Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Палієнко Марина Геннадіївна. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій). : Дис... д-ра наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

У дисертації на основі широкого кола джерел комплексно досліджено історію заснування та функціонування архівних центрів української еміграції в Польщі, Чехо-Словаччині, Австрії та Франції у міжвоєнний період, з’ясовано їх організаційну структуру та функції, визначено джерела комплектування документальних колекцій, організацію їх зберігання та опрацювання.

Здійснено порівняльний аналіз діяльності Українського національного музею-архіву, Українського історичного кабінету та Музею визвольної боротьби України в Празі, Української бібліотеки ім. С.Петлюри в Парижі та осередку Національного музею у Відні, реконструйовано склад їх архівних зібрань. Досліджено процес переміщення українських еміграційних колекцій в роки Другої світової війни та у повоєнний період, визначено основні місця їх сучасного зберігання в Україні та за кордоном. З’ясовано інформаційний потенціал та джерельне значення матеріалів з еміграційних колекцій для дослідження актуальних проблем української історії ХХ ст.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Індивідуальна монографія

 1. Архівні центри української еміграції : створення, функціонування, доля документальних колекцій / М. Г. Палієнко. – К. : Темпора, 2008. – 688 с.

  Рецензія: Ковальчук Г. І. Вагомий внесок у дослідження української еміграції / Г. І. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 10. – С. 6–8.

  Розділи у колективних працях

  1. Українські архівні центри за кордоном / М. Палієнко // Нариси історії архівної справи в Україні / за ред. І. Матяш, К. Климової. – К. : УНДІАСД, 2002. – С. 537–558.

   Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів / М. Палієнко, Я. Йосипишин; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. ; Париж, 2006. – 123 с.

   Статті у наукових фахових виданнях,

   що входять до переліків, затверджених ВАК України

   1. Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948) : створення, діяльність, доля архівної колекції / М. Палієнко, І. Срібняк // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. праць. – К., 2000. – Вип. ІІ. – С. 35–47.

    Українські архівні центри за кордоном : історіографічний аспект проблеми / М. Палієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – Вип. 54. – С. 42–46.

    Створення та діяльність Українського історичного кабінету в Празі (1930–1945 рр.) / М. Палієнко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія. Економіка. Філософія». – 2001. – Вип. 5. – С. 349–356.

    Українські архівні осередки в Північній Америці / М. Палієнко // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 6 (7) : у 2-х ч. – Ч. 2. – С. 253–265.

    Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності Музею-архіву ім. Д.Антоновича Української Вільної Академії Наук) / М. Палієнко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – С. 204–210.

    Діяльність української еміграції із заснування національного архівного центру за кордоном у 20-х роках ХХ ст. / М. Палієнко // Історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 27–38.

    «Це потрібно для історії...» (доля архівних колекцій Головного військово-історичного архіву Армії УНР у Польщі) / М. Палієнко // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. статей. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2003. – Вип. 7. – Ч. І. – С. 85–91.

    Український національний музей-архів у Празі (1923–1930 рр.) : історія створення та основні напрямки діяльності / М. Палієнко // Студії з історії архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 13–24.

    Внесок «Українського історика» у збереження на вивчення національної архівної спадщини / М. Палієнко // Український історик. – 2003. – № 1–5. – С. 82–87.

    З історії організації українських еміграційних архівів у Польщі на початку 1920-х рр. / М. Палієнко // Пам’ятки: археографічний щорічник. – 2005. – Т. 5. – С.12–21.

    Особливості організації зберігання документів у музейно-архівних осередках української еміграції / М. Палієнко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 7. – С.7–16.

    Український історичний кабінет у Празі (1930–1945 рр.) : проблеми комплектування, збереження та використання архівних фондів / М. Палієнко // Наукові записки / Ін-т політ. і етнонаціон. досліджень НАН України. – К.: ІПіЕД, 2004. – Вип. 26. – С. 90–104.

    Матеріали Празького архіву як джерело з історії української державності / М. Палієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – № 77–79. – С. 123–125.

    Архівні центри української діаспори : проблеми збереження та використання / М. Палієнко, М. Щербак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Історичні науки. – 2005. – Вип. 5. – С. 121–136.

    Невідомі сторінки історії архіву Уряду ЗУНР у Відні / М. Палієнко // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С.13–24.

    «Був вірний Петлюрі, є і залишаюся...» (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) / М. Палієнко // Студії з історії архівної справи та документознавства. – 2005. – Т. 13. – С.192–198.

    Архіви української еміграції у радянських спецсховищах (переміщення, опрацювання, використання) / М. Палієнко // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 196–213.

    Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в світлі документів українських архівів / М. Палієнко // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 91–108.

    1. Науково-інформаційний потенціал матеріалів Празького українського архіву як документальної основи історичних досліджень / М. Палієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – № 80–81. – С. 107–110.

    2. Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Обідного в Україні, Польщі та Чехословаччині / М. Палієнко // Пам’ятки України : історія та культура. – 2005. – № 2. – С.92–127.

    3. Слідами пам’яті (про роботу міжнародної наукової конференції „Музей визвольної боротьби України: втрати і знахідки”) / М. Палієнко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 8. – С. 282–292.

    4. Доля архіву Директорії Української Народної Республіки у Тарнові / М. Палієнко // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 130–146.

    5. Діяльність українських архівістів в еміграції : огляд джерел, стан та перспективи досліджень / М. Палієнко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2007. – Т. XVI. – С.490–499.

    6. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів / М. Палієнко // Історичний журнал. – 2007. – № 5. – С.84–100.

    Публікації, які додатково відображають результати дослідження

    1. Матерiали колекцiї Андрiя Жука Нацiонального архiву Канади як джерело вивчення iсторiї України / М. Палієнко, І. Срібняк // Спецiальнi галузi iсторичної науки : зб. на пошану М. Я. Варшавчика. – К., 1999. – С.168–175.

     «Куди прямують архіви..?» : до виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі / Палієнко М., Матяш І., Климова К. // Архіви України. – 2001. – № 4–5. – С. 178–189.

     Архіви української еміграції – важлива складова національної історико-культурної спадщини / М. Палієнко // Десять років незалежності України : минуле та сучасне державотворення : тези наук. доп. міжн. наук. конф. (Бердянськ, 24–25 травня 2001 р.). – К., 2001. – С. 66–68.

     «Все, що зв’язано з нашою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і схоронено...» (збереження документальної спадщини українського народу Державним Центром УНР в екзилі) / М. Палієнко // Nad Wis i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszo i teraniejszo. Prace naukowe wykadowcw i studentw Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego. – Toru ; Kijw, 2002. – № 1. – S. 255–261.

     Збереження документальних свідчень боротьби українського народу за соборність та державність у 1918–1921 рр. (біля витоків перших архівних колекцій в еміграції) / М. Палієнко, І. Срібняк // Україна : від самостійності до соборності (22 січня 1918 р. – 22 січня 1919 р.) : зб. наук. праць. – К., 2004. – С.215–226.

     Матеріали Празького архіву як джерело з історії української еміграції у Польщі та Чехословаччині (1920–1930-ті рр.) / М. Палієнко // Nad Wis i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszo i teraniejszo. – Toru ; Kijw, 2003–2004. – № 2–3. – S. 345–358.

     Архіви українських жінок-вчених як складова зарубіжної україніки / М. Палієнко // Жінка в науці та освіті : минуле, сучасність, майбутнє : матер. Третьої Міжн. наук-практ. конф. (Київ, 3–5 листопада 2005 р.). – К., 2005. – С. 318–323.

     Міжнародна конференція «Музей визвольної боротьби України в Празі. Втрати і знахідки» / М. Палієнко // Український історик. – 2005. – № 2–4. – С. 304–308.

     Українські пам’яткоохоронні осередки у міжвоєнній Чехословаччині : від спроб порозуміння до протистояння / М. Палієнко // Пам’ятки України : історія та культура. – 2006. – № 4. – С. 80–95.

     Актуальні проблеми реконструкції документальної колекції Музею Визвольної Боротьби України (за матеріалами ЦДАВО і ЦДАГО України) / М. Палієнко // Muzeum osvobozeneckho boje Ukrajiny : k 80 vro zaloen. – Praha : Nrodn knihovna R – Slovansk knihovna, 2006. – S. 73–90.

     Архівна україніка Австрії, Канади, США; Головний військово-історичний музей-архів Армії УНР / М. Палієнко // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит : А–Г / [гол. ред. І. Б. Матяш]. – К. : УНДІАСД, 2006. – С. 98–103, 201–202.

     Музей-архів визволення України; Музей визвольної боротьби України у Празі / М. Палієнко // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит : Д–М / [гол. ред. І. Б. Матяш]. – К.: УНДІАСД, 2006. – С. 327–331.

     Архіви української еміграції : проблеми типології та класифікації / М. Палієнко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» (Луцьк, 17–19 травня 2006 р.) : доп. та повідом. : в 3-х т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 237–242.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины