Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тельвак Віталій Васильович. Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ - 30-х років ХХ століття. : Дис... д-ра наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тельвак В.В. Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2009.

У дисертації проаналізовано проблему сприйняття сучасниками М.Грушевського його творчої спадщини. Досліджено історіографічну рефлексію над першими працями вченого. Виявлено масштабність звернення до наукової та організаційної діяльності М.Грушевського львівського двадцятиліття. Змальовано особливості грушевськознавчої рефлексії періоду війни та революції. Вивчено проблему рецепції діяльності вченого еміграційного п‘ятиліття. Досліджено різнопланові публікації, присвячені осмисленню в науковій та публіцистичній літературі діяльності М.Грушевського радянського десятиріччя. Здійснено аналіз посмертної грушевськіани. Обґрунтовано, що на оцінки творчості вченого з боку його сучасників значною мірою впливали ідеологічні та суспільно-політичні процеси на європейському континенті кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії:

 1. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – Київ–Дрогобич: «Вимір», 2008. – 494 с. (30,9 д.а.)

Рецензії: Калакура Я.С.: Тельвак Віталій. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – Київ–Дрогобич: «Вимір», 2008. – 494 с. // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 228-230; Педич Василь: Тельвак Віталій. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – Київ–Дрогобич: «Вимір», 2008. – 494 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2008. – Вип. ХІ-ХІІ. – С. 737–740.

 1. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866-1934) / Нариси та монографії, ч. 198. – Opole: Politechnika Opolska, 2007. – 375 s. (у співавторстві з Романом Новацьким та Вікторією Тельвак, авторський обсяг 20 д.а. (с. 9-211, 299-358)

Рецензія: Гирич І.: Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Альтернативи, 2005. – 352 с.; Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866-1934) / Нариси та монографії, ч. 198. – Ополє: Політехніка Опольська, 2007. – 375 с. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Випуск 12. – С. 774-779.

Статті у фахових виданнях:

 1. Наукова спадщина Михайла Грушевського в російській історіографії кінця ХІХ – першої половини ХХ століття // Схід–Захід: Історико-культурологічний збірник. – Х.: "ФріМайнд", 2002. – Вип. V. – С. 64–78. (0,5 д.а.)

 2. Михайло Грушевський у Київському університеті (до проблеми формування теоретико-методологічних поглядів) // Український історик. – 2002. – № 1–4. – С. 186–209. (1,0 д.а.)

 3. Теоретична спадщина Михайла Грушевського у східноєвропейській історіографії першої половини ХХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Вип. VI. – С. 384–394. (0,7 д.а.)

 4. Листи Михайла Грушевського у краківських архівах // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип. VIII. – С. 511–514. (0,5 д.а.)

 5. Інституційні та теоретичні засади української історичної науки на зламі ХІХ-ХХ ст. в науковій спадщині Михайла Грушевського // Історія та історіографія в Європі. – К., 2004. – Вип. 3. – С. 107–115. (0,5 д.а.)

 6. Огляд української історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття на сторінках „Kwartalnika Historycznego” // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2005. – Вип. 66. – С. 3–11. (0,5 д.а.)

 7. Михайло Грушевський // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2005. – Випуск 15. – С. 319–394. (4,0 д.а.)

 8. „Kwartalnik Historyczny”: феномен інституції (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 1. – С. 317–332. (1,0 д.а.)

 9. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець ХІХ–ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 67–82. (1,0 д.а.)

 10. Малознана німецькомовна праця Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2006. – Вип. Х. – С. 681–701. (1,5 д.а.)

 11. Проблема «Франко-Грушевський» в українській історіографії // Український історик. – 2006–2007. – № 4 / 1–2. – С. 183–199. (0,7 д.а.)

 12. Рецензія Ніколає Йорґи на «Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes» Михайла Грушевського // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Випуск 12. – С. 840–844. (0,5 д.а.)

 13. Наукова діяльність Михайла Грушевського в дискусіях революційної доби // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2007. – Вип. 100. – С. 27–39. (0,8 д.а.)

 14. Німецькомовна «Історія українського народу» Михайла Грушевського в оцінках сучасників // Український історичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 175–189. (1,0 д.а.)

 15. Михайло Грушевський contra Володимир Мількович (до проблеми формування дискусійного поля української історіографії початку ХХ століття) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 255–269. (0,7 д.а.)

 16. Перший том "Історії України-Руси" Михайла Грушевського в оцінках сучасників // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2007. – Випуск 17. – С. 16–38. (1,2 д.а.)

 17. Смерть Михайла Грушевського очима західного світу // Бористен. – 2008. – № 4 (202). – С. 27–29. (0,5 д.а.)

 18. Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці середини – другої половини 30-х років ХХ ст. // Історичний журнал. – 2008. – №3 (39). – С.46-57. (0,8 д.а.)

 19. Наукові погляди Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях у Російській імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2008. – Т. 16. – С. 42–57. (1,5 д.а.)

 20. Творча спадщина Михайла Грушевського в інформаційно-пропагандистській діяльності СВУ // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України, 2008. – Випуск XIV. – С. 208–220. (0,8 д.а.)

 21. Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Випуск 18. – С. 181–203. (1,5 д.а.)

 22. Метанаратив М.Грушевського в історіографічному дискурсі доби Модерну // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. Част. 1. – С. 227–239. (0,6 д.а.)

 23. Життєвий і творчий шлях М.Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 111-125. (1,0 д.а.)

 24. Наукова діяльність Михайла Грушевського радянської доби очима західноукраїнської та емігрантської інтелігенції // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2008. – Вип. ХІ–ХІІ. – С. 239–254. (1,0 д.а.)

 25. Наукова діяльність Михайла Грушевського перших радянських років в оцінках сучасників // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2008. – Вип. 133–134. – С. 27–34. (0,6 д.а.)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины