пусковим механізмом біологічних ефектів у клітинах у подальшому (4-та доба), таких як активація (р<0,05) ферментів енергетичного обміну (сукцинатдегідрогенази та -гліцерофосфатази).

 5. Поєднана дія іонізуючої радіації в дозах 0,1 і 0,5 Гр та низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону призводить до достовірно збільшеного ефекту стимуляції проліферативної та мітотичної активності клітин у порівнянні зі стимулюючим ефектом іонізуючої радіації в зазначених дозах. Подібний ефект стимуляції цих процесів також спостерігався і за умов поєднаного впливу радіації в дозі 1,0 Гр та електромагнітних хвиль (р<0,05), що не відмічалось за окремої дії радіації у дозі 1,0 Гр.

 6. Найбільший модифікуючий вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону проявляється за умов опромінювання клітин у сублетальних дозах (5,0 та 10,0 Гр). Збільшення поверхневого заряду клітинної поверхні через 0,5 – 3,0 год після поєднаного впливу радіації та електромагнітних хвиль може бути одним із механізмів нормалізації біологічних ефектів у клітинах за рахунок підвищення активності ферментів системи детоксикації, енергетичного обміну, що підвищує репараційні процеси, внаслідок чого зростає виживання та проліферативна активність (р<0,001), водночас зменшується (р<0,05) рівень апоптозу та поліморфізм клітин у культурі.

 7. Запропонована гіпотеза механізму модифікуючої дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону, яка ґрунтується на уявленнях про механізми впливу окремо іонізуючої радіації та електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на біологічні об’єкти.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Лавренчук Г. Й. Біологічна дія малих доз іонізуючої радіації / [Я. І. Серкіз, Г. Й. Лавренчук, В. М. Індик, Н. К. Родіонова, А. І. Липська, І. П. Дрозд, М. Ю. Гриджук] // Шляхи та перспективи розвитку експериментальної онкології в Україні ; під ред. В. Ф. Чехуна. – К. : ДІА, 2001. – С. 177-190.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, участь у написанні частини монографії.

 1. Лавренчук Г. Й. Віддалені радіобіологічні ефекти у лабораторних тварин та їх нащадків за тривалого їх перебування в зоні відчуження Чорнобильської АЕС / [Я. І. Серкіз, Н. К. Родіонова, А. І. Липська, І. П. Дрозд, З. Д. Савцова, В. М. Індик, Г. Й. Лавренчук, Н. А. Трегубова, Л. Б. Пінчук] // Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції ; під ред. О. Ф. Возіанова, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. – К. : ДІА, 2007. – С. 644-677.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, участь у написанні частини монографії.

 1. Лавренчук Г. Й. Действие радиации на процесс дифференцировки миогенных клеток в культуре / Г. И. Лавренчук, Л. С. Бундюк, Я. И. Серкиз, Е. Е. Чеботарев // Медицинская радиология. – 1989. – Т. 34, № 2. – С. 79 – 81.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Изменение электрического заряда и рецепторов к лектинам поверхности клеток лимфомы мышей в ранние сроки после облучения / Г. И. Лавренчук, М. П. Винарчук, Н. П. Беньковськая // Экспериментальная онкология. – 1997. – Т. 19, № 3. – С. 202 – 205.

Особистий внесок здобувача – аналіз літератури з досліджуваної проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень, статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Влияние полиреактивных иммуноглобулинов на пролиферацию опухолевых клеток / С. А. Бобровник, Г. И. Лавренчук, Н. П. Беньковская, Н. Е. Черная // Экспериментальная онкология. – 1998. – Т. 22, № 3. – С. 222 – 225.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. И. Коррегирующее действие ЭМИ мм-диапазона на L-клетки, поврежденные ионизирующей радиацией / Г. Й. Лавренчук, Л. С. Бундюк, Н. М. Рябченко // В збірнику: ”Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини”. – Київ. – 1999. – № 5. – С. 499-501.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим та неіонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Морфометрична характеристика клітин L929 після термічного та радіаційного впливу / В. А. Барабой, Т. В. Танцюра, Л. С. Коваленко, Г. Й. Лавренчук, В. А. Зинченко // Биополимеры и клетка. – 1999. – Т. 15, № 1. – С. 38-42.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні, участь у написанні статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Життєздатність клітин in vitro під впливом радіонуклідів 137Cs у комбінації з важкими металами / Г. Й. Лавренчук, Я. І. Серкіз, Т. М. Дудченко, І. Ю. Ряполова // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип. 77. – С. 197 – 203.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин випромінюванням радіонуклідів 137Cs, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин, статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на фібробласти мишей in vitro / Г. Й. Лавренчук, П. М. Михайленко, В. Ф. Чехун // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2000. – Вип. 11. – С. 160–164.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим та неіонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Вплив спільної дії рентгенівських променів та важких металів на клітини in vitro / Г. Й. Лавренчук, Я. І. Серкіз, Т. М. Дудчеко // Биополимеры и клетка. – 2000. – Т. 16, № 5 . – С. 409-412.

Особистий внесок здобувача – оцінка сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей для дослідження комбінованої дії іонізуючого випромінюванням та важких металів, проведення експериментальних досліджень, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні, аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Математичний аналіз морфоструктурних змін радіорезистентності пухлинних клітин / Г. Й. Лавренчук, В. А. Зінченко, Д. А. Клюшин, В. А. Барабой, Ю. И. Пєтунін, К. П. Ганіна, Т. М. Дудченко // Экспериментальная онкология. – 2000. – Т. 22. – С. 160-161.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Цитотоксичний вплив важких металів на культуру L-клітин / Г. Й. Лавренчук, Т. М. Дудченко, М. В. Набока, Я. І. Серкіз, Є. Ю. Чеботарєв // Цитологія і генетика. – 2000. – Т. 34, № 3. – С. 55-61.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Модифицирующее действие низкоинтенсивного электромагнитного излучения на облученные клетки / Г. Й. Лавренчук, Я. И. Серкиз, Н. Н. Рябченко, Т. Н. Дудченко // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2001. – Т. 41, № 1. – С. 73-77.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим та електромагнітним випромінюваннями, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Модифікаційний вплив низькоінтенсивних електромагнітних хвиль міліметрового діапазону на клітини in vitro опромінюваних іонізуючою радіацією / Г. Й. Лавренчук, Л. С. Бундюк, Г. М. Чоботько, С.Р. Гурандо // Physics of alive. – 2007. – V. 15, № 1. – С. 113-124.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим та електромагнітним випромінюваннями, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Радиационные нагрузки и некоторые отдельные биологические эффекты у животных, находящихся в условиях длительного внешнего и внутреннего радиационного воздействия / Г. Й. Лавренчук, Я. И. Серкиз, Л. Б. Пинчук, А. И. Липская, Ю. Ф. Катаевский , В. Н. Масляный, В. В. Тришин, Г. И. Коваль, А. С. Матвиенко, А. П. Хриенко, Е. А. Снежкова, Е. А. Ракша-Слюсарева // Радиационные аспекты Чернобыльской аварии. ДСП. – Киев. – 1989. – С. 165-175.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Информационная модель совместного действия цезия-137 и тяжелых металлов in vitro / М. В. Набока, Г. И. Лавренчук, В. М. Шестопалов, Я. И. Серкиз, И. М. Трахтенберг, Т. Н. Дудченко // Гигиена населенных мест: Зб. наук. праць / Ін-т гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. – Київ. – 2000. – Вип. 37. – С. 595-603.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Радіогенні зміни складових ліпідів і ліпопротеїнів плазми крові, спричинених різними режимами опромінення тварин / М. І. Мойсеєнко, Я. І. Серкіз, Г. Й. Лавренчук, І. П. Дрозд, І. Ю. Березнюк // Чорнобиль. Зона відчуження: Зб. наук. праць НАН України. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 531-533.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень на клітинах експериментальних тварин, визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Вплив комбінованої дії 137Cs та важких металів на показники життєдіяльності L-клітин в культурі / Г. Й. Лавренчук, Т. М. Дудченко, Я. І. Серкіз // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. – 2001. – № 2 (4). – С. 155-160.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Особливості внутрішньоклітинного метаболізму ферментів енергетичного обміну та біоелектричної активності м’язової тканини при дії малих доз іонізуючого випромінювання / Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, Г. М. Чоботько, Г. Й. Лавренчук, Т. М. Ісаєнко // Гігієна населених місць: зб. наук. праць / Ін-т гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. – К., 2006. – Вип. 48. – С. 323-328.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Оцінка результатів клініко-експериментальних досліджень морфології та ультраструктури мітохондрій, клітинного енергообміну, інтенсивності вільно радикальних процесів при дії малих доз іонізуючого випромінення / Г. М. Чоботько, Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, Г. Й. Лавренчук, А. М. Яніна, Н. Ю. Галицька, О. А. Давіденко, С. В. Горчаков, Т. М. Ісаєнко, Л. О. Кравчук // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Зб. наук. праць / НЦРМ АМН України. – 2006. – Вип. 11 – С. 774-783.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Модифікуючий вплив електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на клітини опромювані іонізуючою радіацією / Г. Й. Лавренчук, Г. М. Чоботько, С.Р. Гурандо, М. М. Очеретяна // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Зб. наук. праць / НЦРМ АМН України. – 2007. – Вип. 13.– С. 228-238.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим та електромагнітним випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання статті.

 1. Пат. 18444 Україна, МПК А61В 19/00. Спосіб отримання та культивування міогенних клітин щурів / Г. М. Чоботько, Г. Й. Лавренчук, Я. І. Серкіз, Л. С. Бундюк ; НЦРМ АМН України. – № 2006 04379 заявл. 19.04.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11 (кн. 1).

 2. Лавренчук Г. И. Радиационные эффекты при облучении культуры L-клеток высокоэнергетичными нейтронами на циклотроне У-240 / Лавренчук Г. И., Серкиз Я. И., Пинчук Л. Б., Катаевский Ю. Ф. – Киев, 1990. – С. 2-11. – (Препринт КИЯИ 89-47).

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин рідко- та щільноіонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні статті.

 1. Лавренчук Г. Й. Реакция нормальных и злокачественных клеток в культуре на плотно- и редкоионизирующее излучение / Г. Й Лавренчук, Я. И. Серкиз, Е.М. Стрихарь // 1 Всесоюзный радиобиологический съезд : Материалы съезда. Москва, 21-27 августа 1989 г. – Пущино: ОНТИ Пущинского научного центра РАН, 1989. – С. 358-359.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин щільно- та рідкоіонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Вплив радіації різної якості і низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на життєздатність і стан клітинної поверхні фібробластів і клітин лімфоми мишей в культурі / Г. И. Лавренчук, Н. Н. Рябченко, Н. Н. Литвинов, Л. С. Бундюк // Радиобиологический съезд : Материалы съезда. Киев, 20 – 25 сентября 1993 г. – Пущино: ОНТИ Пущинского научного центра РАН, 1993. – С. 572.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей поєднаного впливу на клітини щільно- та рідкоіонізуючим випромінюванням та ЕМВ, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. И. Модифицирующее действие низкоинтенсивного электромагнитного излучения на облученные клетки / Г. И. Лавренчук. Н. Н. Рябченко, Я. И. Серкиз // Радиобиологический съезд : Материалы съезда. Москва, 14 – 17 октября 1997 г. – Пущино: ОНТИ Пущинского научного центра РАН, 1997. – Т. 3. – С. 66.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням та ЕМВ ММД, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Модифицирующее действие низкоинтенсивного электромагнитного излучения на облученные клетки / Г. Й. Лавренчук, Я. И. Серкиз, Н. Н. Рябченко // Проблемы электромагнитной безопасности человека. Фундаментальные и прикладные исследования. Нормирование ЭМП : ІІ Междунар. конф, 20–24 сент. 1999 г. : тезисы докл. / Москва. – 1999. – С. 127.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням та ЕМВ ММД, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Электромагнитное излучение КВЧ-диапазона в экспериментальной онкологии / В. Ф. Чехун, П. М. Михайленко, Г. Й. Лавренчук, З. Д. Савцова // Проблемы электромагнитной безопасности человека. Фундаментальные и прикладные исследования. Нормирование ЭМП : ІІ Междунар. конф, 20–24 сент. 1999 г. : тезисы докл. / Москва. – 1999. – С. 128

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин неіонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних і цитохімічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Lavrenchuk G. Y. Alternations of electrical charge and rezeptors to lectines mouse lymphoma cells surfasein earli terms after irradiation / G. Y. Lavrenchuk, Ya. I. Serkis // The effect of low and very low doses of ionising radiation on human health : International cоnference, 16th -18th June, 1999. – University of Versailles, Franse. – 1999. – P. 235.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей дослідження стану клітинної поверхні в опромінених клітинах, проведення експериментальних досліджень. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Lavrenchuk G. Y. Peculiarities of myogenic rat cells differentiation exposed to neutrons and gamma-radiation / G. Y. Lavrenchuk, Ya. I. Serkis // The effect of low and very low doses of ionising radiation on human health : International cоnference, 16th -18th June, 1999. – University of Versailles, Franse. – 1999. – P. 238.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей диференціації клітин, опромінення їх іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Lavrenchuk G. Y. The combined influense of 137Cs and heavy metals at the cells viable in vitro / G. Y. Lavrenchuk, M. V. Naboka, L. I. Halchinsky // The effect of low and very low doses of ionising radiation on human health : International cоnference, 16th -18th June, 1999. – University of Versailles, Franse. – 1999. – P. 248.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей комбінованого впливу опромінення клітин випромінюванням радіонуклідів цезію-137 та важких металів, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Lavrenchuk G. Y. Biological effects of low-energy high frequensy electromagnetic field of immune, eucariotic and bacterial cells / Z. D. Savtsova, P. M. Mikhailenko, G. Y. Lavrenchuk, V. F. Chekhun // XXVIth General Assembly International Union of Radio Science University of Toronto, – Toronto, Ontario, Canada, Aug. 13-21, 1999. – P. 199.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей дослідження впливу ЕМВ НВЧ на клітини різного походження, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні тез.

 1. Lavrenchuk G. Y. Radiogenic effects of low doses on posterities of irradiated cells / G. Y. Lavrenchuk, Ya. I. Serkiz, T. N. Dudchenko, I. Yu. Ryapolova // Modern problem of radiobiolodgy, radioecology and evolution dedicated to centenary of N.W.Timofeeff-Ressovsky, sept. 6-9, 2000. – Dubna.- Joint Institute for Nuclear Research. – 2000. – Р. 186.

Особистий внесок здобувача – аналіз сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей дослідження у нащадків опромінених клітин радіогенних змін, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Влияние электромагнитного излучения мм-диапазона на клетки in vitro, облученные нейтронами и гамма-квантами Cs-137 / Г. И. Лавренчук, Я. И. Серкиз, Н. Н. Рябченко, Т. Н. Дудченко // Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды : междунар. конф Биорад – 2001, 20–24 марта 2001 г. : тезисы докл. / Сыктывкар, 2001. – С. 20.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим та неіонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Радиогенные эффекты у потомков облученных клеток / Г. И. Лавренчук, Я. И. Серкиз, Т. Н. Дудченко, И. Ю. Ряполова // Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды : междунар. конф Биорад – 2001, 20–24 марта 2001 г. : тезисы докл. / Сыктывкар, 2001. – С. 213.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Експериментально-клінічна оцінка радіозахисних властивостей засобу “Мінерол” / Г. М. Чоботько, Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, Г. Й. Лавренчук, О. Г. Черненко, Н. К. Радіонова, А. М. Яніна, В. Ю. Вдовенко, Л. О. Кравчук, Н. Ю. Галичська, І. І. Нечитайло// X конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств, 26–28 серпня 2004 р. : тези доп. / Чернівці. – С. 575-576.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Адаптивна відповідь клітин та їх нащадків за дії іонізуючої радіації / Г. Й. Лавренчук, Я. І. Серкіз, Г. М. Чоботько // Радіобіологічні ефекти: ризики, мінімізація, прогноз : міжнар. конф 22–24 березня 2005 р. : тези доп. / НЦРМ АМН України, Радіобіологічне товариство України. – Київ, 2005. – С. 26.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних та цитохімічних показників у нащадків опромінених клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Модифікуючий вплив низькоінтенсивних електромагнітних хвиль на клітини in vitro в умовах впливу іонізуючої радіації / Г. Й. Лавренчук, Я. І. Серкіз, Г. М. Чоботько // Радіобіологічні ефекти: ризики, мінімізація, прогноз : міжнар. конф 22–24 березня 2005 р. : тези доп. / НЦРМ АМН України, Радіобіологічне товариство України. – Київ, 2005. – С. 27.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням та ЕМВ ММД, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Клініко-експериментальні дослідження морфології та ультраструктури мітохондрій, клітинного енергообміну, інтенсивності вільнорадикальних процесів при дії малих доз іонізуючого випромінювання / Г. М. Чоботько, Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, Г. Й. Лавренчук, О. А. Давіденко, Н. Ю. Галичська, О. Г. Черненко, Л. О. Кравчук, Т. М. Ісаєнко // Радіобіологічні ефекти: ризики, мінімізація, прогноз : міжнар. конф 22–24 березня 2005 р. : тези доп. / НЦРМ АМН України, Радіобіологічне товариство України. – Київ, 2005. – С. 37.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування біологічно активної мінеральної добавки «Мінерол» при лікуванні соматичних захворювань в умовах впливу іонізуючої радіації / Г. М. Чоботько, Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, Г. Й. Лавренчук, В. Ю. Вдовенко, О. Г. Черненко, А. М. Яніна, Н. Ю. Галичська, О. Д. Синельник // Здоров’є нації і програма «Екоеволюція» : наук.-практ. конф, 5 серпня 2006 р. : зб. наук. праць / К., 2006. – С. 24-42.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей комбінованого впливу на клітини іонізуючого випромінювання та „Мінеролу”, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні публікації.

 1. Лавренчук Г. Й. Експериментальні дослідження мітохондріальної дисфункції в умовах впливу іонізуючого випромінювання / Г.М. Чоботько, Г.Й. Лавренчук, С.Р. Гурандо, З. Г. Теплухіна, Я. Г. Іванушко, Н. Ю. Галичська, С. В. Горчаков // Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання : міжнар. наук.-практ. конф, 23–25 травня 2007 р. : тези доп. / ЗАТ “НІЧЛАВА”. – К., 2007. – С. 71.

Особистий внесок здобувача – оцінка сучасного стану проблеми, розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитохімічних показників активності мітохондріальних ферментів у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Модифікуючий вплив низькоінтенсивних електромагнітних хвиль на клітини in vitro в умовах впливу іонізуючої радіації / Г. Й. Лавренчук, Г. М. Чоботько, С. Р. Гурандо, З. Г. Теплухіна // Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання : міжнар. наук.-практ. конф, 23–25 травня 2007 р. : тези доп. / ЗАТ “НІЧЛАВА”. – К., 2007. – С. 83.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим та електромагнітним випромінюванням, проведення експериментальних досліджень та визначення цитологічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, написання тез.

 1. Лавренчук Г. Й. Митохондриальные дисфункции у детей, проживающих на радиоактивно загрязненных териториях / Е. И. Степанова, И. Е.Колпаков, Г. М. Чоботько, Г. Й. Лавренчук, С. Р. Гурандо // Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання : міжнар. наук.-практ. конф, 23–25 травня 2007 р. : тези доп. / ЗАТ “НІЧЛАВА”. – К., 2007. – С. 146.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних та визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Лавренчук Г. Й. Радіопротекторні властивості полімінерального засобу “Мінерол” за дії радіації / Г. М. Чоботько, Г. Й. Лавренчук, С. Р. Гурандо, З. Г. Теплухіна, О. Г. Черненко, А. М. Яніна, І. І. Нечитайло, Н. Ю. Галичська // Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання : міжнар. наук.-практ. конф, 23–25 травня 2007 р. : тези доп. / ЗАТ “НІЧЛАВА”. – К., 2007. – С. 258.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей комбінованого впливу на клітини іонізуючого випромінювання та „Мінеролу”, проведення експериментальних досліджень на клітинах in vitro, визначення цитологічних показників у клітин при культивуванні. Статистична обробка та аналіз отриманих даних, участь у написанні тез.

 1. Застосування біологічно активної мінеральної добавки “Мінерол” при лікуванні соматичних захворювань у дітей в умовах впливу іонізуючого випромінювання : методичні рекомендації / Г. М.Чоботько, Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, Г. Й. Лавренчук, В. Ю. Вдовенко, А. М. Яніна // НЦРМ АМН України – К., 2005. – 21 с

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних та визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.

 1. Застосування полімінерального засобу природного походження „Бента (БЕНТОНІТ)” при хронічних інтоксикаціях та метаболічних розладах : методичні рекомендації / М. П. Буглак, Г. М. Чоботько, М. М. Богданов, Д. Н. Тарикін, Н. В. Мірошниченко, М. М. Каладзе, О. М. Коваленко, О. В. Копилова, Г. Й. Лавренчук // Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України, НЦРМ АМН України, Науково-медичне виробниче об’єднання „БЕНТА”, АР Крим – К., 2008. – 27 с.

Особистий внесок здобувача – розробка експериментальних моделей опромінення клітин іонізуючим випромінюванням, проведення експериментальних та визначення цитологічних та цитохімічних показників у клітин. Статистична обробка та аналіз отриманих даних.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины