Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Олексенко Людмила Петрівна. Каталітична активність в реакціях окиснення СО і Н2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем : Дис... д-ра наук: 02.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Олексенко Л.П. Каталітична активність в реакціях окиснення СО і Н2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Досліджено нанесені оксидні і цеолітні Со, Cu, Mn та Co,Pd, Cu,Pd, Mn,Pd-системи з різним вмістом активних компонентів в окисненні СО. Методами ДТА, РФА і ТПВ встановлено, що активність Со, Cu, Mn-каталізаторів з високим вмістом металу визначається властивостями прекурсорів і умовами формування зразків, що впливає на дисперсність і взаємодію активних фаз з носіями. Активність Со, Mn і Cu-систем з низьким вмістом металу визначається розподіленням іонів металу, характером взаємодії з носієм і здатністю до участі в redox перетвореннях. Високій активності 1,2%Со, 3%Mn і 1,8%Cu-ZSM-5 сприяє наявність координаційно-ненасичених іонів металу в оточенні позаграткового кисню у складі кластерів, що мають високу здатність до відновлення, і можуть адсорбувати СО у слабозв’язаній формі. Вища активність біметалвмісних систем обумовлена утворенням додаткових активних бікатіонних центрів. На основі гетерогенізованих комплексних сполук Pt і Pd одержані низькотемпературні каталізатори окиснення СО і Н2 більш активні, ніж нанесені Pt та Pd. Встановлено, що прищеплені металокомплекси Pt і Pd з g-АПК і NАN`ПТС виявляють високу активність лише після часткової деструкції ліганду, а ацетилацетонатні комплекси не руйнуються. Вивчено кінетичні закономірності і механізм окиснення СО на Со, Сu, Co-Pd і Сu-Pd/ZSM-5; на гетерогенізованих металокомплексах вивчено механізм окиснення Н2 і СО; показано, що експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі-Ріділа.

 1. При вивченні каталітичної активності в окисненні СО нанесених Со-, Mn- і Сu-систем на оксидних (Al2O3, SiO2) і цеолітних (ZSM-5, ERI) носіях знайдено, що серед каталізаторів з оптимально високим та низьким вмістом металів вищу активність мають цеолітні каталізатори. Встановлено, що активність металвмісних нанесених систем визначається термічною стійкістю прекурсорів, температурою формування активної фази та розміром її кристалітів. При дослідженні активності нанесених систем в реакції окиснення СО знайдено оптимальні умови формування поверхневого шару каталізаторів з низьким вмістом металів та оптимальну кількість кожної з нанесених активних фаз (CoСо2О4, Mn2O3, CuO) для систем з високим вмістом металу і одержано високоактивні каталізатори порівняно з відомими Pd (Pt)-вмісними.

 2. Встановлено, що збільшення каталітичної активності нанесених Со-, Mn- і Сu-систем з 10 мас.% металу обумовлене нижчими температурами розкладу прекурсорів та формуванням активної фази і пов’язане з утворенням на поверхні носіїв більш дисперсних (від 3 до 80 нм) частинок кристалітів активної фази - шпінелі CoСо2О4, Mn2O3, CuO, що характеризуються меншим ступенем взаємодії з поверхнею носіїв та більшою кількістю активних (в a-стані) центрів, які мають високу здатність до відновлення.

 3. При систематичному дослідженні природи активних центрів в 1,2%Со-, 3%Mn-, 1,8%Сu-вмісних нанесених каталізаторах методами РФЕС, ЕСДВ, ТПВ, ЕПР, ІЧ-спектроскопії in situ адсорбованого СО показано, що високій активності систем на основі ZSM-5 сприяє наявність активних центрів - кластерів (асоціатів) координаційно-ненасичених катіонів металу - кобальту і мангану в октаедричній координації та катіонів міді, що стабілізовані у місцях з сильним тетрагональним викривленням в складі асоціатів зі слабкою обмінною взаємодією, де реалізуються зв’язки Me+–О–Me+ за участю позаграткового кисню.

 4. Встановлено, що вищій активності каталізаторів відповідає більший вміст активних центрів - катіонів кобальту, мангану та міді, що у незначній мірі зв’язані з поверхнею носія і мають високу здатність до відновлення, та більший вміст хемосорбованого кисню і/або кисню у складі ОН-груп у поверхневому шарі каталізаторів.

 5. Показано, що біметалвмісні Со-Pd, Cu-Pd, Mn-Pd-системи мають вищу каталітичну активність в окисненні СО порівняно з монометалвмісними системами. Це обумовлено утворенням додаткових активних бікатіонних Со-Pd, Cu-Pd, Mn-Pd асоціатів та можливістю адсорбції СО на активних центрах в слабкозв’язаному стані.

 6. Кінетичний аналіз механізмів реакції окиснення СО на Со-, Cu-, Со-Pd- та Сu-Pd/ZSM-5 каталізаторах показав, що одержані кінетичні залежності швидкості реакції від концентрації реагентів можна описати за допомогою механізму типу Ілі-Ріділа, що передбачає можливість адсорбції кисню на поверхні каталізатора як в атомарній, так і в молекулярній формі та подальшу взаємодію СО з газової фази або із слабко адсорбованого стану з адсорбованим киснем.

 7. Встановлено, що гетерогенізовані на поверхні кремнезему комплекси платини та паладію з ацетилацетоном, N-аліл-N`-пропілтіосечовиною та g-амінопропілкремнеземи Pt і Pd є високоактивними каталізаторами газофазних реакцій окиснення Н2 та СО, активність яких значно перевищує активність традиційних нанесених платинових та паладієвих каталізаторів.

 8. Виявлено, що гетерогенізовані ацетилацетонатні металокомплекси в ході реакцій окиснення Н2 та СО не руйнуються; в g-амінопропілкремнеземах Pt і Pd та закріплених на поверхні кремнезему комплексах платини та паладію з N-аліл-N`-пропілтіо-сечовиною при 250-3000С відбувається часткова деструкція ліганду із зміною лігандного оточення металу. Для закріплених металокомплексів платини та паладію з ацетилацетоном у реакціях окиснення Н2 та СО виявлено ефект “пам’яті поверхні” про раніше проведену реакцію; ефект “пам’яті поверхні” та активація компонентів реакційної суміші в процесі формування каталізатора обумовлені переходом комплексоутворюючого металу у більш окисненний стан.

 9. Вивчено кінетичні закономірності реакцій окиснення Н2 та СО на гетерогенізованих на поверхні SiO2 комплексах Pt та Pd з N-аліл-N`-пропілтіосечовиною і ацетилацетоном, запропоновано ймовірний механізм активації реагентів та механізми реакцій окиснення Н2 та СО, що перебігають через утворення проміжних кисневмісних сполук; одержані кінетичні рівняння добре узгоджуються з експериментальними даними.

Публікації за темою дисертації:

 1. Олексенко Л.П. Закріплені металокомплекси в каталітичних реакціях окислення ма-лих молекул / Л.П.Олексенко, В.К.Яцимирський, Л.О.Белякова, О.Ю. Болдирєва // Наука і освіта: [зб. наук. праць]. – К.: Хрещатик, 1997, книга II. – С. 136 – 139. (Особ. вн.: вибір об’єктів, вивчення каталітичних властивостей, аналіз результатів, написання статті).

 2. Олексенко Л.П. Катализ комплексом платины с ацетилацетоном, закреплённым на кремнезёме, реакции окисления водорода/Л.П.Олексенко, Л.А.Белякова, В.К.Яцимирский, О.Ю.Болдырева, Д.Ю.Ляшенко//Теоретическая и экспериментальная химия. – 1998. – т.34,

№3.– C.170–175.(Особ. вн.:постановка задачі, проведення досліджень, написання статті).

 1. Oleksenko L.P. Immobilized Pt complex compounds as catalysts for the oxidation reactions of small molecules / L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, L.A.Belyakova, O.Yu.Boldyreva // Adsorption Science and Technology. – 1999. – v. 17, N 6. – P. 489–499. (Особ.вн.:постановка задачі, вибір об’єктів, участь в дослідженнях, інтерпретація даних, написання статті).

 2. Oleksenko L.P. Metal-containing Pd and Cu and bimetallic Pd-Cu catalytic systems based on HZSM-5 zeolite /L.P.Oleksenko, G.M.Telbiz, V.K.Yatsimirsky, I.V.Kuzmich//Adsorption Science and Technology. – 1999. – v. 17, № 7. – P. 545 – 555. (Особ. вн.: планування експери-менту, участь в дослідженнях, аналіз і інтерпретація результатів, написання статті).

 3. Олексенко Л.П. Каталіз закріпленими комплексами платини реакції окислення водню/ Л.П.Олексенко, В.К.Яцимирський, О.Ю.Болдирєва, Д.Ю.Ляшенко // Украинский химический журнал. – 2000. – т. 66, № 3. – C. 26–28. (Особ. вн.: вибір об’єктів, постановка задачі, планування і проведення експерименту, аналіз результатів, написання статті).

 4. Yatsimirsky V.K.The structure and catalytic activity of Pt complexes heterogenized on a silica surface / V.K.Yatsimirsky, L.A.Belyakova, L.P.Oleksenko, O.Yu.Boldyreva // Adsorption Science and Technology. – 2000. – v. 18, № 7. – P. 665 – 674. (Особ. вн.: вибір об’єктів, участь у всіх дослідженнях, інтерпретація результатів, участь у написанні статті).

 5. Oleksenko L.P. Oxidation of hydrogen by metal complexes of platinum and palladium immobilized on silica/ L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, L.A Belyakova, O.Yu. Boldureva // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2000. – v. 62. – C. 389 – 394. (Особ. вн.: вибір

об’єктів, планування і проведення експерименту, аналіз результатів, написання статті).

 1. Yatsimirsky V.K. Investigation of metal state in metal-containing zeolite catalysts by DTA and ESR methods/ V.K.Yatsimirsky, L.P.Oleksenko, V.Ya.Zub, I.V.Kuzmich // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2000. – v. 62. – P. 555 – 560. (Особ. вн.: постановка задачі, планування і участь в дослідженнях, інтерпретація даних, написання статті).

 2. Олексенко Л.П. Влияние условий получения медьсодержащих цеолитов Cu/ZSM-5 и Cu/эрионита на их каталитическую активность в реакции окисления СО/ Л.П.Олексенко, И.В.Кузьмич, В.К.Яцимирский, В.Я.Зуб // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2000. – т. 36, № 5. – C. 301 – 306. (Особ. вн.: постановка задачі, вибір об’єктів, участь у експериментальних дослідженнях, інтерпретація результатів, написання статті).

 3. Яцимирский В.К. Особенности окисления монооксида углерода на иммобилизован-ных на поверхности SiO2 ацетилацетонатах платины и палладия/ В.К.Яцимирский, О.Ю. Болдирева, Л.П.Олексенко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2001. – т. 37, № 6. – C. 357 – 362. (Особ. вн.: вибір об’єктів, участь в дослідженні кінетичних особливостей реакції окиснення СО, аналіз результатів, участь у написанні статті).

 4. Олексенко Л.П. Каталітична активність кобальтвмісних Co/ZSM-5 систем в реакції

окиснення СО/ Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко//Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки. – 2001. – вип. 2. – C. 225 – 230. (Особ. вн.: постановка задачі, вибір об’єктів, проведення експерименту, інтерпретація результатів, написання статті).

 1. Яцимирський В.К. Кінетика окиснення монооксиду вуглецю на гетерогенізованих комплексах Pt та Pd з N-алліл-N-пропілтіосечовиною /В.К.Яцимирський, О.Ю. Болдирєва, Л.П.Олексенко // Украинский химический журнал. – 2002. – т. 68, № 1. – С. 22–26. (Особ. вн.: вибір об’єктів, участь у експериментах, аналіз даних, участь у написанні статті).

 1. Олексенко Л.П. Каталітичні системи Cu/ZSM-5 і Pd/ZSM-5 в реакції окиснення монооксиду вуглецю/Л.П.Олексенко, І.В.Кузьмич, Т.Г.Вербецька, В.Б.Іщенко//Украинс-кий химический журнал. – 2002. – т. 68, № 2. – С. 102 – 105. (Особ. вн.: постановка задачі, проведення експерименту, формулювання висновків, написання статті).

 2. Oleksenko L.P. Influence of preparation conditions of mixed-valence Con+/ZSM-5 zeolites on their adsorption and catalytic properties in CO oxidation/ L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, L.V. Lutsenko // Adsorption Science and Technology. – 2002. – v. 20, № 4. – Р. 371–379. (Особ. вн.: постановка задачі, участь у експерименті, аналіз результатів, написання статті).

 3. Яцимирський В.К.Кислотні властивості та каталітична активність нанесених Со-вмісних систем в реакції окиснення СО/В.К.Яцимирський, Л.П.Олексенко, Г.М.Тельбіз, Л.В.Луценко, О.В.Швець // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь: [зб. наук. праць]. –К.: ВПЦ Київський університет, 2003. – С. 107 – 112. (Особ. вн.: постановка задачі, обґрунтування умов проведення дослідів, аналіз результатів, написання статті).

 4. Яцимирський В.К.Вплив природи носія та умов формування Со-вмісних каталізаторів на їх активність в реакції окиснення СО/ В.К.Яцимирський, Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко // Украинский химический журнал. – 2003. – т. 69, № 8. – С. 94–99. (Особ. вн.: постановка задачі, вибір об’єктів, участь у експериментальних дослідженнях, написання статті).

 5. Яцимирский В.К.Адсорбционные и каталитические свойства медьсодержащих цеоли-тов Cu/ZSM-5 и Cu/ERI в реакции окисления монооксида углерода / В.К.Яцимирский, Л.П.Олексенко, Г.М.Тельбиз, А.В.Швец, И.В.Кузьмич // Журнал физической химии. – 2003. – т. 77, №9. – С. 1584 – 1587. (Особ. вн.: постановка задачі, вибір об’єктів і предмету дослідження, участь у експерименті, аналіз результатів, написання статті).

 6. Олексенко Л.П. Фізико-хімічні властивості та каталітична активність в реакції окис-нення СО біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем / Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко // Вісник Київського університету. Серія Хімія. – 2003, № 40. – С. 83 – 87. (Особ. вн.: постановка задачі, проведення експерименту, інтерпретація даних, написання статті).

 7. Яцимирский В.К. Кинетический анализ механизма окисления СО на Cо/ZSM-5/ В.К., Яцимирский, Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко//Теоретическая и экспериментальная химия. –2004. – т. 40, № 1. – С. 39 – 45. (Особ. вн.: постановка задачі, участь у всіх етапах досліджень, теоретичний аналіз даних, формулювання висновків, написання статті).

 8. Яцимирський В.К. Каталітична активність гетерогенізованих металлокомплексних сполук Pt у реакції окиснення Н2 /В.К.Яцимирський, Л.П.Олексенко, Е.С.Яновська, Т.Г. Вербецька // Украинский химический журнал. – 2004. – т. 70, № 1. – С. 28 – 33. (Особ. вн.: постановка задачі, проведення дослідів, інтерпретація результатів, написання статті).

 9. Олексенко Л.П. Co-вмісні системи на основі цеолітів ZSM-5, еріоніту, Al2O3 та SiO2 в окисненні СО/ Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко// Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2004, вип. 10. – С. 132 – 136. (Особ. вн.: постановка задачі, вибір об’єктів, проведення експерименту, інтерпретація результатів, формулювання висновків, написання статті).

 10. Олексенко Л.П. Особенности формирования активных центров Со-содержащих катализаторов окисления СО на носителях разной химической природы / Л.П.Олексенко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2004. – т. 40, № 5. – С. 316 – 321.

 11. Oleksenko L.P. Adsorption and саtalytic properties of Сo/ZSM-5 zeolite catalysts for CO oxidation/L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, G.M.Telbiz, L.V.Lutsenko//Adsorption Science and Technology. – 2004. – v. 22, № 7. – Р. 535 – 541. (Особ. вн.: постановка задачі, вибір об’єктів, проведення експериментів, інтерпретація даних, написання статті).

 12. Олексенко Л.П. Каталітична активність у реакції окиснення СО та фізико-хімічні властивості Сu- та Pd/ZSM-5 цеолітних систем / Л. П. Олексенко // Вісник Київського

університету. Серія Хімія. – 2004. – вип. 41. – С.39-40.

 1. Олексенко Л.П. ІЧ-спектроскопічне дослідження адсорбції піридину на кобальт-вмісних каталізаторах окиснення СО/ Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко, Г.М.Тельбіз //Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь: [зб. наук. праць].-К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – вип.2. – С. 107 – 112. (Особ. вн.: постановка задачі, вибір об’єктів, участь у проведенні експерименту, аналіз результатів, написання статті).

 2. Яцимирський В.К. Вплив природи прекурсору та температури формування нанесених Cu-ERI систем на їх активність в реакції окиснення СО / В.К.Яцимирський, Л.П. Олексенко, І.В.Кузьмич, Т.Г.Вербецька // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфаз-них границь: [зб. наук. праць]. – К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – вип. 2. – С. 68–72. (Особ.вн.: проведення експериментів, інтерпретація даних, написання статті).

 3. Яцимирский В.К. Каталитическая активность биядерных комплексов меди (II) с ацил-дигидразонами трифторацетилацетона в реакции окисления СО / В.К.Яцимирский, Л.П. Олексенко, В.Я.Зуб, В.Ф.Шульгин, И.В.Кузьмич, Е.Д.Мельникова // Украинский химический журнал. – 2005. – т. 71, № 8. – С. 92–96. (Особ. вн.: обґрунтування ідеї, участь у дослідженнях, інтерпретація даних, формулювання висновків, написання статті).

 4. Олексенко Л.П. Влияние природы прекурсора на активность медьсодержащих катализаторов на основе эрионита в реакции окисления СО / Л.П.Олексенко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2005. – т. 41, № 5. – С. 317 – 322.

 5. Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ: навч.посібн.[для студ. вищ. навч. закл.] / Л.П.Олексенко Л.П. – К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – 109 с. – ISBN 966-594-659-5.

 6. Олексенко Л.П. Природа активних центрів нанесених Со-вмісних каталізаторів окис-нення СО / Л.П.Олексенко // Український хімічний журнал. – 2006. – т. 72, № 3. – С. 40–43.

 7. Яцимирский В.К. Кинетика окисления монооксида углерода на биметаллсодержащем катализаторе Cо-Pd/ZSM-5 / В.К.Яцимирский, Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко // Катализ и нефтехимия. – 2006, № 14. – C. 71 – 76. (Особ. вн.: обґрунтування ідеї, участь у проведенні досліджень, інтерпретація результатів, формулювання висновків, написання статті).

 8. Олексенко Л.П. Кінетика окиснення монооксиду вуглецю на мідьвмісному цеоліті Cu/ZSM-5 / Л.П.Олексенко//Український хімічний журнал.– 2006. – т. 72, № 10. – С. 84–89.

 9. Патент 25144 Україна, МПК B01J37/00. Спосіб одержання марганцевмісного каталі-затора окиснення монооксиду вуглецю/Олексенко Л.П., Луценко Л.В., Яцимирський В.К. Україна. –№ u200703336; заявл. 28.03.2007; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. (Особ. вн: обґрунтування ідеї, участь у дослідженнях, аналіз даних, формулювання висновків).

 10. Олексенко Л.П. Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем в реакції окиснення монооксиду вуглецю / Л.П.Олексенко, Т.Г.Вербецька // Вісник Київського університету. Серія Хімія. – 2007. – вип. 45. – С. 4 – 6. (Особ. вн.: обґрунтування ідеї,прове-

дення досліджень, аналіз результатів, формулювання висновків, написання статті).

 1. Патент 29383 Україна, МПК B01J37/00. Спосіб одержання кобальтвмісного каталіза-тора окиснення монооксиду вуглецю/Олексенко Л.П., Луценко Л.В., Яцимирський В.К. Україна. – № u200710510; заявл. 24.09.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. (Особ. вн.: обґрунтування ідеї, проведення дослідів, аналіз результатів,участь у написанні патенту).

 2. Олексенко Л.П. Иммобилизованные металлокомплексные соединения – перспектив-ные катализаторы реакций газофазного окисления / Л.П.Олексенко, В.К.Яцимирский, О.Ю.Болдырева // XVI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии., 25-29 мая 1998 г. : тезисы докл. – Санкт-Петербург, Россия, 1998. – т. 1. – С. 232 – 233.

 3. Oleksenko L.P. Immobilized Pt complex compounds - catalysts for oxidation reactions of small molecules / L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, L.A.Belyakova, O.Yu.Boldyreva // Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological application: 3-d Polish-Ukrainian Symposium., 22-24 Sept.1998 : abstracts.– Lviv, Ukraine. – 1998. – P. 46.

 4. Oleksenko L.P. Hydrogen oxidation reaction by metal complexes of platinum and palladium immobilized on silica / L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, L.A.Belyakova, O.Yu.Boldureva // 28-th International Vacuum Microbalance Techniques Conference IVMTC, 23 - 25 June 1999 : abstracts. – Kyiv, Ukraine. – 1999. – P. 87.

 5. Yatsimirsky V.K. Investigation of metal state in metal-containing zeolite catalysts by DTA and ESR methods / V.K.Yatsimirsky, L.P.Oleksenko, V.Ya.Zub, I.V.Kuzmich // 28-th Interna-tional Vacuum Microbalance Techniques Conference IVMTC, 23 - 25 June 1999: abstracts. – Kyiv, Ukraine. – 1999. – P.114.

 6. Telbiz G.M. The properties and catalytic activity of Cu-ERI, Cu-MFI systems for CO oxidation / G.M.Telbiz, L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, I.V.Kuzmich, V.Ya.Zub, A.V.Shvetz // IV Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, 1 - 3 Sept. 1999: abstracts. – Lublin, Poland. – 1999. – Р.18.

 7. Yatsimirsky V. The structure of heterogenized on the silica surface platinum complexes and their catalytic activity / V.Yatsimirsky, L.Belyakova, L.Oleksenko, O.Boldyreva //IV Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, 1 - 3 Sept. 1999: abstracts. – Lublin, Poland. – 1999. – Р.17.

 8. Oleksenko L.P. Kinetic peculiarities of small molecules oxidation by acetylacetonate complexes of platinum immobilized on the silica / L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, O.Yu.Boldureva // 4 European Congress on Catalysis EuropaCat-IV, 5 - 10 Sept. 1999: abstracts. – Rimini, Italy. – 1999. – Р.329.

 9. Oleksenko L.P. Catalysis carbon monoxide reaction oxidation by Cu-, Pd- and Pd-Cu sys-tems based on zeolite HZSM-5 / L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, G.M.Telbiz // 4-th European Congress on Catalysis EuropaCat-IV, 5-10 Sept. 1999: abstracts . – Rimini, Italy.– 1999. – Р.836.

 10. Oleksenko L.P. Investigation of active centres nature of Cu- and Pd-containing Erionite and ZSM-5 zeolite catalysis for CO oxidation / L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, I.V.Kuzmich // Catalysis in XXI century: from Quantum chemistry to industry: intern. symp., 4– 7 May 2000: abstracts. – Krakow, Poland. – 2000. – P.95.

 1. Yatsimirsky V.K. Kinetics of CO oxidation over immobilized platinum and palladium comp- lexes / V.K.Yatsimirsky, O.Yu.Boldyreva, L.P.Oleksenko, E.S.Yanovskaya // Dutch-Ukrainian

International Colloquium on Catalysis.–26-30 June 2000:abstracts.–Kiev, Ukraine.– 2000.– Р.92.

 1. Oleksenko L.P. Peculiarities of the active sites formation on zeolites upon CO oxidation

/L.P.Oleksenko, I.V.Kuzmich, V.K.Yatsimirsky, V.Ya.Zub, T.G.Verbezkaya // Dutch-Ukrainian International Colloquium on Catalysis.–26-30 June 2000:abstracts.–Kiev, Ukraine.–2000. – Р.91.

 1. Oleksenko L.P. Zeolite systems Cu-, Pd, Cu-Pd and Pd-Cu/ZSM-5 as catalysts in CO oxida-

tion / L.P.Oleksenko, G.M.Telbiz, I.V.Kuzmich, A.V.Shvetz, V.K.Yatsimirsky // 14-th Interna-tional Congress of Chemical and Process Engineering CHISA. – 27-31 Aug. 2000: summaries. – Praha, Czech Republic. – 2000. – v.1. – P.126.

 1. Oleksenko L.P. The kinetics of oxidation of small molecules by complexes of palladium immobilized on the silica surface / L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, O.Yu.Boldyreva // 14-th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA. – 27 - 31 Aug. 2000:

summaries. – Praha, Czech Republic. – 2000. – v.1. – P.136.

 1. Яцимирский В.К. Каталитическое окисление водорода и монооксида углерода гетеро-генизированными на поверхности диоксида кремния комплексами платины и палладия / В.К.Яцимирский, Л.П.Олексенко, О.Ю.Болдырева, Л.А.Белякова, А.К.Трофимчук // Новые подходы к целенаправленному синтезу и изучению каталитических систем: семинар , 6-8 июня 2000 г. : тезисы докл. – Новосибирск, Россия. – 2000. – С. 34.

 2. Yatsimirsky V.K.Oxidation of Hydrogen and Carbon Monoxide on Immobilized Complexes Platinum and Palladium / V.K.Yatsimirsky, O.Yu.Boldyreva, L.P.Oleksenko, A.K.Trofimchuk // Fifth European Congress on Catalysis EuropaCat V.- 2-7 Sept.2001: abstracts. – Limerick, Ireland. – 2001. – book 3. – 8-P– 33.

 3. Яцимирський В.К. Каталітична активність іммобілізованих металлокомплексних спо-лук Pt і Pd в реакції окиснення Н2/В.К.Яцимирський, Л.П.Олексенко, Е.С.Яновська, О.Ю. Болдирєва//Сучасні проблеми фізичної хімії: міжнар. симп., 31 серп. -2 вер. 2002 p. – матер. – Донецьк, Україна. – 2002. – С. 57.

 4. Яцимирский В.К. Каталитические и адсорбционные свойства Cu/ZSM-5 и Cu/ERI цеолитов в окислении монооксида углерода / В.К.Яцимирский, Л.П.Олексенко, Г.М. Тельбиз, А.В.Швец, И.В.Кузьмич // Механизмы каталитических реакций:VI Российск. конф.,28 сент.-3 окт. 2002 г.: тез. докл. – Новосибирск, Россия. – 2002. – т. 2. – С.359– 360.

 5. Олексенко Л.П. Co-вмісні системи Co/ZSM-5, Co/ERI, Co/Al2O3 та Co/SiO2 в окиснен-ні СО/Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко//Всеукраїнська конференція молодих вчених з актуальних питань хімії. – 26 - 30 травн. 2003 р.: тези доп. – Київ, Україна. – 2003. – С.49.

 6. Oleksenko L.P. Adsorption and acidic properties of zeolite Сo/ZSM-5 catalysts of CO oxidation/ L.P.Oleksenko, V.K.Yatsimirsky, G.M.Telbiz, L.V.Lutsenko//VII Polish–Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications.–15-18 Sept. 2003: proceed. – Lublin, Poland. – 2003. – P.161– 164.

 7. Yatsimirsky V.K. CO оxidation on bimetallic Со-Pd/ZSM-5 zeolite supported catalysts / V.K.Yatsimirsky, L.P.Oleksenko, L.V.Lutsenko, G.M.Telbiz, A.V.Shvetz // European Catalysis Forum EuropaCAT-VI. – 31Aug-4Sept 2003: abstracts . – Innsbruck, Austria. – 2003. – P.1281.

 8. Oleksenko L.P. Catalytic CO oxidation on Cu,Pd-containing zeolites ZSM-5 and ERI / L.P. Oleksenko, I.V.Kuzmich, V.K.Yatsimirsky // 3-rd EFCATS School on Catalysis. – 21-26 Sept. 2004: abstracts . – Ustron, Poland. – 2004. – P.60.

 9. Oleksenko L.P. Catalytic oxidation CO to CO2 at Cu-supported erionite: state of active com- ponent at the surface layer / L.P.Oleksenko, I.V.Kuzmich, T.G.Verbetzkaya // Catalytic processes

on advanced micro- and mesoporous materials: intern. symp.- 2-5 Sept.2005: abstracts.-Nessebar,

Bulgaria. – 2005. – P.89.

 1. Lutsenko L.V. Investigation of catalytic activity of Co-Pd-loaded systems in CO oxidation /L.V.Lutsenko, L.P.Oleksenko // Catalytic processes on advanced micro- and mesoporous materials: intern. symp.- 2-5 Sept.2005: abstracts. – Nessebar (Bulgaria). – 2005. – P.90.

 2. Oleksenko L.P. Adsorption properties of zeolite Cu/ZSM-5 catalysts for CO oxidation / L.P.

Oleksenko, I.V.Kuzmich, G.M.Telbiz, V.Ya.Zub // IX Polish–Ukrainian Symposium and Polish-Ukrainian-Russian Workshop on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, 5– 9 Sept. 2005: proceedings. – Sandomiez, Wolka Milanowska, Poland. – 2005. – P.206.

 1. Яцимирский В.К.Природа активных центров низкопроцентных Со-содержащих нанесенных катализаторов окисления СО / В.К.Яцимирский, Л.П.Олексенко, Л.В. Луценко // Фундаментальная наука в интересах развития критических технологий: конф. Росс. фонда фунд. иссл., 12-14 cент. 2005: тез. докл. –Владимир, Россия.–2005.–С.209– 210.

 2. Oleksenko L.P.Cu,Pd-zeolite catalysts in CO oxidation: nature of active sites /L.P.Oleksenko, I.V.Kuzmich, G.M.Telbiz // Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine: intern. conf., 15– 16 Sept. 2005: abstracts. – Kyiv (Ukraine). – 2005. – P. 144.

 3. Oleksenko L. The nature and state of active surface sites of Co- and Co,Pd-containing catalysts for CO oxidation / L.Oleksenko, L.Lutsenko// Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine: intern. conf., 15– 16 Sept. 2005: abstracts. – Kyiv (Ukraine). – 2005. – P. 146.

 4. Олексенко Л.П Вплив електронного стану, вмісту та співвідношення активних компонентів у поверхневому шарі Co-Pd-систем на їх каталітичну активність / Л.П.Олексенко, Л.В.Луценко // Наноматеріали в хімії, біологіі та медицині: всеукр. конф., 24 – 25 травня 2006 р. : тези доп. – Київ. – 2006. – С. 149 – 150.

 5. Yatsimirsky V.K. Catalytic activity and kinetics of CO oxidation at bimetallcontaining catalyst Co-Pd/ZSM-5 / V.K.Yatsimirsky, L.P.Oleksenko, L.V.Lutsenko//Mechanisms of catalytic reactions: VII conf., 3 - 8 Jul 2006: proc. . –S.-Petersburgh. – 2006. – P. 160– 162 .

 6. Oleksenko L.P.The influence of conditions of Сo,Сu, Mn-loaded catalysts formation at their activity in CO oxidation / L.P.Oleksenko, L.V. Lutsenko, I.V.Kuzmich, Т.G.Verbezkaya// Mechanisms of catalytic reactions:VII conf., 3-8 Jul 2006: proc.–S.-Petersburgh.–2006.–P.96– 98.

 7. Oleksenko L.P.Catalysts Cu/ZSM-5 for CO oxidation: influence of precursor’s nature on active centres formation / L.P.Oleksenko, I.V.Kuzmich, V.Ya.Zub, G.M.Telbiz // Mechanisms of catalytic reactions: VII conf., 3-8 Jul 2006: proc. – S.-Petersburgh. – 2006. – P. 93– 95.

 8. Lutsenko L.V. The investigation of adsorption and acidic properties of Co-containing catalysts / L.V.Lutsenko, L.P.Oleksenko, G.M.Telbiz // 17-th Intern. Congress of Chem. and Process Engineering (CHISA), 27–31 Aug. 2006: proc.– Praha, Czech Republic.– 2006. – P.764.

 9. Oleksenko L.P. The influence of carrier nature of Co-containing catalysts on the activity in CO oxidation / L.P.Oleksenko, I.E.Kotenko, L.V. Lutsenko // 4-th International Chemistry Conference, 6– 8 Juin 2007. : abstracts. – Toulouse, France. – 2007. – P. 21.

 10. Oлексенкo Л.П. Особенности формирования и природы активних центров Co-coдержащих катализаторов окисления CO/ Л.П.Oлексенкo, В.К.Яцимирский, Л.В. Луценко // Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа: всеросс. конф., 17-19 мая 2007 г. : тезисы докл.- Новосибирск, Россия. – 2007 . – С. 209.

 11. Lutsenko L.V. Adsorption and catalytic properties of Mn-containing systems/L.V.Lutsenko, L.P.Oleksenko, G.M.Telbiz // Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications: XI Ukr.-Pol. Sym., 22-26 Aug. 2007: proc. – Krasnobrod-

Zamosc, Poland. – 2007. – P. 82.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины