Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Файт Віктор Іванович. Ідентифікація і ефекти алелів генів темпів розвитку пшениці : Дис... д-ра наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Файт В.І. Ідентифікація і ефекти алелів генів темпів розвитку пшениці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.15. – генетика. – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, 2008.

На основі створеного генетично ідентифікованого матеріалу визначені частоти розповсюдження алелів та Vrn-1 генотипів ярої твердої, Vrd і Ppd-1 - озимої м’якої пшениці, а також ефекти генів вказаних генетичних систем за низкою агрономічних ознак. Рекомендовано більш широке використання в селекції домінантних алелів Vrd2 і Ppd-B1a. З’ясовано локалізацію генів Vrd у хромосомах м’якої пшениці. Створено новий вихідний матеріал для селекції ярої м’якої і твердої та озимої м’якої пшениці як наслідок цілеспрямованого маніпулювання алелями генів Vrn-1. Показано успадковування чутливості до зменшеної інтенсивності освітлення в F1 та F2 при схрещуванні однакових за генами Vrn-1 та Ppd-1 сортів ярої пшениці. Розглянуто підходи щодо створення донорів генів скоростиглості per se у озимої пшениці. Виявлено ДНК-маркери до гену Vrd1 та двом QTL темпів колосіння, які пропонується використовувати для ідентифікації генотипів м’якої пшениці.

В дисертаційній роботі з використанням власно створеного генетичного матеріалу розглянуті питання щодо ідентифікації генів та генотипів за системами генів Vrn-1, Ppd-1, Vrd і Eps, встановлення їх хромосомної локалізації та частот розповсюдження, оцінці ефектів за агрономічними показниками, що дозволило рекомендувати використання в селекції домінантних алелів генів Vrd1 і Ppd-D1a. Охарактеризовано за низкою агрономічних ознак вихідний матеріал ярої і озимої м’якої та ярої твердої пшениці, що одержано в наслідок маніпулювання генами ортологічної серії Vrn-1. Розроблено підходи до оцінки різноманітності та створення вихідного матеріалу за системою генів скоростиглості per se (Eps) та вивчено генетичну різноманітність і успадковування відмінностей за ознакою “реакція на інтенсивність освітлення” у сортів ярої пшениці. Виявлено нові ДНК маркери Ppd-1, Vrd генів і QTL темпів колосіння.

 1. Майже ізогенні лінії за генами Ppd-1 сорту озимої м’якої пшениці Миронівська 808 характеризуються достатньо повним відновленням генотипу рекурентного батька. Ген Ppd3 є алелним гену Ppd-B1a, а ген Ppd1 – гену Ppd-A1a. Лінія з Ppd2 виявила рецесивний генотип за трьома генами Ppd-1. Скорочена потреба в яровизації майже ізогенних ліній сортів Миронівська 808 і Еритроспермум 604 обумовлена двома неалельними генами Vrd1 і Vrd2. Вказані лінії характеризуються однаковою з відповідним рекурентним батьком реакцією на фотопериод. Ярий тип розвитку майже ізогенних ліній сорту твердої пшениці Кристал 2 контролюється генами Vrn-A1a і Vrn-B1a.

 2. У наборах озимих сортів м’якої і ярих сортів твердої пшениці показані істотні відмінності частот певних генотипів і домінантних алелів генів Vrd, Ppd-1 і Vrn-1, відповідно:

присутність в генотипах 50,9% сучасних сортів СГІ домінантного алеля Vrd1 і у 18,2% його ж разом з домінантним алелем Vrd2 пояснюється або селекційною цінністю таких генотипів для умов півдня України або більшою частотою використання вказаних генотипів при створенні нових сортів;

найбільше розповсюдження гену Ppd-D1а в наборі сучасних середньо рослих і напівкарликових сортів озимої пшениці СГІ (85,7%) обумовлено присутністю вказаного гену в генотипах сортів - донорів генів карликовості;

серед сортів ярої твердої пшениці виявлено тільки два генотипи: Vrn-A1a Vrn-B1b (89,5%) і Vrn-A1a Vrn-B1a (10,5%), що обумовлює суттєве обмеження частки вкладу генів Vrn-1 в різноманіття за тривалістю періоду до колосіння і збільшення ролі генів Ppd і скоростиглості per se.

 1. У залежності від умов року вивчення і генотипу рекурентного батька, що використовувався при створенні того або іншого вихідного рослинного матеріалу, різні гени Ppd-1 неоднаково впливають на стійкість до абіотичних чинників, деякі морфологічні ознаки та урожай:

  • за ступенєм скорочення періоду до колосіння гени фотоперіодизму можна розташувати наступним чином: Ppd-D1а Ppd-B1а > Ppd-A1а рецесив (від більш раннього до більш пізнього). Раннє відновлення вегетації збільшує відносну різницю між генотипами, а пізнє в значній мірі нівелює її;

  • у високорослих генотипів алелі Ppd-A1а, Ppd-B1а або Ppd-D1а сприяють зменшенню висоти рослин, а у середньорослих генотипів алель Ppd-B1а - її збільшенню;

  • урожай зерна різних Ppd генотипів у роки з суворими умовами зимівлі визначається рівнем зимостійкості певного генотипу. Менший ефект на зниження зимостійкості та морозостійкості рослин, особливо наприкінці зими, має алель Ppd-A1а, дещо більший – Ppd-B1а і значний – Ppd-D1а;

  • у роки з м’якими зимами домінантні алелі генів Ppd значно збільшують урожай, головним чином, за рахунок формування більш вагомого колосу порівняно з альтернативними алелями генів. Значний ефект за урожаєм зерна характерний для Ppd-B1а і, особливо, Ppd-D1а генотипів.

 2. Різноманітність озимої пшениці за тривалістю потреби в яровизації контролюється самостійною системою генів Vrd, що не пов'язана з рецесивними алелями генів Vrn-1 (5-а група хромосом). Ген Vrd1 локалізовано в хромосомі 4А, Vrd2 – 5D. Вказані гени обумовлюють скорочення потреби в яровизації рослин озимої пшениці з 50-60 до 20-35 і 40-45 діб, відповідно. Експресивність генів Vrd піддається впливу відмінностей за генетичними системами Ppd та скоростиглості per se. Ідентифіковано третій ген Vrd3 з локалізацією в одній з хромосом 1А, 6А або 4B.

  1. Гени Vrd1 і Vrd2 виявляють значний ефект на тривалість II і, післядія, III етапів органогенезу в польових умовах (при однакової тривалості наступних етапів). Більший ефект на скорочення II етапу чинить ген Vrd1, ефект гена Vrd2 значно менший. Сильна фотоперіодична чутливість сприяє уповільненню проходження II етапу у всіх генотипів, а слабка – його прискоренню. Неоднакова тривалість II етапу органогенезу обумовлює достовірні відмінності Vrd генотипів за зимо-, морозостійкістю, висотою рослин, тривалістю періоду до колосіння і, в залежності від умов зимівлі, за урожаєм та його складовими:

  більший ефект щодо скорочення періоду до колосіння і зменшення висоти рослин порівняно з рецесивними генотипами vrd1 vrd1 vrd2 vrd2 характерний для генотипів Vrd1 Vrd1 Vrd2 Vrd2, дещо менший – для Vrd1 Vrd1 vrd2 vrd2 і найменший - vrd1 vrd1 Vrd2 Vrd2. Раннє відновлення весняної вегетації сприяє збільшенню відносних відмінностей між генотипами за вказаними ознаками;

  урожай зерна різних Vrd генотипів при суворих умовах зимівлі визначається рівнем зимостійкості певного генотипу. За ступенем зниження зимо- і морозостійкості різні Vrd генотипи можна розташувати наступним чином: vrd1 vrd1 vrd2 vrd2 < vrd1 vrd1 Vrd2 Vrd2 < Vrd1 Vrd1 vrd2 vrd2 = Vrd1 Vrd1 Vrd2 Vrd2. Ефект домінантного алеля Vrd1 на зниження морозостійкості значно вище, особливо в середині січня і на початку березня, незалежно від наявності домінантного або рецесивного алеля гена Vrd2;

  урожай зерна і його складові, за виключенням маси тисячі зерен, у роки з м’якими зимами не залежать від відмінностей за генами Vrd. У високорослих, сильночутливих до фотоперіоду генотипів гени Vrd знижують, а короткостеблових середньочутливих – збільшують масу 1000 зерен, особливо домінантний алель гена Vrd2, порівняно з рецесивним генотипом.

  1. Різні строки посіву модифікують ефекти генів Vrn-А1a і Vrn-В1a за низкою агрономічних ознак твердої пшениці. При посіві восени гени Vrn-А1a і Vrn-В1a сприяють збільшенню висоти рослин, зниженню зимо-, морозостійкості і в умовах м’яких зим, не впливають на скоростиглість і урожай, а при посіві в лютому або квітні обумовлюють скорочення періоду до колосіння і зниження деяких ознак продуктивності окремої рослини. При посіві в лютому більші кількість і маса зерна головного колоса та рослини формували лінія-носії гена Vrn-B1a, а при посіві в квітні – Vrn-A1a.

  2. У однакових за генами Vrn і Ppd генотипів мінорні генетичні системи скоростиглості per se є головними чинниками селекційного маніпулювання тривалістю періоду “сходи-колосіння” ярої пшениці. Одна з таких систем виявляється через реакцію на інтенсивність освітлення. При схрещуванні різних за реакцією на інтенсивність освітлення сортів в F1 домінує більш високий ступінь чутливості за тривалістю періоду “сходи-колосіння”. Відмінності за темпами колосіння у однакових за генами Vrn и Ppd сортів ярої пшениці при високій і низькій інтенсивності освітлення обумовлені дією двох пар генів.

  3. Цілеспрямованим маніпулюванням генами ортологічної серії Vrn-1 створено оригінальний вихідний матеріал ярої і озимої пшениці, що характеризується низкою цінних для селекції агрономічних ознак:

  більш скоростиглі аналоги ярих сортів, які отримані внаслідок заміни алелю Vrn-D1b на домінантний гомолог Vrn-D1a, достовірно не відрізняються за продуктивністю від рекурентного батька, що особливо важливо для регіонів з посушливими умовами в період наливу зерна;

  аналоги типу дворучок сучасних сортів озимої твердої пшениці (заміна алелю Vrn-В1b на Vrn-В1a) характеризуються зимостійкістю і урожаєм на рівні рекурентного батька. На величину і напрям ефекту гена Vrn-В1a суттєво впливає генотип рекурентного сорту озимої твердої пшениці;

  короткостеблові, з високою масою 1000 зерен лінії озимої пшениці, які отримані від схрещування тільки ярих сортів з неалельними Vrn-1 генами за рівнем морозостійкості та урожайності не поступаються сорту озимої пшениці Альбатрос одеський. Морозостійкість частки таких ліній контролюється генами, що не є алельними існуючим у типово озимих сортів м’якої пшениці.

  1. Виявлено маркер OSR2 до гена Vrd1 і два маркери до QTL темпів колосіння. Маркер OSR2 розташований на відстані 4,6 сМ від цільового гена, що дозволяє ідентифікувати алель Vrd1 вже в F2 та здійснювати добір необхідних генотипів. Поліморфний фрагмент ДНК ISSR ПЛР величиною 350 п.н., розташований на відстані 1,9 сМ від гена Ppd-D1a, є маркером групи споріднених сортів, які мають у своєму родоводі ярий сорт Red River 68. Два QTL пояснюють 19,3% (частка першого 8,9%, другого - 10,4%) різноманітності за тривалістю періоду до колосіння індивідуальних рослин F2 популяції Омська озима/Nambu Komugi в природних умовах (м. Одеса).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових виданнях ВАК України

 1. Файт В.І. Підходи до створення вихідного матеріалу для вивчення скоростиглості per se у озимої м’якої пшениці / В.І. Файт // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2001. – Вип. 12. – С. 33 – 39.

 2. Файт В.И. К изучению генетики скороспелости per se у озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт // Вісник Запорізького державного університету. – 2001. – №1. – С. 213 – 218.

 3. Файт В.И. Генетическая система контроля различий по продолжительности яровизации у озимой пшеницы / В.И. Файт // Цитология и генетика. – 2003. – Т. 37, №5. – С. 57 – 64.

 4. Файт В.И. Проблемы генетического анализа зимо-морозостойкости / В.И. Файт // Физиология и биохимия культурных растений. – 2004. – Т. 36, № 5. – С. 371 – 382.

 5. Файт В.И. Генетический анализ различий по продолжительности яровизации озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2005. – Вип. 29. – С. 7 – 13.

 6. Файт В.І. Морозостійкість і урожайність окремих сортів озимої м’якої пшениці / В.І. Файт // Вісник аграрної науки. – 2005. – №11. – С. 25 – 29.

 7. Файт В.И. Эффекты генов контроля продолжительности яровизации (Vrd) по агрономическим признакам у озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт // Цитология и генетика. – 2007. – Т. 41, №5 – С. 18 – 26.

 8. Файт В.И. Выявление различий по реакции на интенсивность освещения у яровых сортов мягкой пшеницы / В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Цитология и генетика. – 1997. – Т. 31, №5. – С. 22 – 27 (90% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 9. Файт В.І. Ідентифікація Ppd генотипів деяких сортів озимої м’якої пшениці / В.І. Файт, А.Ф. Стельмах // Агроекологія і біотехнологія. – 1998. – Вип. 2. – С. 189 – 194 (80% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 10. Стельмах А.Ф. Продолжительность периода ‘‘всходы-колошение’’ изогенных по локусам Ppd линий пшеницы (Triticum aestivum) на разном фотопериоде / А.Ф. Стельмах, В.Р. Мартынюк, В.И. Файт // Биологический вестник. – 1999. – Т. 3, №1-2. – С. 107 – 110 (40% авторства: статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 11. Файт В.И. Полнота восстановления генофона почти изогенных по локусам Ppd линий пшеницы Мироновская 808 / В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Цитология и генетика. – 1999. – Т. 33, №4. – С. 56 – 61 (90% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 12. Стельмах А.Ф. Генетические системы типа и скорости развития мягкой пшеницы / А.Ф. Стельмах, В.И. Файт, В.Р. Мартынюк // Цитология и генетика. – 2000. – Т. 34, №2. – С. 39 – 45 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 13. Балашова И.А. Маркирование гена Ppd-D1a методом ISSR–ПЦР / И.А. Балашова, В.И. Файт, Ю.М. Сиволап // Вісник ОНУ. – 2002. – Т. 7, Вип. 1. – С. 69 – 74 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 1. Файт В.И. Исходный материал для изучения генетической системы скороспелости per se / В.И. Файт, Н.А. Золотова // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного університету. – 2002. – №16 (28). – С. 59 – 63 (80% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 2. Авсєнін В.І. Використання методів цілеспрямованого маніпулювання генами Vrn м’якої пшениці / В.І. Авсєнін, В.І. Файт, А.Ф. Стельмах // Вісник аграрної науки. – 2003. – №7. – С. 39 – 42 (60% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 3. Балашова И.А. Использование ISSR – и SSR – полимеразной цепной реакции для создания ДНК–маркеров к генам Ppd / И.А. Балашова, В.И. Файт, Ю.М. Сиволап // Біополімери і клітина. – 2003. – Т. 19, №3. – С. 257 – 261 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 4. Файт В.И. Продолжительность яровизации и фотопериодическая чувствительность почти изогенных по генам Vrd линий озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт, Н.В. Попова // Вісник Харківського національного аграрного університету. – 2003. – №5. – С. 47 – 53 (90% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 5. Файт В.И. Наследование периода “всходы-колошение” при скрещивании реагирующих на интенсивность освещения сортов пшеницы / В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Цитология и генетика. – 2004. – Т. 38, №.2 – С. 3 – 8 (90% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 6. Маркирование гена Vrd1 озимой мягкой пшеницы / И.А. Балашова, В.И. Файт, Е.К. Завиша, Ю.М. Сиволап // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, №6. – С. 11 – 15 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 7. Хромосомная локализация генов контроля продолжительности яровизации (Vrd) озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт, Л.К. Симоненко, Н.В. Мокану, Н.В. Попова // Генетика. – 2007. – Т. 43, №2. – С. 202 – 208 (Chromosomal location of genes for vernalization requirement duration (Vrd) in winter bread wheat / V.I. Fayt, L.K. Symonenko, N.V. Mokanu and N.V. Popova // Russian Journal of genetics. – 2007. – Vol. 43, №2. – P. 143 – 148) (70% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 8. Файт В.І. Вихідної матеріал для генетичного аналізу фізіологічних ознак озимої пшениці / В.І. Файт, А.Ф. Стельмах, Н.В. Мокану // Зб. наук. праць СГІ-НЦНС. – 2007. – Вип. 10(50). – С. 16 – 23 (70% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 9. Продолжительность периода до колошения и тест на аллелизм Ppd-линий различного происхождения / В.И. Файт, В.Р. Федорова, И.А. Балашова, А.Ф. Стельмах // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, №.1 – С. 27 – 36 (70% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 10. Файт В.И. Влияние различий генов Ppd на адаптацию и урожай в условиях юга степи Украины / В.И. Файт, В.Р. Федорова // Цитология и генетика. – 2007. – Т. 41, №6. – С. 26 – 33 (80% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

Не фахові видання

 1. Файт В.И. Создание почти изогенных и конгенных линий мягкой озимой пшеницы по генам контроля продолжительности яровизации – Vrd / В.И. Файт // Зб. наук. праць СГІ-НАЦ НАІС. – 2002. – №2. – С. 37 – 46.

 2. Файт В.И. Идеи Н.И. Вавилова и изучение генетики количественных признаков: опыт селекционно-генетического института / В.И. Файт // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2003. – №5. – С. 57 – 60.

 3. Файт В.И. Генетический контроль продолжительности яровизации сортов озимой пшеницы юга степи Украины / В.И. Файт // Экологическая генетика.- 2006. – Т. IV, Вып. 2. – С. 29 – 36.

 4. Файт В.И. Изогенные линии по генам контроля продолжительности яровизации озимой пшеницы / В.И. Файт // Вестник ВОГиС. – 2006. – Т. 10, №3. – С. 580 – 586.

 5. Стельмах А.Ф. Генетические системы скорости развития яровых сортов пшеницы Западной Сибири / А.Ф. Стельмах, В.И. Файт // Доклады РАСХН. – 1996. – №5. – С. 3 – 5 (80% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 6. Создание изогенных по локусам Ppd1-3 линий мягкой пшеницы / В.И. Файт, А.Ф. Стельмах, В.Р. Мартынюк, А.Н. Воронин // Науч. - техн. бюл. СГИ. – 1997. – №1(87). – С. 18 – 21 (70% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 7. Файт В.И. Полнота восстановления генофона у созданных почти изогенных по локусам Ppd линий пшеницы Мироновская 808 / В.И. Файт, А.Ф. Стельмах, А.Н. Воронин // Зб. наук. праць СГІ. – 1999. – Вип. 1(41). – С. 6 – 10 (70% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 8. Файт В.І. Роль локусів Ppd у визначенні відмінностей щодо продуктивності м’якої пшениці в умовах Причорномор’я / В.І. Файт, В.Р. Мартинюк, А.Ф. Стельмах // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2001. – Вип. 12. – С. 9 – 15 (90% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 9. Стельмах А.Ф. Відділ генетики: від “перероблювання спадковості” до сьогодення / А.Ф. Стельмах, В.І. Файт // Зб. наук. праць СГІ – НАЦ НАІС. – 2002. – Вип. 3(43). – С. 121 – 129 (50% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 10. Файт В.І. Фотоперіодична чутливість та яровизаційна потреба сучасних сортів озимої м’якої пшениці селекції СГІ / В.І. Файт, В.Р. Мартинюк // Зб. наук. праць СГІ – НАЦ НАІС. – 2002. – Вип. 2. – С. 30 – 36 (80% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 11. Файт В.И. Особенности органогенеза, морозостойкость и урожайность различных по генам Vrd линий озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт, Н.В. Сухоносенко // Вісник українського товариства генетиків та селекціонерів. – 2005. – Т. 3, №1-2. – С. 3 – 14 (90% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 12. Связь фенотипических и генотипических различий по продолжительности яровизации и фотопериодической чувствительности с морозостойкостью озимой пшеницы / В.І. Файт, В.Р. Федорова, О.И. Нагуляк, К.Л. Прокопович, Н.В. Попова // Біологічні науки і проблемі рослинництва. – Умань, 2003. – С. 359 – 364 (70% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 13. Stelmakh A. Genetic analysis of differences in duration vernalization requirement of winter bread wheat / A. Stelmakh, N. Zolotova, V. Fayt // Cereal Research Communications. – 2005. – Vol. 33, № 4. – P. 713 – 718 (30% авторства: виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 14. Авсєнін В.І. Вивчення системи генів Vrn у Triticum durum Desf / В.І. Авсєнін, В.І. Файт, А.Ф. Стельмах // Зб. наук. праць СГІ – НАЦ НАІС. – 2006. – Вип. 8(48). – С. 9 – 18 (60% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті)

 15. Маркування генів скоростиглості per se озимої м’якої пшениці / Є.К. Завіша, В.І. Файт, І.А. Балашова, Ю.М. Сиволап // Досягнення і проблемі генетики, селекції та біотехнології. – К., 2007. – Т. 1. – С. 33 – 37 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 16. Файт В.И. Разработка технологии идентификации и отбора генотипов по генам типа и скорости развития пшеницы / В.И. Файт, И.А. Балашова // Селекция и семеноводство полевых культур. – Воронеж, 2007. – Ч. 2. – С. 54 – 59 (65% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 17. Файт В.І. Ідентифікація сортів озимої м’якої пшениці за генами фотоперіодичної чутливості / В.І. Файт, В.Р. Федорова // Зб. наук. праць СГІ-НЦНС. – 2007. – Вип. 9(49). – С. 9 – 21 (80% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

Матеріали наукових конференцій, з’їздів та симпозіумів

 1. Файт В.И. Методические подходы к созданию почти изогенных линий по генам контроля продолжительности яровизационной потребности / В.И. Файт // Інтегративність функцій рослинного організму: наук.-практ. конф. мол. вч., 8-10. вересня 1998 г.: тези доп. – К., 1998. – C. 15 – 17.

 2. Файт В. Роль генів Vrd та Ppd в низькотемпературній адаптації рослин до умов зимівлі / В. Файт // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: міжнар. конф., 18-21 серпня 2004 р.: тези доп. – Львів, 2004. – С. 284.

 3. Файт В.И. Идентификация Vrd генотипов и эффекты данных локусов на зимо-морозостойкость и урожай озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт // Генетика в современном обществе: конф. посв. 70-лет. каф. ген. и цит. Харк. нац. универ. им. В.Н. Каразина., 14-15 окт. 2004 г.: тезисы докл. – Х., 2004. – С. 32 – 33.

 4. Файт В.И. Генетический анализ зимо-морозостойкости пшеницы. Модель и ее реализация / В.И. Файт // Генетика в XXI веке: современное состояние и перспективы развития: III съезд ВОГиС России, 6-12 июня 2004 г.: тезисы докл. – М., 2004. –Ч. 1. – С. 296.

 5. Файт В.И. Идентификация генофонда озимой мягкой пшеницы по генам контроля продолжительности яровизации / В.И. Файт // Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання: міжнар. наук. - практ. конф., 29 червня - 1 липня 2005 г.: тези доп. – Оброшино, 2005. – С. 257 – 258.

 6. Файт В.I. Вплив відмінностей локусів Ppd 1-3 на показники продуктивності м’якої пшениці / В.I. Файт, В.Р. Мартинюк // Шляхи раціонального використання земельних ресурсів України: конф. мол. вч., 16-17 бер. 1995 р.: тези доп. – Чабани, 1995. – С. 63 (50% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 7. Стельмах А.Ф. Генетическое разнообразие сортов мягкой пшеницы по системе генов Vrn / А.Ф. Стельмах, В.И. Авсенин, В.И. Файт // Методологические основы формирования, ведения и использования коллекций генетических ресурсов растений: междунар. симп., 2-4 октября 1996 г.: материалы. – Х., 1996. – С. 80 (40% авторства: виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 1. Файт В.И. Характеристика почти изогенных по локусам Ppd линий / В.И. Файт, В.Р. Мартынюк, А.Ф. Стельмах // Методологические основы формирования, ведения и использования коллекций генетических ресурсов растений: междунар. симп., 2-4 октября 1996 г.: материалы. – Х., 1996. – С. 84 (35% авторства: виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 2. Файт В.И. Генетический анализ различий по фотопериодической реакции озимой мягкой пшеницы / В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Методологические основы формирования, ведения и использования коллекций генетических ресурсов растений: междунар. симп., 2-4 окт. 1996 г.: материалы. – Х., 1996. – С. 85 (80% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 3. Файт В.І. Вивчення повноти відновлення генофону майже ізогенних за локусами Ppd ліній / Файт В.І., Стельмах А.Х. // Онтогенез рослин в природному та трансформованому середовищі: міжнар. конф., 1-4 липня 1998 р.: матеріали. – Львів, 1998. – С. 75 – 76 (90% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 4. Использование RAPD-метода для маркирования Vrn и Ppd генов / И.А. Балашова, Ю.М. Сиволап, В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Молекулярная генетика и биотехнология: междунар. конф., 6-8 апр. 1998 г.: материалы. – Минск, 1998. – С. 13 – 14 (40% авторства: виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 5. Файт В.І. Характеристика генетичної різноманітності м’якої пшениці за яровизаційною потребою та фотоперіодичною чутливістю / В.І. Файт, В.Р. Мартинюк, А.Ф. Стельмах // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва: міжнар. конф., 6-9 липня 1999 г.: тези доп. – Харків, 1999. – С. 224 – 225 (70% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 6. Feit V.I. Identification of Ppd genotypes and agronomic effects of these genes in winter wheat / V.I. Feit, V.R. Martynyuk, A.F. Stelmakh // EWAC Newsletter: the 11-th EWAC conf., 24-28 july 2000: abstracts. – Novosibirsk, 2000. – P. 137 (70% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 7. Stelmakh A.F. Progress in manipulation of genetic systems regulating flowering response in wheat / A.F. Stelmakh, V.I. Feit, V.I. Avsenin // Wheat in a Global Environment.: the 6th internat. Wheat conf., 5-9 June 2000: abstracts. – Budapest, 2000. – P. 77 (40% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення).

 8. Мартынюк В.Р. Характеристика генетического разнообразия озимой мягкой пшеницы по фотопериодической чувствительности и продолжительности яровизационной потребности / В.Р. Мартынюк, В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва: міжнар. конф., 6-9 липня 1999 г.: матеріали. – Х, 2001. – С. 147 – 157 (50% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 9. Использование ISSR-ПЦР для создания ДНК – маркера к гену Ppd-D1 / И.А. Балашова, Ю.М. Сиволап, В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Молекулярные механизмы генетических процессов и биотехнология: междунар. симп., 18-24 ноября 2001 г.: материалы. – Москва-Минск, 2001. – С. 212-213 (40% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення).

 10. Feit V.I. Congenic and isogenic lines on Vrd genes in winter bread wheat / V.I. Feit, A.F. Stelmakh // Genetic collections, isogenic and alloplasmic lines: internat. conf., 30 July - 3 august 2001: proceedings. – Novosibirsk, 2001. – P. 14 – 17 (90% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 11. Stelmakh A.F. Progress in manipulation of genetic systems regulating flowering response in wheat / A.F. Stelmakh, V.I. Feit, V.I. Avsenin // Wheat in a Global Environment: the 6th intern. Wheat conf., 5-9 June 2000: proceedings. – Dordrecht/Boston/London. – 2001. – P. 497 – 502 (40% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 12. Создание линий для молекулярного маркирования физиологических признаков озимой мягкой пшеницы / А.Ф. Стельмах, В.И. Файт, С.А. Игнатова, И.А. Балашова // Молекулярные механизмы генетических процессов и биотехнология: междунар. симп., 18-24 ноября 2001 г.: материалы. – Москва-Минск, 2001. – С. 162-163 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення).

 13. Balashova I.A. PCR methods usage for DNA-markers creation to Ppd genes / I.A. Balashova, V.I. Feit, Yu.M. Sivolap // Biotechnology Approaches for Exploitation and Preservation of Plant Resources: internat. conf., 26-31 may 2002: abstracts. – Yalta, 2002. – P. 3 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення).

 14. Балашова И.А. Поиск SSR-маркеров к генам Vrd, контролирующим продолжительность яровизационной потребности / И.А. Балашова, В.И. Файт, Ю.М. Сиволап // Геном растений: международ. конф., 10-13 июня 2003 г.: тезисы докл. – Одесса, 2003. – С. 9. (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 15. Авсєнін В. Ярі майже ізогенні Vrn1 та Vrn2 лінії озимої твердої пшениці Кристал 2 / В. Авсєнін, А. Стельмах, В. Файт // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: міжнарод. конф., 18-21 серпня 2004 р.: тези доп. – Львів, 2004. – С. 99. (40% авторства: статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 16. Авсенин В.И. Генетика типа развития Triticum durum Desf / В.И. Авсенин, В.И. Файт, А.Ф. Стельмах // Развитие ключевых направлений сельскохозяйственной науки в Казахстане: селекция, биотехнология, генетические ресурсы: междунар. конф., 4-6 авг. 2004 г.: материалы. – Алматы, 2004. – C. 56 – 61 (70% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання статті).

 17. Балашова И.А. Маркирование генов, отвечающих за скорость развития озимой мягкой пшеницы / И.А. Балашова, В.И. Файт, Ю.М. Сиволап // Молекулярная генетика, геномика и биотехнология: междунар. науч. конф, 24-26 ноября 2004 г.: материалы. – Минск, 2004. – С. 30 – 31 (45% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

 18. Використання майже ізогенних та конгенних за генами типу та темпів розвитку ліній в селекційно-генетичних дослідженнях / В.І. Файт, В.І. Авсєнін, В.Р. Федорова, Л.К. Симоненко, А.Ф. Стельмах, І.А. Балашова, М.В. Жосонарь // Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання: міжнарод. наук.-практ. конф., 29 червня - 1 липня 2005 г.: тези доп. – Оброшино, 2005. – С. 234 – 235 (40% авторства: ідея і планування, виконання, статистична обробка і узагальнення, написання тез).

Методичні рекомендації

 1. Сиволап Ю.М. Ідентифікація генотипів озимої м’якої пшениці з коротким терміном яровизаційної потреби / Ю.М. Сиволап, І.А. Балашова, В.І. Файт. – Одеса: Півден. біотехн. центр в рослинництві УААН., 2007. – 8 с. – (Методичні рекомендації) (35% авторства: планування, виконання, статистична обробка і узагальнення).

При наведенні частки авторства дисертанта у спільних працях авторські права співавторів порушені не були.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины