Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лютий Тарас Володимирович. Філософсько-антропологічний аналіз "нерозумного" : Дис... д-ра наук: 09.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лютий Т.В. Філософсько-антропологічний аналіз “нерозумного”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, 2009.

У дисертації розвивається проект трансформації розуму в його взаємодії з нерозумним як сферою, в якій реалізується ціннісно-смислова багатоманітність способів освоєння світу в процесі людської самореалізації. Дослідження спирається на тринарну структуру, що складається зі сфер “розумного”, “нерозумного” й медіум-середовища як осередку граничних проявів людського буття. Розробляється модель філософсько-антропологічного аналізу багатоманітних проявів нерозумного, в контексті його переходу від когнітивного до екзистенційного виміру. Окреслено топологію й семантику соціокультурних і антропологічних проявів нерозумного, встановлено їх ґенезу та динаміку в зв’язку з культурними особливостями й урахуванням альтернативних форм свідомості. Розглядається смислова і лінгвістична структура проявів нерозумного, а також невербальні форми його вираження через осмислення проблеми тілесності. Феномен нерозумного визначається в якості соціокультурного символу, завдяки якому розкривається значущість життєвих потенцій людини. Досліджуються міфологічні, релігійні, соціальні, психологічні, літературні, мистецькі форми нерозумного, актуалізуються смислові, лінгвістичні та невербально-тілесні структури, що втілюють відношення між сферами розумного й нерозумного.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії:

1. Лютий Т.В. Розумність нерозумного. – Київ: ПАРАПАН, 2007. – 420 с.

2. Лютий Т.В. Нігілізм: анатомія Ніщо. – Київ: ПАРАПАН, 2002. – 296 с.

3. Лютий Т.В., Ярош О.А. Культура масова і популярна: теорії та практики. – Київ: Агентство “Україна”, 2007. – 124 с.

Статті в наукових фахових виданнях:

4. Екзистенціальна аналітика Dasein і проблема Ніщо // Philosophia prima: метафізичні питання. – Київ, 1998. – Вип.3: 2000. – С.35-52.

5. Смисложиттєва єдність категорії “ніщо” в тріаді людина-світ-абсолют // Філософія. Антропологія. Екологія. “Ноосферна альтернатива та нові пізнавальні стратегії” (До 70-річчя С. Кримського). – Київ: Стилос, 2001. – С.91-101.

6. Лайбах-проект як “інтелектуальна провокація”: цей неможливий Славой Жижек // Філософська думка. – Київ, 2003. – № 1. – С. 57-62.

7. Кратологія та глобалізація // Людина і культура в умовах глобалізації. Збірник наукових статей. – Київ: Видавець ПАРАПАН, 2003. – С.115-121.

8. Прорив до нігілізму // Філософська думка. – Київ, 2003. – № 4. – С. 157-160.

9. Амбівалентний образ “нерозумного” у людському бутті: від античної вакханалії до середньовічного карнавалу // Практична філософія. – Київ, 2005. – № 2. – С. 115-123.

10. Екстатичні стани свідомості у релігійно-містичному досвіді // Мультиверсум. – Київ, 2005. – № 45. – С. 129-144.

11. Вияви та видозміни смислу: парадокс і нонсенс // Totallogy-XXI (дванадцятий випуск). Постнекласичні дослідження. – Київ, 2005. – С. 264-276.

12. Юродство як утілення феномену святого блаженства // Наукові записки. Філософія і релігієзнавство. – Київ, 2005. – Том 37. – С. 40-44.

13. Амбівалентний образ “нерозумного” у людському бутті: від репресивних до модифікованих концепцій безумства // Практична філософія. – Київ, 2005. – № 3. – С. 160-165.

14. Свобода і розум // Людина в цивілізації ХХІ століття: проблеми свободи. – Київ: Наукова думка, 2005. – С. 71-84.

15. Зв’язок аполлонічного та діонісійського начал як розгортання царини взаємної зумовленості “розумності нерозумного” // Філософсько-антропологічні студії’ 2005. Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження). – Київ: Стилос, 2005. – С. 182-190.

16. Перехідний розум: діалектика єдиного і множинного // Практична філософія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 190-193.

17. “Розумність нерозумного” як символічний вираз поліфункціональної раціональності // Філософські пошуки. – Львів-Одеса: Cogito – Центр Європи, 2006. – 369 с. – Випуск ХХ. – С. 230-245.

18. Суголосність логіко-дискурсивного та інтуїтивного компонентів мислення. Репродуктивна й евристична здатність уяви // Мультиверсум. – Київ, 2006. – № 55. – С. 3-15.

19. Владний аспект, акти мовчання та трансгресивна властивість мовного середовища // Мультиверсум. – Київ, 2006. – № 56. – С. 42-55.

20. Людина у символічному просторі “двійників” // Практична філософія. – Київ, 2006. – № 3. – 13-19.

21. Модуси тіла стосовно “розумності нерозумності” // Філософська думка. – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-89.

22. Метатеорія свідомості // Філософська думка. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-137.

23. Моделі свідомості: від “гомункуляризму” до “метатеорій” // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 62. – Київ, 2007. – С. 63-70.

24. Кант і Сад: pro et contra // Практична філософія. – Київ, 2007. – № 3. – 196-200.

25. Поліномні структури рефлексії // Філософсько-антропологічні студії’2008 (пам’яті В.Г. Табачковського). – К.: Стилос, 2008. – С. 194-200.

Публікації за матеріалами наукових конференцій:

26. Діалектика і нігілізм // Філософсько-антропологічні студії’ 2001. Розум, свобода та долі діалектики (До 80-річчя Марії Злотіної). – Київ: Стилос, 2001. – С.287-302.

27. Неомарксизм Франкфуртської школи // Філософсько-антропологічні студії’ 2003. “Пізній радянський марксизм та сьогодення” (До 70-річчя Вадима Іванова). – Київ: Стилос, 2003. – С. 148-156.

28. Меонические формы человеческого бытия в культуре // Казахская цивилизация. Университет «Кайнар». – Алматы, 2007. – № 4 (28). – С. 64-70.

29. Проблема “розумності нерозумного”: постмодерні експлікації раціональності // Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм?: матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, МАУП (17 грудня 2004 року) – Київ, 2006. – С. 160-170.

30. “Розумність нерозумного”: проект поліфункціональної раціональності // Раціональність чи раціональності?: матеріали ІІ всеукраїнської філософсько-релігієзнавчої конференції (1-3 грудня 2007 р., м. Київ). – Київ: НаУКМА, 2007. – С. 2-6.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины